ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก
     Please wait..........
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สายตรงผู้อำนวยการ
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลงานตามคำรับรองฯ
แผนการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
พื้นที่รับผิดชอบและข้อมูลสหกรณ์
รายงานผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของการปรับปรุงพัฒนา

ข้อมูลทั่วไป
ข่าว
ห้องสมุด
ลิงค์ทั่วไป
กระดานถาม-ตอบ
แผนผังเว็บไซต์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ติดต่อwebmaster
กิจกรรม ๕ ส.

ข้อมูลหลัก
ความต้องการฝึกอบรม
คู่มือคำบรรยายในการฝึกอบรม
สารสนเทศด้านการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ระเบียบการฝึกอบรม
การใช้ห้องประชุมและหอพัก
โครงการพระราชดำริ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณค่าของสหกรณ์

บริการ
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ร้องเรียน
ส่งจดหมาย


  ชื่อ-สกุล : นายวิทูร  โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
โทรศัพท์ : 081-3868285                           
อีเมล์ :


   ชื่อ-สกุล : นายปริญญา  เศวตธรรม
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ : 089-6244149                           
อีเมล์ :
   ชื่อ-สกุล : นางพัสจณี  สมเกื้อ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
โทรศัพท์ : 084-1800004                        
อีเมล์ :
   ชื่อ-สกุล : นางสาววิมลรัตน์  องอาจยุทธนากร
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการธุรกิจ                                 
โทรศัพท์ : 080-5064355                        
อีเมล์ :


   ชื่อ-สกุล : ส.ต.ต.พูลศักดิ์  สุขมี
ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน           
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ : 089-9062300
อีเมล์ :
   ชื่อ-สกุล : นายจรัฐฤทธิ์  มาน้อยทวีทรัพย์
ตำแหน่ง : ช่างไม้ ช2           
วุฒิการศึกษา : ปวช.3 
สาขา : ช่างก่อสร้าง                                    
โทรศัพท์ : 084-0468213
อีเมล์ :


   ชื่อ-สกุล : นางนิศาชล  มณีกาศ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บรรณารักษ์,การตลาด                           
โทรศัพท์ : 089-2352311                        
อีเมล์ :
   ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญาพัชญ์  กันชาติ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี                                           
โทรศัพท์ : 087-3096657                        
อีเมล์ :


   ชื่อ-สกุล : นางลัดดา  สืบมะโนธรรม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สาขา : บัญชี                                                
โทรศัพท์ : 082-5040539                        
อีเมล์ :
   ชื่อ-สกุล : นายวสุรัตน์  พรมณรงค์
ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช1
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่3
สาขา : -                                                
โทรศัพท์ : 089-5654118                        
อีเมล์ :
   ชื่อ-สกุล : นายประเทือง  พันธุรี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส2
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่4
สาขา : -                                                
โทรศัพท์ : 088-4246279                             
อีเมล์ :
   ชื่อ-สกุล : นายบริวัฒน์  บุญสุข
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด                                           
โทรศัพท์ : 088-1498028                             
อีเมล์ :


   ชื่อ-สกุล : นางวราภรณ์  ลาสกุล
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส3
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
สาขา : -                                                
โทรศัพท์ : 085-6053239                             
อีเมล์ :
   ชื่อ-สกุล : นางกอบกุล  ดีก่อผล
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส3
วุฒิการศึกษา : ปกศ.สูง
สาขา : พลศึกษา                                             
โทรศัพท์ : 090-6813014                             
อีเมล์ :
   ชื่อ-สกุล : นายสุทาน  ภาชนะพรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส2
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สาขา : ช่างยนต์                                             
โทรศัพท์ : 081-6043165                             
อีเมล์ :
   ชื่อ-สกุล : นายสถาพร  เชาว์โคกสูง
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ1
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่3
สาขา : -                                             
โทรศัพท์ : 055-312115                                
อีเมล์ :


   ชื่อ-สกุล : นายพิทักษ์พงษ์  มูลขำ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปวส. ,ปริญญาตรี
สาขา : ช่างอิเลคทรอนิกส์ ,การจัดการทั่วไป                            
โทรศัพท์ : 087-2002006                             
อีเมล์ :


นายโอภาส  กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายประยูร อินสกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

 - ว่าง-


ผู้อำนวยการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 https://www.facebook.com/


QR CODE
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่๑๒
จังหวัดพิษณุโลก


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่12
655 ม.9 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ 055-311-289 โทรสาร 055-311-384
Email:cpd_ccttd12@cpd.go.th