ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก
     Please wait..........
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สายตรงผู้อำนวยการ
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลงานตามคำรับรองฯ
แผนการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
พื้นที่รับผิดชอบและข้อมูลสหกรณ์
รายงานผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของการปรับปรุงพัฒนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลหลัก
ความต้องการฝึกอบรม
คู่มือคำบรรยายในการฝึกอบรม
สารสนเทศด้านการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ระเบียบการฝึกอบรม
การใช้ห้องประชุมและหอพัก
โครงการพระราชดำริ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณค่าของสหกรณ์
ค่านิยม ๑๒ ประการ
สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี๒๕๕๘

ข้อมูลทั่วไป
ข่าว
ห้องสมุด
ลิงค์ทั่วไป
กระดานถาม-ตอบ
แผนผังเว็บไซต์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
การจัดการองค์ความรู้(KM)
กิจกรรม ๕ ส.
ติดต่อwebmaster

บริการ
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ร้องเรียน
ส่งจดหมาย
E-BOOK KM Srisamrong 

 
  


  ชื่อ-สกุล : นายนิรันดร์  มูลธิดา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
                   (การเงิน)
                    ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัญ
                    ฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 
โทรศัพท์ : 086-0310181
อีเมล์ :
  


   ชื่อ-สกุล : นายปริญญา  เศวตธรรม
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ : 089-6244149                           
อีเมล์ :
   ชื่อ-สกุล : นางพัสจณี  สมเกื้อ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
โทรศัพท์ : 084-1800004                        
อีเมล์ :
   ชื่อ-สกุล : นางสาววิมลรัตน์  องอาจยุทธนากร
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการธุรกิจ                                 
โทรศัพท์ : 080-5064355                        
อีเมล์ :


   ชื่อ-สกุล : ส.ต.ต.พูลศักดิ์  สุขมี
ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน           
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ : 089-9062300
อีเมล์ :
   ชื่อ-สกุล : นายจรัฐฤทธิ์  มาน้อยทวีทรัพย์
ตำแหน่ง : ช่างไม้ ช2           
วุฒิการศึกษา : ปวช.3 
สาขา : ช่างก่อสร้าง                                    
โทรศัพท์ : 084-0468213
อีเมล์ :


   ชื่อ-สกุล : นางนิศาชล  มณีกาศ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : บรรณารักษ์,การตลาด                           
โทรศัพท์ : 089-2352311                        
อีเมล์ :
   ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญาพัชญ์  กันชาติ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี                                           
โทรศัพท์ : 087-3096657                        
อีเมล์ :


   ชื่อ-สกุล : นายวสุรัตน์  พรมณรงค์
ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช1
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่3
สาขา : -                                                
โทรศัพท์ : 089-5654118                        
อีเมล์ :
   ชื่อ-สกุล : นายประเทือง  พันธุรี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส2
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่4
สาขา : -                                                
โทรศัพท์ : 088-4246279                             
อีเมล์ :
   ชื่อ-สกุล : นายบริวัฒน์  บุญสุข
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด                                           
โทรศัพท์ : 088-1498028                             
อีเมล์ :


   ชื่อ-สกุล : นางวราภรณ์  ลาสกุล
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส3
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
สาขา : -                                                
โทรศัพท์ : 085-6053239                             
อีเมล์ :
   ชื่อ-สกุล : นายสุทาน  ภาชนะพรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส2
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สาขา : ช่างยนต์                                             
โทรศัพท์ : 081-6043165                             
อีเมล์ :
   ชื่อ-สกุล : นายสถาพร  เชาว์โคกสูง
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ1
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่3
สาขา : -                                             
โทรศัพท์ : 055-312115                                
อีเมล์ :


   ชื่อ-สกุล : นายพิทักษ์พงษ์  มูลขำ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปวส. ,ปริญญาตรี
สาขา : ช่างอิเลคทรอนิกส์ ,การจัดการทั่วไป                            
โทรศัพท์ : 087-4443380                             
อีเมล์ :ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
นายนิรันดร์  มูลธิดา
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
https://www.facebook.com/

QR CODE
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่๑๒
จังหวัดพิษณุโลก
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่12
655 ม.9 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ 055-311-289 โทรสาร 055-311-384
Email:cpd_ccttd12@cpd.go.th