จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

หมวดที่10 "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

  
แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ มีเวลาในการทำ 3 นาที