ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์การเรียนรู้และการค้นคว้าด้านสหกรณ์
     Please wait..........
Untitled Document
หน้าแรก
หน้าแรก
เกี่ยวกับศูนย์
วิสัยทัศน์
พันธกิจของศูนย์
เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
บุคลากรของศูนย์
ที่ตั้งสำนักงาน
อัตรากำลัง

ข้อมูลหลัก
ความต้องการฝึกอบรม
คู่มือการบรรยาย
แผนการปฏิบัติงานปี2557
ผลการปฏิบัติงานปี2557
ผลงานตามคำรับรอง
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
oldnews55

บริการของเรา
คำถามที่มักจะถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แผนผัง Web Site
การจัดองค์ความรู้ (KM)
แบบฟอร์ม DownLoad
แบบสำรวจ
ร้องเรียน
สารสนเทศด้านฝึกอบรม
ข้อมูลด้านวิทยากร
อุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์
ห้องประชุมสัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน

LINK ที่เกี่ยวข้อง
E-mail ผู้บริหาร
อินทราเน็ต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานในกรมฯ
หน่วยงานในพิษณุโลก
ศูนย์ถ่ายทอดฯ 1-20
เว็บไซต์สหกรณ์ในเขต
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดต่าง ๆ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
E-mailสมัครรับข่าว
กรอก e-mail address
สมัครยกเลิก

  

ความต้องการฝึกอบรม


ความต้องการฝึกอบรมของสหกรณ์ องค์กรและกลุ่มเกษตรกร สามารถสรุปประเด็นสำคัญ ตามสภาพปัญหาด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.ด้านบุคลากรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตร แนวทางแก้ไข
2.ด้านการจัดการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตร  แนวทางแก้ไข
3.ด้านการตลาดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตร  แนวทางแก้ไข
4.ด้านเงินทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตร  แนวทางแก้ไข
5.ด้านอุปกรณ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  แนวทางแก้ไข
องค์กรที่ต้องการพัฒนานอกเหนือปัญหาดังกล่าว สามารถเลือกหลักสูตร/สัมมนา

Copyright 2001 -

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๑ จังหวัดพิษณุโลก
๖๕๖ หมู่ที่ ๙ ถนนพิษณุโลก-วังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๓๐ โทร.๐๕๕-๓๑๑๓๑๖
E-mail:cpd_ccttd11@cpd.go.th

- All Rights Reserved