กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนงานและงบประมาณ
แผนที่ตั้ง

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ปฏิทินการรายงานผลเรื่องที่เกี่ยวข้อง
คำรับรองการปฏิบัติราชการ และการรายงานผล
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร
คู่มือเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีของแต่ละเรื่อง

ภารกิจหลัก
อำนาจหน้าที่

การพัฒนาระบบราชการ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
การจัดสรรสิ่งจูงใจ
การจัดการความรู้ (KM)
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรม 5ส
การควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ค่านิยม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ความโปร่งใส
คำสั่ง/ประกาศ กพร.

รางวัลที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับ

กฎหมาย/ระเบียบ
รัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
ระเบียบสำนักนายก
กฎกระทรวง

บริการของ กพร.
คู่มือ
คำสั่ง/ประกาศ
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
กระดานถามตอบ
ผังเว็บไซต์
เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา
  

ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์


   หน่วยงานต้นแบบค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
          - ถอดบทเรียนหน่วยงานต้นแบบค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานต้นแบบค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รางวัลดีเด่น   : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
                   - รางวัลดีเด่น : จังหวัดลำปาง ฉบับย่อ
รางวัลดีเด่น  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
                   - รางวัลดีเด่น : จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับย่อ                                                
รางวัลดีเด่น  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
                    - รางวัลดีเด่น : จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับย่อ                                              
รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
                    - รางวัลชมเชย : จังหวัดลำปาง ฉบับย่อ
รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
                    -
รางวัลชมเชย : จังหวัดอ่างทอง ฉบับย่อ 
รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  
                   
- รางวัลชมเชย : จังหวัดมหาสารคาม ฉบับย่อ                                             
รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
                   
- รางวัลชมเชย : จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับย่อ                                           
รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
                    - รางวัลชมเชย : จังหวัดยโสธร ฉบับย่อ    

 

 

หน่วยงานต้นแบบค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
     รางวัลดีเด่น อันดับ 1 : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
     รางวัลดีเด่น อันดับ 2 : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
     รางวัลดีเด่น อันดับ 3 : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
     -  รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
     -  รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
     -  รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
     รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     รางวัลชมเชย  : สำนักงานเลขานุการกรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วัฒนธรรม ค่านิยม CPD เพื่อความยั่งยืนองค์กร" ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
      -  คลิปเสียงการบรรยายในวันที่ 27 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557
      -  เนื้อหาการบรรยายในวันที่ 27 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ผลคะแนนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงาน ปี 2557 ของหน่วยงานส่วนกลาง 
ผลคะแนนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงาน ปี 2557 ของ สสพ.1 - 2 และส่วนภูมิภาค 
แนวทางการขับเคลื่อนค่านิยม ปีงบประณ พ.ศ. 2557
แผนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2557-2559
ผลคะแนนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงาน ปี 2556 ของหน่วยงานส่วนกลาง  
  ผลคะแนนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงาน ปี 2556 ของส่วนกลาง (สสพ.1 - 2) และส่วนภูมิภาค  
สัญลักษณ์ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
แนวทางขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เนื้อหาวิชา "วัฒนธรรมและค่านิยมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร" ตามโครงการสัมมนา
ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2556
สรุปผลคะแนนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ระดับหน่วยงาน
โปสเตอร์เกณฑ์พฤติกรรมบ่งชี้และระดับความคาดหวังค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์แบบ JPG , AI_part_1และpart_2
  แบบรายงานผลการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ระดับหน่วยงาน
สติ๊กเกอร์ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์.jpg
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์

นางวนิดา  รุ่มโรย
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร. 0 2628 5143 ภายใน 556
โทร. 061 402 2132