กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     Please wait..........
กพร.กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนงานและงบประมาณ
แผนที่ตั้ง

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ปฏิทินการรายงานผลเรื่องที่เกี่ยวข้อง
คำรับรองการปฏิบัติราชการ และการรายงานผล
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร
คู่มือเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีของแต่ละเรื่อง

ภารกิจหลัก
อำนาจหน้าที่

การพัฒนาระบบราชการ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
การจัดสรรสิ่งจูงใจ
การจัดการความรู้ (KM)
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรม 5ส
การควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ค่านิยม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ความโปร่งใส
คำสั่ง/ประกาศ กพร.

รางวัลที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับ
รางวัลที่กรมได้รับ

กฎหมาย/ระเบียบ
รัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
ระเบียบสำนักนายก
กฎกระทรวง

บริการของ กพร.
คู่มือ
คำสั่ง/ประกาศ
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
กระดานถามตอบ
ผังเว็บไซต์
เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

ทดสอบ
  

ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลหน่วยงานต้นแบบค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รางวัลดีเด่น   : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

          - รางวัลดีเด่น : จังหวัดลำปาง ฉบับย่อ

รางวัลดีเด่น  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          - รางวัลดีเด่น : จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับย่อ                                                
รางวัลดีเด่น  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

          - รางวัลดีเด่น : จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับย่อ                                              
รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

          - รางวัลชมเชย : จังหวัดลำปาง ฉบับย่อ
                                                        
รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
                                                        
          - รางวัลชมเชย : จังหวัดอ่างทอง ฉบับย่อ 
รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  

          - รางวัลชมเชย : จังหวัดมหาสารคาม ฉบับย่อ                                             
รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

          - รางวัลชมเชย : จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับย่อ                                           
รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

          - รางวัลชมเชย : จังหวัดยโสธร ฉบับย่อ    

 

 

 

 

 

ข้อมูลหน่วยงานต้นแบบค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 


     -  รางวัลดีเด่น อันดับ 1 : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
     -  รางวัลดีเด่น อันดับ 2 : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
     -  รางวัลดีเด่น อันดับ 3 : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
     -  รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
     -  รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
     -  รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
     -  รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     -  รางวัลชมเชย  : สำนักงานเลขานุการกรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วัฒนธรรม ค่านิยม CPD เพื่อความยั่งยืนองค์กร" ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
      -  คลิปเสียงการบรรยายในวันที่ 27 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557
      -  เนื้อหาการบรรยายในวันที่ 27 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ผลคะแนนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงาน ปี 2557 ของหน่วยงานส่วนกลาง 
ผลคะแนนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงาน ปี 2557 ของ สสพ.1 - 2 และส่วนภูมิภาค 
แนวทางการขับเคลื่อนค่านิยม ปีงบประณ พ.ศ. 2557
แผนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2557-2559
ผลคะแนนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงาน ปี 2556 ของหน่วยงานส่วนกลาง  
  ผลคะแนนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงาน ปี 2556 ของส่วนกลาง (สสพ.1 - 2) และส่วนภูมิภาค  
สัญลักษณ์ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
แนวทางขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เนื้อหาวิชา "วัฒนธรรมและค่านิยมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร" ตามโครงการสัมมนา
ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2556
สรุปผลคะแนนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ระดับหน่วยงาน
โปสเตอร์เกณฑ์พฤติกรรมบ่งชี้และระดับความคาดหวังค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์แบบ JPG , AI_part_1และpart_2
  แบบรายงานผลการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ระดับหน่วยงาน
สติ๊กเกอร์ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์.jpg
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์

นางวนิดา  รุ่มโรย
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร. 0 2628 5143 ภายใน 556
โทร. 061 402 2132