ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนงานและงบประมาณ
แผนที่ตั้ง

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ปฏิทินการรายงานผลเรื่องที่เกี่ยวข้อง
คำรับรองการปฏิบัติราชการ และการรายงานผล
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง (รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร
คู่มือเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีของแต่ละเรื่อง

ภารกิจหลัก
อำนาจหน้าที่

การพัฒนาระบบราชการ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
การจัดสรรสิ่งจูงใจ
การจัดการความรู้ (KM)
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรม 5ส
การควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ค่านิยม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ความโปร่งใส
คำสั่ง/ประกาศ กพร.

รางวัลที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับ
รางวัลที่กรมได้รับ

กฎหมาย/ระเบียบ
รัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
ระเบียบสำนักนายก
กฎกระทรวง

บริการของ กพร.
คู่มือ
คำสั่ง/ประกาศ
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
กระดานถามตอบ
ผังเว็บไซต์
เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา
  

ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์


 

 ข้อมูลหน่วยงานต้นแบบค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รางวัลดีเด่น   : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
รางวัลดีเด่น  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                       
รางวัลดีเด่น  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช                                              
รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่                                                        
รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง                                                          
รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม                                                  
รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี                                                  
รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร    
 

ข้อมูลหน่วยงานต้นแบบค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
     - 
รางวัลดีเด่น อันดับ 1 : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
     -  รางวัลดีเด่น อันดับ 2 : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
     -  รางวัลดีเด่น อันดับ 3 : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
     -  รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
     -  รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
     -  รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
     -  รางวัลชมเชย  : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     -  รางวัลชมเชย  : สำนักงานเลขานุการกรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วัฒนธรรม ค่านิยม CPD เพื่อความยั่งยืนองค์กร" ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
      -  คลิปเสียงการบรรยายในวันที่ 27 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557
      -  เนื้อหาการบรรยายในวันที่ 27 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ผลคะแนนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงาน ปี 2557 ของหน่วยงานส่วนกลาง 
ผลคะแนนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงาน ปี 2557 ของ สสพ.1 - 2 และส่วนภูมิภาค 
แนวทางการขับเคลื่อนค่านิยม ปีงบประณ พ.ศ. 2557
แผนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2557-2559
ผลคะแนนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงาน ปี 2556 ของหน่วยงานส่วนกลาง  
  ผลคะแนนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงาน ปี 2556 ของส่วนกลาง (สสพ.1 - 2) และส่วนภูมิภาค  
สัญลักษณ์ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
แนวทางขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เนื้อหาวิชา "วัฒนธรรมและค่านิยมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร" ตามโครงการสัมมนา
ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2556
สรุปผลคะแนนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ระดับหน่วยงาน
โปสเตอร์เกณฑ์พฤติกรรมบ่งชี้และระดับความคาดหวังค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์แบบ JPG , AI_part_1และpart_2
  แบบรายงานผลการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ระดับหน่วยงาน
สติ๊กเกอร์ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์.jpg
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

นางสุรีย์รัช  อวนสกุล
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร. 0 2628 5148
เบอร์ภายใน 556