สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์...328/11 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัย์ โทร 044611442
     Please wait..........

 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด สมาชิกยิ้มถ้วนหน้ารับปันผล  9 %

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๓๐ น.  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด  ณ ห้องประชุมธรรมจารี  โดยมีพล.ต.ต.รัฐพงษ์  ยิ้มใหญ่  ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๐๐ คน
          จากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๕ ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯมีสินทรัพย์รวม ๒
,๒๒๙,269,616.38 บาท ทุนดำเนินงาน 701,641,388.29  บาท  ดำเนินธุรกิจมีกำไรสุทธิประจำปี ๙๑,443,531.62บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ  22.99  โดยมีการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 9  และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ  18  จำนวนสมาชิกสหกรณ์ ณ 30 กันยายน 2555 มีสมาชิกทั้งสิ้น ๒,๘๐๖ คน

          ด้านนายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวชื่นชมผลสำเร็จของสหกรณ์ฯว่า จากผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ มีการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์ดี  และมีฝ่ายจัดการที่เข้มแข็ง  ทำให้สหกรณ์ประสบความสำเร็จ และสามารถประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ก่อนวันตำรวจ  เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา  โดยประชุมได้ภายใน  13  วัน  นับจากวันสิ้นปีทางบัญชี  เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯสามารถปิดบัญชีและจัดประชุมได้รวดเร็ว เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีและสามารถนำไปเป็นตัวอย่างให้กับสหกรณ์ อื่นๆได้   และยังเน้นย้ำให้สหกรณ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิกเรื่องอุดมการณ์  หลักการ วิธีการสหกรณ์ กระบวนการสหกรณ์ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวสู่จุดมุ่งหมาย เพื่อบริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป