บุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้าง,อัตรากำลัง องค์กร
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
Action Plan 60
Annual Report
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

เรื่องทั่วไป
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์
ดาวน์โหลด
ถาม - ตอบ
ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ Webmaster

ข้อมูลหลัก-ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
การจัดการองค์ความรู้
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ชื่อผู้ชำระบัญชี
ประเภทสหกรณ์ในบุรีรัมย์
ผลจัดมาตรฐาน
แผนที่ตั้งสหกรณ์
ฐานะการเงินสหกรณ์
สารสนเทศ-สหกรณ์-กลุ่มฯ
แผนที่ตั้งกลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
สหกรณ์นักเรียน/ตชด.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ และคู่มือ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์2
ขั้นตอนการขอกู้/เบิกเงิน กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด

ปฏิทินงานตามแผน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม

รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานประจำปี
รายงานการประชุมประจำเดือน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการฯฝ่ายบริหารทั่วไป  จำนวน 3 อัตรา


ชื่อ : นายประสงค์  ทาไธสง
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
คุณวุฒิ : ป.ตรี (ส.การศึกษาทางสหกรณ์)
โทร : 0847852332
อีเมลล์ :

ชื่อ : น.ส.กัลยา  ศิริพงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
คุณวุฒิ : ป.โท (บธ.ม.)   ม.รามฯ
โทร : 0853053944
อีเมลล์ :


ชื่อ : น.ส.ณราทร  สุวรรณกำจาย
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ : ป.ตรี (การจัดการฯ)  ม.อุบลราชธานี
โทร : -
อีเมลล์ :

พนักงานราชการฝ่ายบริหารทั่วไป  จำนวน 7 อัตรา


ชื่อ : นายประกาศิต  สำเรียนรัมย์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์ฯ
คุณวุฒิ : ป.ตรี (ศศ.บ)
โทร : 0831255552
อีเมลล์ :

ชื่อ : น.ส.ธิดารัตน์  เดชณรงค์พร
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
คุณวุฒิ : ป.ตรี (บธ.บ.)
โทร : 0913434944
อีเมลล์ :

ชื่อ : นางสุภาพร  บุญทวีชัยกุล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
คุณวุฒิ : ปวส. (การบัญชี)
โทร : 0945259564
อีเมลล์ :

ชื่อ : น.ส.ศรินยา  จีนมะโน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
คุณวุฒิ : ปวส.  (การบัญชี)
โทร : 0611325648
อีเมลล์ :
 

ชื่อ : นายกิติศักดิ์  คงชื่นจิต
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
คุณวุฒิ : อนุปริญญา (คอมพิวเตอร์)
โทร : 0854936909
อีเมลล์ :
   

ชื่อ : น.ส.สมฤดี  รักษา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
คุณวุฒิ : ปวส. (การบัญชี)
โทร : 0933380407
อีเมลล์ :ชื่อ : น.ส.วรรณพร  พรมมา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
คุณวุฒิ : ปวส.(การบัญชี)
โทร : 0870089566
อีเมลล์ :


 ลูกจ้างประจำ

 
 ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา
 นายบุญรวย พลเดช 
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
-
- 
boonruay@cpd.go.th
 
 ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา
 นายบุญเลิศ ชอบเขตต์กลาง 
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
-
- 
boonlert_ch@cpd.go.th
 
 ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา
 นายวสันต์ ชอบเขตต์กลาง 
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
-
- 
vasun_ch@


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved