สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์...328/11 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัย์ โทร 044611442
     Please wait..........


ข้าราชการ
   

นายประสงค์  ทาไธสง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
การศึกษา ปริญญาตรี  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
prasong_ta@cpd.go.th
044611442 ต่อ 15

     
 
 
นางสาวกัลยา ศิริพงษ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การเงิน / บัญชีสำนักงาน
การศึกษา บธ.บ.การเงินและธนาคาร , บธ.ม.
ม.รามคำแหง
kanlaya@cpd.go.th 
044611442 ต่อ 15
     
นายสหวิชช์  ตงยิ่งศิริ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
งานวิเคราพัสดุ
การศึกษา 
การจัดการทั่วไป 
ม.ราชภัฎบุรีรัมย์
shavit_tnn@cpd.go.th 
044611442 ต่อ 11
     
นางสาวณราทร  สุวรรณกำจาย
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การศึกษา 
การจัดการทั่วไป 
ม.ราชภัฎบุรีรัมย์
-@cpd.go.th 
044611442 ต่อ 11

 พนักงานราขการ

  ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา

นายประกาศิต  สำเรียนรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป
044611442 ต่อ 11
ื@cpd.go.th
ป.ตรี (รัฐประศาสนศาสตร์)

   ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา
น.ส.ธิดารัตน์  เดชณรงค์พร
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป
044611442 ต่อ 11
ื@cpd.go.th
ป.ตรี (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 

  ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา

นางสาววรรณพร  พรมมา
เจ้าพนักงานธุรการ
ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป
044611442 ต่อ 11

@cpd.go.th
ปวส.การบัญชี

 

  ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา

 นายกิติศักดิ์ คงชื่นจิต
เจ้าพนักงานธุรการ
ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป
044611442 ต่อ 11
kittisak_khc@cpd.go.th
อนุปริญญาคอมฯ

   ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา
 นางสาวสุภาพร บุญทวีชัยกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป
044611442 ต่อ 11

ปวส.บัญชี
    ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา
นางสาวสมฤดี  รักษา
เจ้าพนักงานธุรการ
ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป
044611442 ต่อ 11

ปวส.บัญชี
    ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา
 นางสาวศรินยา  จีนมโน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป
044611442 ต่อ 11

ปวส.การบัญชี


 ลูกจ้างประจำ

 ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา
 นายติ๋ม จีนมโน 
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
-
- 
tim@cpd.go.th
 
 ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา
 นายบุญรวย พลเดช 
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
-
- 
boonruay@cpd.go.th
 
 ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา
 นายบุญเลิศ ชอบเขตต์กลาง 
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
-
- 
boonlert_ch@cpd.go.th
 
 ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา
 นายวสันต์ ชอบเขตต์กลาง 
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
-
- 
vasun_ch@