บุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
ข้อมูลสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่สำนักงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
บุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
แผนผังเว็ปไซต์

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ

ปฏิทินงานตามแผน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม
แผนปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานประจำปี
รายงานการประชุมประจำเดือน
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2558
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการฯ

หมวดเรื่องทั่วไป
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เว็บจังหวัดบุรีรัมย์
ห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์
KM_การจัดการองค์ความรู้
ถาม - ตอบ
ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อ Webmaster

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ชื่อผู้ชำระบัญชี
ประเภทสหกรณ์ในบุรีรัมย์
ผลจัดมาตรฐานสหกรณ์
แผนที่ตั้งสหกรณ์
ฐานะการเงินสหกรณ์
สารสนเทศ-สหกรณ์-กลุ่มฯ
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
แผนที่ตั้งกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
สินเชื่อเพื่อปัจจัยการผลิต
สหกรณ์นักเรียน/ตชด.
โครงการ ASPL

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำส่ง ประกาศของคพช.
กฏกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์

ขั้นตอนการการขอรับบริการ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์2
ขั้นตอนการขอกู้/เบิกเงิน กองทุนพัฒนาสหกรณ์

เว็บรายงานผล
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อน
เว็บหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้าราชการ
   

นายประสงค์  ทาไธสง
นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
การศึกษา ปริญญาตรี  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
prasong_ta@cpd.go.th
044611442 ต่อ 14

     
 
 
นางสาวกัลยา ศิริพงษ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การเงิน / บัญชีสำนักงาน
การศึกษา  บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
kanlaya@cpd.go.th 
044611442 ต่อ 15
     
นางสาวณราทร  สุวรรณกำจาย
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การศึกษา บธ.บ.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
narathorn_su@cpd.go.th
โทร.
044611442 ต่อ 11

 พนักงานราขการ

  ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา

นายประกาศิต  สำเรียนรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป
044611442 ต่อ 11
prakasit_sum@cpd.go.th
ศศ.บ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา

น.ส.ธิดารัตน์  เดชณรงค์พร
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป
044611442 ต่อ 11
tidarat_de@cpd.go.th
บธ.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

  ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา

นางสาววรรณพร  พรมมา
เจ้าพนักงานธุรการ
ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป
044611442 ต่อ 11
wannapon_pr@cpd.go.th
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

 

  ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา

 นายกิติศักดิ์ คงชื่นจิต
เจ้าพนักงานธุรการ
ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป
044611442 ต่อ 11
kittisak_khc@cpd.go.th
อนุปริญญาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

   ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา

 นางสาวสุภาพร บุญทวีชัยกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป
044611442 ต่อ 11


ปวส.การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

    ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา
นางสาวสมฤดี  รักษา
เจ้าพนักงานธุรการ
ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป
044611442 ต่อ 11

ปวส.การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
    ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา
 นางสาวศรินยา  จีนมโน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป
044611442 ต่อ 11

ปวส.การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
  ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา
 นางสาวณัฐรดา ศรีงาน
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป
044611442 ต่อ 11

ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์


 ลูกจ้างประจำ

 ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา
 นายติ๋ม จีนมโน 
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
-
- 
tim@cpd.go.th
 
 ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา
 นายบุญรวย พลเดช 
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
-
- 
boonruay@cpd.go.th
 
 ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา
 นายบุญเลิศ ชอบเขตต์กลาง 
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
-
- 
boonlert_ch@cpd.go.th
 
 ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
โทร 

วุฒิการศึกษา
 นายวสันต์ ชอบเขตต์กลาง 
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
-
- 
vasun_ch@