::ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา::
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนกลยุทธ์
เป้าหมายหน่วยงาน
แผนที่/ติดต่อเรา
โครงสร้างสำนักงาน
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่หน่วยงาน
แผน/ผลปฎิบัติงาน
งบประมาณ
แผนภูมิเชื่อมโยง
แบบฟอร์มDownload
Webboard
รายงานการประชุม
Site Map
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตารางการส่งงาน

ข้อมูลการส่งเสริม
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีประจำจังหวัด
การชำระบัญชี
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณ์
กลุ่มอาชีพ/สินค้าเด่น
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ทะเบียนสมาชิก
วงเงินกู้ยืม/ค้ำประกัน
ฐานะการเงินสหกรณ์
ปริมาณธุรกิจสหกรณ์
ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร
การรวบรวมผลผลิต
อุปกรณ์การตลาด
ผลิตภัณฑ์OTOP
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการพักหนี้เกษตรกรฯ
โครงการASPL
สารสนเทศ
ข้อมูลฝึกอบรม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อครองชีพ
พรบ.น่ารู้
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร2540
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ
กฏกระทรวง
ระเบียบ/คำสั่ง คพช.
การจัดตั้งสหกรณ์
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
Link ที่น่าสนใจ
Link สหกรณ์
Link จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข่าวสารแปดริ้ว
เรื่องน่ารู้
E-mailกรมส่งเสริมสหกรณ์
E-mail จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่างข้อบังคับ/ระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์
คู่มือการแก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง (รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร
ACTION PLAN 2559


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ Website ของหน่วยงาน"

                            

   
"วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข็มแข็งพึ่งตนเองได้"


 

 

 

 

 

 

นายอดุลย์ คนมั่น 

สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

T. 0 3851 1243 ต่อ 101

โทรศัพท์มือถือ   089 9808999

 

 

 วาระงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

 

 

       

 

          

 

ผลการดำเนินงาน

ปี 2556

 ปี 2557

           ปี 2558

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                               

                             

                                   สมุดภาพ Infographics

                                 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาการปรับปรุงโรงแปรรูปสุกร ของ สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด

ประกาศ สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ 

             - ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

               - รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

               - เอกสารสอบราคาซื้อ 1, 2

ประกาศ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ ของสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด

ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

   ภาพกิจกรรมย้อนหลัง ...   

 

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการศูนย์ดำรง-ธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา) ณ วัดกกสับ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
(
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  นายอดุลย์ คนมั่น  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการงาน “100 ปี สหกรณ์ไทย” ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด
(
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2559 นายเดชา ใจยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2559 โดยมีนายอดุลย์ คนมั่น  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน เปิดการประชุมโครงการประชุมชี้แจงและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง)
ณ  ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
(
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนมกราคม 2559

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดการประชุมเสวนาการพัฒนาธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ และเป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับซื้อ ให้การต้อนรับ นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ  เขต 3,9  ติดตามการรับซื้อยางพาราโดยตรงจากเกษตรกร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559   ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสนามชัยเขต จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  2559  ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 3
ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

  

 เมื่อวันที่  12  มกราคม  2559  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรม "สหกรณ์สอนอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน" ณ สำนักงานสาขาสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนธันวาคม 2558

 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558  นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ณ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์บริการ"   ณ บ้านปลาโลมารีสอร์ท อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ตามโครงการกระตุ้นการกำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 บริเวณศาลาจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

อ่านต่อ    

  

   ภาพกิจกรรมย้อนหลัง ...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา

      1.  ข้อมูลทุนดำเนินงานและกำไร(ขาดทุน)สุทธิของสหกรณ์

      2.  ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์

      3.   ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

      4.  ร้อยละของสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

      5.  ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน              

           6. ข้อมูลปริมาณธุรกิจรายงานผู้สอบบัญชีสหกรณ์          

 

 


        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เลขที่ 10  ถนนมหาจักรพรรดิ์  ต.หน้าเมือง อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 0-3851-1243  โทรสาร 0-3881-7377
E-Mail :
cpd_chachoengsao@cpd.go.th
http://webhost.cpd.go.th/chachoengsao
ผู้ดูแลระบบ : dongporn_nys@cpd.go.th