::ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา::
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนกลยุทธ์
เป้าหมายหน่วยงาน
แผนที่/ติดต่อเรา
โครงสร้างสำนักงาน
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่หน่วยงาน
แผน/ผลปฎิบัติงาน
งบประมาณ
แผนภูมิเชื่อมโยง
แบบฟอร์มDownload
Webboard
รายงานการประชุม
Site Map
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตารางการส่งงาน

ข้อมูลการส่งเสริม
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีประจำจังหวัด
การชำระบัญชี
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณ์
กลุ่มอาชีพ/สินค้าเด่น
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ทะเบียนสมาชิก
วงเงินกู้ยืม/ค้ำประกัน
ฐานะการเงินสหกรณ์
ปริมาณธุรกิจสหกรณ์
ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร
การรวบรวมผลผลิต
อุปกรณ์การตลาด
ผลิตภัณฑ์OTOP
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการพักหนี้เกษตรกรฯ
โครงการASPL
สารสนเทศ
ข้อมูลฝึกอบรม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อครองชีพ
พรบ.น่ารู้
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร2540
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ
กฏกระทรวง
ระเบียบ/คำสั่ง คพช.
การจัดตั้งสหกรณ์
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
Link ที่น่าสนใจ
Link สหกรณ์
Link จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข่าวสารแปดริ้ว
เรื่องน่ารู้
E-mailกรมส่งเสริมสหกรณ์
E-mail จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่างข้อบังคับ/ระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์
คู่มือการแก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง (รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่Websiteของหน่วยงาน"

                            

   
"วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข็มแข็งพึ่งตนเองได้"


 

 

 

 

 

 

นายอดุลย์ คนมั่น 

สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

T. 0 3851 1243 ต่อ 101

โทรศัพท์มือถือ   089 9808999

 

 

 วาระงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

ปี 2555

ปี 2556

       ปี 2557

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                               

ประกาศสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อตะกร้าบรรจุผลไม้ 

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 1, 2, 3 

ขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 1, 2 

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2558 หน้าที่ 1-2, 3, 4-5, 6-7,

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 1

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 2

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2558 ต่อหน้า 5-8  

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดงานจัดซื้อวัสดุการเกษตร(มุ้งตาข่ายไนล่อน)

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2558  แผ่นที่ 1-2, 2-4 ,4-7 

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารเก็บข้าวสาร,ห้องแพ็คข้าว 

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 

ประกาศสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารเก็บข้าวสาร,ห้องแพ็คข้าว

แบบรายงานผลการดำเนินงานวาระแห่งด้านการสหกรณ์ (ดาวน์โหลด)

คำอธิบายรายงานวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ (ดาวน์โหลด)

ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

 เอกสารบรรยายหลักเกณฑ์โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ฉบับเดือนตุลาคม 2555)  

 ASEAN Economic Community(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

   ภาพกิจกรรมย้อนหลัง ...   

 

เดือนมิถุนายน  2558

นายอดุลย์ คนมั่น  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีม ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสหกรณ์ "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน"  ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ามอบป้าย คูปองส่วนลด  10 % จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

 เมื่อวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2558  แก่สหกรณ์ที่ร่วมโครงการ 10 สหกรณ์ 

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนธุรกิจของสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว จำกัด  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2 มิถุนายน 2558  ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนกุมภาพันธ์ 2558

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2558     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558  ณ โรงเรียนวัดดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสรพล เถระพิพัฒน์ เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  ณ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนมกราคม 2558

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

นายเดชา ใจยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการเปิดการปรชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล" ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้วจ จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิเงทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ณ สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิเงทรา เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ ณ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2558

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

อ่านต่อ    

  

   ภาพกิจกรรมย้อนหลัง ...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา

      1.  ข้อมูลทุนดำเนินงานและกำไร(ขาดทุน)สุทธิของสหกรณ์

      2.  ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์

      3.   ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

      4.  ร้อยละของสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

      5.  ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน              

           6. ข้อมูลปริมาณธุรกิจรายงานผู้สอบบัญชีสหกรณ์          

 

 


        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เลขที่ 10  ถนนมหาจักรพรรดิ์  ต.หน้าเมือง อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 0-3851-1243  โทรสาร 0-3881-7377
E-Mail :
cpd_chachoengsao@cpd.go.th
http://webhost.cpd.go.th/chachoengsao
ผู้ดูแลระบบ : dongporn_nys@cpd.go.th