::ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา::
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนกลยุทธ์
เป้าหมายหน่วยงาน
แผนที่/ติดต่อเรา
โครงสร้างสำนักงาน
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่หน่วยงาน
แผน/ผลปฎิบัติงาน
งบประมาณ
แผนภูมิเชื่อมโยง
แบบฟอร์มDownload
Webboard
รายงานการประชุม
Site Map
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตารางการส่งงาน

ข้อมูลการส่งเสริม
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีประจำจังหวัด
การชำระบัญชี
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณ์
กลุ่มอาชีพ/สินค้าเด่น
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ทะเบียนสมาชิก
วงเงินกู้ยืม/ค้ำประกัน
ฐานะการเงินสหกรณ์
ปริมาณธุรกิจสหกรณ์
ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร
การรวบรวมผลผลิต
อุปกรณ์การตลาด
ผลิตภัณฑ์OTOP
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการพักหนี้เกษตรกรฯ
โครงการASPL
สารสนเทศ
ข้อมูลฝึกอบรม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อครองชีพ
พรบ.น่ารู้
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร2540
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ
กฏกระทรวง
ระเบียบ/คำสั่ง คพช.
การจัดตั้งสหกรณ์
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
Link ที่น่าสนใจ
Link สหกรณ์
Link จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข่าวสารแปดริ้ว
เรื่องน่ารู้
E-mailกรมส่งเสริมสหกรณ์
E-mail จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่างข้อบังคับ/ระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์
คู่มือการแก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง (รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร
ACTION PLAN


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ Website ของหน่วยงาน"

                            

   
"วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข็มแข็งพึ่งตนเองได้"


 

 

 

 

 

 

นายอดุลย์ คนมั่น 

สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

T. 0 3851 1243 ต่อ 101

โทรศัพท์มือถือ   089 9808999

 

 

 วาระงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

   

 

แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

 

 

 

      

 

   

       

 

ปี 2556

 ปี 2557

           ปี 2558

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                            

                              

 

 

 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง สอบราคาจ้างคนขับรถประจำ (80.11.17.14)

 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและครุภัณฑ์ได้รับทดแทนหมดความจำเป็น

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป  

             - ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

             - เอกสารสอบราคาจ้างบริการซ่อมแซมทั่วไป 1, 2

                           

                                   สมุดภาพ Infographics

                                 

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงโรงงานแปรรูปสุกร สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาการปรับปรุงโรงงานแปรรูปสุกร ของ สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด

ประกาศ สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ 

             - ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

               - รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

               - เอกสารสอบราคาซื้อ 1, 2

ประกาศ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ ของสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด

ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

   ภาพกิจกรรมย้อนหลัง ...   

 

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการศูนย์ดำรง-ธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา) ณ วัดกกสับ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
(
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  นายอดุลย์ คนมั่น  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการงาน “100 ปี สหกรณ์ไทย” ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด
(
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2559 นายเดชา ใจยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2559 โดยมีนายอดุลย์ คนมั่น  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน เปิดการประชุมโครงการประชุมชี้แจงและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง)
ณ  ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
(
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนมกราคม 2559

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดการประชุมเสวนาการพัฒนาธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ และเป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับซื้อ ให้การต้อนรับ นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ  เขต 3,9  ติดตามการรับซื้อยางพาราโดยตรงจากเกษตรกร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559   ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสนามชัยเขต จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  2559  ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 3
ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

  

 เมื่อวันที่  12  มกราคม  2559  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรม "สหกรณ์สอนอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน" ณ สำนักงานสาขาสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนธันวาคม 2558

 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558  นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ณ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์บริการ"   ณ บ้านปลาโลมารีสอร์ท อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ตามโครงการกระตุ้นการกำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 บริเวณศาลาจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

อ่านต่อ    

  

   ภาพกิจกรรมย้อนหลัง ...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา

      1.  ข้อมูลทุนดำเนินงานและกำไร(ขาดทุน)สุทธิของสหกรณ์

      2.  ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์

      3.   ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

      4.  ร้อยละของสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

      5.  ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน              

           6. ข้อมูลปริมาณธุรกิจรายงานผู้สอบบัญชีสหกรณ์          

 

 


        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เลขที่ 10  ถนนมหาจักรพรรดิ์  ต.หน้าเมือง อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 0-3851-1243  โทรสาร 0-3881-7377
E-Mail :
cpd_chachoengsao@cpd.go.th
http://webhost.cpd.go.th/chachoengsao
ผู้ดูแลระบบ : dongporn_nys@cpd.go.th