::ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา::
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนกลยุทธ์
เป้าหมายหน่วยงาน
แผนที่/ติดต่อเรา
โครงสร้างสำนักงาน
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่หน่วยงาน
แผน/ผลปฎิบัติงาน
งบประมาณ
แผนภูมิเชื่อมโยง
แบบฟอร์มDownload
Webboard
รายงานการประชุม
Site Map
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตารางการส่งงาน

ข้อมูลการส่งเสริม
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีประจำจังหวัด
การชำระบัญชี
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณ์
กลุ่มอาชีพ/สินค้าเด่น
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ทะเบียนสมาชิก
วงเงินกู้ยืม/ค้ำประกัน
ฐานะการเงินสหกรณ์
ปริมาณธุรกิจสหกรณ์
ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร
การรวบรวมผลผลิต
อุปกรณ์การตลาด
ผลิตภัณฑ์OTOP
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการพักหนี้เกษตรกรฯ
โครงการASPL
สารสนเทศ
ข้อมูลฝึกอบรม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อครองชีพ
พรบ.น่ารู้
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร2540
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ
กฏกระทรวง
ระเบียบ/คำสั่ง คพช.
การจัดตั้งสหกรณ์
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
Link ที่น่าสนใจ
Link สหกรณ์
Link จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข่าวสารแปดริ้ว
เรื่องน่ารู้
E-mailกรมส่งเสริมสหกรณ์
E-mail จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่างข้อบังคับ/ระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์
คู่มือการแก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง (รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่Websiteของหน่วยงาน"

                            

   
"วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข็มแข็งพึ่งตนเองได้"


 

 

 

 

 

 

นายอดุลย์ คนมั่น 

สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

T. 0 3851 1243 ต่อ 101

โทรศัพท์มือถือ   089 9808999

 

 

 วาระงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

ปี 2555

ปี 2556

       ปี 2557

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                               

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 1

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 2

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2558 ต่อหน้า 5-8  

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดงานจัดซื้อวัสดุการเกษตร(มุ้งตาข่ายไนล่อน)

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2558  แผ่นที่ 1-2, 2-4 ,4-7 

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารเก็บข้าวสาร,ห้องแพ็คข้าว 

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 

ประกาศสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารเก็บข้าวสาร,ห้องแพ็คข้าว

แบบรายงานผลการดำเนินงานวาระแห่งด้านการสหกรณ์ (ดาวน์โหลด)

คำอธิบายรายงานวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ (ดาวน์โหลด)

ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

 เอกสารบรรยายหลักเกณฑ์โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ฉบับเดือนตุลาคม 2555)  

 ASEAN Economic Community(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

   ภาพกิจกรรมย้อนหลัง ...   

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2558

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2558     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558  ณ โรงเรียนวัดดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสรพล เถระพิพัฒน์ เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  ณ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนมกราคม 2558

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

นายเดชา ใจยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการเปิดการปรชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล" ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้วจ จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิเงทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ณ สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิเงทรา เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ ณ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2558

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

อ่านต่อ    

  

   ภาพกิจกรรมย้อนหลัง ...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา

      1.  ข้อมูลทุนดำเนินงานและกำไร(ขาดทุน)สุทธิของสหกรณ์

      2.  ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์

      3.   ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

      4.  ร้อยละของสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

      5.  ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน              

           6. ข้อมูลปริมาณธุรกิจรายงานผู้สอบบัญชีสหกรณ์          

 

 


        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เลขที่ 10  ถนนมหาจักรพรรดิ์  ต.หน้าเมือง อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 0-3851-1243  โทรสาร 0-3881-7377
E-Mail :
cpd_chachoengsao@cpd.go.th
http://webhost.cpd.go.th/chachoengsao
ผู้ดูแลระบบ : dongporn_nys@cpd.go.th