::ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา::
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนกลยุทธ์
เป้าหมายหน่วยงาน
แผนที่/ติดต่อเรา
โครงสร้างสำนักงาน
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่หน่วยงาน
แผน/ผลปฎิบัติงาน
งบประมาณ
แผนภูมิเชื่อมโยง
แบบฟอร์มDownload
Webboard
รายงานการประชุม
Site Map
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตารางการส่งงาน

ข้อมูลการส่งเสริม
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีประจำจังหวัด
การชำระบัญชี
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณ์
กลุ่มอาชีพ/สินค้าเด่น
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ทะเบียนสมาชิก
วงเงินกู้ยืม/ค้ำประกัน
ฐานะการเงินสหกรณ์
ปริมาณธุรกิจสหกรณ์
ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร
การรวบรวมผลผลิต
อุปกรณ์การตลาด
ผลิตภัณฑ์OTOP
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการพักหนี้เกษตรกรฯ
โครงการASPL
สารสนเทศ
ข้อมูลฝึกอบรม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อครองชีพ
พรบ.น่ารู้
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร2540
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ
กฏกระทรวง
ระเบียบ/คำสั่ง คพช.
การจัดตั้งสหกรณ์
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
Link ที่น่าสนใจ
Link สหกรณ์
Link จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข่าวสารแปดริ้ว
เรื่องน่ารู้
E-mailกรมส่งเสริมสหกรณ์
E-mail จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่างข้อบังคับ/ระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์
คู่มือการแก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง (รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร
ACTION PLAN 2559


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ Website ของหน่วยงาน"

                            

   
"วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข็มแข็งพึ่งตนเองได้"


 

 

 

 

 

 

นายอดุลย์ คนมั่น 

สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

T. 0 3851 1243 ต่อ 101

โทรศัพท์มือถือ   089 9808999

 

 

 วาระงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

ปี 2555

ปี 2556

       ปี 2557

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                               

ประกาศ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ ของสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด

ขอเชิญร่วมงาน " สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ "  ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2558

ณ บริเวณหน้าสนามยิงปืนกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ดาวโหลดหนังสือรับรอง

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อตะกร้าบรรจุผลไม้ 

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 1, 2, 3 

ขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 1, 2 

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2558 หน้าที่ 1-2, 3, 4-5, 6-7,

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 1

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 2

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2558 ต่อหน้า 5-8  

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดงานจัดซื้อวัสดุการเกษตร(มุ้งตาข่ายไนล่อน)

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2558  แผ่นที่ 1-2, 2-4 ,4-7 

ประกาศสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารเก็บข้าวสาร,ห้องแพ็คข้าว 

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 

ประกาศสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารเก็บข้าวสาร,ห้องแพ็คข้าว

ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

 เอกสารบรรยายหลักเกณฑ์โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ฉบับเดือนตุลาคม 2555)  

 ASEAN Economic Community(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

   ภาพกิจกรรมย้อนหลัง ...   

 

เดือนกรกฎาคม  2558

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการส่งเสริมการออมในโรงเรียน  ณ  โรงเรียนโดยรอบศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอ พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา   

เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนมิถุนายน  2558

นายอดุลย์ คนมั่น  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีม ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสหกรณ์ "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน"  ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ามอบป้าย คูปองส่วนลด  10 % จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

 เมื่อวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2558  แก่สหกรณ์ที่ร่วมโครงการ 10 สหกรณ์ 

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนธุรกิจของสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว จำกัด  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2 มิถุนายน 2558  ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนกุมภาพันธ์ 2558

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2558     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558  ณ โรงเรียนวัดดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสรพล เถระพิพัฒน์ เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  ณ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนมกราคม 2558

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

นายเดชา ใจยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการเปิดการปรชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล" ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้วจ จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิเงทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ณ สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิเงทรา เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ ณ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2558

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

อ่านต่อ    

  

   ภาพกิจกรรมย้อนหลัง ...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา

      1.  ข้อมูลทุนดำเนินงานและกำไร(ขาดทุน)สุทธิของสหกรณ์

      2.  ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์

      3.   ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

      4.  ร้อยละของสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

      5.  ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน              

           6. ข้อมูลปริมาณธุรกิจรายงานผู้สอบบัญชีสหกรณ์          

 

 


        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เลขที่ 10  ถนนมหาจักรพรรดิ์  ต.หน้าเมือง อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 0-3851-1243  โทรสาร 0-3881-7377
E-Mail :
cpd_chachoengsao@cpd.go.th
http://webhost.cpd.go.th/chachoengsao
ผู้ดูแลระบบ : dongporn_nys@cpd.go.th