::ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา::
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนกลยุทธ์
เป้าหมายหน่วยงาน
แผนที่/ติดต่อเรา
โครงสร้างสำนักงาน
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่หน่วยงาน
แผน/ผลปฎิบัติงาน
งบประมาณ
แผนภูมิเชื่อมโยง
แบบฟอร์มDownload
Webboard
รายงานการประชุม
Site Map
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตารางการส่งงาน

ข้อมูลการส่งเสริม
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีประจำจังหวัด
การชำระบัญชี
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณ์
กลุ่มอาชีพ/สินค้าเด่น
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ทะเบียนสมาชิก
วงเงินกู้ยืม/ค้ำประกัน
ฐานะการเงินสหกรณ์
ปริมาณธุรกิจสหกรณ์
ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร
การรวบรวมผลผลิต
อุปกรณ์การตลาด
ผลิตภัณฑ์OTOP
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการพักหนี้เกษตรกรฯ
โครงการASPL
สารสนเทศ
ข้อมูลฝึกอบรม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อครองชีพ
พรบ.น่ารู้
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร2540
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ
กฏกระทรวง
ระเบียบ/คำสั่ง คพช.
การจัดตั้งสหกรณ์
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
Link ที่น่าสนใจ
Link สหกรณ์
Link จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข่าวสารแปดริ้ว
เรื่องน่ารู้
E-mailกรมส่งเสริมสหกรณ์
E-mail จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่างข้อบังคับ/ระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์
คู่มือการแก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง (รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่Websiteของหน่วยงาน"                             

   
"วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข็มแข็งพึ่งตนเองได้"


 

 

 

 

 

 

นายอดุลย์ คนมั่น 

สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

T. 0 3851 1243 ต่อ 101

โทรศัพท์มือถือ   089 9808999

 

 

 วาระงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารเก็บข้าวสาร,ห้องแพ็คข้าว 

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 

ระกาศคณะกรรมการการดำเนินการนำรายชื่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ขอบเขตของงานและรายละเอียดงานจัดซื้อวัสดุการเกษตร(มุ้งตาข่ายไนล่อน)

 

ประกาศสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารเก็บข้าวสาร,ห้องแพ็คข้าว

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2 

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

แบบรายงานผลการดำเนินงานวาระแห่งด้านการสหกรณ์ (ดาวน์โหลด)

คำอธิบายรายงานวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ (ดาวน์โหลด)

ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

 เอกสารบรรยายหลักเกณฑ์โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ฉบับเดือนตุลาคม 2555)  

 ASEAN Economic Community(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

   ภาพกิจกรรมย้อนหลัง ...   

 

 

เดือนสิงหาคม  2557

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดอบรม โครงการลดการใช้สารเคมีและให้ใช้สารเคมีอินทรีทดแทนเพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกของชาวนา ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนกรกฎาคม  2557

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวาระแห่งชาติด้านการ

สหกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2557 

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลประเวศ จัดกิจกรรม สหกรณ์รวมใจบริจาคโลหิต ณ ศาลาการเปรียญวัดประเวศวัฒนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์ แก่บุคลากรฝ่ายปกครอง เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม2557 ณ ที่ประชุมหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ       

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

เดือนมิถุนายน 2557

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มช่องทางการตลาด สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ผลิตอาหารครบวงจรสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร  วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม         (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมันสำปะหลังฉะเชิงเทรา วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557  ณ บริเวณโรงสีข้าวพระราชทาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายปัญญา เอี่ยมอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธี

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดกิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์นักเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2557  ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ผู้ตรวจราชการเขต 3,9 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา                       ร่วมจัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว                  เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ กลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา       

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์ แก่บุคลากรฝ่ายปกครอง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ที่ประชุมหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ

   (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนพฤษภาคม 2557

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมื่อวันที่ 29  พฤษภาคม 2557  ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 3,9  เข้าประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 โดยมี นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมและต้อนรับ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำระหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายอรัญ     วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมื่อวันที่21 พฤษภาคม 2557  ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุมด้วย 

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการและเผยแพร่เอกสารสหกรณ์ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ณ โรงเรียนประเวศวัฒนาราม ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการเปิดงาน  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

  นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด ณ ศูนย์การผลิตอาหารสัตว์ครบวงจร อ.พนมาสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนเมษายน 2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร วันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดนิทรรศการและเผยแพร่เอกสารสหกรณ์ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ณ โรงเรียนหมอนทองวิทยา หมู่ ๗ ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗     

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีรดน้ำดำหัวและสรงน้ำพระ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และเดินทางศึกษาดูงาน ณ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2556 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนมีนาคม 2557

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดนิทรรศการในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ณ วัดบางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนกุมภาพันธ์ 2557

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเพื่อระลึกถึงพระบิดาของสหกรณ์ไทย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการพาเด็กนักเรียนที่รับผิดชอบในงานสหกรณ์ของ 3 โรงเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดนิทรรศการในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ณ วัดเทวารุทธาราม อ.คลองเขื่อนจ.ฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน เมื่อวันที 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

เดือนมกราคม 2557

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เมื่อวันที 17 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดนิทรรศการในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ณ วัดเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557   

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557    ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันที 11 มกราคม 255 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด      (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 เดือนธันวาคม  2556

 

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสหกรณ์  เมื่อวันที 25 ธันาคม 2556 ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามซื้อขายมะม่วงล่วงหน้าประจำปีการผลิต 2557 เมื่อวันที 25 ธันาคม 2556 ณ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จก.        (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการ Big cleaning day ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เพื่อเป็นการปรับทัศนียภาพของสำนักงาน  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดนิทรรศการในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมบูรณาการกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อน  ณ โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

นายสัญญา ส่องสว่าง ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจสหกรณ์ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ ตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556   (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจผลไม้ ณ โรงแรมวังธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556                 

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

นายประจักษ์ เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   เป็นประธานในการเปิดการอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกร ณ ร้านอาหารเรือนร่มไทร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  เมื่อวัน16 ธันวาคม 2556 

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากรของสำนักงาน ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 โดยมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลพุทธโสธรมาตรวจและให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ศาลาจัตรุมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ           (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 เดือนพฤศจิกายน  2556

 

นางสาวทวีวรรณ อุพิณ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 1เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 255 6 ณ  ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ จำกัด  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

นาย อนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน    2556 ซึ่ง นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราและข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา   (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

นาย อรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเงินและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำไปบริจาคแก่เด็กนักเรียน ตามโครงการ สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน    2556   (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการ เพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชุมนุมยุวเกษตรกรโลก เมื่อวันที่ 13  พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จ.ฉะเชิงเทรา  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดนิทรรศการในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนอง ใหญ่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 12  พฤศจิกายน 2556  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1เข้าร่วมการประชุมใหญ่สหกรณ์บ้านมั่นคงสองคลอง ณ ที่ทำการสหกรณ์บ้านมั่นคงสองคลอง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556    (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนตุลาคม 2556

 

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมต้อนรับ สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีและข้าราชการกว่า 40 คน ที่เดินทางนำน้ำดื่มและอาหารแห้งมามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอบางคล้า ณ ที่ทำการสหกรณ์บางคล้า จำกัด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีมสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามอบไข่ไก่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนกันยายน 2556

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11 ประจำเดือน กันยายน 2556 ณ วัดเทพราชปวราราม ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดประชุมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556   (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

เดือนสิงหาคม 2556

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10/2556 ประจำเดือนสิงหาคม 2556   ณ วัดถวิลศิลามงคล ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานในการอบรมให้ความรู้เรื่องวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ณ โรงแรมแกรนรอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดงานและต้อนรับองคมนตรี ในการเปิดนิทรรศการ มหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 82 พรรษา ปวงประชาเทิดไท้สดุดี ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

เดือนกรกฎาคม 2556

 

 

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 28 กรกฏาคม 2556

   (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ณ วัดสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีนายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา   (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

เดือนมิถุนายน 2556

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยมีวิทยากรจากสถาบัน Top sci

   (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่องการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดมาให้ความรู้

   (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ วัดสว่างอารมณ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมกลั่นกรองพิจารณาเงินกู้กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อพิจารณาเงินกู้ของสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด วันที่ 6 มิถุนายน 2556 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

เดือนพฤษภาคม 2556

 

 

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการเงิน กพส. ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรกรรมทบทวีบ้านห้วยหิน จำกัด วันที่ 28 พฤษภาคม 2556

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดและคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดหนองแหน อ.พนมสารคาม ซึ่งมีประชาชนและเกษตรกรให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการกว่า 400 คน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

นายสัญญา ส่องสว่าง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ได้จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุ 91.75 MHZ  วันที่ 22 พฤษภาคม 2556

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมผึ้งหลวงแคมป์กราวด์ จ.ปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ 17- 19 พฤษภาคม 2556

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดเทรา ได้ร่วมให้ความรู้ในการอบรมการใช้งานระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPD card online) แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 วันที่ 15 พฤษภาคม 2556

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนเมษายน 2556

 

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดเชิงเทรา ได้เข้าร่วมแจกและเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับสหกรณ์ ให้กับเกษตรและชาวบ้านในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วันแสนภุมราวาส อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 26 เมษายน 2556

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชิงเทรา ได้ส่งข้าราชการของสำนักงานเข้าร่วมพิธีงานวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาจัตุรมุข จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดเทรา ได้ร่วมให้ความรู้ในการอบรมการใช้งานระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPD card online) แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 วันที่ 22 เมษายน 2556

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดเทรา ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุสหกรณ์บางคล้า เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนมีนาคม 2556

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการประชุมแนวทางส่งออกพืชเศรษฐกิจผ่านสถาบันเกษตรกร ณ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงฉะเชิงเทรา จำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง เข้าร่วมรับฟังโครงการรักษาเสถียรภาพต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมจัดนิทรรศการ และนำเอกสารไปเผยแพร่ ในโครงการจังหวัดและคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดสามร่ม อ.คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

     

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมจัดนิทรรศการ และนำเอกสารไปเผยแพร่ ในงานวันชาวนาตำบลท่าถ่าน ณ ที่ทำการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำต.ท่าถ่าน  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 15 มีนาคม 2556

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

     

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดการประชุมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดมีนายไพศาล  วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

     

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสหกรณ์การเกษตร โดยมี  นายสมชาย ชาญณรงค์กุลเป็นประธาน  เมือวันที่ 6 มีนาคม 2556  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

     

เดือนกุมภาพันธ์ 2556

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (Q Shop) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556      ณ สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

     

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานวันสหกรณ์      แห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2556

ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการศึกษาดูงานแก่เด็กนักเรียนและครูที่รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง จำกัด

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วัดสาวชะโงก   อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เดือนมกราคม 2556

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 56

ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ณ วัดบางแสม

อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

     

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมเสวนาการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายของจังหวัด ในวันที่ 18 มกราคม 2556

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

     

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 ณ สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

     

 

 

สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่กรรมการ สมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น

ประจำปี 2555

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

     

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ณ สหกรณ์การเกษตรบางคล้า จำกัด

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

     

เดือนธันวาคม 2555

 

 

สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามซื้อขายมะม่วงล่วงหน้า ประจำปีการผลิต 2555/56

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ สก.ชมรมชาวสวนมะม่วง

 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

     

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการ

จังหวัดเคลื่อนที่  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555

ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ 8 ตำบลคู้ยายหมี

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

เมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมนนทรี

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพฯ ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมนนทรี

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ หน้าศาลากลางจังหวัด

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดนิทรรศการใน        งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

เดือนพฤศจิกายน 2555

 

 

สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นำผู้แทนโรงเรียนเข้ารับมอบโล่

รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ ศาลากลางจังหวัด

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึกอบรม   เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมนนทรี

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมพิจารณาเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง อ.ท่าตะเกียบ

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมสืบสานประเพณี      ทำขวัญข้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนาบางคา (รัชมงคล1)

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพ     ทอดกฐินสามัคคีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2555         เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555

ณ วัดตีตะเรด อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานหอการค้าแฟร์ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

ณ บริเวณลานจอดรถปั้นทรายโลก

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแรงร่วมใจ

"วันธารน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปี 2555 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเงินและสิ่งของบริจาค

ตามโครงการสหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 เดือนตุลาคม 2555

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี  เมื่อวันที่ 2ุ6 ตุลาคม 2555

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  นำทีมข้าราชการร่วมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

 

สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์การและ การปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

  

   ภาพกิจกรรมย้อนหลัง ...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา

      1.  ข้อมูลทุนดำเนินงานและกำไร(ขาดทุน)สุทธิของสหกรณ์

      2.  ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์

      3.   ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

      4.  ร้อยละของสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

      5.  ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน              

           6. ข้อมูลปริมาณธุรกิจรายงานผู้สอบบัญชีสหกรณ์          

 

 


        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เลขที่ 10  ถนนมหาจักรพรรดิ์  ต.หน้าเมือง อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 0-3851-1243  โทรสาร 0-3881-7377
E-Mail :
cpd_chachoengsao@cpd.go.th
http://webhost.cpd.go.th/chachoengsao
ผู้ดูแลระบบ : dongporn_nys@cpd.go.th