:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ::
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป/องค์กร
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายหน่วยงาน
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
รู้จักสหกรณ์จังหวัด
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์กรมฯ 20 ปี(2560-2579)
แผนปฎิบัติการกรมฯ 5 ปี(2560-2564)
แผนงานและโครงการแต่ละปี
แผนกลยุทธ์ 56-59
ผลปฎิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
งบประมาณแต่ละปี
งบทดลอง
แบบฟอร์มดาวโหลด
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสำนักงานฯ
แก้ไข/รับรองรายงานการประชุมสำนักงานฯ
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
แผนภูมิเชื่อมโยงแผนและงบประมาณกับยุทธศาสตร์ฯ
หนังสือเวียน

ข้อมูลส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
ข้อมูลการขอกู้เงิน กพส.

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์
สหกรณ์การเกษตรหันคา จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจชัยนาท
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ชัยนาท จำกัด
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กระดานข่าวทั่วไป (Webboard)
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)
สมัครสมาชิกเว็บไซด์
แผนผังเว็บไซด์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกาศระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

ฐานข้อมูลกลาง
ข้อมูลสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร


 
 


เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน


อย.                 หมายถึง  เครื่องหมาย  อย.     สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
                       
สถานที่ติดต่อ  88/24  หมู่ที่  .ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000  โทร.  0 2590 700

ฮาลาล
            หมายถึง  เครื่องหมายรับรองฮาลาล  สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
                       รับรองแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์  การโฆษณาผลิตภัณฑ์  หรือกิจการใด
โดยมีสัญลักษณ์เรียกว่า  “ฮาลาล”
                       สถานที่ติดต่อ  28/2  หมู่ที่  12  .มิตรไมตรี  เขตหนองจอก  กรุงเทพฯ  10530 
โทร.  0 2989 7360

มผช
.
             หมายถึง  เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
                      
สถานที่ติดต่อ  ถนนพระรามที่  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  โทร.  0 2202 3300 – 04

มกอช
.
           หมายถึง  มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
                       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                       
สถานที่ติดต่อ 
สำนักรับรองมาตรฐานและระบบคุณภาพ  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
                       
(สำนักงานชั่วคราว)  อาคารเล้ง  เป้ง  หงวน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  
                       โทร.  0 2618 8868,  0 2618 8869

มอก
.
              หมายถึง  เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                       
สถานที่ติดต่อ  ถนนพระรามที่  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  โทร.  0 2202 3300 – 04

สมส.          หมายถึง  เครื่องหมายสินค้ามาตรฐานสหกรณ์  สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์
                 
สถานที่ติดต่อ  สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  (กลุ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ12 
                 ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200  โทร.  0 2628 5536

การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร (ขอเครื่องหมาย อย.)

            “อาหาร” ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.. 2522  หมายถึง “วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม หรือนำเข้าสู่ร่างการ  แต่ไม่รวมถึง
ยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษ  นอกจากนี้อาหารยังรวมถึงวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร 
วัตถุเจือปนอาหาร  สี  เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสด้วย
”
            
ปัจจุบันนี้ประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้รวมตัวกันเป็นชมรมหรือสหกรณ์  นำวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อบริโภคหรือจำหน่ายเป็นการช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ เช่น  เครื่องดื่มทำจากผลไม้ท้องถิ่น  เครื่องดื่มจากสมุนไพร  กะปิ  น้ำปลา  ขนมหวาน  อาหารขบเคี้ยว  เป็นต้น  ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้องสะอาด  ปลอดภัย  และมีคุณภาพหรือมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด  ผู้ผลิตอาจต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่
  จะผลิตเพื่อจำหน่ายต่อไป

                อนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายมีจำนวนหนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่คาบเกี่ยวหรือก้ำกึ่งว่าจะเป็นยาหรืออาหาร  เพื่อป้องกันความสับสนในเรื่องนี้  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงกำหนดแนวทางในการพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์ใดที่ จัดเป็นอาหาร 
ต้องมีลักษณะดังนี้

1.       มีส่วนประกอบเป็นวัตถุที่มีในตำราที่รัฐมนตรีประกาศตามพระราชบัญญัติยาและโดยสภาพของวัตถุนั้นเป็น 
ได้ทั้งยาและอาหาร

2.       มีข้อบ่งใช้เป็นอาหาร

3.       ปริมาณการใช้ไม่ถึงขนาดที่ใช้ในการป้องกันหรือบำบัดรักษาโรค

4.       การแสดงข้อความในฉลากและการโฆษณาอาหารที่ผสมสมุนไพรซึ่งไม่จัดเป็นยานั้นต้องไม่มีการแสดงสรรพคุณ
เป็นยากล่าวคือป้องกัน บรรเทา บำบัด  หรือรักษาโรคต่าง ๆ

การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร

                อาหารแบ่งตามลักษณะการขออนุญาตผลิต  ออกเป็น 2 กลุ่มคือ

1.       กลุ่มอาหารที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย.
อาหารกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ไม่แปรรูปหรือถ้าแปรรูปก็จะใช้กระบวนการผลิตง่าย ๆ
ในชุมชน
ผู้บริโภคจะต้องนำมาปรุงหรือผ่านความร้อนก่อนบริโภค
 
อาหารกลุ่มนี้ผู้ผลิตที่มี
สถานที่ผลิตไม่เข้าข่าย
   โรงงาน (ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่ำกว่า 5 แรงม้า หรือคนงานน้อยกว่า 7คน
สามารถผลิตจำหน่ายได้โดยไม่ต้องมาขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
แต่ต้องแสดงฉลากอาหารที่ถูกต้องไว้ด้วย

2.       กลุ่มอาหารที่ต้องมีเครื่องหมาย อย.
อาหารกลุ่มนี้เป็นอาหารที่มีการแปรรูปเป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารสำเร็จรูปแล้ว  ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อผู้บริโภคในระดับต่ำ  ปานกลางหรือสูง  แล้วแต่กรณี ได้แก่ อาหารที่ต้องมีฉลาก  อาหารกำหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน  หรืออาหารควบคุมเฉพาะ  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและ
ขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร  หรือจดทะเบียนอาหาร  หรือแจ้ง
รายละเอียดของอาหารแต่ละชนิดแล้วแต่กรณี 
ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

กลุ่มอาหารที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย.

                อาหารกลุ่มนี้ ผู้ผลิตไม่ต้องขออนุญาตผลิตภัณฑ์  แต่ต้องแสดงฉลากตามที่กฎหมายกำหนด  นอกจากนี้หากสถานที่ผลิตเข้าข่ายโรงงานก็ต้องขออนุญาตตั้งโรงงานด้วย ดังนี้

กลุ่มและชนิดของอาหาร

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต

q       ผลิตภัณฑ์จากพืช

ข้าวกล้อง, ธัญพืชต่าง ๆ , งา

เมล็ดถั่วแห้ง, พริกแห้ง,

ข้าวเกรียบ (ไม่ทอด),

ธัญพืชชนิดบด/ผง, พริกป่น

q       ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ปลาแห้ง, กุ้งแห้ง, รังนกแห้ง,

ไข่เค็มดิบ, กะปิ, ปลาร้าผง/ดิบ,

ปลาส้ม, น้ำบูดู, น้ำผึ้ง (ที่ผลิตจากสถานที่ผลิตไม่เป็นโรงงาน)

q       อื่น ๆ

เกลือบริโภค (เกลือป่น)

1.       กรณีสถานที่ผลิตเข้าข่ายโรงงาน  จะต้องยื่นขอตั้งโรงงานผลิตอาหาร  พร้อมหลักฐานตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อขอรับใบอนุญาตผลิตอาหาร  ถ้าไม่เข้าข่ายโรงงานไม่ต้องยื่นขอ

2.  ตัวผลิตภัณฑ์ไม่ต้องขอ อย. แต่ต้องแสดงฉลาก  ซึ่งข้อความในฉลากต้องแสดงชื่ออาหาร น้ำหนักสุทธิ (ของแข็ง, ผงหรือปริมาตรสุทธิ (ของเหลว) เป็นระบบเมตริก (เช่น กรัม กิโลกรัม ลูกบาศก์เซ็นติเมตร) (หรือ ซม.3 หรือ ลบ.ซม) ลิตร  มิลลิลิตร (หรือ มล.)  ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต โดยมีคำว่า “ผลิตโดย” นำหน้าและวันเดือนปีที่ผลิต หรือหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) ..2543 เรื่องฉลากอาหาร

3.  กรณีเกลือบริโภคไม่ต้องขอ อย. แต่ต้องผลิตให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้  ในประกาศในกระทรวงสาธารณสุขและต้องแสดงฉลาก

กลุ่มอาหารที่ต้องมีเครื่องหมาย อย.

                กลุ่มอาหารที่ต้องมีเครื่องหมาย อย. แต่ไม่ต้องส่งตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์

                อาหารกลุ่มนี้ได้แก่  อาหารที่ต้องมีฉลากที่รัฐมนตรีมิได้กำหนดให้ส่งมอบฉลาก  ผู้ผลิตจะต้องขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยใช้เอกสารและหลักฐานในการยื่นขออนุญาตดังนี้

กลุ่มและชนิดของอาหาร

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต

·       เครื่องปรุงรสและน้ำจิ้ม เช่น

เต้าเจี้ยว, น้ำสลัด, ซอสน้ำมันหอย,

น้ำจิ้มสุกี้, น้ำจิ้มไก่, น้ำจิ้มปลาหมึก, น้ำเกลือปรุงอาหาร

·       น้ำพริกที่สำเร็จรูปที่รับประทานได้ทันที เช่น

น้ำพริกเผา, น้ำพริกนรก, น้ำพริกสวรรค์, น้ำพริกปลาย่าง, ปลาร้าทรงเครื่อง/แจ่วบอง

·       ผลิตภัณฑ์จากผลไม้

เช่น กล้วยตาก, กล้วย/สาเก/ขนุน/ทุเรียนทอด/อบกรอบ, กล้วย/ สับปะรด/ทุเรียน/มะขาม/ขนุนกวน,มะม่วง/มะขาม/ฝรั่ง/มะกอก/มะยมดอง/มะม่วง/มะกรูด/มะขาม/บอระเพ็ดแช่อิ่ม,ชมพู่/มะยม/ฝรั่ง/

มะเฟื่อง/มะม่วงหยี,ลูกหยี/มะขามคลุกน้ำตาล,ส้มแผ่น/ส้มลิ้ม,มะพร้าว/มะขาม/มะนาวดองแก้ว

·       ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

เช่น ไส้กรอก, แหนม , หมูยอ, ลูกชิ้น,กุนเชียง, เนื้อสวรรค์, ปลาแผ่น, หมูแผ่น, หมูหยอง, หมูทุบ, ปลากรอบปรุงรส, ปลาหมึกอบกรอบ, ไข่เค็มต้มสุก

·       ขนมและอาหารขบเคี้ยว

เช่น ทองหยิบ, ทองหยอด, ทองม้วน,ขนมหม้อแกง, ขนมปังปอนด์, บิสกิต,คุกกี้, ข้าวเกรียบทอด, เมี่ยงคำ, ถั่วทอด ฯลฯ

·       กรณีสถานที่ผลิตเข้าข่ายโรงงาน  จะต้องยื่นขอตั้งโรงงานผลิตอาหาร  พร้อมหลักฐานตามที่ได้กำหนดไว้  กรณีที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารแล้วให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร จำนวน 1 ฉบับ หรือ

·     กรณีสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน  ต้องยื่นคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร จำนวน 2 ฉบับ พร้อมหลักฐานที่กำหนดไว้  กรณีที่ได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารแล้วให้ยื่นสำเนาคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร จำนวน 1 ฉบับ และ

·       การรับเลขสารบบอาหาร (หรือเลข อย.) ของอาหารแต่ละชนิด  จะต้องยื่นแจ้งรายละเอียดของอาหารภายหลังการยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารหรือยื่นคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารโดยยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร จำนวน 2 ฉบับ  โดยให้เขียนเครื่องหมาย “3” เลือกใน o ขอแจ้งรายละเอียดอาหาร”  และเลือกว่าเป็นอาหารที่ผลิตในกรอบข้อความว่า “o ผลิต” พร้อมลงชื่อให้คำรับรองท้าย

กลุ่มและชนิดของอาหาร

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต

·       ลูกอมและทอฟฟี่

เช่น ลูกอมรสนม, ลูกอมรสมะขาม, ทอฟฟี่รสนม, ทอฟฟี่รสมะพร้าว

·       ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่ 1 ที่มีวัตถุกันชื้นหรือสารดูดออกซิเจนในภาชนะบรรจุ

 

กลุ่มอาหารที่ต้องมีเครื่องหมาย อย. และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์อาหารไว้ให้ตรวจสอบ

            อาหารกลุ่มนี้ได้แก่ อาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีมิได้กำหนดให้ส่งมอบฉลาก  แต่กฎหมายกำหนดในเรื่องคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารแต่ละประเภทไว้ให้ยื่นขออนุญาตผลิตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  โดยใช้เอกสารและหลักฐานในการยื่นของอนุญาต ดังนี้

กลุ่มและชนิดของอาหาร

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต

อาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

·       น้ำส้มสายชู

·       น้ำมันสำหรับปรุงอาหาร

เช่น น้ำมันหมู  น้ำมันงา  น้ำมันมะพร้าว  น้ำมันปาล์ม

·       น้ำแร่ ตามธรรมชาติ

·       ไข่เยี่ยวม้า

·       กาแฟ ชนิดคั่วเมล็ด/ผงสำเร็จรูป/ปรุงสำเร็จ

·       ชา ชนิดชาใบ/ผงสำเร็จรูป/ปรุงสำเร็จ

·       น้ำพริกแกง

เช่น น้ำพริกแกงส้ม  น้ำพริกแกงเผ็ด

น้ำพริกแกงเขียวหวาน

·       เครื่องปรุงรส

เช่น ซอสมะเขือเทศ  ซอสพริก น้ำปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จาการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง (ได้แก่ ซีอิ้วหรือ

·       กรณีสถานที่ผลิตเข้าข่ายโรงงาน ต้องยื่นคำขอตั้งโรงงานผลิตอาหาร จำนวน 1 ฉบับ  พร้อมหลักฐานที่กำหนดไว้  กรณีที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารแล้วให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร จำนวน 1 ฉบับ หรือ

·       กรณีสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน  ต้องยื่นคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร จำนวน 2 ฉบับ  พร้อมหลักฐานที่กำหนดไว้  กรณีที่ได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารแล้ว ให้ยื่นสำเนาคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร จำนวน 1 ฉบับ และ

·       การรับเลขสารบบอาหาร (หรือเลข อย.) ของอาหารแต่ละชนิด  จะต้องยื่นจดทะเบียนอาหารภายหลังการยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร  หรือยื่นคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร โดยยื่นใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร จำนวน 2 ฉบับ  โดยให้เขียนเครื่องหมาย “4” เลือกใน  o ขอจดทะเบียนอาหาร  และเลือกว่าเป็นอาหารที่ผลิตในกรอบข้อความว่า o ผลิต  พร้อมลงชื่อให้คำรับรอง

กลุ่มและชนิดของอาหาร

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต

ซอสถั่วเหลือง  ซอสปรุงรส)

·       แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

 

กลุ่มอาหารที่ต้องมีเครื่องหมาย อยและต้องส่งตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์

          อาหารกลุ่มนี้ได้แก่  อาหารควบคุมเฉพาะกฎหมายจะกำหนดคุณภาพมาตรฐานเอาไว้ผู้ผลิตจะต้องส่งตัวอย่าง วิเคราะห์ตามที่กฎหมายกำหนด  และนำผลวิเคราะห์มาประกอบการยื่นขออนุญาตผลิตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  โดยใช้เอกสารและหลักฐานในการยื่นขออนุญาดังนี้

กลุ่มและชนิดของอาหาร

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต

อาหารควบคุมเฉพาะ

·       เครื่องดื่มชนิดน้ำและผง  ที่ทำจากพืช/ผัก/ผลไม้/สมุนไพร/ธัญพืช/ถั่วเมล็ดแห้ง, น้ำตาลสด, เครื่องดื่มรังนก,กาแฟถั่วเหลือง

·       อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

เช่น อาหารกระป๋อง  อาหารบรรจุขวดแก้วที่ฝามียางรองด้านใน อาหารที่บรรจุกล่อง/ซอง/ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ที่ปิดผนึก

·       นมและผลิตภัณฑ์นม

เช่น นมโค  นมปรุงแต่ง  นมเปรี้ยว  ไอศกรีม เนยแข็ง เนย

·       น้ำดื่ม/น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

·       น้ำแข็งชนิดซอง/ก้อน

 

·       กรณีสถานที่ผลิตเข้าข่ายโรงงาน  ต้องยื่นดังนี้

1.      คำขอตั้งโรงงานผลิตอาหาร จำนวน 1 ฉบับ  หากได้รับอนุญาตแล้ว  ให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร จำนวน 1 ฉบับ พร้อมหลักฐานที่กำหนด

2.       คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร จำนวน 2 ฉบับ

3.       รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา อายุไม่เกิน 1 ปี) จำนวน 2 ชุด

4.       ฉลากอาหาร จำนวน 5 ชุด

·       กรณีสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน  ต้องยื่นดังนี้

1.      คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร จำนวน 2 ฉบับ พร้อมหลักฐานที่กำหนด  กรณีที่ได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารแล้ว ให้ยื่นสำเนาคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารจำนวน 1 ฉบับ

2.       คำขออนุญาตให้ฉลากอาหาร จำนวน 2 ฉบับ

3.       รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนาอายุไม่เกิน 1 ปี)

4.       ฉลากอาหาร 5 ชุด

ที่มา : สำนักคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข


 การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

            สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น  เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ได้จัดตั้งโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  โดยมีแนวทางการดำเนินงานคือ  กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย สมอ. จะให้การรับรองด้วยการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  และตรวจติดตามผลโดยเก็บตัวอย่างมาทดสอบ  สำหรับค่าใช้จ่ายในการทดสอบตัวอย่างทางโครงการจะให้การสนับสนุนทั้งหมด

การให้บริการรับรอง

                ผู้ยื่นคำขอไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  โดยมีหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนี้

1)      คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ (มีข้อใดข้อหนึ่งก็ได้)

                      เป็นผู้ผลิตในชุมชนของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอำนวยการ       หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) หรือ

                    เป็นกลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสหกรณ์  หรือกลุ่มอื่น ๆ ตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ  กลุ่มอาชีพก้าวหน้า  กลุ่มธรรมชาติ  เป็นต้น

2)      การขอการรับรอง

¨     ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือจังหวัด  พร้อมหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามแบบที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

3)      การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

¨     ผู้ยื่นคำขอผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิต  และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด

¨     เมื่อได้รับการรับรองแล้วต้องรักษาซึ่งคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  โดย สมอ. ทำการตรวจติดตามผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4)      ใบรับรอง  มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในใบรับรอง

5)      การต่ออายุใบรับรองหรือการออกใบรับรองฉบับใหม่  ให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการตามข้อ 2 และ 3

สถานที่ติดต่อ..

                สำนักบริหารมาตรฐาน โทรศัพท์ 0 2202 3362 และ 0 2202 3363-4  โทรสาร 0 2248 7985
                     กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน  โทรศัพท์ 0 2202 3429 และ 0 2202 3431
                     สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
                     สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด

 .........................................................................

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (Q)
การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

                ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มีมติให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นเครื่องหมายเดียวกัน  โดยให้การรับรองเกี่ยวกับแหล่งผลิต  ส่วนประกอบ  วิธีการผลิต ความปลอดภัย  คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้า

                เพื่อการรณรงค์และส่งเสริมให้ผู้ผลิต  ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารของไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่แสดงถึงความมีคุณภาพและปลอดภัย  สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ใช้สินค้าและเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

                กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับนโยบายดังกล่าวเพื่อให้การรับรองสินค้าที่ผลิตขึ้นภายใต้ขบวนการสหกรณ์ โดยเป็นการรับรองว่าสินค้าเหล่านั้นได้ผลิตขึ้นอย่างมีคุณภาพภายใต้สหกรณ์  กลุ่มสตรี/เยาวชนสหกรณ์  และกลุ่มเกษตรกร  ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะรับรองสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าประเภทอาหาร หรือสินค้าที่หน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การรับรองอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

วัตถุประสงค์ของเครื่องหมาย

            เพื่อกำหนดสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายกลาง  เป็นเอกลักษณ์ให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้บริโภค เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  โดยสัญลักษณ์นี้จะใช้ในการรับรองแหล่งผลิตสินค้าจากสหกรณ์  กลุ่มสตรี/เยาวชนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

 การกำหนดรหัสมาตรฐาน

รหัสที่
1 หน่วยงานรับรอง
รหัสที่ 2 ประเภทการรับรอง
รหัสที่ 3 มาตรฐานที่ให้การรับรอง
รหัสที่ 4 บริษัท/ผู้ประกอบการ/ฟาร์ม
รหัสที่ 5 ชื่อ/ชนิด/ประเภทสินค้า
เกณฑ์การให้การรับรองสินค้าสหกรณ์ ( Q )

ข้อกำหนด

เกณฑ์ที่กำหนด

วิธีการตรวจสอบ

1.  การจัดตั้ง

การจัดตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี

ตรวจสอบขั้นตอนการรวมกลุ่มวิธีการ
จัดตั้งกลุ่ม

 

 

คำรับรองของสหกรณ์หรือกลุ่มต้นสังกัด

2.  จำนวนสมาชิก

ไม่น้อยกว่า 10 คน

ตรวจสอบเอกสารการถือหุ้นของสมาชิก

3.  การบริหารจัดการ

มีโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่ม

มีผู้นำกลุ่ม

การประชุมเพื่อร่วมกันบริหารจัดการกลุ่มเป็นประจำ

ตรวจสอบตามสภาพความเป็นจริง หรือ

ตรวจสอบรายงานการประชุม

4.  ระเบียบปฏิบัติ

มีการกำหนดระเบียบการดำเนินงานของกลุ่มไว้ชัดเจน

ตรวจสอบระเบียบที่กลุ่มกำหนดขึ้น

5.  ศักยภาพและกำลังการผลิต

สามารถผลิตได้ในปริมาณเพียงพอกับความต้องการของลูกค้าและคุณภาพเดิม

สอบถามสมาชิก

6.  การรับรองคุณภาพ

 

 

¨    อาหาร

ได้มาตรฐาน อย., มผช., มกอช.

ตรวจสอบเอกสารการรับรอง

¨    หัตถกรรมศิลปประดิษฐ์

ได้มาตรฐาน มผช., มอก., มกอช.

 

¨    อื่น ๆ

หน่วยราชการที่ส่งเสริมสนับสนุน

  

 นางสาวนลินี  สาระกูล
สหกรณ์จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ 08 -9856-1046

 


 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
คว้ารางวัลชมเชย
"ส่วนราชการน่าอยู่ น่าทำงาน"
จังหวัดชัยนาท


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชม


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
510/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ 0 5640 5227-28 โทรสาร 0 5640 5227
E-mail :

ผู้ดูแลระบบ : ขนิษฐา  เปี่ยมพัฒนพันธุ์

สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท