ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซด์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
     Please wait..........
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์:พันธกิจ:ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง:อัตรากำลัง
แผนที่ที่ตั้งสำนักงาน
รายงานการประชุมข้าราชการ

ข้อมูลกลางหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพ
ชุมนุมสหกรณ์
สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ
สหกรณ์ในโรงเรียน
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
รายงานประจำปี
บุคลากร

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

บริการของเรา
กระดานข่าว
ร้องเรียน
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนผังเว็บไซด์

ข้อมูลข่าวสารราชการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
พรบ.ส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535
พรบ.ปุ๋ย 2518
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550
พรบ.ประกันสังคม 2533
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535

นิคมสหกรณ์
นิคมสหกรณ์พร้าว
นิคมสหกรณ์แม่แตง
นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม

สหกรณ์ในจังหวัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่
สหกรณ์การเกษตรหางดง
สหกรณ์การเกษตรสันทราย
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา
สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน
ร้านสหกรณ์ ม.ราชภัฎเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.แม่โจ้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่
สหกรณ์สตรีทอผ้าตีนจกแม่แจ่ม


  
 
...ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่...
 

 

 

 

 

   

 
 

  โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559    
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้วงจรคุณภาพ  (PDCA)  
  การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558
 

แบบสรุปผลการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร  (รายงานทุกวันศุกร์)  

  แบบฟอร์มการขอตัดหนี้สูญกองทุนพัฒนาหกรณ์และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
   - แบบสรุปขอตัดหนี้สูญ  
   - แบบสรุปขอตัดหนี้สูสำรวจความเป็นอยู่ (รายบุคคล)
   - แบบสรุปขอตัดหนี้สูสำรวจความเป็นอยู่ (รายสถาบัน)
  แบบฟอร์มการขอตัดหนี้สูญสำหรับกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
   - แบบสรุปขอตัดหนี้สูสำรวจความเป็นอยู่ (รายบุคคล) 
   - แบบสรุปขอตัดหนี้สูสำรวจความเป็นอยู่ (รายสถาบัน)
   - แบบประมาณการกระแสเงินสด final (กรณีปรับปรุงฯ หนี้)
   - แบบรายงานผลการสำรวจการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (กรณีนาทีทองและปรับปรุงหนี้)
   - เอกสารแนบบันทึกข้อตกลงต่อท้ายหนังสือกู้เงิน (กรณีปรับปรุงฯ หนี้)
   - เอกสารแนบหนังสือค้ำประกัน  (กรณีปรับปรุงฯ หนี้)
   - หนังสือให้ความยินยอมของผู้จำนองเป็นประกัน  (กรณีปรับปรุงฯ หนี้)
   - แบบสรุปขอตัดหนี้สูญ (กรณีขอตัดหนี้สูญ) 
 

 อ่านทั้งหมด >>>

 

    หนังสือขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
     ทะเบียนลูกหนี้ 
    โปรแกรมตรวจสอบเงินโครงการพักหนี้เกษตรกรย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท   (กรุณาส่งทะเบียนคุมตามโปรแกรมตรวจสอบ มาที่ ya.yha@;hotmail.com  ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558)  
  ด่วนที่สุด โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีที่ 3   
  แจ้งสำรวจงบประมาณโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีที่ 3  
  รายงานการเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย ตามโครงการพักหนี้ฯ ปีที่ 2  
  ให้สหกรณ์ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย โครงการพักหนี้ฯ ปีที่ 2  ภายในวันที่  21  พฤศจิกายน 2557
                 โครงการพักหนี้ฯ ปีที่ 2
                 แบบ ทบ.5 ปี 2
                 แบบสรุปรายงานฯ ชดเชยดอกเบี้ย
  ซักซ้อมวิธีปฏิบัติโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกณ์/กลุ่มเกษตรกร
       -  หลักเกณฑ์ตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกณ์/กลุ่มเกษตรกร
       -  คำชี้แจงโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกณ์/กลุ่มเกษตรกร 
      -  ขั้นตอน/เอกสารการเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกณ์/กลุ่มเกษตรกร 
      -  หนังสือขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
      -  ทะเบียนลูกหนี้
 

 อ่านทั้งหมด >>>

การตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปีการปผลิต 2557/58
- คู่มือการตรวจสอบ นป. (วิธีลัด)
- คู่มือการตรวจสอบ นป.
- รายชื่อ แนบ นป. (เพื่อการตรวจสอบ)
- รายชื่อรายอำเภอ กัลยาณิวัฒนา เชียงดาว จอมทอง ไชยปราการ ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ ฝาง พร้าว เมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม แม่แตง แม่ริม แม่วาง แม่ออน แม่อาย เวียงแหง สะเมิง สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง สารภี หางดง อมก๋อย ฮอด
ตัวอย่าง แบบรายงานที่ 2 แบบรายงานผลการติดประกาศในระดับหมู่บ้านฯ
แบบรายงานที่ 3 รายชื่อชาวนาผ่านการรับรองสิทธิ์ฯ
แจ้งให้เบิกชดเชยดอกเบี้ย ตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต2557/58 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
หารือมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต2557/58 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/2558 ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ซักซ้อมการปฏิบัติตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตข้าวนาปี 57/58
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/2558 ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
คำแนะนำการปฏิบัติมาตรการลดราคาปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2557/58

อ่านทั้งหมด >>>

 

 
     
    ประชุมคณะทำงานตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จังหวัดเชียงใหม่
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน
    ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองตอง
    สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนา  
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  สหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด 
    โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามโนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่  อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
    ประชุมผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง)
    ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด
    ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15 16 ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี ของสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2557 / 2558
    ประชุมติดตามงาน ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15 16
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ประจำปี 2558" 
  เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ
   

อ่านข่าวทั้งหมด >>>