ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซด์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
     Please wait..........
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์:พันธกิจ:ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง:อัตรากำลัง
แผนที่ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน ปี 2555

ข้อมูลกลางหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพ
ชุมนุมสหกรณ์
สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ
สหกรณ์ในโรงเรียน
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
รายงานประจำปี
บุคลากร

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
OTOP
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ
โครงการ ASPL

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

บริการของเรา
กระดานข่าว
ร้องเรียน
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนผังเว็บไซด์

ข้อมูลข่าวสารราชการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
พรบ.ส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535
พรบ.ปุ๋ย 2518
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550
พรบ.ประกันสังคม 2533
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535

นิคมสหกรณ์
นิคมสหกรณ์พร้าว
นิคมสหกรณ์แม่แตง
นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม

สหกรณ์ในจังหวัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่
สหกรณ์การเกษตรหางดง
สหกรณ์การเกษตรสันทราย
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา
สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน
ร้านสหกรณ์ ม.ราชภัฎเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.แม่โจ้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่
สหกรณ์สตรีทอผ้าตีนจกแม่แจ่ม


  
 
...ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่...
 

 

 

                

        

 

 
 

   แบบสำรวจความต้องการใช้เงินกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
  ประกาศ  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 7 รายการ
 

  แบบรายงานผลการปลูกไม้ผลยืนต้น โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

    KPI : ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
    แบบสอบถามข้อมูลสินเชื่อและความต้องการใช้สินเชื่อของสหกรณ์
  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ระบบการจัดการข้อบกพร่อง (ประชุม conference 12 ม.ค. 2558) 
  ประกาศ  สอบราคาจ้างค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 
      แบบประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์
  ซักซ้อมการปฏิบัติตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตข้าวนาปี 57/58 
  ประกาศ  สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
  ประกาศ  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์แม่แตง 
  ประชาสัมพันธ์  สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่ แบบ Bottom Up ประจำปี พ.ศ.2555 และประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี พ.ศ.2556 
 

 อ่านทั้งหมด >>>

 

  รายงานการเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย ตามโครงการพักหนี้ฯ ปีที่ 2  
  ให้สหกรณ์ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย โครงการพักหนี้ฯ ปีที่ 2  ภายในวันที่  21  พฤศจิกายน 2557
                 โครงการพักหนี้ฯ ปีที่ 2
                 แบบ ทบ.5 ปี 2
                 แบบสรุปรายงานฯ ชดเชยดอกเบี้ย
  ซักซ้อมวิธีปฏิบัติโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกณ์/กลุ่มเกษตรกร
       -  หลักเกณฑ์ตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกณ์/กลุ่มเกษตรกร
       -  คำชี้แจงโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกณ์/กลุ่มเกษตรกร 
      -  ขั้นตอน/เอกสารการเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกณ์/กลุ่มเกษตรกร 
      -  หนังสือขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
      -  ทะเบียนลูกหนี้
 

 อ่านทั้งหมด >>>

 

 

 

  ตัวอย่าง  แบบรายงานที่ 2  แบบรายงานผลการติดประกาศในระดับหมู่บ้านฯ
                 แบบรายงานที่ 3 รายชื่อชาวนาผ่านการรับรองสิทธิ์ฯ
 
  แจ้งให้เบิกชดเชยดอกเบี้ย ตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต2557/58 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  หารือมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต2557/58 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/2558 ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ซักซ้อมการปฏิบัติตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตข้าวนาปี 57/58 
  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/2558 ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
   คำแนะนำการปฏิบัติมาตรการลดราคาปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2557/58 
   
 

 อ่านทั้งหมด >>>

 

          99 ปี สหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อของแผ่นดิน
         

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนียนมิตรภาพ จำกัด

         

การอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์เพื่อการพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน

          

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ลงพื้นที่เพื่อแนะนำส่งเสริม ด้านธุรกิจรวบรวมกาแฟดิบ สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการหลวงแม่กำปอง จำกัด

          

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และกองทุนพัฒนาสหกรณ์

         

ประชุมเพื่อนำเสนอผลการจัดการประชาคมเกษตรกร ในพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2558

          ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือโรงแรมสุริวงศ์ จำกัด 
         

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่

          การประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูฝางพัฒนา จำกัด 
          งานวันผ่ากระบอกไม้ไผ่ สหกรณ์การเกษตรแม่แตง จำกัด 
          ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนียนชมภูสามัคคี จำกัด
          ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ป่าไม้ภาคเหนือ จำกัด
          การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการหลวง ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
         

 อ่านข่าวทั้งหมด >>>