ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซด์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
     Please wait..........
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์:พันธกิจ:ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง:อัตรากำลัง
แผนที่ที่ตั้งสำนักงาน

ข้อมูลกลางหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพ
ชุมนุมสหกรณ์
สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ
สหกรณ์ในโรงเรียน
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
แผนงาน งบประมาณ
รายงานประจำปี
บุคลากร

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ
ASPL

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

บริการของเรา
กระดานข่าว
ร้องเรียน
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนผังเว็บไซด์

ข้อมูลข่าวสารราชการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
พรบ.ส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535
พรบ.ปุ๋ย 2518
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550
พรบ.ประกันสังคม 2533
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535

นิคมสหกรณ์
นิคมสหกรณ์พร้าว
นิคมสหกรณ์แม่แตง
นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม

สหกรณ์ในจังหวัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่
สหกรณ์การเกษตรหางดง
สหกรณ์การเกษตรสันทราย
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา
สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน
ร้านสหกรณ์ ม.ราชภัฎเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.แม่โจ้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่
สหกรณ์สตรีทอผ้าตีนจกแม่แจ่ม


  
 
...ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่...
 

 

 

           

           

 
 

  กฎหมายค้ำประกันใหม่ 
   - บรรยายกฎหมายค้ำประกันจำนอง (แก้ไขใหม่)
   ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยจำนอง เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยจำนอง เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับเข้าเล่ม) 
   ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน (หนี้ในอนาคต)
   ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเงินกู้ 
   ตัวอย่างหนังสือบอกกล่าวแจ้งชำระหนี้และบังคับจำนอง
   พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับ ค้ำประกัน และจำนอง)
   ตัวอย่างหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (สหกรณ์)
  โครงการเทิดพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้ค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน 
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์,   สิ่งที่ส่งมาด้วย 
   แบบสำรวจความต้องการใช้เงินกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
  ประกาศ  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 7 รายการ
 

  แบบรายงานผลการปลูกไม้ผลยืนต้น โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

    KPI : ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
    แบบสอบถามข้อมูลสินเชื่อและความต้องการใช้สินเชื่อของสหกรณ์
  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ระบบการจัดการข้อบกพร่อง (ประชุม conference 12 ม.ค. 2558) 
  ประกาศ  สอบราคาจ้างค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 
      แบบประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์
  ซักซ้อมการปฏิบัติตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตข้าวนาปี 57/58 
  ประกาศ  สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
  ประกาศ  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์แม่แตง 
  ประชาสัมพันธ์  สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่ แบบ Bottom Up ประจำปี พ.ศ.2555 และประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี พ.ศ.2556 
 

 อ่านทั้งหมด >>>

 

  แจ้งสำรวจงบประมาณโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีที่ 3  
  รายงานการเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย ตามโครงการพักหนี้ฯ ปีที่ 2  
  ให้สหกรณ์ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย โครงการพักหนี้ฯ ปีที่ 2  ภายในวันที่  21  พฤศจิกายน 2557
                 โครงการพักหนี้ฯ ปีที่ 2
                 แบบ ทบ.5 ปี 2
                 แบบสรุปรายงานฯ ชดเชยดอกเบี้ย
  ซักซ้อมวิธีปฏิบัติโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกณ์/กลุ่มเกษตรกร
       -  หลักเกณฑ์ตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกณ์/กลุ่มเกษตรกร
       -  คำชี้แจงโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกณ์/กลุ่มเกษตรกร 
      -  ขั้นตอน/เอกสารการเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกณ์/กลุ่มเกษตรกร 
      -  หนังสือขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
      -  ทะเบียนลูกหนี้
 

 อ่านทั้งหมด >>>

การตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปีการปผลิต 2557/58
- คู่มือการตรวจสอบ นป. (วิธีลัด)
- คู่มือการตรวจสอบ นป.
- รายชื่อ แนบ นป. (เพื่อการตรวจสอบ)
- รายชื่อรายอำเภอ กัลยาณิวัฒนา เชียงดาว จอมทอง ไชยปราการ ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ ฝาง พร้าว เมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม แม่แตง แม่ริม แม่วาง แม่ออน แม่อาย เวียงแหง สะเมิง สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง สารภี หางดง อมก๋อย ฮอด
ตัวอย่าง แบบรายงานที่ 2 แบบรายงานผลการติดประกาศในระดับหมู่บ้านฯ
แบบรายงานที่ 3 รายชื่อชาวนาผ่านการรับรองสิทธิ์ฯ
แจ้งให้เบิกชดเชยดอกเบี้ย ตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต2557/58 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
หารือมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต2557/58 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/2558 ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ซักซ้อมการปฏิบัติตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตข้าวนาปี 57/58
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/2558 ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
คำแนะนำการปฏิบัติมาตรการลดราคาปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2557/58

อ่านทั้งหมด >>>

 

 
     
    สภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน เมษายน 2558
    รดน้ำดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558
    สระเกล้าดำหัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558
    กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายผ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
   

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

   

พิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านห่างหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

    สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมการเตรียมการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
    นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
    โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
    สหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ โครงการ "มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ และการขับเคลื่อนการให้บริการการผลิต และตลากไก่กระดูกดำสมุนไพรด้วยวิธีการสหกรณ์" 
    โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนอง ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 
    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด 
    สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามโครงการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ป่าลุ่มน้ำทา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน" 
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด 
     
   

อ่านข่าวทั้งหมด >>>