ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซด์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
     Please wait..........
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์:พันธกิจ:ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง:อัตรากำลัง
แผนที่ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน ปี 2555

ข้อมูลกลางหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ชุมนุมสหกรณ์
สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ
สหกรณ์ในโรงเรียน
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
OTOP
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ
โครงการ ASPL

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

บริการของเรา
กระดานข่าว
ร้องเรียน
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนผังเว็บไซด์

ข้อมูลข่าวสารราชการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
พรบ.ส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535
พรบ.ปุ๋ย 2518
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550
พรบ.ประกันสังคม 2533
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535

นิคมสหกรณ์
นิคมสหกรณ์พร้าว
นิคมสหกรณ์แม่แตง
นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม

สหกรณ์ในจังหวัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่
สหกรณ์การเกษตรหางดง
สหกรณ์การเกษตรสันทราย
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา
สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน
ร้านสหกรณ์ ม.ราชภัฎเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.แม่โจ้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่
สหกรณ์สตรีทอผ้าตีนจกแม่แจ่ม


  
 
...ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่...
 

 

 

 

 

                    

 

 
 

  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินชดเชยดอกเบี้ยโครงการพักหนี้เกษตรกรย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ประจำเดือนมีนาคม 2557   
  ประกาศ ขอให้สหกรณ์การเกษตรใช้ความระมัดระวังตรวจสอบปุ๋ยก่อนรับซื้อมาจำหน่ายให้แก่เกษตรกร
  ด่วน ขอแจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยโครงการพักหนี้ฯ ปีที่ 1
  ด่วน ขอให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตรวจสอบข้อมูลโครงการพักหนี้เกษตรกรย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท 
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพักหนี้เกษตรกรย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
    แบบรายงานกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ แบบรายงาน ทบ.8 และ ทบ.9
  เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรมพื้นฟูอาชีพ ภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
    การคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร  
     แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2557 (วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ระดับจังหวัด)
  ขอประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการโครงการพักหนี้เกษตรกรย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  การดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์
   กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550 
 

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่องวิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน
   และผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16

 

 กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่สถาบัน
   การเงินต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2554
 

   กฎกระทรวง กำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 
   ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ.2554
    กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติปัองกัน
   และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
 
    กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติปัองกัน
   และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
   โปรแกรมรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง  
   KM การจัดความรู้กระบวนงานของตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด
   KM กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร
   คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
   คู่มือการแก้ไขระเบียบ

 
 

          พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนห่างหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
           
          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
           
          นายวิทย์ นพรัตน์ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
           
          กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมให้ความรู้ด้านสหกรณ์ แก่ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
           
          กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร "กสิกรรมไร้สารพิษเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน"
           
          นายวิทย์ นพรัตน์ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
           
          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงแนวทางแนวทางขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ 
           
          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมการสร้างแบรนด์สินค้าสหกรณ์และเครื่องหมายการค้าร่วมศูนย์สินค้าสหกรณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายการตลาด
           
         

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางไปสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

           
         

นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การขับเคลื่อนโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน" ณ โรงเรมเชียงใหม่ภูคำ 

           
         

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ไปทัศนศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2557

           
         

นายวิทยา โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15, 16 ได้เข้าตรวจเยี่ยมนิคมสหกรณ์แม่แตง

 
           
          นิคมสหกรณ์แม่แตง จัดประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ร่วมบูรณาการโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
           
         

นายวิทยา โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15, 16 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2557

           
        นายสมชาย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2556