ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซด์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
     Please wait..........
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์:พันธกิจ:ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง:อัตรากำลัง
แผนที่ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน ปี 2555

ข้อมูลกลางหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ชุมนุมสหกรณ์
สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ
สหกรณ์ในโรงเรียน
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
รายงานประจำปี
บุคลากร

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
OTOP
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ
โครงการ ASPL

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

บริการของเรา
กระดานข่าว
ร้องเรียน
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนผังเว็บไซด์

ข้อมูลข่าวสารราชการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
พรบ.ส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535
พรบ.ปุ๋ย 2518
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550
พรบ.ประกันสังคม 2533
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535

นิคมสหกรณ์
นิคมสหกรณ์พร้าว
นิคมสหกรณ์แม่แตง
นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม

สหกรณ์ในจังหวัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่
สหกรณ์การเกษตรหางดง
สหกรณ์การเกษตรสันทราย
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา
สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน
ร้านสหกรณ์ ม.ราชภัฎเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.แม่โจ้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่
สหกรณ์สตรีทอผ้าตีนจกแม่แจ่ม


  
 
...ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่...
 

 

 

 

                    

 
 

 
 

    แบบสอบถามข้อมูลสินเชื่อและความต้องการใช้สินเชื่อของสหกรณ์
  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ระบบการจัดการข้อบกพร่อง (ประชุม conference 12 ม.ค. 2558) 
  ประกาศ  สอบราคาจ้างค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 
      แบบประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์
  มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/2558 ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ซักซ้อมการปฏิบัติตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตข้าวนาปี 57/58 
  ประกาศ  สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
  ประกาศ  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์แม่แตง 
  ประชาสัมพันธ์  สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่ แบบ Bottom Up ประจำปี พ.ศ.2555 และประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี พ.ศ.2556 
  ประกาศ  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  
  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/2558 ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  คำแนะนำการปฏิบัติมาตรการลดราคาปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2557/58
  แบบฟอร์มสำรวจข้อมูล เพื่อสนับสนุนและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 9 กรกฎาคม  2557
             แบบสำรวจความต้องการโรงสีข้าวของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
             แบบสำรวจความต้องการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
             แบบสำรวจความต้องการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สมาชิกมีความประสงค์รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มลดการใช้สารเคมีโดยใช้สารอินทรีย์ทดแทน
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  การดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์
   กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550 
 

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่องวิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน
   และผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16

 

 กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่สถาบัน
   การเงินต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2554
 

   กฎกระทรวง กำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 
   ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ.2554
    กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติปัองกัน
   และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
 
    กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติปัองกัน
   และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
   โปรแกรมรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง  
   KM การจัดความรู้กระบวนงานของตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด
   KM กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร

 
 

  รายงานการเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย ตามโครงการพักหนี้ฯ ปีที่ 2  
  ให้สหกรณ์ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย โครงการพักหนี้ฯ ปีที่ 2  ภายในวันที่  21  พฤศจิกายน 2557
                 โครงการพักหนี้ฯ ปีที่ 2
                 แบบ ทบ.5 ปี 2
                 แบบสรุปรายงานฯ ชดเชยดอกเบี้ย
  ซักซ้อมวิธีปฏิบัติโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกณ์/กลุ่มเกษตรกร
       -  หลักเกณฑ์ตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกณ์/กลุ่มเกษตรกร
       -  คำชี้แจงโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกณ์/กลุ่มเกษตรกร 
      -  ขั้นตอน/เอกสารการเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกณ์/กลุ่มเกษตรกร 
      -  หนังสือขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
      -  ทะเบียนลูกหนี้
  โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีที่ 2 
       -  แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (แบบ ทบ.5) ปีที่ 2
       -  แบบสรุปรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน (การชดเชยดอกเบี้ย)
  ข้อตรวจพบโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ทบทวนข้อมูลการเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยโครงการพักหนี้ฯ ปีที่ 2
              รายชื่อสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการพักหนี้ ปีที่ 2
              แบบรายงาน  (แบบ ทบ.4, ทบ.5)
   โปรแกรมตรวจสอบเงินโครงการพักหนี้เกษตรกรย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท 

 

 

 
 

          นางบรุสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรแม่ทายั่งยืน จำกัด 
          อบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
          การประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558
          การประชุมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์
          การประชุมการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ครั้งที่ 4/2558
        การประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ร้านค้า"
          เผยแพร่ความรู้ด้านสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด
          การประชุมเชิงปฏิบติการและศึกษาดูงานเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
        การเชื่อมโยงเครือข่ายทางการเงินระหว่างสหกรณ์ 
          ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 1/2558 
          พิธีเปิดงานข้าวหอมและของดีอำเภอพร้าว 
          นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าเยี่ยม นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม เนื่องในโอการสวัสดีปีใหม่ 2558 
          ประชุมกลุ่มสมาชิก สหกรณ์เครดิตยูเนียนชมภูสามัคคี จำกัด 
           กิจกรรมเวทีเสวนาสหกรณ์โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้รูปแบบสหกรณ์ในชุมชนพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2558
         

หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน และสหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด เข้าเยี่ยมอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558

          นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และอัยการ จังหวัดเชียงใหม่  
          นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสัมมนา การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2558
         

 อ่านข่าวทั้งหมด >>>