ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซด์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
     Please wait..........
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์:พันธกิจ:ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง:อัตรากำลัง
แผนที่ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน ปี 2555

ข้อมูลกลางหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ชุมนุมสหกรณ์
สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ
สหกรณ์ในโรงเรียน
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
รายงานประจำปี
บุคลากร

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
OTOP
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ
โครงการ ASPL

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

บริการของเรา
กระดานข่าว
ร้องเรียน
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนผังเว็บไซด์

ข้อมูลข่าวสารราชการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
พรบ.ส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535
พรบ.ปุ๋ย 2518
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550
พรบ.ประกันสังคม 2533
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535

นิคมสหกรณ์
นิคมสหกรณ์พร้าว
นิคมสหกรณ์แม่แตง
นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม

สหกรณ์ในจังหวัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่
สหกรณ์การเกษตรหางดง
สหกรณ์การเกษตรสันทราย
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา
สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน
ร้านสหกรณ์ ม.ราชภัฎเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.แม่โจ้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่
สหกรณ์สตรีทอผ้าตีนจกแม่แจ่ม


  
 
...ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่...
 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 
 

  ประกาศ  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์แม่แตง 
  ประชาสัมพันธ์  สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่ แบบ Bottom Up ประจำปี พ.ศ.2555 และประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี พ.ศ.2556 
  ประชาสัมพันธ์  การฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร  สำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจ
  ประกาศ  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  
  ประกาศ  สอบราคาจ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน
  ประกาศ  สอบราคาจ้างค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดการในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  
  ทบทวนข้อมูลการเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยโครงการพักหนี้ฯ ปีที่ 2
              รายชื่อสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการพักหนี้ ปีที่ 2
              แบบรายงาน  (แบบ ทบ.4, ทบ.5)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดการสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  
  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/2558 ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-13 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ 
  คำแนะนำการปฏิบัติมาตรการลดราคาปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2557/58
  แบบฟอร์มสำรวจข้อมูล เพื่อสนับสนุนและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 9 กรกฎาคม  2557
             แบบสำรวจความต้องการโรงสีข้าวของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
             แบบสำรวจความต้องการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
             แบบสำรวจความต้องการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สมาชิกมีความประสงค์รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มลดการใช้สารเคมีโดยใช้สารอินทรีย์ทดแทน
  สำรวจข้อมูลสมาชิกเพื่อดำเนินมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/2558 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   โปรแกรมตรวจสอบเงินโครงการพักหนี้เกษตรกรย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท 
  การดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์
   กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550 
 

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่องวิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน
   และผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16

 

 กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่สถาบัน
   การเงินต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2554
 

   กฎกระทรวง กำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 
   ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ.2554
    กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติปัองกัน
   และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
 
    กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติปัองกัน
   และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
   โปรแกรมรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง  
   KM การจัดความรู้กระบวนงานของตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด
   KM กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร

 
 

          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ณ ศูนย์สินเค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
           
          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คืนความสุขสู่ประชาชน" ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
           
        ผู้ตรวจราชการรม ได้ร่วมประชุมกับสหกรณ์จังหวัดเชตตรวจราชการที่ 15 16 และผู้รับผิดชอบโครงการกระขายลำไยสดช่อ และเร่งรัดแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
           
          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม "คืนความสุขให้กับประชาชน" ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ 
           
          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
           
          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน" ครั้งที่ 1 ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
           
          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม " 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557" ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่
           
          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
           
          ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3 พื้นที่อำเภอหางดง
           
        เครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงาน "ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง 2557 สระเกล้า ดำหัว สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่"
           
          การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการผลิต การตลาด กลุ่มอาชีพ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ครั้งที่ 2
           
          พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนห่างหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
           
          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้