สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
     Please wait..........

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงสีข้าวพระราชทานฯ
วันที่ 16 กรกฎาคม  2551

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโรงสีข้าว โดยใช้พลังงานทดแทนแก่ชาวน่าน เมื่อครั้งที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำนักเลขาธิการ นำข้าวสาร และ พันธุ์ข้าวพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน หลังการประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2549 และให้ก่อตั้งเป็นกองทุนสำหรับเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือตนเองของเกษตรกร
ที่ยากจน และผู้ประสบภัยในอนาคต ต่อมาสมาชิกโครงการข้าวพระราชทาน มีความสามัคคี ขยัน ซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ตั้งแต่การศึกษาหาความรู้ปรับปรุงคุณภาพดิน พันธุ์ข้าว วิธีการปลูก การดูแลรักษา และการบริหารจัดการกองทุน จนเป็นผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน ทำให้ชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของกองทุนข้าว อำเภอท่าวังผา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องจักรโรงสีข้าว เพื่อให้จัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบโรงสีข้าวพระราชทานโดยใช้พลังงานทดแทนขึ้น 
                 ซึ่งการที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาครั้งนี้  ในเวลาต่อมา นายสำเริง    เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในกองงานพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่อำเภอท่าวังผา เพื่อประชุมพร้อมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษารายละเอียดในการก่อสร้างโรงสีข้าว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2551  ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวังผา  ในที่สุดได้ข้อสรุปว่า เครื่องจักรโรงสีข้าว เป็นโรงสีชุมชน มีกำลังการผลิต 1,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จะนำมาติดตั้งบริเวณสนามเดิมของโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยุบไปแล้ว ภายในพื้นทีประมาณ 7 ไร่ อยู่ติดถนนสายหลักระหว่างอำเภอเมือง กับ อำเภอท่าวังผา มีระบบไฟฟ้าเข้าถึง น้ำไม่ท่วม และเป็นที่ดินของราชพัสดุ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ โรงสีข้าวพระราชทานแห่งนี้ เมื่อนำเครื่องจักรมาติดตั้ง จะต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม อาทิ โรงเรือน ลานตากข้าว ยุ้งข้าว การติดตั้งกระแสไฟฟ้า ส่วนการบริหารจัดการจะต้องจัดหาสมาชิกมาร่วมกองทุน การหาข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบมาป้อนโรงสี การหารายได้จากจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเดินเครื่องสีข้าว เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุม ได้มอบหมายให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ ผู้ซึ่งเป็นผู้ถวายเครื่องจักรสีข้าว รับผิดชอบในการวางผัง และออกแบบสิ่งปลูกสร้าง โดยส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอท่าวังผา จะสนับสนุนงบประมาณให้ สำหรับการติดตั้งระบบกระแสไฟฟ้าให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ส่วนการติดตั้งอุปกรณ์จำหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อหารายได้เข้ากองทุนนั้น ทางจังไหวัดจะเสนอเรื่องผ่าน กรมธุรกิจพลังงาน จัดสรรงบประมาณ มาดำเนินการ ทั้งนี้ ทุกอย่างต้องให้แล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม 2551 

                ต่อจากนั้นมา  จังหวัดน่านได้มีคำสั่งของจังหวัดน่าน ที่ 1117/2551  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงสีข้าวพระราชทานจังหวัดน่าน  โดยได้แต่งบุคคลที่เป็นหัวหน้าส่วนงานระดับจังหวัด อำเภอ  และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 32 คน ประกอบด้วย

               1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน(ที่ได้รับมอบหมาย)                          ประธานกรรมการ
               2. ปลัดจังหวัดน่าน                                                                                รองประธานกรรมการ
               3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน                                                          กรรมการ
               4. เกษตรจังหวัดน่าน                                                                             กรรมการ
               5. สหกรณ์จังหวัดน่าน                                                                          กรรมการ
               6. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่                                                       กรรมการ
               7. หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินน่าน                                                         กรรมการ
               8.  ผู้อำนวยการโครงการฃลประทานน่าน                                         กรรมการ
               9. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน                                     กรรมการ
              10. พลังงานจังหวัดน่าน                                                                       กรรมการ
              11. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน                                              กรรมการ
              12. พัฒนาการจังหวัดน่าน                                                                   กรรมการ
              13. อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน                                                                กรรมการ
              14. พาณิชย์จังหวัดน่าน                                                                       กรรมการ
              15. การค้าภายในจังหวัดน่าน                                                              กรรมการ
              16. ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน                                                             กรรมการ
               17. ท้องถิ่นจังหวัดน่าน                                                                         กรรมการ
               18. ธนารักษ์พื้นที่น่าน                                                                          กรรมการ
               19. นายอำเภอท่าวังผา                                                                        กรรมการ
               20. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดน่าน                                 กรรมการ
               21. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน                                กรรมการ                
               22. ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจพืชครบจรฯ กรรมการ
              23. ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน                                                       กรรมการ
              24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน                                          กรรมการ
              25. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ                                     กรรมการ
              26. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ                                          กรรมการ
              27. ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา  จำกัด                กรรมการ
              28. ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอท่าวังผา                           กรรมการ
              29. ประธานกลุ่มกองทุนข้าวพระราชทานอำเภอท่าวังผา               กรรมการ
              30. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน                                                      กรรมการ/เลขานุการ
              31. หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ กษ.น่าน  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
              32. ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน                                           กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ       

ให้มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้        
               1. ประสานความร่วมมือในการจัดตั้งโรงสีข้าวพระราชทานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
               2. กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานการบริหารจัดการ และการให้บริการแก่สมาชิกโดยยึดหลักการบริหารงานสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน กระจายการให้บริการอย่างทั่วถึง และเน้นความยุติธรรม พร้อมทั้งการเปิดโอกกาสให้แก่ผู้ยากไร้ในหมู่บ้านและชุมชน โดยเป็นการดำเนินการอย่างยั่งยืน
               3. แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานโรงสีข้าวพระราชทาน เพื่อดำเนินการตามความจำเป็น
               4. ติดตามประเมินผล พัฒนาโครงการให้มีความต่อเนื่อง  
                หลังจากนั้น ก็ได้มีการประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงสีข้าวพระราชทาน อีกครั้งในวันที่ 2 กรกฎาคม 2551  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน   โดยมีการหารือเรื่องเกี่ยวกับแบบแปลนสถานที่ก่อสร้างโรงเรือน โรงสีข้าว ยุ้งฉาง และลานตาก  การสนับสนุนการติดตั้งไฟฟ้า ระบบชีวมวล  และอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในโรงสีข้าว การให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง การบริหารจัดการกองทุน การดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ข้าวของเกษตรกรเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และการขุดลอกหน้าฝายน้ำย่าง และปรับปรุงลำเหมืองมหัศ่จรรย์ บ้านฝายมูล ตำบลป่าคา  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  โดยมีหัวหน้าส่วน และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
                  ต่อมาก็ได้มีคำสั่งของจังหวัดน่าน ที่ 1271/2551 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเป็นพี่เลี้ยงคณะกรรมการโรงสีข้าวพระราชทาน อำเภอท่าวังผา  ด้านการบริหารจัดการ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย
                  1. นายอุดมเดช   ขจรอำไพสุข     สหกรณ์จังหวัดน่าน               ประธานคณะทำงาน
                  2. นางสุภาพ      ไทยน้อย           นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว.       รองประธานคณะทำงาน
                  3. นายสมเกียรติ  ส่วนบุญ            นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว.       คณะทำงาน    
                  4. นายฟอง        ทิพย์โพธิ์           นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว.        คณะทำงาน
                  5. นายธนพ        นับแสง            เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริม   สหกรณ์ 6   คณะทำงาน
                 6. นายภราดร       บรรพธรรม       เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์    5  คณะทำงาน
                 7. นายชาญณรงค์  ชาวแหลง       นักวิชาการมาตรฐานสินค้า      คณะทำงาน
                 8. นายเพิ่มศักดิ์     มโนวงค์          นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว.        เลขานุการ/คณะทำงาน
                 9. นางดวงเดือน   ขัติยเนตร         ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด  ผู้ช่วยเลขา/คณะทำงาน
               10. นายวินัย         หารต๊ะ            ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์การเกษรท่าวังผา จำกัด ผู้ช่วยเลขา/คณะทำงาน  
                ซึ่งบุคคลทั้ง 10 คน ให้มีหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ด้านการบริหารจัดการ การกำหนดแผนงานในการดำเนินงานของคณะกรรมการโรงสีข้าวพระราชทาน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และให้มีการรายงานความก้าวหน้าให้จังหวัดน่านทราบต่อไป
                  และล่าสุดได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงสีข้าวพระราชทานฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมีนายมนัส   ขันใส นายอำเภอท่าวังผา เป็นประธานที่ประชุม ส่วนผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานเพื่อเป็นพี่เลี้ยงคณะกรรมการโรงสีข้าว 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ตำบลตาลชุม ตำลบลจอมพระ และตำบลริม ประธานกองทุนข้าว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกส.อบต.ทุกหมู่บ้านในตำบลศรีภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในอำเภอท่าวังผา ซึ่งสาระการประชุมชี้แจงครั้งนี้ ประกอบด้วย
                  1.  แนะนำคณะทำงานเพื่อเป็นพี่เลี้ยงคณะกรมการโรงสีข้าวพระราชทานฯ
                  2. แนวทางการบริหารจัดการโรงสีข้าวพระราชทานฯ
                  3. การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการโรงสีข้าวพระราชทานฯ
                  4. การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนการบริหารจัดการโรงสีข้าวพระราชทาน
                  5. ประมาณการสมาชิกโรงสีข้าวพระราชทานฯเบื้องต้นและการระดมุทน
                  ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนวทางการบริหารจัดการโรงสีข้าวพระราชทานฯ ร่วมกันในเบื้องต้นและจะออกประชุมเสวนาสมาชิกในชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้านในตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผน การรับสมัครสมาชิก การจัดตั้งกลุ่มสมาชิก และการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ  โดยมี่ประชุมได้กำหนดแผนการออกประชุมฯ เพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าวระหว่างวันที่ 21 - 28 กรกฎาคม 2551  ดังต่อไปนี้
                 วันที่  21  กรกฎาคม 2551  เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมบ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีภูมิ  อำเภอท่าวังผา   จังหวัดน่าน
                วันที่ 22  กรกฎาคม 2551  เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมหมู่บ้านดอนมูล หมู่ที่ 2  ตำบลศรีภูมิ
                วันที่ 23 กรกฎาคม 2551  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมหมู่บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่  3  ตำบลศรีภูมิ 
                วันที่  24  กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมหมู่บ้านดอนตัน หมู่ที่ 4  ตำบลศรีภูมิ  ซึ่งมีหมู่บ้านเข้ามร่วมประชุมครั้งนี้ 3  หมู่บ้าน คือบ้านดอนตัน 1  หมู่ที่ 4  บ้านดอนตัน 2 หมู่ที่ 10 และบ้านดอนตัน 3  หมู่ที่ 12   
                วันที่ 25 กรกฎาคม 2551  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมหมู่บ้านนาอุดม หมู่ที่ 5  ตำบลศรีภูมิ มี 2 หมู่บ้านเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือ บ้านนาอุดม หมู่ที่ 5 และบ้านขอน หมู่ที่ 9
                 วันที่ 26 กรกฎาคม 2551  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมหมู่บ้านคัวะ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีภูมิ มี 2 หมู่บ้านเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือ บ้านคัวะ หมู่ที่ 6 และบ้านดอนทองหมู่ที่ 11 ตำบลศรีภูมิ
                วันที่ 27 กรกฎาคม 2551  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมหมู่บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 8  ตำบลศรีภูมิ
                วันที่ 28 กรกฎาคม 2551  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมหมู่บ้านดอยติ้ว หมู่ที่  7  ตำบลศรีภูมิ
                ทางทีมงานประชาสัมพันธ์โครงการโรงสีข้าวพระราชทานฯ และผู้เกี่ยวข้อง จึงขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้อง ประชาชน ทั้ง 12 หมู่บ้านในตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบ รับฟังคำชี้แจง ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมสมัครเข้าเป็นสมาชิกโรงสีข้าวพระราชทานฯ ไต้ตามกำหนดการ แผนการออกประชุมฯ วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

 


Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 479 หมู่ 2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ 054-710365 โทรสาร 054-771678

- All Rights Reserved