-->> ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์...<<--
     Please wait..........

 "โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนโดยการออม"

        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดอบรม "โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนโดยการออม" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ประจำปี 2552 เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 120 คน จาก 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์   โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ    โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์    โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด และโรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา  ในหัวข้อการสร้างจิตสำนึกและประโยชน์ของการออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง การทำงานเป็นกลุ่มและความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์  โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ที่ 1   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ที่ 2  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์  และ ธ.ก.ส.สาขาอุตรดิตถ์  ซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด(นายคณิต เอี่ยมระหงษ์) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้