ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
Untitled Document

หน้าหลัก

อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติสหกรณ์

คำวินิจฉัย

คู่มือ / แผ่นพับการให้บริการ

ภาพกิจกรรม

รายงานการประชุม

ข้อมูลอื่น ๆ

แผนผังเว็บไซต์

7(1) - 7(3) โครงสร้างและการจัดองค์กร

7(4) กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง

9(1) ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชน

9(2) นโยบายและการตีความ

9(3) แผนงานโครงการและ
งบประมาณ

9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน

9(5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

9(6)  สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
          สัญญาตามกฏหมาย
      
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
          สัญญาอื่น ๆ
        - 
สัญญาสัมปทาน
        -  สัญญาจ้าง

9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือ มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือ โดยมติคณะรัฐมนตรี
      -
มติ ค.ร.ม.
      - มติ คพช.

9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด
      - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา

      - สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
       ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
       - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง


 

 


ผู้เข้าชม


 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของ ราชการให้ประชาชนได้รับทราบใน 3 รูปแบบ หรือ 3 วิธีการ ดังนี้
อ่านทั้งหมด

พ.ร.บ.ที่น่าสนใจ

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๙ (๒)
  นโยบายอธิบดี
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

มาตรา ๙ (๗)
  สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ll เอกสารแนบ 

สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ll เอกสารแนบ

สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ll เอกสารแนบ

สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ll เอกสารแนบ
  สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ll เอกสารแนบ
 
อ่านทั้งหมด
ประกาศ / ข่าวสาร

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ "14 ปีข้อมูลข่าวสาร
ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี"

ระเบียบพัสดุที่ควรรู้ในการปฏิบัติงานพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ 

ข้อมูลงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมมนาทางวิชาการประจำปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2557 และเข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบฯ ll รายละเอียด
  สถิติผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อบริการ
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการของศูนย์สารสนเทศ ll ปี ๒๕๕๕ ll ปี ๒๕๕๖
  การอบรม หัวช้อ "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ" ll เอกสารแนบ
มอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ปฎิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสดีเด่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ll รายละเอียด
อ่านทั้งหมด


กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th
โทรศัพท์. 0-2281-8621,0-2281-1900 ต่อ 610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th