ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
Untitled Document

หน้าหลัก

อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติสหกรณ์

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

สิทธิประชาชนตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร

คำวินิจฉัย

คู่มือ / แผ่นพับการให้บริการ

ภาพกิจกรรม

รายงานการประชุม
ข้อมูลอื่น ๆ

แผนผังเว็บไซต์

7(1) - 7(3) โครงสร้างและการจัดองค์กร สรุปอำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อ

7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

9(1) ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชน

9(2) นโยบายและการตีความ
       - นโยบาย รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       - แผนปฏิบัติราชการ
       - แผนงาน / โครงการตามยุทธศาสตร์

9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
       - งบประมาณ ประจำปี 2560
       - แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ.2559 - 2560
9(4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
       - คู่มือสำหรับประชาชนของกรมส่งเสริมสหกรณ์

9(5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

9(6) สัญญาสัมปทาน
        -  สัญญาจ้าง

9(7) - มติ ค.ร.ม.
        - มติ คพช.

9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด
        - ประกาศประกวดราคา สอบราคา
        - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
        - ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม


 

 


ผู้เข้าชม


 

 
 
ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ราชการให้ประชาชนได้รับทราบใน 3 รูปแบบ หรือ 3 วิธีการ ดังนี้
อ่านทั้งหมด

พ.ร.บ.ที่น่าสนใจ

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

มาตรา ๙ (๒)
    นโยบาย
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
  มาตรา ๙ (๗)
   สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ll เอกสารแนบ
   สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ll เอกสารแนบ
   สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ll เอกสารแนบ
   สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ll เอกสารแนบ
   สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ll เอกสารแนบ
สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ll เอกสารแนบ
   สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ll เอกสารแนบ
  สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ll เอกสารแนบ
  สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ll เอกสารแนบ
สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ll เอกสารแนบ
  สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ll เอกสารแนบ
อ่านทั้งหมด
คำสั่ง / ระเบียบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ระเบียบพัสดุที่ควรรู้ในการปฏิบัติงานพัสดุ
   
แผนงาน / งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ

ข้อมูลงบประมาณ
ข่าวสาร / กิจกรรม

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2557 และเข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบฯ ll รายละเอียด

รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2557 ในระดับดี ll รายละเอียด

มอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ปฎิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสดีเด่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ll รายละเอียด
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ "๑๔ ปี ข้อมูลข่าวสารก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี"
การอบรม หัวช้อ "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ" ll เอกสารแนบ
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อบริการ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการของศูนย์สารสนเทศ ll ปี ๒๕๕๕ ll ปี ๒๕๕๖
สถิติผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร