ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
Untitled Document

หน้าหลัก

อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติสหกรณ์

คำวินิจฉัย

คู่มือ / แผ่นพับการให้บริการ

ภาพกิจกรรม

รายงานการประชุม

ข้อมูลอื่น ๆ

แผนผังเว็บไซต์

7(1) - 7(3) โครงสร้างและการจัดองค์กร

7(4) กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง

9(1) ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชน

9(2) นโยบายและการตีความ

9(3) แผนงานโครงการและ
งบประมาณ

9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน

9(5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

9(6) สัญญาสัมปทาน

9(7) มติ ค.ร.ม.

9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่น


 

 


ผู้เข้าชม


 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของ ราชการให้ประชาชนได้รับทราบใน 3 รูปแบบ หรือ 3 วิธีการ ดังนี้
อ่านทั้งหมด

พ.ร.บ.ที่น่าสนใจ

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๙ (๒)
  นโยบายอธิบดี
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

มาตรา ๙ (๗)
    สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ll เอกสารแนบ

  สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ll เอกสารแนบ

  สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ll เอกสารแนบ

  สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ll เอกสารแนบ
    สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ll เอกสารแนบ
 
อ่านทั้งหมด
ประกาศ / ข่าวสาร

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ "14 ปีข้อมูลข่าวสาร
ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี"

ระเบียบพัสดุที่ควรรู้ในการปฏิบัติงานพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อมูลงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
  สถิติผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อบริการ
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการของศูนย์สารสนเทศ ll ปี ๒๕๕๕ ll ปี ๒๕๕๖
  การอบรม หัวช้อ "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ" ll เอกสารแนบ
มอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ปฎิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสดีเด่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ll รายละเอียด
อ่านทั้งหมด


กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th
โทรศัพท์. 0-2281-8621,0-2281-1900 ต่อ 610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th