ทำเนียบบุคลากร (ลูกจ้างประจำ)
     Please wait..........
Aleo Flash Intro Banner Maker


 

ข้อมูลขององค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
โครงสร้างอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
แผนผังเว็บไซต์

งานแผนและผล
แผนปฎิบัติงานประจำปี
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
การถ่ายทอดตัวชี้วัด
รายงานประจำปี
Action plan
รายงานการประชุม CPS และการประชุมร่วมกลุ่มส่งเสริมกับกลุ่มงาน
ปฎิทินการปฎิบัติงานของสำนักงานฯ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลโปรไฟล์รายสหกรณ์
ข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลภาพรวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงาน กสส.
โครงการตามแผนจังหวัด
อุปกรณ์ตลาด
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมฯ
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ 2553 ฉบับที่ 2
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ประมวลระเบียบ/คำสั่ง/คำแนะนำ
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.
ระเบียบคำสั่ง คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

หน่วยงานกรมฯ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
หน่วยงานอื่นของกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ
GFMIS
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ
สหกรณ์ในจังหวัด
หน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรี

บริการของเรา
รายงานการประชุม
การจัดการองค์ความรู้
ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
กระดานข่าว/webboard
สมัครสมาชิก
คำถามที่มักถามบ่อย (FAQ)
ร้องเรียน
ค้นหา e-mail
ผังเว็ปไซด์ sitemap


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


ลูกจ้างประจำ
   
ลูกจ้างประจำ
 
ชื่อ - นามสกุล
นายนิรันดร์ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์
08 9548 9844
e - mail
วุฒิการศึกษา
ปวส. (ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม)
 
ชื่อ - นามสกุล
นายสาธิต  สามารถ
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์
0 7015 2901
e - mail
วุฒิการศึกษา
ม.6
 
ชื่อ - นามสกุล
นายโกศล  หลวงแจ่ม
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์
0 3454 2799 , 08 9521 7081
e - mail
วุฒิการศึกษา
ปวส.
 
ชื่อ - นามสกุล
นายอุดม  ทองแท้
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์
08 7166 2208
e - mail
วุฒิการศึกษา
ม.6
 
ชื่อ - นามสกุล
นายทวีศักดิ์  ศุภกิจโกศล
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์
08 5214 0731
e - mail
วุฒิการศึกษา
ม.3
 
ชื่อ - นามสกุล
นายสมชาย  มุกดาสนิท
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์
08 9910 7037
e - mail
วุฒิการศึกษา
มศ.3
 
ชื่อ - นามสกุล
นายเด่น  หงษ์เวียงจันทร์
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์
08 9916 0640
e - mail
วุฒิการศึกษา
ป.4
 
ชื่อ - นามสกุล
นางจิตรา  ภิรมย์
ตำแหน่ง
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3
โทรศัพท์
08 1941 3107
e - mail
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ชื่อ - นามสกุล
นางบุหงา  อารีย์ชน
ตำแหน่ง
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
โทรศัพท์
08 7152 5417
e - mail
วุฒิการศึกษา
ป.7
 
ชื่อ - นามสกุล
นายสมเกียรติ   แจ้งใจ
ตำแหน่ง
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
โทรศัพท์
08 9902 1972
e - mail
วุฒิการศึกษา
ป.7

 


 

พระบิดาสหกรณ์ไทย

พระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาการสหกรณ์ไทย


ผู้บริหาร

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล
สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ตรวจผลรางวัล
สลากกินแบ่งรัฐบาล

 

 


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่ 123 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3451 1587 โทรสาร 0 3451 6093
email:cpd_kanchanaburi@cpd.go.th
คมชาติ  บุพศิริ ผู้ดูเว็ปไซด์ 088-4588366