=== ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ===
     Please wait..........
เกี่ยวกับสำนักงาน
กลับหน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรกำลัง
ทำเนียบข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
หน้าที่หน่วยงาน
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
โครงการประจำปี 2554
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ปี 2555
รายงานผลการดำเนินงานปี 2556
เว็บบอร์ด
ลิงค์สหกรณ์
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา
การจัดการองค์ความรู้
รายงานการประชุม
แผนที่ตั้งสำนักงาน

ข้อมูลกลางจังหวัด
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานการณ์เบิกจ่าย)
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
ผู้ตรวจการ/ผู้สอบ/ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกแยกตามประเภท
จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกแยกตามประเภท
โครงการลดภาระหนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สารสนเทศ/ข้อมูลในจังหวัด
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด

กองทุนพัฒนาสหกรณ์
รายละเอียด ที่มากองทุน
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติ
ผลการอนุมัติเงินกู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
พ.ร.ฏ.กลุ่มเกษตรกร
ระเบียบ
คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
คำขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์
การกำหนดระเบียบของสหกรณ์ขึ้นถือใช้
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

    :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย กรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะ :: 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

 แบบแนวทางและแบบวิเคราะห์สหกรณ์
แนวทางการวิเคราะห์สหกรณ์  แบบวิเคราะห์สหกรณ์

 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

 แบบฟอร์ม profile สหกรณ์

การสรุปผลวิเคราะห์ SWOT ของสหกรณ์

 ฐานข้อมูลสำหรับการวิเคาะห์ SWOT

   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จำกัด
คลิ๊กรายละเอียด (update 23/07/57)
   สหกรณ์จังหวัดเลย  จัดประชุม “การสหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับตำบล เพื่อการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์”
 คลิ๊กรายละเอียด (update 15/07/57)
   สนง.สหกรณ์จังหวัดเลย จัดกิจกรรมประชุมเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองด้วยการสหกรณ์
คลิ๊กรายละเอียด (update 09/07/57)
  นายชัยวัฒน์  ชูเวทย์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก สหกรณ์กองทุนสวนยางภูเรือด่านซ้ายนาแห้ว จก. คลิ๊กรายละเอียด (update 10/06/57)
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้นำคณะครูและนักเรียนที่เป็นกรรมการสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปทัศนศึกษาดูงาน
คลิ๊กรายละเอียด (update 10/06/57)
   พนักงานราชการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ได้ร่วมกัน  จัดทำกิจกรรม 5 ส.  และปรับภูมิทัศน์สถานที่ทำงาน
คลิ๊กรายละเอียด (update 4/06/57)
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับ กศน. เลย   และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเลย  ขอบคุณทหารที่ได้ช่วยเหลือชาวนาอย่างด่วน และนำความสงบสุขสู่ประชาชน
คลิ๊กรายละเอียด (update 4/06/57)
   นายอนันต์  มัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย   พร้อมคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย   ได้เข้าพบปะเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
คลิ๊กรายละเอียด (update 23/05/57)
   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โดยผู้อำนวยกลุ่มฯ  นายธัชกร ยมะคุปต์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 
คลิ๊กรายละเอียด (update 23/05/57)
    นายอนันต์  มัจฉริยพันธุ์   สหกรณ์จังหวัดเลย  พร้อมด้วย  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์   ได้เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียน  ตชด.
คลิ๊กรายละเอียด (update 23/05/57)
  นายวีระพงษ์ อารีรอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัดอย่าง ยั่งยืน
คลิ๊กรายละเอียด (update 21/05/57)
   ผู้อํานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายณรค์พร  เจนการ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4 พร้อมคณะ  ได้เข้าประเมินโรงเรียน  ตชด.
คลิ๊กรายละเอียด (update 21/05/57)
   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ การพัฒนาธุรกิจสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาดของสหกรณ์
คลิ๊กรายละเอียด (update 21/05/57)
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย กำหนดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑
คลิ๊กรายละเอียด (update 21/05/57)
  พล.ต.เทศศฤทธิ์ กสิบุตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดรร. ตชด.บ้านหมันขาวอ.ด่านซ้าย จ.เลย
คลิ๊กรายละเอียด (update 21/05/57)
   สหกรณ์การเกษตรท่าลี่  จำกัด  ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีการบัญชีสิ้นสุด  31 มีนาคม  57 คลิ๊กรายละเอียด (update 21/05/57)
   คณะอนุกรรมการติดตาม เร่งรัดหนี้โครงการเงินกู้กองทุนรวมช่วยเหลือเกษตรกร เข้าติดตามการดำเนินงาน   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
คลิ๊กรายละเอียด (update 16/05/57)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วย กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตร ที่ อ.ภูหลวง
คลิ๊กรายละเอียด (update 16/05/57)
   นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน  สมาคม  ชมรม  มูลนิธิ  ได้พบปะพูดคุย  และเสนอข้อราชการ 
คลิ๊กรายละเอียด (update 15/05/57)
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ร่วมงานในพิธีราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล  ประจำปี  2557  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคลิ๊กรายละเอียด (update 15/05/57
   นางดวงประทีป  กุลัตถ์นาม  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  เข้าร่วมคณะทำงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานคลิ๊กรายละเอียด (update 15/05/57
    กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  เข้าติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการรักษ์น้ำ กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่บ้านน้ำเย็น
คลิ๊กรายละเอียด (update 14/05/57
    นายทรงพร  กองอาสา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้กับทหารเกณฑ์ผลัด1 จังหวัดทหารบกเลย  จำนวน100 คน
คลิ๊กรายละเอียด (update 14/05/57
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย   ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย  พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลย 
คลิ๊กรายละเอียด (update 08/05/57
   นายชัยวัฒน์  ชูเวทย์  ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์  5  พร้อมด้วยคณะ  ได้เข้าร่วมประชุมผู้จัดตั้งสหกรณ์  สหกรณ์กองทุนสวนยางภูเรือ  อ.ด่านซ้าย  อ.นาแห้ว   
คลิ๊กรายละเอียด (update 08/05/57
   นายชัยวัฒน์  ชูเวทน์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  พร้อมด้วยคณะ  ได้ร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556  ของกลุ่มเกษตรทำไร่นาพึง
คลิ๊กรายละเอียด (update 08/05/57
  นางสาวอัญชิสา  จันทแก้ว  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  ได้เข้าไปแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและสอนการบันทึกบัญชีขั้นต้น
คลิ๊กรายละเอียด (update 08/05/57
   วันที่  28 เม..57 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  พื้นที่  3 โดยนายชัยวัฒน์  ชูเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ได้จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านทุ่งเทิง คลิ๊กรายละเอียด (update 29/04/57)
   นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์  ผู้ตรวจราชการกรม  เขต 10,11,12  ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในเขตความรับผิดชอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
คลิ๊กรายละเอียด (update 29/04/57)
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำโดย ผอ.ธัชกร ยมะคุปต์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
คลิ๊กรายละเอียด (update 29/04/57)
   วันที่ 22  เม.ย.  2557   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์นำโดย ผอ.ธัชกร ยมะคุปต์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
คลิ๊กรายละเอียด (update 29/04/57)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย   พร้อมด้วยคณะ    ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
คลิ๊กรายละเอียด (update 25/04/57)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  พร้อมคณะ  เข้าร่วมจัดทำกิจกรรมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 
คลิ๊กรายละเอียด (update 23/04/57)
   นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมคณะ  ร่วมงานพิธีขอพรรดน้ำดำหัวจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2557
คลิ๊กรายละเอียด (update 23/04/57)
   นางดวงประทีป  กุลัตถ์นาม   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   พร้อมด้วยคณะ ร่วมงานสภากาแฟครั้งที่ 4 ประจำปี 2557   
คลิ๊กรายละเอียด (update 23/04/57)
  นายณรงค์พร  เจนการ  พร้อมด้วยคณะ  เข้าร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ประจำปี ๒๕๕๗
คลิ๊กรายละเอียด (update 23/04/57)
  นายอนันต์  มหัจฉริยพันธ์  สหกรณ์จังหวัดเลย   เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานฉลองครบรอบ 40 ปีของสหกรณ์การเกษตรกรป.กลางนพค.เลยจำกัด อำเภอปากชม
คลิ๊กรายละเอียด (update 23/04/57)
   นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์  แก่เกษตรกรก่อนจัดตั้งสหกรณ์
คลิ๊กรายละเอียด (update 23/04/57)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย   พร้อมด้วยคณะ ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
คลิ๊กรายละเอียด (update 23/04/57)
  ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการและลูกจ้างประจำ สนง.สหกรณ์จังหวัดเลยในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
คลิ๊กรายละเอียด (update 31/03/57)
   นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ  ด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด  ของจังหวัดเลย  
คลิ๊กรายละเอียด (update 27/03/57)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  พร้อมด้วยข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตร
คลิ๊กรายละเอียด (update 27/03/57)
   สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  จัดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารสหกรณ์ระดับภาค  สหกรณ์ทุกประเภท  หลักสูตร  “การบริหารสหกรณ์อย่างมืออาชีพ”  รุ่นที่  2  (ภาคอีสาน) 
คลิ๊กรายละเอียด (update 27/03/57)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  ให้การสนับสนุนและตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
 คลิ๊กรายละเอียด (update 24/03/57)
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ คลิ๊กรายละเอียด (update 24/03/57)
   สหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จำกัดจัดอบรมกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้ วันที่19-21 มี.ค 57คลิ๊กรายละเอียด (update 24/03/57)
   นายทรงพร กองอาสา  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารศรีสองรัก  จำกัด 
 คลิ๊กรายละเอียด (update 24/03/57)
   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์แก้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรคลิ๊กรายละเอียด (update 20/03/57)
  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์จากกลุ่มเกษตรกรที่มีอาชีพเพาะเลี้ยง
คลิ๊กรายละเอียด (update 20/03/57)
   มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  27 ส.ค. 56 เห็นชอบมาตรการโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย  และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า  500,000  บาท 
คลิ๊กรายละเอียด (update 19/03/57)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย   ประธานในการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมสหกรณ์  (CPS)  ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 คลิ๊กรายละเอียด (update 19/03/57)
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้จัด “โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์” เพื่อชี้แจงวิธีการคำนวณดอกเบี้ย คลิ๊กรายละเอียด (update 17/03/57)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมคณะ  ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 6 คลิ๊กรายละเอียด (update 17/03/57)
  สนง.สหกรณ์จังหวัดเลย จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  ยุทธศาสตร์  ที่  1  สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์ คลิ๊กรายละเอียด (update 17/03/57)
   สนง.สหกรณ์จังหวัดเลย  จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์  ที่  2  สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์
คลิ๊กรายละเอียด (update 17/03/57)
   สนง.สหกรณ์จังหวัดเลย  จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์  ที่  3  เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต  
คลิ๊กรายละเอียด (update 17/03/57)
   สนง.สหกรณ์จังหวัดเลย  จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ ที่  4  สนับสนุนแผนพัฒนาสหกรณ์
คลิ๊กรายละเอียด (update 17/03/57)
   นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานโครงการ รณรงค์มหกรรม “รักเลย  รักสุขภาพ”  ประจำปี 2557  โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง  และพนักงานราชการ
คลิ๊กรายละเอียด (update 10/03/57)
   นายชัยวัฒน์  ชูเวทย์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  5  ได้ให้ความรู้  และคำ แนะนำจัดทำเอกสารบัญชี บันทึกรายงานการประชุม แก่นักเรียน รร.ตชด
คลิ๊กรายละเอียด (update 7/03/57)
   นายณรงค์พร เจนการ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ วิชา อุดมการณ์ หลักการ  วิธีการสหกรณ์ โครงการฝึกอบรมกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
คลิ๊กรายละเอียด (update 7/03/57)
  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ และขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แก่เกษตรกร/ประชาชน  บ้านวังอาบช้าง  
คลิ๊กรายละเอียด (update 7/03/57)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  ประชุมข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ  เพื่อชี้แจงการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์  ตามนโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
คลิ๊กรายละเอียด (update 5/03/57)
   นายวิโรจน์  จิวะรงสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดเลย  ประจำปี  2557  ซึ่งด้วยในวันที่  26  กุมภาพันธ์  ของทุกปี  เป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ” 
คลิ๊กรายละเอียด (update 5/03/57)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย   เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการฝึกอบรมการฟื้นฟูอาชีพฯ สกก.เมืองเลย จำกัด   
คลิ๊กรายละเอียด (update 4/03/57)
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชดำริ  เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2534 กับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   (นายเสงี่ยม  มาหมื่นไวย)
คลิ๊กรายละเอียด (update 25/02/57)
   จัดประชุมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์กองทุนสวนยางภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว จำกัด ณ โรงเรียนบ้านโพนสูง .ด่านซ้าย จ.เลย
คลิ๊กรายละเอียด (update 25/02/57)
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  นำโดยนายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย  จำกัด  จัดกิจกรรม  “สหกรณ์รวมใจ 
คลิ๊กรายละเอียด (update 24/02/57)
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรภูเรือ  จำกัด  จัดกิจกรรม  “สหกรณ์รวมใจ  คลายหนาวให้น้องน้อย”  
คลิ๊กรายละเอียด (update 24/02/57)
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเสวนาการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
คลิ๊กรายละเอียด (update 24/02/57)
   สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จำกัด อบรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้ วันที่ 19-21 ..57 โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์และ
คลิ๊กรายละเอียด (update 24/02/57)
   สนง.สหกรณ์จังหวัดเลย  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในประเด็น  “การตรวจการสหกรณ์”  ซึ่งเป็นการหยิบประเด็นข้อบกพร่องที่ผู้ตรวจการ
คลิ๊กรายละเอียด (update 20/02/57)
   นายณรงค์พร เจนการ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ วิชา อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ โครงการฝึกอบรมกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ
คลิ๊กรายละเอียด (update 17/02/57)
   นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานการจัดสภากาแฟสัญจร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน  สมาคม  ชมรม  มูลนิธิ  ได้พบประพูดคุย  และเสนอข้อราชการ 
คลิ๊กรายละเอียด (update 17/02/57)
   วันที่  13 . 57   กพส.นำโดย   ผอ.ธัชกร  ยมะคุปต์ ร่วมกับ จนท.กสส 4  ชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)   
คลิ๊กรายละเอียด (update 17/02/57)
   วันที่  13  กุมภาพันธ์  2557   นายชัยวัฒน์ ชูเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  5   เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จำกัด
คลิ๊กรายละเอียด (update 17/02/57) 
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  พร้อมด้วยข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานราชการ  ร่วมในโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนคลิ๊กรายละเอียด (update 17/02/57) 
  นายณรงค์พร  เจนการ  ผอ กสส เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วแก่งคุดคู้บ้านน้อย จำกัด
คลิ๊กรายละเอียด (update 17/02/57)
   อนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  เข้าตรวจเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรภูหลวง  จำกัด  และได้ แนะนำในการเพิ่มธุรกิจ และสำรวจความต้องการของสมาชิก
คลิ๊กรายละเอียด (update 12/02/57)
   เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2557  นายธัชกร  ยมะคุปต์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ร่วมประชุมประจำเดือน  ของสหกรณ์การเกษตรท่าลี่  จำกัด
 คลิ๊กรายละเอียด (update 12/02/57)
   นายทรงพร กองอาสา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1  ร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า  ธกส.  จำกัด 
คลิ๊กรายละเอียด (update 12/02/57)
   นายณรงค์พร  เจนการ  เป็นวิทยากรให้ความรู้  เรื่อง  อุดมการณ์  หลักการสหกรณ์  แก่สมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย  จำกัด 
คลิ๊กรายละเอียด (update 12/02/57)
   นายทรงพร  กองอาสา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  ร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์การเกษตรนาด้วง  จำกัด 
คลิ๊กรายละเอียด (update 12/02/57)
   วันที่  11  กุมภาพันธ์  2557  นายชัยวัฒน์  ชูเวทย์  ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์  5  ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับหนองบัว  จ่ายเงินกู้กองทุนส่งเคราะห์การเกษตร 
คลิ๊กรายละเอียด (update 12/02/57)
   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการผลิต  และการตลาดสินค้าปศุสัตว์  (เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม) 
คลิ๊กรายละเอียด (update 12/02/57)
   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารพราน ที่ 21 จำกัด  จังหวัดเลย  จัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542
คลิ๊กรายละเอียด (update 10/02/57)
   เมื่อวันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2557  นายชัยวัฒน์  ชูเวทย์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  เข้าร่วมประชุมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรภูเรือ  จำกัด 
คลิ๊กรายละเอียด (update 10/02/57)
   เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์  2557  สหกรณ์การเกษตรผาขาว  จำกัด  จัดอบรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้  คลิ๊กรายละเอียด (update 10/02/57)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรวังสะพุง  จำกัด
คลิ๊กรายละเอียด (update 07/02/57)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2556  ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารพรานที่ 21  จำกัด คลิ๊กรายละเอียด (update 07/02/57)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรนาด้วง  จำกัด  
คลิ๊กรายละเอียด (update 07/02/57)
   วันที่  4-6  กุมภาพันธ์  2557  สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง  จำกัด  จัดอบรมฟื้นฟูอาชีพ  ภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย  
คลิ๊กรายละเอียด (update 06/02/57)
   นายจันที  อินทร์ปัญญา  ประธานสหกรณ์การเกษตรเมืองเลย  จำกัด  นายชัยโย  เมฆชุ่ม  รองประธานสหกรณ์การเกษตรนาด้วง  จำกัด  
 คลิ๊กรายละเอียด (update 06/02/57)
   นางสาวนฤทัย  ชัยชนะ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  ได้ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้  ด้านการสหกรณ์  และส่งเสริมการออมเพื่อสร้าง
คลิ๊กรายละเอียด (update 06/02/57)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  พร้อมด้วย  ประธานสหกรณ์การเกษตรเมืองเลย  จก  ประธานสหกรณ์การเกษตรนาด้วง คลิ๊กรายละเอียด (update 05/02/57)
   นางดวงประทีป  กุลัตถ์นาม  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการตัดสินการประกวดผลิตผลทางการเกษตร  
คลิ๊กรายละเอียด (update 05/02/57)
   นายณสรวง  ก้อนวิมล  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด  พร้อมคณะในนามเครือข่ายและขบวนการสหกรณ์ 
คลิ๊กรายละเอียด (update 05/02/57)
   นายศิริพงษ์  วัฒนศรีทานัง  รองประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข  จำกัด   ร่วมงานในพิธีให้การสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  
คลิ๊กรายละเอียด (update 05/02/57)
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำกัด  จัดให้มีการประชุมเสวนาร่วมกันระหว่างเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเลย  คลิ๊กรายละเอียด (update 04/02/57)
   วันที่ 31  มกราคม  2557  สหกรณ์การเกษตรนาด้วง  จำกัด  จัดอบรมฟื้นฟูอาชีพวันที่สอง  ได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าคลิ๊กรายละเอียด (update 04/02/57)
   สหกรณ์การเกษตรนาด้วง  จำกัด  อบรมฟื้นฟูอาชีพ  ภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า  500,000  บาท
คลิ๊กรายละเอียด (update 31/01/57)  
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  นำคณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่  ฯลฯ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลตาดข่า  คลิ๊กรายละเอียด (update 30/01/57)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเอราวัณ  จำกัด  และสหกรณ์การเกษตรวังสะพุง  จำกัด  จัดกิจกรรมสหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อย 
คลิ๊กรายละเอียด (update 30/01/57)
   นายศักชาย  อินโอชานนท์  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์  และนายสาโรจน์  เจียมศรีพงษ์  ผู้ตรวจราชการกรมเขต 10,11,12  
คลิ๊กรายละเอียด (update 30/01/57)
   นายอาทิตย์ ทรงพุฒิ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรท่าลี่ จำกัด กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
คลิ๊กรายละเอียด (update 30/01/57)
   สหกรณ์การเกษตรท่าลี่ จำกัด โดยนายอาทิตย์ ทรงพุฒิ ประธานกรรมการ ได้กล่าวว่า สหกรณ์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมการ
คลิ๊กรายละเอียด (update 30/01/57)
   นายณรงค์พร  เจนการ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้เข้าร่วมประชุมคระกรรมการดำเนินการประจำเดือนของสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย  จำกัด 
คลิ๊กรายละเอียด (update 30/01/57)
   นายณรงค์พร  เจนการ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน  ของสหกรณ์การเกษตรท่าลี่  จำกัด 
คลิ๊กรายละเอียด (update 30/01/57)
   ประชุม KM ประเด็น  การวิเคราะห์เงินกู้กองทุนพัฒฯสหกรณ์ KM1 ประเด็น การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
คลิ๊กรายละเอียด (update 28/01/57)
   ประชุม KM ประเด็น การส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบ CPS KM1 ประเด็น การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
คลิ๊กรายละเอียด (update 28/01/57)
   ประชุม KM ประเด็น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่หยุดดำเนินธุรกิจ KM1 ประเด็น การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
คลิ๊กรายละเอียด (update 28/01/57)
   ประชุม KM ประเด็น การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
คลิ๊กรายละเอียด (update 28/01/57)
        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอีกหนึ่งภารกิจที่เกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร  นั่นคือ การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร  สนับสนุนให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้
 คลิ๊กรายละเอียด (update 27/01/57)
   กองทุนพัฒนาสหกรณ์  (กพส.)  ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  2542  โดยโอนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการสหกรณ์มาเป็นของกองทุนพัฒนาสหกรณ์
คลิ๊กรายละเอียด (update 27/01/57)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
 คลิ๊กรายละเอียด (update 24/01/57)
   นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสหกรณ์รวมใจ คลายหนาว ร.ร.ตชด.บ้านนานกปีด คลิ๊กรายละเอียด (update 23/01/57)
   นายปริญญา  เพ็งสมบัติ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  และคณะ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสหกรณ์รวมใจ คลายหนาว  ร.ร.ตชด.บ้านฮิลมาร์พาเบิ้ลคลิ๊กรายละเอียด (update 23/01/57)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย และคณะ  ร่วมในพิธีวางพุ่มดอกไม้สด  เพื่อถวายราชสักการะแด่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
คลิ๊กรายละเอียด (update 23/01/57)
   นายภานุ  แย้มศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 คลิ๊กรายละเอียด (update 21/01/57)
   นายวิชัย  ศรีละ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  ผู้แทน สนง.สหกรณ์จังหวัดเลย  นำคณะข้าราชการ ฯ  ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่  คลิ๊กรายละเอียด (update 17/01/57)
   ตามที่คณะรัฐมนตรี  ได้มีมติเมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2556  เห็นชอบมาตรการโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยคลิ๊กรายละเอียด (update 14/01/57)  
   นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจำร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ คลิ๊กรายละเอียด  (update 25/12/56)
 

 โครงการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์  ของจังหวัดเลย  สหกรณ์การเกษตรตำบลนาดี  จำกัด  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  คลิ๊กรายละเอียด
(update 23/12/56)

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์  “โครงการส่งเสริมการออม”  ในหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่  
คลิ๊กรายละเอียด (update 20/12/56)
   สหกรณ์ในประเทศไทย  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  การตั้งขึ้นและการดำรงอยู่  อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายตลอดมา  คลิ๊กรายละเอียด (update 19/12/56)
   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสูมาตรฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คลิ๊กรายละเอียด (update 13/12/56)
   ตามที่คณะรัฐมนตรี  ได้มีมติเมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2556  อนุมัติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
คลิ๊กรายละเอียด (update 12/12/56)
   นายนายธัชกร ยมะคุปต์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  พร้อมด้วยข้าราชการ ฯลฯ   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
คลิ๊กรายละเอียด (update 6/12/56)
   นายอนันต์  มัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  พร้อมด้วย  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจำ   ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลคลิ๊กรายละเอียด (update 6/12/56)
   นายอนันต์  มัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  พร้อมด้วย  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระพรชัยมงคล คลิ๊กรายละเอียด (update 6/12/56)
   เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2556  นายนิรันดร์   กิมยงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  พร้อมด้วย  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  เป็นตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด    บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 
คลิ๊กรายละเอียด (update 6/12/56)
   นายภานุ  แย้มศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
คลิ๊กรายละเอียด (update3/12/56)
 

การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเลย

    กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง  
คลิ๊กรายละเอียด (update3/12/56)
   เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
คลิ๊กรายละเอียด  (update26/11/56)
   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  5  จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
คลิ๊กรายละเอียด  (update26/11/56)
   นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ในฐานะคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (บอร์ด  ธกส.)  
คลิ๊กรายละเอียด  (update25/11/56)
   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประสงค์จัดตั้งสหกรณ์  และกลุ่มเกษตรกร 
คลิ๊กรายละเอียด  (update25/11/56)
   นางอำไพ  สิงห์สถิตย์  นักวิชาการส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญการ  กลุ่มจังตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ 
คลิ๊กรายละเอียด  (update25/11/56)
   นายณรงค์พร  เจนการ   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะสหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงฟากท่า จำกัด  เป็นสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์  คลิ๊กรายละเอียด(update22/11/56)
   นายวิชัย  ศรีละ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  เป็นผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่   ครั้งที่  2/2557  
คลิ๊กรายละเอียด  (update21/11/56) 
 

“การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  “สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่หยุดดำเนินธุรกิจ”
คลิ๊กรายละเอียด  (update18/11/56) 

 

“เอราวัณสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์”

สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ  จำกัด  จัดเป็นสหกรณ์ขนาดกลาง  จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2511 คลิ๊กรายละเอียด  (update18/11/56) 
   

สหกรณ์ “เลย” ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องใน  “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
คลิ๊กรายละเอียด  (update14/11/56) 

 

“สหกรณ์จะเข้มแข็ง  ผู้มีส่วนร่วมจะต้องเข้าใจหลักการ  อุดมการณ์  และวิธีการสหกรณ์”   
คลิ๊กรายละเอียด  (update12/11/56) 

   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2555  ของ  “สหกรณ์บริหารผู้ค้าล๊อตเตอรี่ไทเลย  จำกัด” 
คลิ๊กรายละเอียด  (update5/11/56) 
   นายชัยวัฒน์  ชูเวทย์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส   ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาดี  จำกัด
คลิ๊กรายละเอียด  (update5/11/56)
 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย โดย นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลยได้ดำเนินการจัดตั้งทีมวิทยากรสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
คลิ๊กรายละเอียด  (update30/10/56)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย   พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงานราชการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
คลิ๊กรายละเอียด  (update24/10/56)
 

กิจกรรม  “Big Cleaning Day  ชาวสหกรณ์เลย”

 ร่วมทำความดีถวายเสด็จพ่อ  ร.5   
 
 แผ่น1   แผ่น2    แผ่น3  (update24/10/56)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำท่าลี่  จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด  (update22/10/56)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย   ได้นำคณะข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ  ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 
คลิ๊กรายละเอียด  (update17/10/56) 
   เมื่อวันที่  15 ตุลาคม  2556  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  โดยนายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย   ได้จัดประชุมการจัดการองค์ความรู้  (KM) 
คลิ๊กรายละเอียด  (update15/10/56) 
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ “พัฒนาศักยภาพสหกรณ์”  ของสหกรณ์การเกษตรภูกระดึง  จำกัด 
คลิ๊กรายละเอียด  (update14/10/56) 
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างทีมงานและการจัดทำแผนขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
คลิ๊กรายละเอียด   (update14/10/56) 
   นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม “คณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 
คลิ๊กรายละเอียด  (update25/09/56)
 
   นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ให้เกียรติมอบโล่แก่สหกรณ์และกลุ่มเกตรกรดีเด่นในจังหวัดเลย  คลิ๊กรายละเอียด  (update24/09/56) 
   เมื่อวันที่  19  กันยายน  2556    ห้องประชุมศรีสองรัก  ชั้น  5  ศาลากลางจังหวัดเลย  นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลคลิ๊กรายละเอียด  (update24/09/56) 
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมประจำปี  พ.ศ.  2556  กลุ่มสหกรณ์การเกษตร  กรป  กลาง  นพค.เลย  จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด  (update24/09/56)
 

 “ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอภูเรือ”
นายวิชัย  ศรีละ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ได้นำคณะข้าราชการ  คลิ๊กรายละเอียด(update24/09/56)

 

"ร่วมแสดงความเคารพและรำลึกถึงวีรกรรมของบรรพบุรุษ"

วันที่  26  สิงหาคม  2556  เวลา  09.00  น.  นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย คลิ๊กรายละเอียด (update28/8/56)

 อ่านข่าวย้อนหลังได้ที่นี้จร้า...!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
     

 


 

 

 

 

 สหกรณ์จังหวัดเลย

นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์

 Email:anan_mht@cpd.go.th

 มือถือ  08 1723 1460

 โทร 0 4281 5634

 โทรสาร 042-813220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดเลย

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
เลขที่  106  ถ.เลย - ด่านซ้าย  ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย  42000  โทร 042-811274  โทรสาร 042-813220  
    Email:cpd_loei@cpd.go.th