=== ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ===
     Please wait..........
เกี่ยวกับสำนักงาน
ActionPlan
กลับหน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรกำลัง
ทำเนียบข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
หน้าที่หน่วยงาน
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
รายงานผลการดำเนินงานปี Annual Report
เว็บบอร์ด
ลิงค์สหกรณ์
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา
การจัดการองค์ความรู้
รายงานการประชุม
แผนที่ตั้งสำนักงาน
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน

1.ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) ,พันธกิจ (Mission), เป้าหมาย ของหน่วยงาน
1.2 โครงสร้าง ,อัตรากำลัง ของหน่วยงาน
1.3 สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด (Mail to)
1.4 ทำเนียบบุคลากร
1.5 ที่ตั้งสำนักงาน
1.6 แผนงาน / โครงการ และงบประมาณในแต่ละปี
- แผนงาน / โครงการแต่ละปี
- ผลการปฏิบัติงาน (ผลปฏิบัติงานให้ทำเป็นกราฟ)
1.7 ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
2.2 Link ข้อมูลข่าวสาร/Link website

2.เรื่องทั่วไป
2.1 ข่าวประชาสัมพันธ์
2.3 แบบฟอร์มดาวน์โหลด
2.4 Web board
2.5 ผังเว็บไซต์ (Site Map)
2.6 จำนวนผู้เข้าชม (Counter)
2.7 ติดต่อ Webmaster
2.8 การจัดการองค์ความรู้

3.ข้อมูลหลัก-ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
3.1 ชื่อรองนายทะเบียนสหกรณ์
3.2 ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์
3.3 ชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์
3.4 ชื่อผู้ชำระบัญชี
3.5 จำนวนสหกรณ์ และ จำนวนสมาชิก ทั้งหมดจำแนกตามประเภทของสหกรณ์
3.6 ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
3.7 หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
3.8 สารสนเทศของสหกรณ์
3.9 ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
3.10 สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
3.11 หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และ ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
3.12 ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
3.13 สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
3.14 กองทุนพัฒนาสหกรณ์
- รายละเอียด ที่มาของกองทุน
- หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติ
- ผลการอนุมัติเงินกู้

4.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
4.1 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
4.2 พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
4.3 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
4.4 กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
4.5 ระเบียบ , คำสั่ง , ประกาศ ของ คพช.

5.ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ และคูมือ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ และคู่มือ
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  

   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย กรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะ 


เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

 แบบแนวทางและแบบวิเคราะห์สหกรณ์
แนวทางการวิเคราะห์สหกรณ์  แบบวิเคราะห์สหกรณ์

 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

 แบบฟอร์ม profile สหกรณ์

การสรุปผลวิเคราะห์ SWOT ของสหกรณ์

 ฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ SWOT

 

 

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์  สหกรณ์จังหวัดเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อ่านต่อ.... (update 12/07/59)

 

    วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดเลย ได้เข้าเยี่ยมสหกรณ์และร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผิตที่ได้รับป้ายตราสัญลักษณ์สานพลังประชารัฐ  อ่านต่อ.... (update 11/07/59)

 

       วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดเลย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อ่านต่อ.... (update 7/07/59)

 

       วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดเลย เป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจังหวัดเลย อ่านต่อ.... (update 30/06/59)

 

         วันที่ 28  มิถุนายน  2559  นายเสน่ห์  นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี  (Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดเลย อ่านต่อ.... (update 28/06/59)

 

    วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าแนะนำการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียน ตชด.เฉลิมราษบำรุง อ่านต่อ.... (update 22/06/59)

 

      วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย อ่านต่อ.... (update 17/06/59)

 

      (วันนี้)15 มิถุนายน 2559 นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 9/2559 อ่านต่อ.... (update 15/06/59)

 

         วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดเลย เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง อ่านต่อ.... (update 15/06/59)

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย โดยกลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของแก่นักเรียนโรงเรียน ตชด บ้านนานกปีด อำเภอปากชม อ่านต่อ.... (update 10/06/59)

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดเลย ได้เข้าเยี่ยมเยือนแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ  อ่านต่อ.... (update 18/05/59)

 

          วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดเลย ได้จัดการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่ 4/2559 อ่านต่อ.... (update 04/05/59)

            

               วันที่  3 พฤษภาคม 2559 นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์  สหกรณ์จังหวัดเลยพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 อ่านต่อ.... (update 03/05/59)

 

           วันที่ 21 เมษายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเลย พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และโรงพยาบาลเลย ร่วมกันจัดกิจกรรม ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต อ่านต่อ.... (update 21/04/59)

 

วันที่ 11 เมษายน  2559  นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดเลย ได้ไปร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนแจกเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติน ขนม และผ้าเย็น สำหรับประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการ สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก เพื่อสมทบหน่วยบริการประชาชนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้จัดให้มีพิธีเปิดหน่วยบริการประชาชนและเดินรณรงค์เพื่อลดอุบัติทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย อ่านต่อ.... (update 11/04/59)

 

            วันที่ 6 เมษายน 2559 นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์ มอบหมายให้ นายธัชกร  ยมะคุปต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ อ่านต่อ.... (update 05/04/59)

        

          วันที่ 5 เมษายน 2559 นายณรงค์พร เจนการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ได้ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของท่านสหกรณ์จังหวัดเลย  นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ อ่านต่อ.... (update 05/04/59)

 

           วันที่ 29 มีนาคม 2559  นายธำรงค์ ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการ 10, 11 และ12 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการตรวจราชการตามโครงการประชุมติดตามการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสหกรณ์ในเขตตรวจราชการเขต 10,11,12 ประจำปี 2559 อ่านต่อ.... (update 29/03/59)

 

                          นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดเลย  เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรภูเรือ จำกัด และสหกรณ์ อ่านต่อ.... (update 18/03/59)

 

               นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดเลย ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมเยี่ยมเยียนพบปะสหกรณ์ในพื้นที่                   อ่านต่อ.... (update 16/03/59)

                            

                นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดเลย ได้ร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดเลย โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์       อ่านต่อ.... (update 16/03/59)

                             

                     นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดเลย ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อติดตามและดำเนินการตามโครงการ                 อ่านต่อ.... (update 10/02/59)

          ดูภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 

     
     
     


 

 

 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 สหกรณ์จังหวัดเลย

นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์

 Email : vitaya_j@cpd.go.th

 มือถือ 08 3583 8228

 โทร 0 4281 1274

 โทรสาร 0 4281 3220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดเลย


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

106 ถนน เลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์ 0 4281 1274, โทรสาร 0 4281 3220 E-mail : cpd_loei@cpd.go.th