=== ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ===
     Please wait..........
เกี่ยวกับสำนักงาน
กลับหน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรกำลัง
ทำเนียบข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
หน้าที่หน่วยงาน
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
โครงการประจำปี 2554
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ปี 2555
รายงานผลการดำเนินงานปี 2556
เว็บบอร์ด
ลิงค์สหกรณ์
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา
การจัดการองค์ความรู้
รายงานการประชุม
แผนที่ตั้งสำนักงาน

ข้อมูลกลางจังหวัด
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานการณ์เบิกจ่าย)
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
ผู้ตรวจการ/ผู้สอบ/ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกแยกตามประเภท
จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกแยกตามประเภท
โครงการลดภาระหนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สารสนเทศ/ข้อมูลในจังหวัด
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด

กองทุนพัฒนาสหกรณ์
รายละเอียด ที่มากองทุน
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติ
ผลการอนุมัติเงินกู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
พ.ร.ฏ.กลุ่มเกษตรกร
ระเบียบ
คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
คำขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์
การกำหนดระเบียบของสหกรณ์ขึ้นถือใช้
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

    :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย กรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะ :: 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

 แบบแนวทางและแบบวิเคราะห์สหกรณ์
แนวทางการวิเคราะห์สหกรณ์  แบบวิเคราะห์สหกรณ์

 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

 แบบฟอร์ม profile สหกรณ์

การสรุปผลวิเคราะห์ SWOT ของสหกรณ์

 ฐานข้อมูลสำหรับการวิเคาะห์ SWOT

   “รวมพลคนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 
อ่านต่อ... (update30/11/57)
   นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการตลาดเกษตรกร ซึ่งจัดทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน อ่านต่อ... (update30/11/57)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาระบายข้าว ระดับจังหวัด 
อ่านต่อ... (update30/11/57)
   ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดเลย ณ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอภูกระดึง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
 อ่านต่อ... (update20/10/57)
   นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดเลย  ร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์ผู้ปลูกพืชพลังงานทดแทนจังหวัดเลย จำกัด
อ่านต่อ... (update15/10/57)
  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์และชี้แจงขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสวาท จ.เลย อ่านต่อ... (update13/10/57)
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านเพิ่ม  อ่านต่อ... (update13/10/57)
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรภูเรือ จำกัด อ่านต่อ... (update13/10/57)
  นายทรงพร  กองอาสา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเลย จำกัดอ่านต่อ...(update14/10/57)
  นายชัยวัฒน์ ชูเวทย์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  5  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ รร.ตชด. เฉลิมราษฎร์บำรุงอ่านต่อ...(update14/10/57)

 

     
     
     
     


 

 

 นายโอภาส กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 สหกรณ์จังหวัดเลย

นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์

 Email:anan_mht@cpd.go.th

 มือถือ  08 1723 1460

 โทร 0 4281 5634

 โทรสาร 042-813220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดเลย

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
เลขที่  106  ถ.เลย - ด่านซ้าย  ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย  42000  โทร 042-811274  โทรสาร 042-813220  
http://webhost.cpd.go.th/loei/    Email:cpd_loei@cpd.go.th