...::: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:::..
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
ประวัติพระบิดาสหกรณ์ไทย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายหน่วยงาน
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
งบประมาณแต่ละปี
แบบฟอร์มดาวโหลด
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
โครงการเกษตรอินทรีย์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสมาชิกเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาอีเมล
ติดต่อ Webmaster
สำหรับผู้ดูแลระบบ


   
ปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง

action plan59

km กรมส่งเสริมสหกรณ์
การจัดการความรู้
..งานพัสดุ...

เว็บไซต์เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดลพบุรี
สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานการประชุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
 :: พนักงานราชการ

นางสาวพรทิพย์ คำแย้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.0 8199 4382 8
porntip_kmm@cpd.go.th
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี

นางสาวอารีรัตน์  ประดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.0 8194 8674 6
areerat_pra@cpd.go.th
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)
สถาบันรัชต์ภาคย์ลพบุรี

นางสาวธมนชนก  รอดแดง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.0 8433 8772 0
thunyarut_ptn@cpd.go.th
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี
  นางสาวศศิพิมล  รักสกุล
นิติกร
โทร. 0 8910 5676 3
sasipimon_ru@cpd.go.th
คุณวุฒิ นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  นางสาวพิศมาธรฐ์  สุวรรณภูมิ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทร 0 8630  1991  6
kanthaya_su@cpd.go.th
คุณวุฒิ ปวส.การบัญชี
โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี
  นางสาวธัญทิพย์ กันเกตุ
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
โทร. 0 8550 4152 6
sirikan_kkt@cpd.go.th
คุณวุฒิ ปริญญาตรี (ศิลปภาพพิมพ์)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  นางสาวสิริรัตน์  อ้วนสอาด
นักวิชาการสหกรณ์
โทร.0 8185  3392 9
sirirath_an@cpd.go.th 

คุณวุฒิ
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี
  นางสาวศิรัญญา  สุภวัฒนากร
นักวิชาการสหกรณ์
โทร.0 8659 9550 5
sirunya_sp@cpd.go.th
คุณวุฒิ
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี
  นางสาวสุกัญญา  พิมพรัตน์
นักวิชาการสหกรณ์
โทร.
0 8983 0838 3 
sukanya_ppr@cpd.go.th
คุณวุฒิ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  นางสาวอัจฉราพร  คุณมงคล
นักวิชาการสหกรณ์
โทร 0 8174  4771  0
atcharaporn@cpd.go.th
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคล สุวรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี
  นางสาวจารุณี  สอนสวัสดิ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทร 0 8361 3332 1
jarunee_ssd@cpd.go.th
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  นางสาวกัญจน์ษิรินษ์  สร้อยแท้
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทร 0 9011  4914  9
sudathip_sr@cpd.go.th
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  นายวรกร  ประทุมชาติ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทร 0 8408  3496  1
woragone_pr@cpd.go.th
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี


 


 

ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 

นายอุบล เทพทอง
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี


  
   

 
  
โล่เกียรติคุณหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559 
    

 นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

 กรมส่งเสริมสหกรณ์

 อีเมล กรมส่งเสริมสหกรณ์

 ระบบอินทราเน็ต กรมส่งเสริมสหกรณ์

 เว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ข่าวกรมส่งเสริมสหกรณ์

 KM กรมส่งเสริมสหกรณ์


  

.

.

.

.


  

เว็บบอร์ด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

คลิกเข้าสู่ Facebook สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 


   

 

 
 
 
 
 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี
สายด่วนรัฐบาล
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงบประมาณ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์บริการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม


    


Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved