สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู http://webhost.cpd.go.th/nongbualamphu
     Please wait..........
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประจำปี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงานตามแผน
แผนภูมเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงานตามคำรับรอง
แผนงานและโครงการ
วิเคราะห์สหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด(ไม่มี)
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลสารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
รับจำนำข้าวเปลือก

ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ฐานข้อมูล ปี 2554
ฐานข้อมูล ปี 2555
ฐานข้อมูล ปี 2556
ฐานข้อมูล ปี 2557

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ/คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศของ คพช.
กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
ข้อบังคับ/ระเบียบสหกรณ์
คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

บริการของเรา
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหา E:mail
ผู้ดูแลระบบ
webboard
Download

 

 

นายประสิทธิ์  เทพมูณี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
              
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. การเงินการธนาคาร                                     
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒  
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
pasit_t@cpd.go.th 

 

 

 

 

นายสุชาติ  งามพิพัฒนกุล
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. บริหารธุรกิจ                                              
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒  
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑  
E-mail :
suchat_na@cpd.go.th  

 

 

 

นายเอนก พุ่มฉัตร
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Technical Officer

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
A
nek_p@cpd.go.th

 
 

นางพรสถิตย์  กำไรทอง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
Cooperative Technical Officer                                   
                                              

วุฒิการศึกษา : บธ.ม. บริหารธุรกิจ
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒  
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
pornsatit_krt@cpd.go.th

 

 

 


ว่าที่ ร.ท.ปุณณกิจ  เชาว์น้อย
ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์    
Cooperative Technical Officer
                    
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
chakrapong_c@cpd.go.th

 

 

  


 

นางสาวญาณินท์  สุวรรณโค
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
Cooperative Technical Officer


วุฒิการศึกษา :  ศบ.เศรษฐศาสตร์                                                   
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒ 
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
yanin_su@cpd.go.th

 

 

     


 

นายประวัติ  หวานนอก
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์                             
โทร. ๐ ๔๒๓๑๖ ๗๐๑  
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑๖ ๗๐๓
E-mail :
prawat_wn@cpd.go.th  
 

 

 

 


 

นายวงศ์ชัย  ไชยโย
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
                           
Cooperative Technical Officer
                              
วุฒิการศึกษา :  ศศ.ม. รัฐศาสตร์
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒  
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
wongchai@cpd.go.th

 

 

 


 

นางนิภาพร  สุรทรัพย์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
Cooperative Technical Officer                                                
                                                  
วุฒิการศึกษา : บธ.ม. บริหารธุรกิจ
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
pornsawa_s@cpd.go.th     

 

 

 


  

นางสาววิไลลักษณ์ ศรีลำใต้
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
Cooperative Technical Officer                                       
                                                    
วุฒิการศึกษา :                                 
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒  
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :

 

 

 


นางสาวอัจฉราวดี กุลวงศ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
Cooperative Technical Officer

วุฒิการศึกษา : บธ.ม.สาขาการบัญชี
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail : Wigunda_o1@hotmail.co.th                                          

 


นางสาวจิรัชยา กำมะณี
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
Cooperative Technical Officer

วุฒิการศึกษา : บธ.ม.สาขาการบัญชี
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail : Wigunda_o1@hotmail.co.th                                          

 

 


นายนรินทร์ ทองสืบสาย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
Cooperative Technical Officer

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การจัดการทั่วไป
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
narin_ts@cpd.go.th


ายพยนต์ รุ่งศรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
Cooperative Promotion Officer

วุฒิการศึกษา : สส.บ. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
phayonth_r@cpd.go.th 

นายขบวน  ทองดี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑                                            
Cooperative Technical Officer
                                   
วุฒิการศึกษา : สส.บ. การสหกรณ์
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒   
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
khabuan@cpd.go.th

 

 

 

 


 

นายจิตณรงค์  ลอยลม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
Cooperative Technical Officer

วุฒิกาศึกษา : ศศ.บ. การบริหารธุรกิจ                                           
                 : ร.ปบ.(บริหารรัฐกิจ)
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
  jitnarong@cpd.go.th

 

 

 


 

นายทวี  ขวัญใจ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส                                         
Cooperative Promotion Officer
                                         
วุฒิกาศึกษา : ปริญญาตรี
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒ 
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail
: ?
 

 

 

 


นายสมเด็จ  บุญเดช
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒
Cooperative Technical Officer

                                          
วุฒิการศึกษา : ศส.ม. รัฐศาสตร์การปกครอง                                   
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒   
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
somdej_be@cpd.go.th

 

 

 

 


 

นางสาววรธัน  สถิตย์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
Cooperative Technical Officer

วุฒิการศึกษา : บช.บ. การบัญชี                                     
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
 worathan_sa@cpd.go.th                          

 

 

 


 

นางสาวนงเยาว์  หุ่นธานี  
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
Cooperative Technical Officer                                                

วุฒิการศึกษา : บธ.ม.สาขาการบัญชี 
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
                       
                                           

 

 

 


      
  
 

 
มือถือ 092-249-6591สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

โทร.042-316701-3