สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู http://webhost.cpd.go.th/nongbualamphu
     Please wait..........
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประจำปี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงานตามแผน
แผนภูมเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงานตามคำรับรอง
แผนงานและโครงการ
วิเคราะห์สหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด(ไม่มี)
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลสารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
รับจำนำข้าวเปลือกปี 57

ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ฐานข้อมูล ปี 2554
ฐานข้อมูล ปี 2555
ฐานข้อมูล ปี 2556

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ/คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศของ คพช.
กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
ข้อบังคับ/ระเบียบสหกรณ์
คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

บริการของเรา
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหา E:mail
ผู้ดูแลระบบ
webboard
Download

 

 

นายเกษม  ศรีพิพัฒนกุล
Mr.KASEM SRIPIPATANAKUL
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
 
Nongbualamphu Provincial Cooperative Officer

วุฒิการศึกษา : ร.ม.รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต                                            
โทร. ๐๘๑ ๓๘๐ ๑๐๘๐
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
kasem@cpd.go.th   

 

 


 

 

นายประสิทธิ์  เทพมูณี
Mr.PRASIT THEPMUNEE
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
General Management Officer 
           
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. การเงินการธนาคาร                                          
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒ 
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
pasit_t@cpd.go.th  

 

  

 

นายสุชาติ  งามพิพัฒนกุล
Mr.SUCHART NGARMPIPATTANAKUL
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
Cooperative Technical Officer
 
วุฒิการศึกษา : บธ.ม. บริหารธุรกิจ                 
โทร. ๐๘๑ ๙๕๔ ๙๔๒๙  
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑    
E-mail :
suchat_na@cpd.go.th 

 

  


 

 

ว่าที่ ร.ท.ปุณณกิจ เชาว์น้อย
Acting Lt. POONNAKIT CHAONOI
ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์                
Cooperative Technical Officer
                        

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
โทร. ๐๘๕ ๐๑๔ ๖๒๖๖  
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
chakrapong_c@cpd.go.th    

 

 

 

นางสาวญาณินท์  สุวรรณโค
Miss YANIN SUWANNAKHO
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
Cooperative Technical Officer

วุฒิการศึกษา :  ศบ.เศรษฐศาสตร์                              
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒   
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
yanin_su@cpd.go.th

 

 

 

นายพยนต์  รุ่งศรี
Mr.PHAYONTH RUNGSRI

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
Cooperative Promotion Officer

วุฒิการศึกษา : สส.บ. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์      
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒   
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
phayonth_r@cpd.go.th

 

 

 


 

 

นายวงศ์ชัย  ไชยโย
Mr.WONGCHAI CHAIYO
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์                             
Cooperative Technical Officer

               
วุฒิการศึกษา :  ศศ.ม. รัฐศาสตร์
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
wongchai@cpd.go.th  

 

 

 

นางนิภาพร  สุรทรัพย์
Miss.NIPAPORN SURASUP
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
Cooperative Technical Officer

วุฒิการศึกษา : บธ.ม. บริหารธุรกิจ
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒  
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
pornsawa_s@cpd.go.th 

 

 

 

นายประชิดชัย พันธ์เทศ
Mr.PRACHIDCHAI PANTES
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
Cooperative Technical Officer
                                                  
                                                    
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. สาขาการเงิน                                   
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒  
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
prachidchai-mars@windowslive.com
          : prachidchai_pa@cpd.go.th

 

 

 

นางสาววิกัลดา  แก้วเนตร
Miss WIGUNDA KAEWNET
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
Cooperative Technical Officer
                                                 
                                                    
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.สาขาการบัญชี                               
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒  
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
Wigunda_o1@hotmail.co.th

 

 

 

 

นายเอนก พุ่มฉัตร
Mr.ANEK PHUMCHUT

ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   
Cooperative Technical Officer
  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี             
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒  
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail : Anek_p
@cpd.go.th

 

 

 

 

นางพรสถิตย์  กำไรทอง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
Cooperative Technical Officer

วุฒิการศึกษา : บธ.ม. บริหารธุรกิจ
โทร. ๐๘๙ ๘๔๖ ๙๙๕๘    
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
pornsatit_krt@cpd.go.th 

 

 

 

นายนรินทร์  ทองสืบสาย
Mr.NARIN THONGSEUBSAI
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
Cooperative Technical Officer


วุฒิการศึกษา : บธ.บ. การจัดการทั่วไป                                            
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒  
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
narin_ts@cpd.go.th

 

 


 

 

นายขบวน  ทองดี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑    
Cooperative Technical Officer     
      
วุฒิการศึกษา : สส.บ. การสหกรณ์           
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒   
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
khabuan@cpd.go.th                            

 

 

 

  

              

 

นายจิตณรงค์  ลอยลม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
Cooperative Technical Officer
 
วุฒิการศึกษา :  ศศ.บ.การจัดการทั่วไป             
                  : ร.ปบ.(บริหารรัฐกิจ)         
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒   
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail : jitnarong
@cpd.go.th      

 

 

  นายทวี  ขวัญใจ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
Cooperative Promotion Officer
                                         
วุฒิกาศึกษา : ปริญญาตรี
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒ 
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail : 
Tawee_Kn@cpd.go.th

 

 


 
 

 นายสมเด็จ  บุญเดช
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒
Cooperative Technical Officer

วุฒิการศึกษา : ศศม. รัฐศาสตร์การปกครอง                       
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒  
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
somdej_be@cpd.go.th 

 

 

 

 

นางสาววรธัน   สถิตย์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
Cooperative Technical Officer
                  
ปริญญาตรี  สาขาบัญชีบัณฑิต
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒ 
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
jarunee_sa@cpd.go.th 

 

 

 

นายประวัติ  หวานนอก
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
Cooperative Promotion Officer

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์                                     
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒   
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
prawat_wn@cpd.go.th 

 

 

 

นางสาววศิริภรณ์ โชติชัยนฤทธิ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
Cooperative Technical Officer
                                            
                                                    
วุฒิการศึกษา :  บธบ.การบัญชี                                
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๒  
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑
E-mail :
 
 siriporn_cht@cpd.go.th                                 

 

 


                            


      
  
 

 
มือถือ : 081-380-1080
E-mail :
kasem@cpd.go.th