สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู http://webhost.cpd.go.th/nongbualamphu
     Please wait..........
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
รายงานประจำปี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงานตามแผน
แผนภูมเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงานตามคำรับรอง
แผนงานและโครงการ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด(ไม่มี)
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลสารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
รับจำนำข้าวเปลือก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ/คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศของ คพช.
กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
ข้อบังคับ/ระเบียบสหกรณ์
คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

บริการของเรา
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหา E:mail
ผู้ดูแลระบบ
webboard
Download

ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สกต.ธกส.หนองบัวลำภู
สกก.กุดดู่ จำกัด
สกก.หนองบัวลำภู จำกัด

 

 

นายประสิทธิ์  เทพมูณี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
              
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. การเงินการธนาคาร                        
โทรสาร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๓  
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑ ต่อ ๒๐
E-mail :
pasit_t@cpd.go.th 

 

 

 

 

นายสุชาติ  งามพิพัฒนกุล
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 
วุฒิการศึกษา : บธ.ม. บริหารธุรกิจ                                
โทรสาร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๓  
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑ ต่อ ๒๐ 
E-mail :
suchat_na@cpd.go.th  

 

 

 

นายเอนก พุ่มฉัตร
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์                       
Cooperative Technical Officer

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
โทรสาร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๓
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑ ต่อ ๑๓
E-mail :
A
nek_p@cpd.go.th

 

 

 
 

นางพรสถิตย์  กำไรทอง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
Cooperative Technical Officer                                   
                                              

วุฒิการศึกษา : บธ.ม. บริหารธุรกิจ
โทรสาร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๓  
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑ ต่อ ๑๔
E-mail :
pornsatit_krt@cpd.go.th

 

 

 


ว่าที่ ร.ท.ปุณณกิจ  เชาว์น้อย
ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์    
Cooperative Technical Officer
                    
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
โทรสาร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๓
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑ ต่อ ๑๕
E-mail :
chakrapong_c@cpd.go.th

 

 

  


 

นางสาวญาณินท์  สุวรรณโค
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
Cooperative Technical Officer                                     


วุฒิการศึกษา :  บธ.ม. บริหารธุรกิจ  
โทรสาร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๓ 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑ ต่อ ๑๖
E-mail :
yanin_su@cpd.go.th

 

 

     


นายประวัติ  หวานนอก
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์                             
โทรสาร. ๐ ๔๒๓๑๖ ๗๐๓  
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑๖ ๗๐๑ ต่อ ๑๖
E-mail :
prawat_wn@cpd.go.th  
 

 

 

 


 

ว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
             
Cooperative Technical Officer
                              
วุฒิการศึกษา :  
โทรสาร.  
โทรศัพท์ 
E-mail :

 

 

 


 

นางสาวพิสมัย แสงโทโพธิ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
Cooperative Technical Officer                                   
                                                  
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การจัดการทั่วไป
โทรสาร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๓
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑ ต่อ ๒๐
E-mail :
 
  

 

 

 


นางสุภาพร สันธิวาส
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
Cooperative Technical Officer

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การจัดการทั่วไป                                   
โทรสาร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๓
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑ ต่อ ๒๐
E-mail :นางสาวนิตยา สังขทิพย์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
Cooperative Technical Officer

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.รัฐศาสตร์
โทรสาร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๓
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑ ต่อ ๑๘
มือถือ ๐๘๐ ๑๕๑ ๑๑๗๘
E-mail :                                                                           

 


นางสาวจิรัชยา กำมะณี
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
Cooperative Technical Officer

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.สาขาการบัญชี                                            
โทรสาร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๓
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑ ต่อ ๑๘
มือถือ ๐๘๙ ๒๓๗ ๗๓๑๐
E-mail : jirachaya_kam@cpd.go.th

                                         

 

 


นายนรินทร์ ทองสืบสาย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ                                        
Cooperative Technical Officer

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การจัดการทั่วไป
โทรสาร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๓
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑ ต่อ ๒๕
E-mail :
narin_ts@cpd.go.th

 


ายพยนต์ รุ่งศรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน             
Cooperative Promotion Officer

วุฒิการศึกษา : สส.บ. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์               
โทรสาร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๓
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑ ต่อ ๑๔
E-mail :
phayonth_r@cpd.go.th

 

 


 

นายขบวน  ทองดี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑                                     
Cooperative Technical Officer
                                   
วุฒิการศึกษา : สส.บ. การสหกรณ์
โทรสาร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๓
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑ ต่อ ๒๒
E-mail :
khabuan@cpd.go.th

 

 

 

 


 

นายจิตณรงค์  ลอยลม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
Cooperative Technical Officer

วุฒิกาศึกษา : ศศ.บ. การบริหารธุรกิจ                                           
                 : ร.ปบ.(บริหารรัฐกิจ)
โทรสาร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๓
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑ ต่อ ๒๓

E-mail :
  jitnarong@cpd.go.th

 

 

 


 

นายทวี  ขวัญใจ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส                                         
Cooperative Promotion Officer
                                         
วุฒิกาศึกษา : ปริญญาตรี
โทรสาร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๓
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๑ ต่อ ๒๓
E-mail : ?
 

 

 

 


นายสมเด็จ  บุญเดช
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒
Cooperative Technical Officer

                                          
วุฒิการศึกษา : ศส.ม. รัฐศาสตร์การปกครอง                                   
โทร. ๐ ๔๒๓๕ ๓๗๘๖
โทรสาร ๐ ๔๒๓๕ ๓๗๘๖
E-mail :
somdej_be@cpd.go.th

 

 

 

 


 

นางสาววรธัน  สถิตย์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
Cooperative Technical Officer
                                          

วุฒิการศึกษา : บช.บ. การบัญชี                                     
โทร. ๐ ๔๒๓๕ ๓๗๘๖
โทรสาร ๐ ๔๒๓๕ ๓๗๘๖
E-mail :
 worathan_sa@cpd.go.th                          

 

 

 


 

นางสาวนงเยาว์  หุ่นธานี  
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
Cooperative Technical Officer                                  

วุฒิการศึกษา : บธ.ม.สาขาการบัญชี 
โทร. ๐ ๔๒๓๕ ๓๗๘๖
โทรสาร ๐ ๔๒๓๕ ๓๗๘๖
E-mail :
  nongyao_hn@cpd.go.th         
                                

 

 

 


 

 
 
 

ผลงานเด่นของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู