ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
     Please wait..........

ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ติดต่อ webmaster

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานคำรับรอง
แผนงานงบประมาณการเบิกจ่าย
บุคคลากร
งบทดลอง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เรื่องร้องเรียน
webboard
คำถามถามบ่อย FAQ
แผนผังเว็บไซด์
Link เวปไซต์สหกรณ์ในจังหวัด
Link เวปไซต์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

 

 

              
 
 วันที่ 8 เมษายน 2559
 -ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมการผลิตยางปูพื้นจากยางพาราและขี้เลี่อยไม้ยางพารา เลขที่ 04/2559
 วันที่ 29 มีนาคม 2559
  -ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นน้ำยางพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตู้นึ่ง ชุดล้างผลิตภัณฑ์ ถังอบแห้ง ถังหมักน้ำยาง ถังเคมีพร้อมอุปกรณ์ ชุดทำความเย็น ชุดปั่นน้ำยางพารา แบบหมอนที่นอน แบบตุ๊กตา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 03/2559
 วันที่ 25 มีนาคม 2559
  -ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรภัณฑ์ เลขที่ 02/2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมการผลิตยางแท่ง(STR)
 วันที่ 18 มีนาคม 2559
 -ร่างประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมการผลิตยางปูพื้นจากยางพารา และขึ้เลี่อยไม้ยางพารา เลขที่ 04/2559
 วันที่ 18 มีนาคม 2559
-ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นน้ำยางพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตู้นึ่ง ชุดล้างผลิตภัณฑ์ ถังอบแห้ง ถังหมักน้ำยาง ถังเคมีพร้อมอุปกรณ์ ชุดทำความเย็น ชุดปั่นน้ำยางพารา แบบหมอนที่นอน แบบตุ๊กตา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 วันที่ 17 มีนาคม 2559
-ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 17 มีนาคม 2559
- ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมปุ๋ยแนวตั้ง จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 3)
วันที่ 11 มีนาคม 2559
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 01/2559 ประกวดราคาซื้อแม่โคนมพันธุ์ดี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ จังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
- ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องประกวดราคาซื้อแม่โคนมพันธุ์ดี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 4 มีนาคม 2559
-ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ เครื่องผสมปุ๋ยแนวตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
(ครั้งที่ 3
)
 วันที่ 3 มีนาคม 2559
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 01/2559 ประกวดราคาซื้อแม่โคนมพันธุ์ดี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ จังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
- ร่างประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องประกวดราคาซื้อแม่โคนมพันธุ์ดี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
-ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คือ เครื่่องผสมปุ๋ยแนวตั้ง จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องทดสอบดิน จำนวน 3 เครื่อง ครั้งที่
 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
-ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คือ เครื่่องผสมปุ๋ย แนวตั้ง จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องทดสอบดิน จำนวน 3 เครื่อง
 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
-ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง
 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
-ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2558
 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
-ประกาศจังหวัดพัทลุง...เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร(ดีเซล) ขนาด12 ที่นั่ง
 วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
-
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรมปรับปรุงเตาโรงงานยางแผ่นรมควันเพื่อประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒
 วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
-
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการผลผลิตทางเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์จังหวัด โดยการผลิตน้ำข้าวกล้องสังข์หยดบรรจุกล่อง UHT (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
-
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรมปรับปรุงเตาโรงงานยางแผ่นรมควันเพื่อประหยัดพลังงาน (ครั้งที่ ๒)
 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
-
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรม ผลิตข้าวกล้องสังข์หยดUHT(ครั้งที่๓)
 วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
-
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรมปรับปรุงเตาโรงงานยางแผ่นรมควันเพื่อประหยัดพลังงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรม ปรับปรุงเตาโรงงานยางแผ่นรมควันเพื่อประหยัดพลังงาน
 วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
-
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุโครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘โครงการพัฒนาการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
-
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์จังหวัดโดยการผลิตน้ำข้าวกล้องสังข์หยดบรรจุกล่อง UHT ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๓
-ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ โครงการ ผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์จังหวัดโดยการผลิตน้ำข้าวกล้องสังข์หยดบรรจุกล่อง UHT ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๓
-คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการ ผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์จังหวัดโดยการผลิตน้ำข้าวกล้องสังข์หยดบรรจุกล่อง UHT
 วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
-
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
-
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๖/๒๕๕๘
 วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
-
ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์ กิจกรรม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์จังหวัดโดยการผลิตน้ำข้าวกล่องสังข์หยดบรรจุกล่อง UHT ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แนบ1 แนบ2
-ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์จังหวัดโดยการผลิตน้ำข้าวกล่องสังข์หยดบรรจุกล่อง UHT
 วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
-
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ กิจกรรมแปรรูปยางแผ่นรมควันเป็นยางอัดก้อน ด้วยวิธีการทงอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
-
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา เอกสารประกวดราคาซื้อที่ ๐๒/๒๕๕๘
   
วันที่  ๒  มีนาคม ๒๕๕๘ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง  เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ กิจกรรมแปรรูปยางแผ่นรมควันเป็นยางอัดก้อน ด้วยวิธีการทงอิเล็กทรอนิกส์ 
  วันที่  ๑๑  ธันวาคม ๒๕๕๗ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  กิจกรรมการสร้างเครือข่ายตลาดการบริโภคสุกรคุณภาพและเที่ยงธรรม 
  วันที่  ๘  ธันวาคม ๒๕๕๗ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
  วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา      เอกสารประกวดราคาซื้อที่ ๐๒/๒๕๕๘ 
  วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมแปรรูปยางแผ่นรมควันเป็นยางอัดก้อนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์             เอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ ๐๑/๒๕๕๘ 
  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
    ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการบริหารจัดการผลิตปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดพัทลุง จำกัด 
  วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   
    ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา กิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราผลิตหมอนที่นอนยางพาราเพื่อสุขภาพ สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด  
    ร่างขอบเขตของงาน TOR กิจกรรมแปรูปยางแผ่นรมควันเป็นยางอัดก้อนชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางพัทลุง จำกัด 
  วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  
    ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา กิจกรรม แปรรูปยางแผ่นรมควันเป็นยางอัดก้อนชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางพัทลุง จำกัด 
  วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
    ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา  กิจรรม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์จังหวัดโดยการผลิตน้ำข้าวกล่องสังข์หยดบรรจุกล่อง UHT สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 
    ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ             ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  วันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  
    ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี      เอกสารแนบท้ายประกาศ 
  วันที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
    ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน        เอกสารแนบท้าย
  วันที่ ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
    ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน ๗ เครื่อง 
  วันที่ ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
    โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ปี 2558     เอกสารแนบ   กำหนดการ
  วันที่ ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๗  
    ประกาศประกวดราคาจ้างขยายกำลังการผลิตโรงรมยางของสถาบันเกษตรกร  เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๔/๒๕๕๗ 
  วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
    ร่างขอบเขตงาน TOR  ประกวดราคาจ้างขายกำลังการผลิตโรงรมยางของสถาบันเกษตรกร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  วันที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการบริหารจัดการผลิตยางพาราเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอ่าวไทย 
  วันที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๗ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
  วันที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๗  
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการการเสนอราคา เตารมควันยางพาราแบบประหยัดพลังงาน 
  วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โรงอัดยางก้อน 
    ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
    ร่างขอบแขบงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการบริหารจัดการการผลิตยางพารา   ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงอัดก้อนยางแผ่นรมควันเพื่อการส่งออก 
  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
    ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ     ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
  วันที่ ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
    ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 
  วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อปรับปรุงเตารมควันยางแบบประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     เอกสารแนบ 
  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาการผลิตโรงอัดยางก้อน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เอกสารแนบท้าย
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาการผลิตโรงอัดยางก้อน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
    ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒   ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์     ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
  วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
    ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ     ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์      ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
  วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาการผลิตโรงอัดยางก้อน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
    ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป          เอกสารแนบท้าย 
  วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
    ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการผลิตโรงอัดยางก้อน ชุมนุม สกย.จังหวัดพัทลุง จำกัด ครั้งที่ ๑ 
  วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน กิจกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งและการสร้างเครือข่ายแก่เกษตรกร 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการรวบรวมยางพาราโดยระบบสหกรณ์ 
  วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
    ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา กิจกรรม ปรับเตาอบรมควันยางแบบประหยัดพลังงาน 
  วันที่  ๗ มกราคม ๒๕๕๗ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงผสมปุ๋ย  (รายละเอียด) 

 

          ข่าวย้อนหลัง

  เดือนพฤษภาคม 2556 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) (รายละเอียด) 
  เดือนเมษายน 2556 
    ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างประกวดราคา โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันแก่ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (ครั้งที่ ๒)  
  เดือนมีนาคม 2556 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียด)  
  เดือนกุมภาพันธ์ 2556
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์
 
 
  เดือนมกราคม 2556 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
(สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
 
 
  เดือนธันวาคม 2555 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖
 
  เดือนพฤศจิกายน 2555 
    ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าบอนต่ำ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
  เดือนตุลาคม 2555  
    ประกาศผลการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปีงบประมาณ 2555 
  เดือนกันยายน 2555 
    นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2555  
  เดือนสิงหาคม 2555 
    ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดจ้างเหมาก่อสร้างลานตากข้าว จำนวน ๖ ลาน  
    ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวมปาล์มน้ำมัน (ลานเท)  
  เดือนกรกฎาคม 2555 
    กลุ่มบุคคลใช้ชื่อ "สหกรณ์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จำกัด" เปิดรับสมาชิกในพื้นที่จังหวัดพัทลุง  
    การเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2555/2556  
  เดือนพฤษภาคม 2555 
     
    โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท  
    โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท  
  เดือนเมษายน 2555 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวตีนตะขาบ เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ แรงม้า  
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสีข้าวชุมชน ขนาด ๓ ตัน/วัน  
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องบรรจุสูญญากาศ  
  เดือนมีนาคม 2555 
    การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
  เดือนกุมภาพันธ์ 2555 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ  จำนวน ๓๓ รายการ  
    สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี  ๒๕๕๕ 
    ประกาศกรมส่งเสริม เรื่อง ผลการคัดเลือกนักสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2554  
  เดือนมกราคม 2555 
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554  
    ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อตรากรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีข้อความค่านิยม "ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์"    
    ประกาศสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จำกัด  เรื่อง  แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จำกัด  
  เดือนธันวาคม2554  
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษรถแทกรเตอร์ล้อยางพร้อมบุ้งกี๋ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร เครือ่งยนต์ไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า  
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ล้อยางพร้อมอุปกรณ์บุ้งกี๋ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า (ครั้งที่ ๓)  
    ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรณีลูกจ้างประจำขอย้าย  
  เดือนพฤศจิกายน 2554 
    ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (อุทกภัย)   
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  เดือนตุลาคม 2554 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
    สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2554   
    หนังสือวันสถาปนา 39 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1 ตุลาคม 2554  
  เดือนกันยายน 2554  
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ล้อยางพร้อมปุ้งกี๋  
    ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างประกวดราคา โครงการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแบบครบวงจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม  
    ร่างแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙   
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ล้อยางพร้อมอุปกรณ์บุ้งกี๋ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า(ครั้งที่ ๒) 
  เดือนสิงหาคม 2554 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ล้อยางพร้อมอุปกรณ์บุ้งกี๋ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า(ครั้งที่ ๒) 
    สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2554  
    ประกาศสอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ล้อยางพร้อมอุปกรณ์บุ้งกี๋   
  เดือนกรกฎาคม  2554 
     
    ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์แห่งชาติ    
    ราคากลางอ้างอิงและอัตราชดเชยข้าวเปลือกประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2554  
  เดือนมิถุนายน  2554
    ราคากลางอ้างอิงและอัตราชดเชยข้าวเปลือกประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2554   
    แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณ์จะดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายแก่สมาชิก   
    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวกล้องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง 
  เดือนพฤษภาคม  2554 
    ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR )โครงการผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัยครบวงจรเพื่อจัดซื้อเครื่องแยกเมล็ดข้าวกล้องพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบำรุงรักษา  
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์  
    กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือกระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2554  
  เดือนเมษายน  2554 
    กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือกระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2554 
    ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2554  
    ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554   
  เดือนมีนาคม  2554 
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนิติกร
 
 
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนิติกร 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ,ตำแหน่งนิติกร  
    แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
    ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๕๔  
  เดือนกุมภาพันธ์  2554
    สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔  
  ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เรื่องรับสมัครคัดเลือกปราชญ์สหกรณ์  
    ขอเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครคัดเลือกปราชญ์สหกรณ์  
    ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง นิติกร จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา   
 
    ราคากลางอ้างอิงและอัตราชดเชยข้าวเปลือก   
  เดือนมกราคม  2554 
    ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เรื่องรับสมัครคัดเลือกปราชญ์สหกรณ์  
  เรื่องรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2554  
    รับสมัครบุคคลและข้าราชการ ร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๕ 
  เดือนธันวาคม  2553 
    โครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554   
    รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด   
    การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  
  เดือนพฤศจิกายน  2553 
    ราคากลางอ้างอิงและอัตราชดเชยข้าวเปลือก 
    ราคากลางอ้างอิงและอัตราชดเชยข้าวเปลือก    
    ประกาศสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 22/2553 เรื่อง การบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ประสบอุทกภัย 
  เดือนตุลาคม  2553   
    ขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   
    การรับสมัครนักสหกรณ์แห่งชาติประจำปี  2553  
    สารอธิบดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  เดือนกันยายน  2553   
   
  สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 
 
    ราคากลางอ้างอิงและอัตราชดเชยข้าวเปลือก ประจำวันที่ 30  สิงหาคม  - 5 กันยายน 2553   
  เดือนกรกฎาคม  2553  
    ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2553  
  เดือนมิถุนายน  2553  
    ราคากลางอ้างอิงและอัตราชดเชยข้าวเปลือกประจำวันที่ 28 มิถุนายน  2553   
    ประกาศผลการออกสลากรางวัลกาชาดจังหวัดพัทลุง  
    ราคากลางอ้างอิงและอัตราชดเชยข้าวเปลือกประจำวันที่ 21 มิถุนายน  2553 
  เดือนพฤษภาคม  2553 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง  เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่  จำนวน  12 เครื่อง  
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง  สอบราคาซื้อตะกร้าบรรจุผลไม้แบบหูเหล็กและเครื่องชั่งขนาด 60 กิโลกรัม  
    ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553  
  เดือนเมษายน  2553  
    พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๓  
    คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 421/2553 และ ที่422/2553 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2553   
  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553   
   เดือนมีนาคม  2553 
    ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
    ราคากลางอ้างอิงและอัตราชดเชย ข้าวเปลือก และมันสำปะหลัง 
    ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำแนะนำการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยไว้ขายของสหกรณ์  
  เดือนกุมภาพันธ์  2553 
  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552  
  ราคากลางอ้างอิงและอัตราชดเชยข้าวเปลือกวันที่  16  กุมภาพันธ์ 2553 
    สารนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เนื่องในวันสหกรณ์สหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี  2553
  เดือนมกราคม  2553
    ขอเชิญชวนส่งเรื่องราวและเสนอแนะข้าราชการต้นแบบ ในโครงการ "คนดีของแผ่นดิน"   
    การพิจารณาการสลับหรือเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2553 (เพิ่มกรณีพิเศษ)  
     การแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2553  
  เดือนธันวาคม  2552 
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์   
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  (ข้อเขียน)  
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์                      <รายละเอียดแนบ> 
  เดือนพฤศจิกายน  2552  
    ขอความร่วมมือรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2552
    คำแนะนำในการจัดตั้งสหกรณ์สำหรับประชาชนและผู้สนใจ 
    ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา    <คุณสมบัติ>
  เดือนตุลาคม  2552
    การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2553 
    ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การจัดสร้างพระบรมธาตุเจดีย์จังหวัดพัทลุง ณ วัดอินทราวาส อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งเทศบาลเมืองพัทลุงได้เปิดเว็บไซต์สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.jaydeephatthalung.com 
    กรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมกับสหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุงขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคี ณ วัดสะทัง ม.12  ต.หานโพธิ์  อ.เขาชัยสน  จ.พัทลุง ในวันอาทิตย์ที่  25  ตุลาคม  2552 โดยมี นายจิตรกร  สามประดิษฐ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
                                                                              

        แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  <คลิกรายละเอียด>

 

 ภาพการจัดโครงการ สหกรณ์ไทยเพื่อคนไทย ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม

วันที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๕๕ 

วันที่ ๑๒,๑๓ พ.ค.๒๕๕๕ 

วันที่ ๑๔ พ.ค.๒๕๕๕

  วันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๕๕    

วันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๕๕  

วันที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๕๕ 

 วันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๕๕

วันที่ ๑๙,๒๐ พ.ค.๒๕๕๕ 

วันที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๕๕ 

วันที่ ๒๒ พ.ค.๒๕๕๕ 

วันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๕๕ 

วันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๕๕ 

วันที่ ๒๕ พ.ค.๒๕๕๕

 

 

 

  

  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๕   
    โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท 
  วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕   
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวตีนตะขาบ เครื่องยนต์ขนาด ๙๐ แรงม้า (ครั้งที่ ๒) 
  วันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๕  
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวตีนตะขาบ เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ แรงม้า 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสีข้าวชุมชน ขนาด ๓ ตัน/วัน 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องบรรจุสูญญากาศ 
  วันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๕ 
    การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ  จำนวน ๓๓ รายการ 
  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  
    สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี  ๒๕๕๕
  วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  
    ประกาศกรมส่งเสริม เรื่อง ผลการคัดเลือกนักสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2554 
 

                                                      ข่าวย้อนหลัง >>>     

                    

    เมื่อวันที่  ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕ นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ และการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
     สำนักงานหสกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการโครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ วัดปุณณาวาส อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ ของ สกย.บ้านคลองใหญ่พัฒนา จำกัด เมื่อวันที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานสมโภชน์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานของดีเมืองลุงประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่  ๑๕ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
     กลุ่มเกษตรทำนาตะโหมดรับเงินรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เมื่อวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    นายวิญญู ทองสกุล ผวจ.พัทลุง มอบเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้กับสหกรณ์การเกษตรป่าพะยอม จำกัด และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โตนดด้วน เมื่อวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายอารี ไกรนรา ผช.เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด> 
    นายอารี ไกรนรา ผช.เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ อบต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    เมื่อวันที่  ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ นายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ "สหกรณ์ไทยเพื่อคนไทย ถูกทั้งแผ่นดิน" ณ สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด <คลิกรายละเอียด>
    พิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ cpo ของสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดพัทลุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  <คลิกรายละเอียด>
    เมื่อวันที่  ๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามมัญประจำปี ๒๕๕๕ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำมะกอกเหนือ  จำกัด เมื่อวันที่  ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    เมื่อวันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ นายวิญญู  ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบเงินช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๕,๖ (นายวิจักร อากัปกริยา) เดินทางมาประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ เมื่อวันที่  ๒๖ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรจัดโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๕ ณ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง เมือ่วันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานหสกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล อ.ลานข่อย จ.พัทลุง เมือ่วันที่  ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
   นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมวางพวงมาลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด> 
   เมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ CPS ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่  ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    นายชาย คงแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมชี้แจงโครงการโซห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ" ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
   พิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เมื่อวันที่  ๙ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมถวายพานพุ่ม เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เมื่อวันที่ ๖ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"กินข้าวสังข์หยดเมืองลุง" เมื่อวันที่  ๖ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ ลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัสพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔ สหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง  จำกัด เมื่อวันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการบริหารจัดการลานเทปาล์มและการเชื่อมโยงเครือข่ายลานเทคุณภาพสถาบันเกษตรกร เมื่อวันที่  ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมชัยคณาธานี <คลิกรายละเอียด>
    วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
   นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมเพื่อมอบนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๕  <คลิกรายละเอียด>
    นางรัตน์ศร  ลอยผา ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมซักซ้อมการชดเชยดอกเบี้ยหนี้สินเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี ๕๓ เมื่อวันที่  ๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงจัดประชุมข้าราชการ/พนักงาน โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    ประชุมทางไกล เรื่อง การปฏิบัติตามคำรับรองการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
     ประชุมคณะทำงานตัวชีวัดธรรมาภิบาลสหกรณ์ เมื่อวันที่  ๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    ประชุมทางไกลผ่านระบบ vdo conference คณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงออกให้บริการโครงการผู้ว่าพบประชาชน เมื่อวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    จังหวัดพัทลุงแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ำด้วยวิธีการสหกรณ์ เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง  จำกัด <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมแก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ำ เมื่อวันที่  ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี  ๒๕๕๕ จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด จัดโครงการแก้ไขปัญหาราคาสุกรราคาตกต่ำโดยจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ และรณรงค์การบริโภคเนื้อสุกร ณ หน้าศูนย์แสดงสินค้า OTOP บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป <คลิกรายละเอียด>
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดพัทลุงและเยี่ยมชมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนอินนอโม จำกัด อ.ตะโมด จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง  จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
   เมื่อวันเสาร์ที่ ๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยมี พล.ต.ต. ศักดิ์สมหมาย  พุทธกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด <คลิกรายละเอียด>
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ออกให้บริการเคลื่อนที่ตามโครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด> 
   นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่  ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์ เดินทางมาประชุมติดตามงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๑๖ มกราคม  ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔  ณ สวนอาหารจันผา <คลิกรายละเอียด>
    สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ ๑๐ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ จำกัด ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง เมือวันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการผู้ว่าพบประชาชน โดยมีนายวิญญู  ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่  ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๔ ณ วัดทุ่งนารี ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่  ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๔ ณ วัดควนปิยาราม ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ (Cppperative Promotion System :CPS ) <คลิกรายละเอียด>
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๔ <คลิกรายละเอียด>
    โครงการสหกรณ์เอื้ออาทรผู้ประสบภัย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงสนับสนุนรถบรรทุกหกล้อ จำนวน ๑ คัน เพื่อบรรทุกสิ่งของแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพ ฯ <คลิกรายละเอียด>
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๓ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด เมื่อวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด อ.เมือง จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
  สหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมต้อนรับ นายวิญญู  ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงคนใหม่  เมื่อวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงออกหน่วยให้บริการโครงการผู้ว่าพบประชาชน ครั้งที่ ๒ ณ วัดท่าสำเภาใต้ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรป่าบอน  จำกัด ณ โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ <คลิกรายละเอียด>
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ <คลิกรายละเอียด>
   ขวนการการสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดล้อ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๔ <คลิกรายละเอียด>
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรในเขต สปก.ชะมวง จำกัด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ <คลิกรายละเอียด>
    ร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ โรงเรียนวัดสังฆวราราม ม.๓ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔ <คลิกรายละเอียด>
    สหกรณ์จังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามมัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์  จำกัด ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๒๕  ตุลาคม ๒๕๕๔ <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่  ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๕๔ <คลิกรายละเอียด>
    สหกรณ์จังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พัทลุง  จำกัด  ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ <รายละเอียด>
   สหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ พรรษา ณ ท่าน้ำมัสยิดบ้านควนอินนอโม อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ๑๔ ต.ค.๕๔<คลิกรายละเอียด>
  เมื่อวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๔ นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม สหประกันชีวิตฯ พบผู้นำสหกรณ์ ในพื้นที่  พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช ณ  โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  เมื่อวันที่  ๒๖ ก.ย.๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    บันทึกเทปรายการ "สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลพัฒนา" เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน ๒๕๕๔ นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมบันทึกเทปรายการ "สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลพัฒนา" ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 05.30 - 06.00 น. ทางช่อง ๑๑ <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๗ รอบ ๕  <คลิกรายละเอียด>
  นิทรรศการงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๗ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่  ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๔ ณห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๗๙พรรษา ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๔ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
  นายสาโรจน์  เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานและร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรค์ในการทำงานต่อจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปนม ยู เอช ที และ นมพาสเจอร์ไรส์ ของสหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔ <คลิกรายละเอียด>
 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๓ สิงหาคม  ๒๔๔๕ ณ โรงเรียนวัดพังกิ่ง อ.กงหรา จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
 ประชุมการสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม ๓ ฝ่าย เมื่อวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด <คลิกรายละเอียด>
   ร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านเขาปู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  <คลิกรายละเอียด>
    งานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี๒๔๕๔ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า ในงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ระหว่างวันที่  ๑๐-๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๔ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมปลูกต้น มเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา จำนวน ๑,๑๐๐ ต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง นักเรียน นิสิตนักศักษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันที่  ๒๗ พ.ค.๒๕๕๔ <คลิกรายละเอียด>
  กิจกรรมปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทด้วยความดีและการให้หิ้วปิ่นโตฟังธรรมวันพระ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ วัดเขาอ้อ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง (๒๗ พ.ค.๒๕๕๔) <คลิกรายละเอียด>
    คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ โรงเรียนบ้านอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ <คลิกรายละเอียด>
  สหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เมื่อวันที่  ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพัทลุง  ณ สกก.พนมวังก์  จำกัด โดยมีผู้แทนจากสถาบันเกษตรกรต่าง ๆ ในจังหวัดเป็นผู้รับมอบและจะได้นำไปแจกให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป <คลิกรายละเอียด>
  ผู้ว่าพบประชาชน นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการผุ้ว่าพบประชาชน ณ โรงเรียนประชาบำรุง ม.๙ ต.ตะโมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกรณ์ จาติกวนิช) เดินทางมาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ยูเอสที และนมพาสเจอร์ไรส์ ของสหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๔ <คลิกรายละเอียด>
   นางรัตน์ศร  ลอยผา ผ.อ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารฯ  จัดอบรมหลักสูตร การส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ  โดยมีตัวแทนจากสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมอบรม ประมาณ ๘๐ คน เมื่อวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
วันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี  2554 ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุงจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ  เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  <รายละเอียด> 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรม ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทด้วยความดีและการให้ หิ้วปิ่นโตฟังธรรมวันพระ ณ วัดประดู่หอม, วัดโคกคีรี อ.เมือง จ.พัทลุง <รายละเอียด>
  บริจาคโลหิต ตามโครงการกิจกรรมทำความดีและการให้ ตามรอยพระยุคลบาท  ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพัทลุง <รายละเอียด>
  โครงการผู้ว่าฯพบประชาชน ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ณ วัดเขียนบางแก้ว ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
  กิจกรรมเปิดกระปุกออมสินตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ณ สหกรณ์การเกษตรทำสวนบ้านควนปริง จำกัด <รายละเอียด>
  จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯและโครงการผู้ว่าพบประชาชน เมื่อวันที่  ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนพนางตุง ต.พนางตุง  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง <รายละเอียด>
 นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมชี้แจงโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรณา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เมื่อวันที  ๗ มกราคม  ๒๕๕๔ ณ สกก.พนมวังก์  จำกัด  <รายละเอียด>
  กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูตร พระเจ่าวรวงศ์เธอ พระองคค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓ <คลิกรายละเอียด>
  กิจกรรมโครงการผู้ว่าพบประชาชน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ หลักการ อุดมการ และวิธีการสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๓ ณ วัดป่าบอนต่ำ อ.ป่าบอน  จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
 นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๓  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง <คลิกรายละเอียด> 

 ผู้ว่าพบประชาชน นายพิสิษฐ  บุญช่วง ผวจ.พัทลุงเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการและให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง โดยมีนายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ ณ วัดนาท่อม อ.เมือง  จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
  ประชุมแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและวาตภัย นางรัตน์ศร  ลอยผา ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและวาตภัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอลด้วยตัวแทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  จำนนวน ๓๙ สถาบัน เมื่อวันที่ ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
  ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพในจังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงนำโดยนายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนาวง ม.๑ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  <คลิกดูภาพ>
 มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง มอบน้ำดื่ม จำนวน 12,000 ขวด และไข่ไก่ จำนวน 6,000 ฟองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน  2553 <คลิกดูภาพ>
พิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่  23  ตุลาคม 2553 ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่  5 หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกดูภาพ>
 

  ขนทรายเข้าวัด นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกฯ ณ วัดพังดาน  ต.นาขยาด  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง  เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2553  <คลิกดูภาพ>

 จัดกิจกรรมทำความดีถวายในหลวง นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมกันเก็บขยะตั้งแต่ถนนหน้า อบต.คลองเฉลิมไปจนถึงบริเวณน้ำตกไพรวัลย์ อ.กงหรา จ.พัทลุง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่  23  กันยายน  2553 <คลิกดูภาพ>
 จัดอบรมโครงการพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดพัทลุง นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษเรื่อง อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดพัทลุง จำกัด  โดยจะมีการให้ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมันทั้งระบบ การบำรุงรักษาสวนปาล์มน้ำมัน และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2553 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง <คลิกดูภาพ>
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน  ปลูกต้นไม้ และแข่งกีฬา ณ โรงเรียน บ้านท่าดินแดง  อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เมื่อวันที่  27 สิงหาคม  2553 < คลิกดูภาพ>
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการในงานทักษินวิชาการ-เกษตรแฟร์ และปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่  24 - 30  สิงหาคม 2553  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง <คลิกดูภาพ>
 นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (กพส.) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง และผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2553 ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกดูภาพ>

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาพระบรมราชินีนาถประจำปี 2553 โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตร และร่วมกันปลูกต้นไม้ณ บริเวณรอบ ๆบ้านพักสำนักงาน และในช่วงเย็นร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกดูภาพ>

 นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่องการรวมกลุ่มและการพัฒนาสหกรณ์ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2553 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง <คลิกดูภาพ>
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2553 ณ รร.วัดคลองใหญ่ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง <คลิกดูภาพ>
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีกิจกรรม  เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน มอบอุปกรณ์กีฬา กิจกรรมสอนวิชาสหกรณ์ ปลูกต้นไม้ และแข่งกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี ณ โรงเรียน ตชด.บ้านควนตะแบก  อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม  2553 <คลิกดูภาพ>
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลการส่งเสริมธรรมมาภิบาลในสหกรณ์ โดยมีนายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2553  ณ ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์ที่จัดทำ MOU จำนวน 78 คน <คลิกดูภาพ>
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ออกร้านนิทรรศการ ในงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง 53  ระหว่างวันที่  11-20  มิถุนายน  2553 ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกดูภาพ>
  นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง นำประธานสหกรณ์รับพระราชทานโล่สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ โดยมีนายจรัส เขมะไชยเวช ประธานสหกรณ์ผู้ใช้น้ำมะกอกเหนือ  จำกัด และนายวิศิษฎ์ ชูสง ประธาน สกย.ในเขต สปก.บ้านทางเกวียน  จำกัด เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแหงชาติประจำปี  2553 ในงานพระราชพิธีพืชมงคลแรกนาขวัญ  ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2553 <คลิกดูภาพ>
     ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนพัทลุง  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2553 <คลิกดูภาพ>

                                                                      

 


วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 Actionplan59

 ระบบติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

email กรมส่งเสริมสหกรณ์

Intranet กรมส่งเสริมสหกรณ์

ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรมฯ

ระบบ CPD Card

ระบบใบแจ้งเงินเดือนนและค่าจ้างประจำ

CPS supply chain

 
 ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

การจัดการองค์ความรู้

Profile สหกรณ์

Profile กลุ่มเกษตรกร

Profile กลุ่มอาชีพ

 สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

 web application

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดพัทลุง

 

 

 

 

 

 

 

 
 สงวนลิขสิทธ์ พ.ศ. 2549