กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........

>>>  บรรจุ  แต่งตั้ง  ย้าย  เลื่อน <<<

   คำสั่งกรมฯ ที่ 234/2556  ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 233/2556  ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 232/2556  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 231/2556  ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 230/2556  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 56    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 229/2556  เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 228/2556  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 223/2556  ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 221/2556  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 220/2556  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 56   
   คำสั่งกรมฯ ที่ 218/2556  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 213/2556  เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 211/2556  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ลงวันที่ 29 เมษายน 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 204/2556  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ  ลงวันที่ 24 เมษายน 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 203/2556  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ลงวันที่ 24 เมษายน 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 200/2556  ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 22 เมษายน 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 199/2556  ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 19 เมษายน 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 197/2556  เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 18 เมษายน 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 193/2556  อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ  ลงวันที่ 17 เมษายน 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 186/2556  แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งให้ (ปรับระดับชั้นงาน)  ลงวันที่ 10 เมษายน 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 182/2556  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ลงวันที่ 9 เมษายน 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 180/2556  ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 9 เมษายน 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 179/2556  เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 9 เมษายน 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 178/2556  ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 5 เมษายน 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 177/2556  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ลงวันที่ 5 เมษายน 56    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 176/2556  ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 5 เมษายน 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 175/2556  เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 5 เมษายน 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 172/2556  ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 4 เมษายน 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 169/2556  เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 1 เมษายน 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 168/2556  แก้ไขอัตราเงินเดือนในคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์  ลงวันที่ 1 เมษายน 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 165/2556  เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 29 มีนาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 164/2556  ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 29 มีนาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 163/2556  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ลงวันที่  29 มีนาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 161/2556  อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ลงวันที่  28 มีนาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 160/2556  แก้ไขอัตราเงินเดือนในคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์  ลงวันที่ 28 มีนาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 159/2556  ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 27 มีนาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 158/2556  เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 27 มีนาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 246/2556  เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 25 มีนาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 151/2556  เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 21 มีนาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 146/2556  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ลงวันที่ 19 มีนาคม 56    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 142/2556  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ลงวันที่ 18 มีนาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 135/2556  แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (เฉพาะราย)  ลงวันที่ 14 มีนาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 133/2556  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลงวันที่ 14 มีนาคม 56   
   คำสั่งกรมฯ ที่ 126/2556  เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 11 มีนาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 124/2556  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ  ลงวันที่ 8 มีนาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 121/2556  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลงวันที่ 7 มีนาคม 56   
   คำสั่งกรมฯ ที่ 119/2556  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ลงวันที่ 7 มีนาคม 56    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 115/2556  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ลงวันที่ 5 มีนาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 110/2556  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ลงวันที่ 4 มีนาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 109/2556  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ลงวันที่ 4 มีนาคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 99/2556  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 98/2556  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 100/2556  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 84/2556  มอบหมายให้ข้าราชการiปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 56   

   คำสั่งกรมฯ ที่ 96/2556  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 93/2556  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 90/2556  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 56   
   คำสั่งกรมฯ ที่ 86/2556  ย้ายข้าราชการ ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 56     รายละเอียดแนบ
      หน้าที่ 1-10   หน้าที่ 11-20  
   คำสั่งกรมฯ ที่ 71/2556  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 56   
  
 คำสั่งกรมฯ ที่ 67/2556  เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 56   รายละเอียดแนบ
  
 คำสั่งกรมฯ ที่ 66/2556  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 61/2556  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 56    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 60/2556  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 56    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 50/2556  แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 47/2556  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 56    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 46/2556  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 45/2556  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 56   

   คำสั่งกรมฯ ที่ 44/2556  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 56    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 39/2556  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ลงวันที่ 30 มกราคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 37/2556  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลงวันที่ 29 มกราคม 56   
 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 36/2556  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ลงวันที่ 29 มกราคม 56   
   คำสั่งกรมฯ ที่ 35/2556  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ลงวันที่ 29 มกราคม 56   

   คำสั่งกรมฯ ที่ 29/2556  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 23 มกราคม 56    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 28/2556  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 23 มกราคม 56    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 65/2556  ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 22 มกราคม 56   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 24/2556  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 17 มกราคม 56    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 16/2556  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 15 มกราคม 56    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 13/2556  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 10 มกราคม 56    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 7/2556  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 9 มกราคม 56    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 4/2556  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 8 มกราคม 56    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 642/2555  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 639/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 638/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 55  
   คำสั่งกรมฯ ที่ 637/2555  ให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 55    
   คำสั่งกรมฯ ที่ 636/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 55    รายละเอียดแนบ

   คำสั่งกรมฯ ที่ 635/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 634/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมอบหมายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 55  
   คำสั่งกรมฯ ที่ 633/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 55    
   คำสั่งกรมฯ ที่ 632/2555  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 631/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 630/2555  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 55    
   คำสั่งกรมฯ ที่ 628/2555  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 625/2555  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 624/2555  อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 623/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 55      รายละเอียด    
   คำสั่งกรมฯ ที่ 622/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 55     รายละเอียดแนบท้าย

   คำสั่งกรมฯ ที่ 620/2555  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 616/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 55  
   คำสั่งกรมฯ ที่ 612/2555  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 55      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 609/2555  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 55    รายละเอียดแนบ

  คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 934/2555  เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555     เอกสารแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 595/2555  การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งโดยการเปลี่ยนประเภทตำแหน่งและชื่อตำแหน่งในสายงาน และการตัดโอนตำแหน่งเละอัตราเงินเดือนในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 55    รายละเอียดแนบ1   รายละเอียดแนบ2
   คำสั่งกรมฯ ที่ 602/2555  อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 599/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 55  
   คำสั่งกรมฯ ที่ 591/2555  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 55     รายละเอียดแนบ 

   คำสั่งกรมฯ ที่ 589/2555  มอบหมายบังคับบัญชาในหน่วยงาน ลงวันที่ 4 ธันวาคม 55        
   คำสั่งกรมฯ ที่ 588/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมอบหมายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน ลงวันที่ 4 ธันวาคม 55  
   คำสั่งกรมฯ ที่ 585/2555  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ลงวันที่ 4 ธันวาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 582/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมอบหมายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 572/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 55    รายละเอียดแนบ

   คำสั่งกรมฯ ที่ 571/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 55   
   คำสั่งกรมฯ ที่ 564/2555  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 560/2555  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 547/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 538/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 537/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 55    รายละเอียดแนบ

   คำสั่งกรมฯ ที่ 535/2555  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 526/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 515/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 55    
   คำสั่งกรมฯ ที่ 512/2555  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 510/2555  อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 506/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 505/2555  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 502/2555  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 25 ตุลาคม 55  
   คำสั่งกรมฯ ที่ 499/2555  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 495/2555  อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 494/2555  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 55    
  คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 692/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 489/2555  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ลงวันที่ 12 ตุลาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 486/2555  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 483/2555  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 476/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 475/2555  การปรับปรุงชื่อตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 55     
   คำสั่งกรมฯ ที่ 471/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 470/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมอบหมายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 55      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 468/2555  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 28 กันยายน 55    
   คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 598/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน 55     รายละเอียดแนบ   
   คำสั่งกรมฯ ที่ 465/2555  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 27 กันยายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 461/2555  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 27 กันยายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 456/2555  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 27 กันยายน 55     รายละเอียดแนบ

   คำสั่งกรมฯ ที่ 467/2555  แก้ไขคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 28 กันยายน 55  
   คำสั่งกรมฯ ที่ 460/2555  แก้ไขคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 326/2555 ลงวันที่ 27 กันยายน 55    
   คำสั่งกรมฯ ที่ 459/2555  แก้ไขคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 378/2555 ลงวันที่ 27 กันยายน 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 453/2555  อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 21 กันยายน 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 452/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 21 กันยายน 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 447/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 21 กันยายน 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 446/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 21 กันยายน 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 445/2555  แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 21 กันยายน 55    รายละเอียดแนบ

   คำสั่งกรมฯ ที่ 450/2555  แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) ลงวันที่ 21 กันยายน 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 448/2555  แก้ไขคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ (เฉพาะราย) ลงวันที่ 21 กันยายน 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 443/2555  แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)  ลงวันที่ 21 กันยายน 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 442/2555  แก้ไขคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ (เฉพาะราย) ลงวันที่ 21 กันยายน 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 441/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 21 กันยายน 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 439/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 21 กันยายน 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 437/2555  ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ลงวันที่ 19 กันยายน 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 436/2555  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 19 กันยายน 55    รายละเอียดแนบ

      หน้าที่ 1-6   หน้าที่ 7-12   หน้าที่ 13-18   หน้าที่ 19-24   
      หน้าที่ 25-30   หน้าที่ 31-36   หน้าที่ 37-42   

   คำสั่งกรมฯ ที่ 434/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 14 กันยายน 55     
   คำสั่งกรมฯ ที่ 431/2555  แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) ลงวันที่ 10 กันยายน 55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 428/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 10 กันยายน 55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 426/2555  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 10 กันยายน 55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 424/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 10 กันยายน 55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 423/2555  แก้ไขคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ (เฉพาะราย) ลงวันที่ 10 กันยายน 55     รายละเอียดแนบ 

   คำสั่งกรมฯ ที่ 422/2555  แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)  ลงวันที่ 10 กันยายน 55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 421/2555  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 10 กันยายน 55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 416/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 4 กันยายน 55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 415/2555  แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 4 กันยายน 55     รายละเอียดแนบ 

   คำสั่งกรมฯ ที่ 414/2555  แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) ลงวันที่ 4 กันยายน 55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 408/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 407/2555  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 406/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 405/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 55     รายละเอียดแนบ  
  คำสั่งกรมฯ ที่ 399/2555  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 398/2555  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 396/2555  แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 394/2555  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 393/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 55      
   คำสั่งกรมฯ ที่ 387/2555  ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 55      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 386/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมอบหมายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 55      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 384/2555  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 55      รายละเอียดแนบ
      หน้าที่ 1-6   หน้าที่ 7-12   หน้าที่ 13-18   หน้าที่ 19-24   
      หน้าที่ 25-30   หน้าที่ 31-36   หน้าที่ 37-42   หน้าที่ 43-50   

   คำสั่งกรมฯ ที่ 382/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 55
      
   คำสั่งกรมฯ ที่ 381/2555  ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 55      รายละเอียดแนบ
   ประกาศกรมฯ  เรื่อง  ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเป็นอนุกรรมการ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 55      
   คำสั่งกรมฯ ที่ 379/2555  เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 55      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 370/2555  ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 55
      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 367/2555  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 55      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 364/2555  เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 55      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 362/2555  เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 55      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 353/2555  ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 55      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 352/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 55    
   คำสั่งกรมฯ ที่ 351/2555  ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 55
      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 349/2555  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 55      รายละเอียดแนบ
      หน้าที่ 1-8   หน้าที่ 9-16   หน้าที่ 17-24   หน้าที่ 25-31   
   คำสั่งกรมฯ ที่ 346/2555  ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 55
      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 342/2555  แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 55      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 341/2555  อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 55      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 335/2555  ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 55      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 334/2555  เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 55      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 333/2555  ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 55      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 331/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมอบหมายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 55      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 330/2555  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 55     รายละเอียดแนบ
  
 คำสั่งกรมฯ ที่ 327/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม  55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 324/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  55     รายละเอียดแนบ
       หน้าที่ 1-7   
หน้าที่ 8-14   
   คำสั่งกรมฯ ที่ 323/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 321/2555  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 320/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 55  
   คำสั่งกรมฯ ที่ 317/2555  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 312/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 311/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 307/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม  55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 306/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม  55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 304/2555  ปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ ลงวันที่ 2 กรกฏาคม  55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 301/2555  ปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 300/2555  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 299/2555  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 298/2555  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 293/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 55     รายละเอียดแนบ    
      หน้าที่ 1-5   หน้าที่ 6-10   หน้าที่ 11-14   
   คำสั่งกรมฯ ที่ 292/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 55     รายละเอี
ยดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 291/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 290/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 284/2555  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 283/2555  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 281/2555  แก้ไขอัตราเงินเดือนในคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 279/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 275/2555  แก้ไขอัตราเงินเดือนในคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 274/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 273/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 55     รายละเอียดแนบ    
หน้า1-6       หน้า7-12
   คำสั่งกรมฯ ที่ 260/2555  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 55     
   คำสั่งกรมฯ ที่ 259/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 257/2555  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 55     
รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 255/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 5 มิถุนายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 253/2555  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ลงวันที่ 
30 พฤษภาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 248/2555  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 247/2555  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 245/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 243/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 55     รายละเอี
ยดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 242/2555  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 235/2555  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 233/2555  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 55     รายละเอี
ยดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 232/2555  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 55     
   คำสั่งกรมฯ ที่ 225/2555  เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 223/2555  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 219/2555  ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 216/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 55     รายละเอี
ยดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 214/2555  แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 213/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 55     รายละเอียดแนบ
      หน้าที่ 1-4   หน้าที่ 5-8
   คำสั่งกรมฯ ที่ 211/2555  เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 55     รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 208/2555 .ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 55     รายละเอียดแนบ
       
หน้า1-56 ส่วนกลาง (พื้นที่ 1-2)       หน้า57-81 (เขตฯ 1-3)                หน้า82-100 (เขตฯ 4-6)    
       
หน้า101-126 (เขตฯ 7-9)              หน้า127-145 (เขตฯ 10-12)        หน้า146-167 (เขตฯ 13-15)    
       
หน้า168-190 (เขตฯ 16-18)    
   คำสั่งกรมฯ ที่ 207/2555 ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัดเดิม ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 55     
   คำสั่งกรมฯ ที่ 206/2555  อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 55     
   คำสั่งกรมฯ ที่ 195/2555 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 23 เมษายน 55     

   คำสั่งกรมฯ ที่ 192/2555 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 23 เมษายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 188/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 17 เมษายน 55     รายละเอี
ยดแนบ
   คำ สั่งกรมฯที่ 187/2555 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ลงวันที่ 17 เมษายน 55       รายละเอียดแนบ
   คำ สั่งกรมฯที่ 185/2555 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ลงวันที่ 17 เมษายน 55
       รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 184/2555 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 12 เมษายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 183/2555 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 10 เมษายน 55     รายละเอี
ยดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 181/2555 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมอบหมายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน ลงวันที่ 10 เมษายน 55   
    
  รายละเอี
ยดแนบ        หน้า 1-6       หน้า 7-11
   คำสั่งกรมฯ ที่ 176/2555 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 5 เมษายน 55     รายละเอียดแนบ
   คำ สั่งกรมฯที่ 170/2555 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ลงวันที่ 30 มีนาคม 55
       รายละเอียดแนบ 
   คำ สั่งกรมฯที่ 165/2555 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ลงวันที่ 23 มีนาคม 55       รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 167/2555 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 26 มีนาคม 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 166/2555 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 23 มีนาคม 55     รายละเอี
ยดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 164/2555 แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) ลงวันที่ 23 มีนาคม 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 162/2555 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 23 มีนาคม 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 161/2555 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 23 มีนาคม 55     รายละเอียดแนบ

   คำสั่งกรมฯ ที่ 156/2555 แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ลงวันที่ 21 มีนาคม 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 153/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 21 มีนาคม 55
   คำสั่งกรมฯ ที่ 152/2555 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 19 มีนาคม 55
   คำสั่งกรมฯ ที่ 147/2555 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 19 มีนาคม 55
   คำสั่งกรมฯ ที่ 144/2555 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 19 มีนาคม 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 148/2555 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 19 มีนาคม 55    รายละเอียดแนบท้าย
   คำสั่งกรมฯ ที่ 143/2555 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 12 มีนาคม 55    รายละเอียดแนบท้าย
   คำสั่งกรมฯ ที่ 142/2555 แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)  ลงวันที่ 12 มีนาคม 55   รายละเอียดแนบท้าย 
  
 คำ สั่งกรมฯที่ 139/2555 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ลงวันที่ 12 มีนาคม 55       รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 138/2555 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 12 มีนาคม 55
   คำสั่งกรมฯ ที่ 137/2555 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 12 มีนาคม 55
   คำสั่งกรมฯ ที่ 136/2555 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 12 มีนาคม 55   รายละเอียดแนบท้าย
   คำสั่งกรมฯ ที่ 134/2555 การเปลี่ยนประเภทตำแหน่งและชื่อตำแหน่งในสายงาน ลงวันที่ 6 มีนาคม 55   รายละเอียดแนบท้าย2  
   
คำสั่งกรมฯ ที่ 128/2555 มอบหมายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน ลงวันที่ 5 มีนาคม 55
   คำสั่งกรมฯ ที่ 129/2555 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 6 มีนาคม 55
   คำสั่งกรมฯ ที่ 127/2555 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 5 มีนาคม 55
   คำสั่งกรมฯ ที่ 126/2555 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 5 มีนาคม 55   รายละเอียดแนบท้าย
   
คำสั่งกรมฯ ที่ 117/2555 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 55
   คำสั่งกรมฯ ที่ 113/2555 แก้ไขอัตราเงินเดือนในคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ (เฉพาะราย) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 55   รายละเอียดแนบท้าย
   คำสั่งกรมฯ ที่ 108/2555  แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 107/2555  อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 105/2555 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 99/2555 แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 55     รายละเอียดแนบ 
   
คำสั่งกรมฯ ที่ 97/2555 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 93/2555 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 92/2555 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 55     รายละเอียดแนบ 

   คำ สั่งกรมฯที่ 91/2555 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 55       รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 90/2555 แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้น) ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 89/2555 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 55     รายละเอียดแนบ   
   
คำสั่งกรมฯ ที่ 85/2555 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 55     รายละเอียดแนบ     
   
คำสั่งกรมฯ ที่ 75/2555 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 55     รายละเอียดแนบ     
   คำสั่งกรมฯ ที่ 72/2555 มอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งและปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 55          

   คำสั่งกรมฯ ที่ 69/2555 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 55     รายละเอียดแนบ     
   
คำสั่งกรมฯ ที่ 68/2555 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 55     รายละเอียดแนบ     หน้า 1-8    หน้า 9-15
   คำสั่งกรมฯ ที่ 67/2555 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 55     รายละเอียดแนบ     
   
คำสั่งกรมฯ ที่ 66/2555 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 55     รายละเอียดแนบ     
   
คำสั่งกรมฯ ที่ 65/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 55     รายละเอียดแนบ    
   
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 134/2555 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 55     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯ ที่ 61/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 55    
   
คำสั่งกรมฯ ที่ 56/2555 แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้น) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 55/2555 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 53/2555 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 55    
   
คำสั่งกรมฯ ที่ 51/2555 แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงใหม่ (เปลี่ยนสายงาน) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 50/2555 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 48/2555 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 43/2555 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 41/2555 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 40/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 38/2555 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 37/2555 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 36/2555 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 33/2555 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 30 มกราคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 31/2555 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 30 มกราคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 30/2555 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 30 มกราคม 55  
   คำสั่งกรมฯ ที่ 23/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 30 มกราคม 55  
   คำสั่งกรมฯ ที่ 22/2555 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 24 มกราคม 55    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 21/2555 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 24 มกราคม 55  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 19/2555 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 20 มกราคม 55  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 18/2555 ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 20 มกราคม 55  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 17/2555 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 20 มกราคม 55  
     รายละเอี
ยดแนบ     หน้าที่ 1-5   หน้าที่ 6-10     หน้าที่ 11-13   

   
คำสั่งกรมฯ ที่ 16/2555 ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ลงวันที่ 20 มกราคม 55   
   คำสั่งกรมฯ ที่ 15/2555 ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ลงวันที่ 20 มกราคม 55   
   คำสั่งกรมฯ ที่ 14/2555 ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ลงวันที่ 20 มกราคม 55   

   คำสั่งกรมฯ ที่ 13/2555 ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ลงวันที่ 20 มกราคม 55   
   
คำสั่งกรมฯ ที่ 12/2555 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 20 มกราคม 55   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯ ที่ 11/2555 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 18 มกราคม 55   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 44/2555 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 18 มกราคม 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 822/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 54     รายละเอียดแนบ

   คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 43/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 18 มกราคม 55     
   คำสั่งกรมฯที่ 6/2555 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 11 มกราคม 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 5/2555 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 10 มกราคม 55     รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 4/2555 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 10 มกราคม 55     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 653/2554 แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตครวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 54  
   
คำสั่งกรมฯที่ 652/2554 ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัดเดิม ลงวันที่ 30 ธันวาคม 54  
   คำสั่งกรมฯที่ 651/2554 แก่ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 650/2554 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 649/2554 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 634/2554 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 20 ธันวาคม 54     รายละเอี
ยดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 626/2554 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 54      รายละเอียดแนบ  1   2  

   คำสั่งกรมฯที่ 623/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 54      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 621/2554 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 54      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 619/2554 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 54      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 614/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 54      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 613/2554 ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัดเดิม ลงวันที่ 2 ธันวาคม 54      
   คำสั่งกรมฯที่ 612/2554 ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัดเดิม ลงวันที่ 2 ธันวาคม 54      
   คำสั่งกรมฯที่ 606/2554 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 54      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 591/2554 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (เฉพาะราย) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 587/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 54     รายละเอี
ยดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 585/2554 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 54      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 584/2554 การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 581/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 580/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 579/2554 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 54      รายละเอี
ยดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 573/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 568/2554 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 554/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 54     รายละเอี
ยดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 552/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 551/2554 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 54     รายละเอี
ยดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 547/2554 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 54       รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 542/2554 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 54       รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 541/2554 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 54      รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 540/2554 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 54    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 539/2554 ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัดเดิม  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 54     
   คำสั่งกรมฯที่ 538/2554 ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัดเดิม  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 54     
   คำสั่งกรมฯที่ 532/2554 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 54
     
   คำสั่งกรมฯที่ 531/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 530/2554 แต่งตั้งอนุกรรมการ ใน อ.ก.พ.กรมส่งเสริมสหกรณ์  แทนตำแหน่งที่ว่าง  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 54    
   คำสั่งกรมฯที่ 529/2554 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 528/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 526/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 524/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 54     รายละเอี
ยดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 516/2554 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 512/2554 แต่งตั้งที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 54    
   คำสั่งกรมฯที่ 508/2554 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 506/2554 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 30 กันยายน 54     
   คำสั่งกรมฯที่ 505/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 30 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 505/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 30 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 501/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 500/2554 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 28 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 499/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน 54     รายละเอี
ยดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 495/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 494/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน 54     รายละเอี
ยดแนบ
   คำสั่งกระทรวงฯที่ 481/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 22 กันยายน 54    รายละเอียดแนบ  
   คำสั่งกรมฯที่ 492/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 23 กันยายน 54     รายละเอี
ยดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 488/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 22 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 486/2554 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 22 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 483/2554 แต่งตั้งให้ลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่(ปรับระดับชั้นงาน) ลงวันที่ 22 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ 

   คำสั่งกรมฯที่ 475/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 16 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 474/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 16 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 473/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 16 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 471/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 14 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 467/2554 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 14 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 466/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 14 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 461/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 8 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ 
   
คำสั่งกรมฯที่ 459/2554 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 7 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 450/2554 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 2 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 449/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 1 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 448/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 1 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 447/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 1 กันยายน 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 444/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 443/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 437/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 436/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 435/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 434/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 433/2554 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 430/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 423/2554 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ 
   คำ สั่งกรมฯที่ 411/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ลงวันที่ 19 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ 
   คำ สั่งกรมฯที่ 410/2554 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ลงวันที่ 19 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 409/2554 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 407/2554 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 54     รายละเอี
ยดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 405/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 400/2554 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 396/2554 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 54     
   คำสั่งกรมฯที่ 395/2554 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 54     รายละเอี
ยดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 394/2554 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 390/2554 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 386/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 9 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 383/2554 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ลงวันที่ 8 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 382/2554 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 374/2554 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 4 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 373/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 2 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 372/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 2 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 370/2554 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 369/2554 ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ลงวันที่ 1 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 366/2554 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ

   คำสั่งกรมฯที่ 365/2554 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 350/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 54     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 349/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 348/2554 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 54    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 342/2554 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 341/2554 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 340/2554 แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 54      ร ายละเอี
ยดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 332/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 54     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 328/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 54
     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 314/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 54
     รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 308/2554 มอบหมายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน ลงวันที่ ุ6 กรกฎาคม 54 
   คำสั่งกรมฯที่ 292/2554 การแบ่งโครงสร้างการแบ่งงานภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 54 
   คำสั่งกรมฯที่ 291/2554 การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 54    
   คำสั่งกรมฯที่ 304/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 54    รายละเอียดแนบ  
   
คำสั่งกรมฯที่ 303/2554 ย้ายข้าราชการ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินดือน ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 54    รายละเอียดแนบ  
   คำสั่งกรมฯที่ 299/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 54    รายละเอียดแนบ  
   คำสั่งกรมฯที่ 286/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 54    รายละเอียดแนบ  

   คำสั่งกรมฯที่ 284/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 54    รายละเอียดแนบ  
   
คำสั่งกระทรวงฯที่ 323/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 54    
     รายละเอียดแนบ    หน้าที่ 1-4   หน้าที่ 5-7     

   
คำสั่งกระทรวงฯที่ 315/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 54    รายละเอียดแนบ  
   คำสั่งกระทรวงฯที่ 314/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 54    
     รายละเอียดแนบ    หน้าที่ 1-4   หน้าที่ 5-8     หน้าที่ 9-12   หน้าที่ 13-16   หน้าที่ 17-20   หน้าที่ 21   

   
คำสั่งกรมฯที่ 280/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 54    รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 281/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 54    รายละเอียดแนบ  
   คำสั่งกรมฯที่ 266/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 54    รายละเอียดแนบ  
   
คำสั่งกรมฯที่ 263/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 54    รายละเอียดแนบ    หน้าที่ 1-5   หน้าที่ 6-9 
   
คำสั่งกรมฯที่ 242/2554 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 54    รายละเอียดแนบ  
   
คำสั่งกรมฯที่ 221/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 54    รายละเอียดแนบ  
   
คำสั่งกรมฯที่ 216/2554 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554    
   
คำสั่งกรมฯที่ 211/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 54    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 200/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 25 เมษายน 54    รายละเอียดแนบ  
   
คำสั่งกรมฯที่ 199/2554 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 25 เมษายน 54    
   คำสั่งกรมฯที่ 198/2554 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 25 เมษายน 54      

   คำสั่งกรมฯที่ 190/2554 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 18 เมษายน 2554    รายละเอียดแนบ  
   คำ สั่งกรมฯที่ 184/2554 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและการเปลี่ยนชื่อ ตำแหน่งในสายงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 18 เมษายน 2554    รายละเอียดแนบ1  รายละเอียดแนบ2

   ประกาศการตั้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
   คำสั่งกรมฯที่ 183/2554 การปรับปรุงตำแหน่งเป็นลักษณะกรอบระดับตำแหน่งในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 18 เมษายน 2554    รายละเอียดแนบ1   รายละเอียดแนบ2

   คำสั่งกรมฯที่ 182/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 12 เมษายน 54    รายละเอียดแนบ       

   คำสั่งกรมฯที่ 181/2554 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 12 เมษายน 54    
      รายละเอียดแนบ    หน้าที่ 1-9   หน้าที่ 10-18      
   
คำสั่งกรมฯที่ 180/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 12 เมษายน 54    
      รายละเอียดแนบ    หน้าที่ 1-4   หน้าที่ 5-8   หน้าที่ 9-12   หน้าที่ 13-16  หน้าที่ 17-18   
   
คำสั่งกรมฯที่ 165/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 5 เมษายน 54    รายละเอียดแนบ  
   
คำสั่งกรมฯที่ 131/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 16 มีนาคม 54    
      รายละเอียดแนบ    หน้าที่ 1-4   หน้าที่ 5-7   
   
คำสั่งกรมฯที่ 130/2554 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 16 มีนาคม 54    รายละเอียดแนบ    
   
คำสั่งกรมฯที่ 127/2554 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (เฉพาะราย) ลงวันที่ 14 มีนาคม 54    รายละเอียดแนบ   
   
คำสั่งกรมฯที่ 116/2554 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ ลงวันที่ 7 มีนาคม 54    รายละเอียดแนบ 
   
คำสั่งกรมฯที่ 114/2554 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ลงวันที่ 7 มีนาคม 54    
      รายละเอียดแนบ    หน้าที่ 1-4   หน้าที่ 5-8   หน้าที่ 9-12 
   คำสั่งกรมฯที่ 108/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 1 มีนาคม 54    รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 95/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 54    รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 94/2554 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 54    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 86/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 54    รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 76/2554 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (เฉพาะราย) ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 54    รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 75/2554 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 54   รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 69/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 54    รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 68/2554 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (เฉพาะราย) ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 54    รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 61/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 31 มกราคม 54    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 60/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 31 มกราคม 54    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 59/2554 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 31 มกราคม 54    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 56/2554 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 26 มกราคม 54   รายละเอียดแนบ
  
 คำสั่งกรมฯที่ 42/2554 มอบหมายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน ลงวันที่ 20 มกราคม 2554    
   
คำสั่งกรมฯที่ 43/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 21 มกราคม 54   หน้าที่ 1-4   หน้าที่ 5-8   หน้าที่ 9 
   
คำสั่งกรมฯที่ 33/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 18 มกราคม 54   รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 17/2554การกำหนดที่ตั้งหน่วยงานและพื้นที่ดำเนินการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 12 มกราคม 54      รายละเอียดแนบ 1  2  3    
   
คำสั่งกรมฯที่ 13/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 11 มกราคม 54   รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 2/2554 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 4 มกราคม 54   รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 1/2554 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 4 มกราคม 54   รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 576/2553 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 53  
   
คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 746/2553 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 53  รายละเอียดแนบ 
   
คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 736/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 53  รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 574/2553 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 568/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 563/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 548/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 547/2553 ย้ายข้าราชการ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ลงวันที่ 2 ธันวาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 538/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 53  รายละเอียดแนบ

   คำสั่งกรมฯที่ 534/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 533/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 531/2553 แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 53     รายละเอียดแนบ
       
ส่วนกลาง (พื้นที่ 1-2)       ภาคกลาง (เขตฯ 1-5,9)      ภาคเหนือ (เขตฯ 15-18)
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตฯ 10-14)       ภาค
ใต้ (เขตฯ 6-8)
   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 651/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 53  รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 648/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 53  รายละเอียดแนบ 
   
คำสั่งกรมฯที่ 526/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 53  รายละเอียดแนบ 
  
 คำสั่งกรมฯที่ 401/2553 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนภายในกรมส่งเสริม สหกรณ์ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 และ 2  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 509/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 508/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 490/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 489/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 487/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 53  รายละเอียดแนบ 
   
คำสั่งกรมฯที่ 456/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 455/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 449/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 433/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 432/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 431/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 430/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 425/2553 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 409/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 29 กันยายน 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 404/2553 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 28 กันยายน 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 390/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 22 กันยายน 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 387/2553 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 20 กันยายน 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 385/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 20 กันยายน 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 375/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 10 กันยายน 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 368/2553 แต่งตั้งข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ลงวันที่ 8 กันยายน 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 367/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 8 กันยายน 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 333/2553 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นลักษณะกรอบระดับตำแหน่ง และการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลง     รายละเอียดแนบ1 รายละเอียดแนบ 2
   คำสั่งกรมฯที่ 332/2553 การเปลี่ยนประเภทตำแหน่งและชื่อตำแหน่งในสายงาน และการยุบเลิกตำแหน่งในกรมส่งเสริมสหกรณ์    รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 331/2553 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น และการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นระดับต่ำลงเป็นการชั่วคราว     รายละเอียดแนบ 1    รายละเอียดแนบ 2
   คำสั่งกรมฯที่ 347/2553 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งระบบใหม่(เพิ่มเติม)     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 349/2553 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 53   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 344/2553 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 53     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 338/2553 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 53   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 330/2553 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งระบบใหม่  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 53     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 328/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 53     รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 316/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 315/2553 แก้ไขส่วนราชการเดิมและอัตราเงินเดือนในคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ (เฉพาะราย) ลงวันที่ 16 สิงหาคม 53         รายละเอียดแนบ 1 รายละเอียดแนบ 2 รายละเอียดแนบ 3
   คำสั่งกรมฯที่ 293/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 292/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 291/2553 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 286/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 276/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 267/2553 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 300/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 293/2553 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 263/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 262/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 259/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 258/2553 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 257/2553 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 30 มิถุนายน 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 249/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 239/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 234/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 231/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 225/2553 ย้ายข้าราชการ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ลงวันที่ 9 มิถุนายน 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 223/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 222/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 215/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 212/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 209/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 206/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 204/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 194/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 193/2553 ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกระทรวงฯที่ 230/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 184/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 178/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 173/2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 172/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 169/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 168/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 167/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 166/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำ สั่งกรมฯที่ 155/2553 การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการในกรมส่งเสริมสหกรณ์และ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นระดับที่ต่ำลงเป็นการชั่วคราวในกรมส่ง เสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 29 เมษายน 53  รายละเอียดแนบ1 รายละเอียดแนบ2
   คำ สั่งกรมฯที่ 154/2553 การกำหนดตำแหน่งในกรมส่งเสริมสหกรณ์ประเภทวิชาการและ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นระดับต่ำลงในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 29 เมษายน 53    รายละเอียดแนบ1  รายละเอียดแนบ2
   คำสั่งกรมฯที่ 151/2553 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 27 เมษายน 53  รายละเอียดแนบ

   คำสั่งกรมฯที่ 150/2553 ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 27 เมษายน 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 149/2553 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 27 เมษายน 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 148/2553 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 27 เมษายน 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 147/2553 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 27 เมษายน 53  
   
คำสั่งกรมฯที่ 145/2553 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 23 เมษายน 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 140/2553 ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ลงวันที่ 12 เมษายน 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 139/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 12 เมษายน 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 138/2553 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 12 เมษายน 53 
   
คำสั่งกรมฯที่ 137/2553 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 12 เมษายน 53 
   
คำสั่งกรมฯที่ 133/2553 ย้ายข้าราชการ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ลงวันที่ 7 เมษายน 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 131/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 5 เมษายน 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 120/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 25 มีนาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 119/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 25 มีนาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 118/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 22 มีนาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 117/2553 ย้ายข้าราชการ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ลงวันที่ 22 มีนาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 115/2553 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 22 มีนาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 104/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 12 มีนาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 103/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 12 มีนาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 102/2553 ย้ายข้าราชการ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ลงวันที่ 12 มีนาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 96/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 8 มีนาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 92/2553 มอบหมายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน ลงวันที่ 4 มีนาคม 53  รายละเอียดแนบท้าย
   คำสั่งกรมฯที่ 91/2553 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 3 มีนาคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 90/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 3 มีนาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 84/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 3 มีนาคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 82/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 81/2553 การปรับระดับตำแหน่งและแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น     รายละเอียดแนบท้าย  
   คำสั่งกรมฯที่ 78/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 67/2553 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 53   
   
คำ สั่งกรมฯที่ 66/2553 กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 53  
   
คำสั่งกรมฯที่ 50/2553 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 53  รายละเอียดแนบ  
   
คำสั่งกรมฯที่ 39/2553 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 28 มกราคม 53 
     
 
เขต1  เขต2  เขต3  เขต4  เขต5  เขต6  เขต7  เขต8  เขต9  เขต10  เขต11
     เขต12  เขต13  เขต14  เขต15  เขต16  เขต17  เขต18
   คำสั่งกรมฯที่ 32/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 25 มกราคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 28/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 21 มกราคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 27/2553 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 21 มกราคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 17/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 13 มกราคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกระทรวงฯที่ 9/2553 แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 11 มกราคม 53  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 4/2553 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 5 มกราคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 2/2553 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 5 มกราคม 53  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 578/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 52  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 573/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 52  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 565/2552 ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 563/2552 (เฉพาะราย) และเลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 52  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 563/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 52  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 562/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 52  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 558/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 52  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 552/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 52  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 535/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 52 รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 532/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 52  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 522/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 52 รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 521/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 52  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 510/2552 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 52 รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 509/2552 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 508/2552 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 495/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 491/2552 ย้ายข้าราชการ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 52 รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกระทรวงฯที่ 612/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 488/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 52 
   คำสั่งกรมฯที่ 482/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 473/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกระทรวงฯที่ 588/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 466/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 462/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกระทรวงฯที่ 562/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 453/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 451/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 432/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 430/2552 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 426/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 29 ตุลาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 422/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 414/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 386/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 384/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 383/2552 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 382/2552 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 12 ตุลาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 371/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 361/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 30 กันยายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 358/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 28 กันยายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 357/2552 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 28 กันยายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 356/2552 ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ลงวันที่ 25 กันยายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 354/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ลงวันที่ 25 กันยายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 348/2552 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 23 กันยายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 334/2552 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 16 กันยายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 333/2552 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง(เฉพาะราย) ลงวันที่ 15 กันยายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 329/2552 ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ลงวันที่ 14 กันยายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 328/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 14  กันยายน 52 รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 326/2552 แก้ไขอัตราเงินเดือนในคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ (เฉพาะราย) ลงวันที่ 11 กันยายน 52 
      รายละเอียดแนบ (แก้ไขคำสั่งกรมฯที่ 132/2552 , แก้ไขคำสั่งกรมฯที่ 133/2552 , แก้ไขคำสั่งกรมฯที่ 135/2552
      
แก้ไขคำสั่งกรมฯที่ 270/2552 )
   คำสั่งกรมฯที่ 316/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 7 กันยายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 312/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 1 กันยายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 302/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 299/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 298/2552 ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ลงวันที่ 27 สิงหาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 296/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 754/2548 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ใช้ในการอ้างถึงให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติราชการ)
   คำสั่งกระทรวงฯที่ 392/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 288/2552 ย้ายข้าราชการ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ลงวันที่ 19 สิงหาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 287/2552 แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 52
   คำสั่งกรมฯที่ 277/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 13 สิงหาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 273/2552 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 270/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 251/2552 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 52
   
คำสั่งกรมฯที่ 250/2552 มอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์สั่ง 
       และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 52
  
   คำสั่งกรมฯที่ 246/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 52 รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 245/2552 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 52  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 221/2552 กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจการกำกับดูแลสหกรณ์แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
   คำสั่งกรมฯที่ 220/2552 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร
   คำสั่งกรมฯที่ 218/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 30  มิถุนายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 210/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 52 
   คำสั่งกรมฯที่ 209/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 205/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 23  มิถุนายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 196/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 18  มิถุนายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 182/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 11  มิถุนายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 168/2552 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 8  มิถุนายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 163/2552 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 151/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 19  พฤษภาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 135/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 27 เมษายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 133/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 24 เมษายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 132/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 24 เมษายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 129/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 22 เมษายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 128/2552 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 22 เมษายน 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 118/2552 ให้โอนข้าราชการ ลงวันที่ 8 เมษายน 52 รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 106/2552 ปรับระดับตำแหน่งและแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้น ลงวันที่ 25 มีนาคม 52  
       รายละเอียดแนบ

   คำสั่งกรมฯที่ 103/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 25 มีนาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 100/2552 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง(เฉพาะราย) ลงวันที่ 23 มีนาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกระทรวงฯที่ 154/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 16 มีนาคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 71/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 52 รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 70/2552 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง(เฉพาะราย) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 52 
      รายละเอียดแนบ หน้าที่ 1-8  หน้าที่ 9-16 

   คำสั่งกรมฯที่ 55/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 53/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 51/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 49/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 48/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 47/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 46/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 30 มกราคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกระทรวงฯที่ 51/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 26 มกราคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 39/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 23 มกราคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 38/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 23 มกราคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 37/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 23 มกราคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 36/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 23 มกราคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 35/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 23 มกราคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 34/2552 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง(เฉพาะราย) ลงวันที่ 23 มกราคม 52 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 33/2552 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 23 มกราคม 52 รายละเอียดแนบ ลำดับที่ 1-8  ลำดับที่ 9-15
   
คำสั่งกรมฯที่ 556/2551 แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ลงวันที่ 11 ธันวาคม 51  รายละเอียดแนบ ส่วนกลาง
     ภาคกลาง(เขตฯ 1-5,9)  ภาคเหนือ(เขตฯ 15-18)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(เขตฯ 10-14)  ภาคใต้(เขตฯ 6-8)      

   คำสั่งกรมฯที่ 521/2551 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 515/2551 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 500/2551 แก้ไขคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 470/2551(เฉพาะราย) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกระทรวงฯที่ 622/2551 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 489/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 488/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 487/2551 ให้โอนข้าราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 486/2551 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 
   คำสั่งกรมฯที่ 485/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 484/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 483/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ ลำดับที่ 1-5 ลำดับที่ 6-10 ลำดับที่ 11-16
   คำสั่งกรมฯที่ 482/2551 ย้ายข้าราชการ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 481/2551 ย้ายข้าราชการ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 480/2551 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 479/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 478/2551 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 477/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 476/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 475/2551 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 474/2551 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 473/2551 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 472/2551 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 471/2551 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 470/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 469/2551 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 468/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 466/2551 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 465/2551 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 51รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 463/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 462/2551 ให้โอนข้าราชการ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 461/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 455/2551 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 51รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 454/2551 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 453/2551 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกระทรวงฯที่  652/2551 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 51 
   คำสั่งกรมฯที่ 452/2551 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 51  รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 442/2551 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 438/2551 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 436/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ ลำดับที่ 1-12  , ลำดับที่13-24
   คำสั่งกรมฯที่ 434/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 418/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกระทรวงฯที่ 545/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 414/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 413/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 411/2551 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 2 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 410/2551 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 406/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 405/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 403/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 29 กันยายน 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกระทรวงฯที่ 467/2551 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 29 กันยายน 51  รายละเอียดแนบ
  คำสั่งกรมฯที่ 389/2551  เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่  25  กันยายน  51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 388/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 23 กันยายน 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 387/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 23 กันยายน 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกระทรวงฯที่ 425/2551 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ลงวันที่ 16 กันยายน 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 385/2551 ให้โอนข้าราชการ  ลงวันที่ 17 กันยายน 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 381/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 11 กันยายน 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 380/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 10 กันยายน 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 372/2551 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ลงวันที่ 8  กันยายน 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 371/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 8  กันยายน 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 366/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 1 กันยายน 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 362/2551 ให้โอนข้าราชการ  ลงวันที่ 25 สิงหาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 363/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 25 สิงหาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 355/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 354/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 352/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 348/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 340/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 4 สิงหาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 337/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 1 สิงหาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 336/2551 ให้โอนข้าราชการ  ลงวันที่ 1 สิงหาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 332/2551 ให้โอนข้าราชการ  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 325/2551 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 324/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 323/2551 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 322/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 321/2551 ให้โอนข้าราชการ  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 315/2551 ให้โอนข้าราชการ  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 314/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 313/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 310/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 298/2551 ให้โอนข้าราชการ  ลงวันที่ 26 มิถุนายน 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 292/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 249/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 287/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 282/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 273/2551 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ลงวันที่ 4 มิถุนายน 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 272/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 3 มิถุนายน 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 246/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 245/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 244/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 237/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 234/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 233/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 225/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 219/2551 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 51  
   คำสั่งกรมฯที่ 216/2551 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 51 รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 214/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 212/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 211/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 210/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 208/2551 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 204/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 203/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 201/2551 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 51
   คำสั่งกรมฯที่ 200/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 30 เมษายน 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 196/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 28 เมษายน 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 189/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 23 เมษายน 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 185/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 22 เมษายน 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 184/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 21 เมษายน 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 180/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 18 เมษายน 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 178/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 18 เมษายน 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 177/2551 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ลงวันที่ 18 เมษายน 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 176/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 18 เมษายน 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 175/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 18 เมษายน 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 174/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 18 เมษายน 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 173/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 18 เมษายน 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 171/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 17 เมษายน 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 159/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 10 เมษายน 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 154/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 4 เมษายน 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 153/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 4 เมษายน 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 152/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 4 เมษายน 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 150/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 2 เมษายน 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 145/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 31 มีนาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 144/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 31 มีนาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 143/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 31 มีนาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 142/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 31 มีนาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 140/2551 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  ลงวันที่ 28 มีนาคม 51
   คำสั่งกรมฯที่ 139/2551 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลงวันที่ 28 มีนาคม 51
   คำสั่งกรมฯที่ 138/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 27  มีนาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 137/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 27  มีนาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 129/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 24  มีนาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 126/2551 ย้ายข้าราชการ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  ลงวันที่ 21  มีนาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 125/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 21  มีนาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 124/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 21 มีนาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 120/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 18  มีนาคม 51  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 123/2551 ปรับระดับตำแหน่งและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
      ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ลงวันที่ 21 มีนาคม 51
  รายละเอียดแนบ ชั้น 2  รายละเอียดแนบ ชั้น 3

   คำสั่งกรมฯที่ 110/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 17 มีนาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 109/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 17 มีนาคม 51  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 106/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 11 มีนาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 105/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 11 มีนาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 104/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 11 มีนาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 98/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 3 มีนาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 96/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 3 มีนาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 95/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 3 มีนาคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 91/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 90/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 81/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 76/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 72/2551 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 51
   คำสั่งกรมฯที่ 71/2551 บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 51 รายละเอียดแนบ                                          
   คำสั่งกรมฯที่ 70/2551 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 51                                                                     
   คำสั่งกรมฯที่ 65/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกระทรวงฯที่ 78/2551 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 60/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 58/2551 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 51  
รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 56/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 55/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 44/2551 ให้โอนข้าราชการ   ลงวันที่ 29 มกราคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 43/2551 ย้ายข้าราชการ   ลงวันที่ 29 มกราคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 40/2551 เลื่อนข้าราชการ   ลงวันที่ 24 มกราคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 39/2551 ให้โอนข้าราชการ  ลงวันที่ 23 มกราคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 37/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 22 มกราคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 32/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 18 มกราคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 28/2551 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ลงวันที่ 18 มกราคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 27/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 18 มกราคม 51  รายละเอียดแนบ
   
คำสั่งกรมฯที่ 15/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 15 มกราคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 14/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 15 มกราคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 13/2551 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 15 มกราคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 9/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 8 มกราคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 3/2551 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 3 มกราคม 51  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 1/2551 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 3 มกราคม 51  รายละเอียดแนบกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร1 ชั้น5
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพะยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2281 3106 โทรสาร 0 2281 3106 
e-mail :cpd_psd@cpd.go.th