..::: Ratchaburi Cooperative Promotion Department( สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ):::.. ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี :: ยินดีต้อนรับทุกภาคส่วน :: CPD RATCHABURI
 
 
webs counters
Total Count

 


ผู้เข้าชมเว็บไซต์

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


++ กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ ขออภัยในความไม่สะดวก , คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี ++14/10/2558 คำแนะนำสหกรณ์ฯในการเข้าร่วมโครงการ

การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558
6/10/2558 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจราณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (สำหรับจังหวัด กรม และรัฐวิสาหกิจ)
 
 หนังสือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
  แบบฟอร์มการรับคำขอ ม 8 9 10 (แก้ไข) (1)
  แบบรายงานของจังหวัด

30/09/2558 ตารางการแสดงโครงสร้างตามการจัดสรรเงินงบประมาณ  มิใช่งานก่อสร้าง
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง


                                                                                                                    


 
 

16/11/2558  คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 


 

15/10/2558  โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แก่สหกรณ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยนายสมบัติ  เมฆทรงกลด  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ภาคเกษตรที่จะเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ (กพส.) 

 
วันที่ 26 มิถุนายน 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมช้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2558  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีนายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานที่ประชุม    27/06/58


เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน  2558 นายพยุงศักดิ์  สายวงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ได้ส่งมอบป้ายคูปองเดลินิวส์ ส่วนลดมูลค่า 10%  แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดเพลง จำกัด   26/06/58


เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน  2558 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอกราชบุรี จำกัด  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  นายอำเภอดำเนินสะดวก พร้อมด้วยผู้แทนกรมทหารช่าง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี นำโดย  นายพยุงศักดิ์ สายวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ  26/06/58

                                                                                                                    


 
 
 
 
 
 


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
80 ถ.ราษฎรยินดี  ต.หน้าเมือง  อ.เมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี  70000  โทรศัพท์ 0-3233-7450 โทรสาร 0-3233-7394
E-Mail : cpd_ratchaburi@cpd.go.th