..::: Ratchaburi Cooperative Promotion Department( สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ):::.. ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
Untitled Document
 

 ดร.จุมพล สงวนสิน 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


++ กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ ขออภัยในความไม่สะดวก , คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี ++


ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศจังหวัดราชบุรี  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อตู้อบแห้งผักและผลไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 ประกาศจังหวัดราชบุรี  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 ประกาศจังหวัดราชบุรี  สอบราคาซื้อตู้อบแห้งผักและผลไม้ ประจำปีงบประมาณ 2557
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  1 กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมติดตามงานและผลการปฏิบติงานประจำเดือน เวลา 09.00 - 12.00 น.                                                                                                   

   

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนมดตะนอย จำกัด ณ ศาลาพร้อมใจ โรงเรียนดำเนินวิทยา ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 27/03/57

     
   

กลุ่มเกษตรกรในความส่งเสริมของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ (อำเภอเมืองราชบุรี – อำเภอจอมบึง) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับอำเภอ ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 27/03/57

     
   

โครงการอบรมพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) 26/03/57
นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการอบรมพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)” จำนวน ๓ สหกรณ์ รวม ๕๐ คน

     
   

การอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์แก่เกษตรกร/ประชาชน ในพื้นที่การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร (บูรณาการกระทรวง) ณ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ ๕ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุร 25/03/57

     
   

นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดราชบุรีเป็นประธาน  ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพระดับจังหวัดครั้งที่ 3 24/03/57

     
   

นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดราชบุรี นำข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 20/03/57

     
   

นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ร่วมบันทึกเทปวิทยุ กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  (นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์) รายการ “คุยสบาย ๆ สไตล์ผู้ว่าฯ ราชบุรี”  18/03/57

     
   

การประกอบอาชีพสานกรงนก ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านป่าขุย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 อำเภอปากท่อ และอำเภอวัดเพลง 18/03/57

     
   

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบของที่ ระลึกแทนคำขอบคุณร้านค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ของจังหวัดราชบุรี ที่มาร่วมงานจำหน่ายสินค้าในงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี ๒๕๕๗” 17/03/57

     
   

นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดราชบุรี นำข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี ๒๕๕๗”ภายใต้แนวคิด “สหกรณ์ไทยสร้างเศรษฐกิจไทย” 17/03/57

     
   

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ของจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมงานจำหน่ายสินค้าในงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี ๒๕๕๗” 17/03/57

     
   

นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ 4,5 เยี่ยมชมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ของจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมงานจำหน่ายสินค้าในงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี ๒๕๕๗” 17/03/57

     
   

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ “การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์” 07/03/57
ปสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ผู้นำสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์” ณ ห้องแกรนด์   ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม อิมแพ็คเมืองทองธานี

     
   

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ร่วมกับสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 04/03/57
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  (อำเภอโพธาราม , อำเภอบ้านโป่ง) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการมาตรฐานฟาร์มโคนมและการยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบ”  ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จำกัด

     
   

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุดปีบัญชี 30 พฤศจิกายน 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ บีแอลซี จำกัด ณ ห้องประชุมบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด 03/03/57
นางสาวสุนทรี จำนงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ได้แนะนำ/ส่งเสริมเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ให้แก่มวลสมาชิก

     
   

โครงการจัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ 04/03/57
นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี เข้าเยี่ยมคาราวะ ท่านเจ้ากรมการทหารช่าง (พล.ท.ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ) และหารือการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

     
   

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 26/02/57 
นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2557 ที่ศาลารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี

     
   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และทรงติดตามงานสหกรณ์นักเรียน 20/02/57

     
   

โครงการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ 12/02/57
นายกฤษฎา  จันทน์แดง  ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบฯ ชี้แจงโครงการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ใช้เพื่อการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ให้สหกรณ์นำไปให้สมาชิกกู้ยืม เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตแก่สมาชิก

     
    โครงการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ (กบส.)11/02/57
นายนพดล  กาฬวงศ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ชี้แจงโครงการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ใช้เพื่อการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ให้สหกรณ์นำไปให้สมาชิกกู้ยืม เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตแก่สมาชิก
     
    นายกฤษฎา  จันทน์แดง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์การมอบเช็คเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการพักหนี้เกษตรกร รายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท 10/02/57
     
    สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยบ้านโป่ง จำกัด  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 10/02/57
นายยุทธนา  แก้วน้อย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอบ้านโป่ง,โพธาราม) ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยบ้านโป่ง จำกัด
     
    กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งดอนใหญ่ จ่ายเงินชดเชยโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯให้สมาชิก  10/02/57
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งดอนใหญ่ ได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ยสมาชิกตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท
     
    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไร่ใหม่ร่วมพัฒนา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 09/02/57
นายยุทธนา  แก้วน้อย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอบ้านโป่ง,โพธาราม) ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไร่ใหม่ร่วมพัฒนา จำกัด
     
    จังหวัดราชบุรีจัดวันสายธารน้ำใจ สายใยกาชาด”เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ไว้ใช้ในการดำเนินกิจกรรม 07/02/57
ทั้งนี้ เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ไว้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และนำไปเป็นของรางวัลใน "ร้านกาชาดเพื่อการกุศล” ในงาน "ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2557” ระหว่างวันที่ 7-16 มีนาคม 2557
     
    ประชุมติดตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า ปี 2557 05/02/57
กลุ่มกะลามะพร้าวสหกรณ์บ้านโคกตานาค พร้อมทั้งมีการระดมความคิดเห็นในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความความต้องการ
     
    การประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 04/02/57
นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์ เข้าร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง
     
    ประชาสัมพันธ์การอบรมและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร 04/02/57
ผู้เข้าประชุมและศึกษาดูงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ จานวน 35 คน
     
    ประชุมสมาชิก ผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีส่งประเทศญี่ปุ่นรุ่นที่ 2 04/02/57 
นายธีรภพ บัวจีน ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมสมาชิก ผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีส่งประเทศญี่ปุ่นรุ่นที่ 2
     
    การมอบเช็คเงินชดเชยดอกเบี้ย 27/01/57
นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี  ได้มอบเช็คเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท
     
    โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่)  23/01/57
นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดราชบุรี นำข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดวังน้ำเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
     
    ต้อนรับคณะกรรมการประเมินกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาคประเมินกลุ่มเกษตรกรทำนาวังมะนาว  21/01/57
นายธีรภพ  บัวจีน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วย นายพรชัย  เกิดพิทักษ์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค 
     
   

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18/01/57
นายพยุงศักดิ์  สายวงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ   

     
    จังหวัดราชบุรีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ งานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  17/01/57
นายนายกฤษฎา  จันทน์แดง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมพิธี ดังกล่าวฯ
     
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพระดับจังหวัด  ครั้งที่ ๒  16/01/57
นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในสถาบันเกษตรกร
     
    สหกรณ์จังหวัดราชบุรี เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความดูแลของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ 21/01/57
เพื่อเข้าแนะนำส่งเสริมและรับทราบปัญหา รวมถึงผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งพร้อมสู่อาเซียน ปี ๕๘ ในการเสนอโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ละการขอรับเงินสนับสนุนตามยุทธศาสตร์
     
    ประชุมติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอกราชบุรี  จำกัด  21/01/57
นายพยุงศักดิ์  สายวงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔  (อ.บางแพ /อ.ดำเนินสะดวก) เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้
     
    การประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ สาขาทำนา เพื่อเข้ารับรางวัลโล่พระราชทาน วันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันพืชมงคล)
10/01/57
นายธีรภพ  บัวจีน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  ได้เข้าร่วมการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ
     
    ศูนย์การเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 1/2557 08/01/57
นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี  นำทีมคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร  ครั้งที่  1/2557  
     
    ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2557 07/01/57
นางจันทร์ทิพย์ อินทคง  ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2557 ณ ห้องประชุม อบต. บ้านบึง อ. บ้านคา  จ. ราชบุรี   
     
    มอบเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 06/01/57
นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดราชบุรี  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติให้กลุ่มเกษตรกร กู้ ๗ แห่ง   
     
    ประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ  19/12/56
นายสุทัศน์ แจ่มพุ่ม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ   
     
    สหกรณ์จังหวัดราชบุรี เข้าเยี่ยมเยียนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ในพื้นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ (อำเภอเมืองราชบุรี – อำเภอจอมบึง)
12/12/56
นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเยียนพบปะ เพื่อแนะนำ/ส่งเสริม การดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
     
    สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไทรอัมฟ์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 09/12/56
นายนายณรงค์  พุ่มพวง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติงาน พร้อมคณะ  ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2556  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไทรอัมฟ์  จำกัด  ณ กลุ่มบริษัทไทอัมฟ์ จำกัด 
     
  สมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสินเชื่อในเอเชียศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนมดตะนอย จำกัด  04/12/56
นายบรรเจิด  อัตโสภณวัฒนา  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  พร้อมคณะได้เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานงานจาก  5  ประเทศ  บังคลาเทศ  อินโดนิเซีย  สิงคโปร์  ฟิลิปินส์   และประเทศแคนนาดา   
     
    มอบเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 22/11/56
นายพรชัย  เกิดพิทักษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  มอบเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ  2557   
     
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิธีปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” 22/11/56
นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิธีปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร”  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  
     
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพระดับจังหวัด 21/11/56
น. นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดราชบุรี  เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพระดับจังหวัด ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
     
  ตรวจสต็อกข้าวเปลือกและข้าวสารของจุดรับจำนำและคลังสินค้ากลาง 21/11/56
นายพยุงศักดิ์  สายวงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  เป็นคณะทำงานตรวจสอบกำกับดูแลการรับจำนำข้าว จังหวัดราชบุรี 
     
  ประชุมคณะกรรมบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไข ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จ.ราชบุรี 21/11/56
นายนพดล กาฬวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  เข้าร่วมประชุม คณะกรรมบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไข ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดราชบุรี   ครั้ง ที่ 11/2556  
     
    ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 21/11/56
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อม นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดราชบุรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์    โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
     
  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20/11/56
นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายสุทัศน์  แจ่มพุ่ม  ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านสิงห์ และสมาชิก  ร่วมจัดบูธแสดงผลผลิตและแสดงพลังความสำเร็จของกลุ่มฯ กับรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
     
  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20/11/56
นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี                 และคณะเข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอกราชบุรี  จำกัด ในเขตพื้นที่ความดูแลของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  (อ.บางแพ /อ.ดำเนินสะดวก)
     
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จำกัด
15/11/56
นายวีระ  จันทร์ทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  (อ.เมืองราชบุรี/อ.จอมบึง ) มอบหมายให้นางพะเยาว์ หนุนภักดี ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2556 
     
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์สิ่งทอซาติน จำกัด 15/11/56
นายสุพจน์  มานะสุวรรณชัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส และนางจริยา อุ่นตา ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
     
  ประชาสัมพันธ์วาระแห่งชาติด้านการ สหกรณ์  15/11/56
นายณรงค์  พุ่มพวง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติงาน  เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ เพื่อชี้แจงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 
     
    กพส. เร่งติดตามการรับจำนำข้าว ปีงบประมาณ 56/57 12/11/56 นางสาวเกศินี แก้วนวล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมดาเนินการตรวจสอบความพร้อมของจุดรับจานานอกพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการรับจานาข้าวเปลือก ปี 2556/2557 รวม 12 แห่ง
     
  ติดตามเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กับ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารฯ 11/11/56
นายกฤษฎา  จันทน์แดง ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อ.บ้านโป่ง/โพธาราม)
     
  ขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 13/11/56
นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี  พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลจะทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
     
  กฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2557 12/11/56
นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี  นำทีมข้าราชการ พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ  สนง.เข้าร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง จังหวัดน่าน     
     
  สกจ.ราชบุรี  นำทีมดูงานสหกรณ์ และกลุ่ม OTOP จ.น่าน  12/11/56
ปัจจุบันการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด  เป็นที่ยอมรับในหมู่สมาชิกและเพื่อนชาวสหกรณ์ด้วยกัน  รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพราะสหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินงานที่ดี  มีผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่อุทิศตนเพื่องานสหกรณ์เป็นที่ตั้ง     
     
    ตรวจเยี่ยม/แนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  07/11/56
นายบรรเจิด อัตโสภณวัฒนา  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4   (อ.บางแพ ,อ.ดำเนินสะดวก) พร้อมคณะร่วมชี้แจงระบบสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
     
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปีร้านสหกรณ์ค่ายภาณุรังษี จำกัด  06/11/56
นางโสภี  แก้วน้อย  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2556  ของร้านสหกรณ์ค่ายภาณุรังษี จำกัด  ณ  สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี    
     
  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบนโยบายต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ปากท่อ 05/11/56
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ  แก่กำนันผู้ใหญ่ในอำเภอปากท่อกว่า 200 คน  พร้อมกันนี้มีส่วนราชการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  และนายธีรภพ  บัวจีน ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 ร่วมในการประชุมด้วย 
   
  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนด่านทับตะโก จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  01/11/56
และร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนด่านทับตะโก จำกัด
   
  สถาบันความร่วมมือเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง อบรมและศึกษาดูงาน ณ  สกก.รางสีหมอกราชบุรี  จำกัด 01/11/56
นายพยุงศักด์  สายวงศ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการเกษตรและพาณิชย์ และบริษัทเอกชนด้านสินค้าเกษตรจาก 4 ประเทศ
     
 

ราชบุรี  รวมพลังผลักดัน วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับจังหวัด 31/10/56
นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ  ด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องหลวงยกกระบัตร ศาลากลาง จ.ราชบุรี

     
  โครงการรับจำนำข้าวเปลือก  ปีการผลิต  2556/2557 31/10/56 
นายพยุงศักดิ์  สายวงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำ ระดับจังหวัด
     
    พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าและส่งกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีไปประเทศญี่ปุ่น 31/10/56 
นายธีรภพ  บัวจีน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน  พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้า       
     
  ผนึกกำลัง สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นรากฐานสำคัญ  29/10/56 
นายพรชัย  เกิพิทักษ์  ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  และคณะ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่  2  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
 
     
  ประชุมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองราชบุรี จำกัด  28/10/56
สหกรณ์การเกษตรเมืองราชบุรี จำกัด ได้มีการจัดประชุมพบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ตามตำบลต่างๆ นายอานนท์ เลียบคง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  (อำเภอเมือง ,จอมบึง ) และคณะ
 
     
  ส่งเสริม เข้าถึง สมาชิกสหกรณ์ เพื่องานสหกรณ์ที่ก้าวไกล...สู่อาเซียน 28/10/56
นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี  พร้อมด้วยนายยุทธนา  แก้วน้อย  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในเขต อ.บ้านโป่ง และโพธาราม เร่งผลักดันให้สหกรณ์ก้าวทันอาเซียน 58  พร้อมทั้งส่งเสริมนโยบายวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 
 
     
    สหกรณ์ไทย สหกรณ์เรา กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  26/10/56
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ สกก.บ้านรางสีหมอกราชบุรี  จำกัด  แสดงความยินดีกับ  นายจรัญ เจริญทรัพย์  สมาชิกสกก.บ้านรางฯ  ได้รับรางวัลพระราชทานเกษตรกรตัวอย่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
     
   
จังหวัดราชบุรี  จัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระยาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 25/10/56
นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์  สหกรณ์จังหวัด  ราชบุรี  พร้อมคณะข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระยาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
     
   
การประชุมคณะทำงาน “ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์” ยุทธศาสตร์ที่ 3 24/10/56
นางสาวพัชรี พงษ์พิทักษ์  พานิชย์จังหวัดราชบุรี ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตการตลาด และการเงินของสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ
     
    กสส.2  เร่งผลักดัน "วาระแห่งชาติฯ" สู่มวลสมาชิกสหกรณ์ 22/10/56
นายธีรภพ  บัวจีน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอปากท่อ/วัดเพลง)  ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรปากท่อ จำกัด  รวมทั้งเผยแพร่วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  ทุกยุทธศาสตร์
 
   

 ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง >>

 


 
 
นายเสนอ ชูจันทร์
ผู้ตรวจราชการกรมฯ 4,5
 นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์
สหกรณ์จังหวัดราชบุรี
CPD-RB CLIP NEWS
ดูคลิปข่าวทั้งหมด >>
 
 
 
 


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
80 ถ.ราษฎรยินดี  ต.หน้าเมือง  อ.เมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี  70000  โทรศัพท์ 0-3233-7450 โทรสาร 0-3233-7394
E-Mail : cpd_ratchaburi@cpd.go.th