สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
header_OKOKOK

บุคลากร
กฎ ระเบียบ คำสั่ง
การมอบอำนาจ
ข้อร้องเรียน
จำนวนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
รายงานจด เลิก ถอนชื่อ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ
คำรับรอง/แผนการปฏิบัติงาน
แผนงาน งบประมาณ

 

 

 

 

 

 


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์
สารสนเทศการรับจดทะเบียนสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์


 

 

 


พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
พ.ร.ฎ ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547
กฎ ระเบียบ คำสั่ง กระทรวงเกษตรฯ
ระเบียบและข้อปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คู่มือแนวทางการปฏิบัติ
มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง


 

 

 

 

นายทะเบียนสหกรณ์
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ/ข้อกำหนด

 
สรุปข้อหารือและคำวินิจฉัย
กรณีปัญหาข้อกฎหมาย
แนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง/ข้อร้องเรียน

 

 


Webboard (ถาม - ตอบ)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ
   คำรับรอง/ผลการปฏิบัติงาน
   แผนงาน งบประมาณ 
   KM การจัดการความรู้ 
กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ 
   ข้อมูลข่าวสาร 
   ร่างข้อบังคับสหกรณ์ 
   ร่างระเบียบสหกรณ์ 
   ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร 
   ข้อมูล จด เลิก ถอน สหกรณ์/กลุ่ม 
   จำนวนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
   สารสนเทศสหกรณ์ 
   ระบบจดทะเบียน Web Application  
กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
   ข้อมูลข่าวสาร 
   กำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
   แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 16 ขั้นตอน 
   จำนวนผู้ตรวจการสหกรณ์ 
   จำนวนเรื่องร้องเรียน 
   คู่มือการตรวจการสหกรณ์  
   แบบรายงาน/ร่างตัวอย่าง  
   ระบบการจัดการข้อบกพร่องสหกรณ์  
กลุ่มกฎหมาย  
   ข้อมูลข่าวสาร  
   กรณีศึกษาปัญหาข้อกฎหมาย  

 

 

 

  

 
 


    การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มาตรการกำกับ ดูแล คุ้มครอง ระบบสหกรณ์ 
(กษ 1115/1121-1122 ลว. 1 ก.พ. 2559)
  คำอธิบายกิจกรรม/งานดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมารณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ปรับกิจกรรมที่ 2.2)     
  เป้าหมายตามแผนปฎิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง (การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)
  กรณีไม่มีปัญหาอุปสรรค (เอกสารแนบ)
กรณีมีปัญหาอุปสรรค (เอกสารแนบ)
  หนังสือเวียนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม
  แบบรายงาน สทข.6 (แบบใหม่) 
จำนวนผู้ตรวจการสหกรณ์ จำแนกตามจังหวัดและเขตตรวจราชการ ข้อมูล ณ 13 ตุลาคม 2558  
  การปฏิบัติกรณีกระทำโดยทุจริตต่อสหกรณ์ (กษ 1115/13320 ลว. 30 พ.ย. 58) / ร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการ  
แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 16 ขั้นตอน
  บริษัทเอกชนขอเช่าพื้นที่บนที่ดินของสหกรณ์เพื่อดำเนินธุรกิจ 
ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยคำประกัน และจำนอง เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558
การมอบอำนาจการจำนอง การถอนจำนอง การบังคับจำนอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(กษ 1115/9200 ลว.25 ส.ค. 58)
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการอนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนการถือหุ้นของสมาชิก
(กษ 1115/8016 ลว. 23 ก.ค.2558)
  การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ตามบัญชานายกรัฐมนตรี 
(ด่วนที่สุด กษ 1115/7283 ลว. 6 ก.ค. 2558)
 
 
แนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ตามบัญชานายกรัฐมนตรี
  แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องตามบัญชานายก (แบบที่ 1 - 10)
  การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ตามบัญชานายกรัฐมนตรี 
(กษ 1115/4196 ลว. 23 เม.ย. 2558) 
 
  การเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกในระบบข้อบกพร่องของสหกรณ์ / บันทึก / แนวทางและขั้นตอน / แบบ 1 - 3 / แบบ 4 -6 /
                                                                                                                            อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 14/2558 มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 13/2558 ให้ยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 296 - 304/2558 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ระดับเขต ส่วนกลาง, เขต 1 - 9 / เขต 10 - 18 
คำสั่งนายทะเบียน ที่ 2 - 10/2558 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำเขตตรวจราชการ เพื่อตรวจสอบสหกรณ์ที่ตั้งในเขตตรวจราชการ ส่วนกลาง, เขต 1 - 3, 9 / เขต 4, 6, 7 / เขต 6, 8, 10 - 12 / เขต 13 - 16 / เขต 17 - 18  
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2557 ให้สหกรณ์แท็กซี่ดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถแท็กซี่
  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 379/2546 กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ 
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 617/2553 แก้ไขเพิ่มเติมแบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์  
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2557 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง 

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดจำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ

คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2556 

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 702/2556 ให้ยกเลิกระเบียบและประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ 
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 701/2556 มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ยกเลิก
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 201/2556 แต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์จากข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยกเลิก

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 202/2556 มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ 
ยกเลิก
คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ขอบเขตการออกคำสั่งตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการ ยกเลิก

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555   / ฉบับเต็ม ยกเลิก
                                                                                                                | อ่านทั้งหมด |

 

ศึกษาข้อหารือ และคำวินิจฉัย

การกำหนดในระเบียบเงินกู้ให้ผู้ขอกู้เงินต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นายดวงดีฯ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการแทนนายโชค ไม่ดี ซึ่งลาออกในวาระที่ 2 ปีที่ 1 จะนับวาระการดำรงตำแหน่งอย่างไร และนายดวงดีฯ จะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งในคราวถัดไปได้หรือไม่

สมาชิกของสหกรณ์ขาดสมาชิกภาพเป็นเวลานาน ซึ่งสหกรณ์ได้แจ้งให้สมาชิกหรือผู้มีสิทธิได้รับทราบแล้ว แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดมารับเงินค่าหุ้นคืน สหกรณ์จะสามารถโอนค่าหุ้นดังกล่าวไปเป็นทุนสำรองได้หรือไม่

การนำบำเหน็จตกทอดไปค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงิน หมายถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยหรือไม่

สหกรณ์จะจัดให้มีการประชุมใหญ่ 2 วัน จะกระทำได้หรือไม่

สหกรณ์จะรับจำนำหุ้นของสมาชิกหรือยินยอมให้สมาชิกนำหุ้นมาเป็นหลักประกันการกู้เงินจากสหกรณ์ได้หรือไม่

 | อ่านทั้งหมด |

 

กรณีศึกษาปัญหาข้อกฎหมาย

เรื่องล่าสุด
07 -  แนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
06 - การแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
05 - ผู้ให้เช่าทรัพย์สิน ต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่าหรือไม่
04 - อายุความการดำเนินคดีแพ่ง
03 - แนวทางดำเนินการกรณีพนักงานสหกรณ์กระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินของสหกรณ์
02 - สหกรณ์สามารถเรียกหลักประกันการทำงานจากพนักงานของสหกรณ์ ได้ในกรณีใดบ้าง

อ่านเรื่องก่อนหน้า |

  ประชุมสำนักฯ "ซักซ้อมการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559" (25 ธ.ค. 58) 
   ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจตั๋วปุ๋ยในสหกรณ์" (11 - 12 พ.ย. 58)                                                                   
   ประชุม "รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ..." (2 พ.ย. 58)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเครือข่ายบุคลากรกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 - 15" (ก.ย. 58)
   ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร" (11 - 13 ก.ย. 58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การจดทะเบียนสหกรณ์
การเลิกสหกรณ์และแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
การรับเรื่องร้องเรียน
การคัดเอกสาร

 

 

 


ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง และอัตรากำลัง
สายตรง ถึง ผอ.
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ที่ตั้งสำนักงาน

 


  

 

 


Google

ค้นหานอกเว็บ
ค้นหาภายในเว็บ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

ลิขสิทธิ์ ของสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
ชั้น 4  อาคาร 1  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12   ถ.กรุงเกษม   แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร    กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2282 4286, โทรสาร 0 2282 5042
E-mail :
cpd_rlo@cpd.go.th

** เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบน Internet Explorer Version 8.0 ความละเอียด 1024 x 768 pixels **