สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
header_OKOKOK


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์
สารสนเทศการรับจดทะเบียนสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์


 

 

 

 

นายทะเบียนสหกรณ์
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ/ข้อกำหนด

 

 

 


พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
พ.ร.ฎ ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547
กฎ ระเบียบ คำสั่ง กระทรวงเกษตรฯ
ระเบียบและข้อปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คู่มือแนวทางการปฏิบัติ
มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง


 

 

 

 


 สรุปข้อหารือและคำวินิจฉัย
กรณีปัญหาข้อกฎหมาย
แนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง/ข้อร้องเรียน

 

 


Webboard (ถาม - ตอบ)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ
   คำรับรอง/ผลการปฏิบัติงาน
   แผนงาน งบประมาณ 
   KM การจัดการความรู้ 
กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ 
   ข้อมูลข่าวสาร 
   ร่างข้อบังคับสหกรณ์ 
   ร่างระเบียบสหกรณ์ 
   ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร 
   ข้อมูล จด เลิก ถอน สหกรณ์/กลุ่ม 
   จำนวนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
   สารสนเทศสหกรณ์ 
   ระบบจดทะเบียน Web Application  
กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
   ข้อมูลข่าวสาร 
   กำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
   แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 16 ขั้นตอน 
   จำนวนผู้ตรวจการสหกรณ์ 
   จำนวนเรื่องร้องเรียน 
   คู่มือการตรวจการสหกรณ์  
   แบบรายงาน/ร่างตัวอย่าง  
   ระบบการจัดการข้อบกพร่องสหกรณ์  
กลุ่มกฎหมาย  
   ข้อมูลข่าวสาร  
   กรณีศึกษาปัญหาข้อกฎหมาย  

 

 

 

  

 
 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากร
กฎ ระเบียบ คำสั่ง
การมอบอำนาจ
ข้อร้องเรียน
จำนวนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
รายงานจด เลิก ถอนชื่อ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ
คำรับรอง/แผนการปฏิบัติงาน
แผนงาน งบประมาณ
  KM การจัดการความรู้ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ชำระบัญชีมือใหม่ ด่วนที่สุด
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้ล้มละลาย ด่วนที่สุด 
  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง (กษ 1115/12397 ลว. 2 พ.ย. 59)  
  การลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ (กษ 1115/ว 5444-5445 ลว. 12 พ.ค. 59)      
การปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชนของกรมส่งเสริมสหกรณ์และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
  1. หนังสือเรียน ผวจ.,ผอ.สสพ.1,ผอ.สสพ.2
  2. หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ 1113/759 ลว.28 ธันวาคม 2558
  3. คู่มือปฏิบัติงาน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มาตรการกำกับ ดูแล คุ้มครอง ระบบสหกรณ์ 
(กษ 1115/1121-1122 ลว. 1 ก.พ. 2559)
  คำอธิบายกิจกรรม/งานดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมารณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ปรับกิจกรรมที่ 2.2)     
  เป้าหมายตามแผนปฎิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง (การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)
  กรณีไม่มีปัญหาอุปสรรค (เอกสารแนบ)
กรณีมีปัญหาอุปสรรค (เอกสารแนบ)
  หนังสือเวียนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม
  แบบรายงาน สทข.6 (แบบใหม่) 
จำนวนผู้ตรวจการสหกรณ์ จำแนกตามจังหวัดและเขตตรวจราชการ ข้อมูล ณ 13 ตุลาคม 2558  
  การปฏิบัติกรณีกระทำโดยทุจริตต่อสหกรณ์ (กษ 1115/13320 ลว. 30 พ.ย. 58) / ร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการ  
  บริษัทเอกชนขอเช่าพื้นที่บนที่ดินของสหกรณ์เพื่อดำเนินธุรกิจ 
ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยคำประกัน และจำนอง เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558
การมอบอำนาจการจำนอง การถอนจำนอง การบังคับจำนอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(กษ 1115/9200 ลว.25 ส.ค. 58)
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการอนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนการถือหุ้นของสมาชิก
(กษ 1115/8016 ลว. 23 ก.ค.2558)
  การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ตามบัญชานายกรัฐมนตรี 
(ด่วนที่สุด กษ 1115/7283 ลว. 6 ก.ค. 2558)
 
 
แนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ตามบัญชานายกรัฐมนตรี
  แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องตามบัญชานายก (แบบที่ 1 - 10)
  การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ตามบัญชานายกรัฐมนตรี 
(กษ 1115/4196 ลว. 23 เม.ย. 2558) 
 
  การเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกในระบบข้อบกพร่องของสหกรณ์ / บันทึก / แนวทางและขั้นตอน / แบบ 1 - 3 / แบบ 4 -6 /
                                                                                                                            อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คำแนะนำนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีกลุ่มเกษตรกรขาดทุนสะสม พ.ศ.2559
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (ที่ 198/2559 ลว. 25 เม.ย. 59)  
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ (8/2559 ลว. 28 มี.ค. 59)   
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2559 
  คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายขึ้นถือใช้          (เอกสารแนบ)
  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 14/2558 มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 13/2558 ให้ยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 296 - 304/2558 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ระดับเขต ส่วนกลาง, เขต 1 - 9 / เขต 10 - 18 
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2557 ให้สหกรณ์แท็กซี่ดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถแท็กซี่
  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 379/2546 กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ ยกเลิก
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 617/2553 แก้ไขเพิ่มเติมแบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์  ยกเลิก
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2557 ยกเลิก
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง 

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดจำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ

คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2556 

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 702/2556 ให้ยกเลิกระเบียบและประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ 
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 701/2556 มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ยกเลิก
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 201/2556 แต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์จากข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยกเลิก

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 202/2556 มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ 
ยกเลิก
คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ขอบเขตการออกคำสั่งตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการ ยกเลิก

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555   / ฉบับเต็ม ยกเลิก
                                                                                                                | อ่านทั้งหมด |

 

ศึกษาข้อหารือ และคำวินิจฉัย

การกำหนดในระเบียบเงินกู้ให้ผู้ขอกู้เงินต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นายดวงดีฯ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการแทนนายโชค ไม่ดี ซึ่งลาออกในวาระที่ 2 ปีที่ 1 จะนับวาระการดำรงตำแหน่งอย่างไร และนายดวงดีฯ จะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งในคราวถัดไปได้หรือไม่

สมาชิกของสหกรณ์ขาดสมาชิกภาพเป็นเวลานาน ซึ่งสหกรณ์ได้แจ้งให้สมาชิกหรือผู้มีสิทธิได้รับทราบแล้ว แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดมารับเงินค่าหุ้นคืน สหกรณ์จะสามารถโอนค่าหุ้นดังกล่าวไปเป็นทุนสำรองได้หรือไม่

การนำบำเหน็จตกทอดไปค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงิน หมายถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยหรือไม่

สหกรณ์จะจัดให้มีการประชุมใหญ่ 2 วัน จะกระทำได้หรือไม่

สหกรณ์จะรับจำนำหุ้นของสมาชิกหรือยินยอมให้สมาชิกนำหุ้นมาเป็นหลักประกันการกู้เงินจากสหกรณ์ได้หรือไม่

 | อ่านทั้งหมด |

 

กรณีศึกษาปัญหาข้อกฎหมาย

เรื่องล่าสุด
07 -  แนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
06 - การแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
05 - ผู้ให้เช่าทรัพย์สิน ต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่าหรือไม่
04 - อายุความการดำเนินคดีแพ่ง
03 - แนวทางดำเนินการกรณีพนักงานสหกรณ์กระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินของสหกรณ์
02 - สหกรณ์สามารถเรียกหลักประกันการทำงานจากพนักงานของสหกรณ์ ได้ในกรณีใดบ้าง

อ่านเรื่องก่อนหน้า |

   ประชุม "หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทตั๋วปุ๋ย ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร" (12 ก.พ. 59)
   ประชุม "ยกร่างหลักสูตรโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์" (4 ก.พ. 59)
  ประชุมสำนักฯ "ซักซ้อมการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559" (25 ธ.ค. 58) 
   ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจตั๋วปุ๋ยในสหกรณ์" (11 - 12 พ.ย. 58)                                                                   
   ประชุม "รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ..." (2 พ.ย. 58)
                                                                             อ่านทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การจดทะเบียนสหกรณ์
การเลิกสหกรณ์และแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
การรับเรื่องร้องเรียน
การคัดเอกสาร

 

 

 


ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง และอัตรากำลัง
สายตรง ถึง ผอ.
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ที่ตั้งสำนักงาน

 


  

 

 


Google

ค้นหานอกเว็บ
ค้นหาภายในเว็บ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

ลิขสิทธิ์ ของสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
ชั้น 4  อาคาร 1  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12   ถ.กรุงเกษม   แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร    กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2282 4286, โทรสาร 0 2282 5042
E-mail :
cpd_rlo@cpd.go.th

** เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบน Internet Explorer Version 8.0 ความละเอียด 1024 x 768 pixels **