สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์Surin Provincial Cooperative Office
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
อุปกรณ์การตลาด
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)
ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
สถานะภาพทางการเงิน
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลขององค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แบบฟอร์มดาวน์โหลด(เฉพาะเจ้าหน้าที่)
ระบบรายงาน
รายงานการประชุม
รหัสสถาบันการเงิน(ปปง)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประวัติสำนักงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล SWOT
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบทดลอง
การต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (2560-2579)

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2560
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
โครงการ ASPL
โครงการ Training for Trainer

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ร่างระเบียบ,ร่างข้อบังคับ

สารสนเทศของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สหกรณ์
สอ.อนามัยสุรินทร์ จำกัด
สอ.ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด
สอ.ครูสุรินทร์ จำกัด
สกก.ปราสาท จำกัด
สกก.ลำดวน จำกัด
สกก.รัตนบุรี จำกัด
สกป.เมืองสุรินทร์ จำกัด
สกก.กาบเชิง จำกัด
สอ.คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

บริการของเรา
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ webmaster
ร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 

ที่ ชื่อสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์หลัก  วงเงินกู้ยืมปัจจุบัน  วันที่นายทะเบียนเห็นชอบ  วงเงินก่อนปัจจุบัน 
1 สหกรณ์กองทุนสวนยางศรีณรงค์ สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 1/1/2549                 5,000,000
2 สหกรณ์กองทุนสวนยางสังขะ สหกรณ์การเกษตร                        2,000,000 8/11/2548                 2,000,000
3 สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนาสุรินทร์ สหกรณ์การเกษตร                                     -   1/1/2535                              -  
4 สหกรณ์การเกษตรบ้านอำปึล สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 3/2/2548                              -  
5 สหกรณ์การเกษตรเพื่อปศุสัตว์สุรินทร์ จำกัด สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 1/9/2548                 5,000,000
6 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรวมใจพัฒนา สหกรณ์การเกษตร                        6,000,000 10/3/2549                              -  
7 สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลา สหกรณ์การเกษตร                        1,000,000 7/6/2549                 1,000,000
8 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จำกัด สหกรณ์การเกษตร                      20,000,000 13/1/2547                              -  
9 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินศีขรภูมิ สหกรณ์การเกษตร                        6,000,000 25/8/2548                 6,000,000
10 สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บัวโคก สหกรณ์การเกษตร                      20,000,000 27/10/2547               20,000,000
11 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสุรินทร์ สหกรณ์การเกษตร                        1,000,000 22/12/2542                              -  
12 สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมเกษตรสุรินทร์ สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 31/8/2547                 5,000,000
13 สหกรณ์กองทุนสวนยางพนมดงรัก สหกรณ์การเกษตร                                     -   1/1/2535                              -  
14 สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1) จอมพระ สหกรณ์การเกษตร                      10,000,000 20/2/2545                              -  
15 สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1) ลำดวน สหกรณ์การเกษตร                           500,000 22/3/2545                              -  
16 สหกรณ์การเกษตรกระโพ สหกรณ์การเกษตร                      10,000,000 31/10/2543                              -  
17 สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง สหกรณ์การเกษตร                      60,000,000 23/9/2548               50,000,000
18 สหกรณ์การเกษตรเกาะนครรวมชน สหกรณ์การเกษตร                                     -   1/1/2535                              -  
19 สหกรณ์การเกษตรเขวาสินรินทร์ สหกรณ์การเกษตร                        1,500,000 1/1/2535                              -  
20 สหกรณ์การเกษตรจอมพระ สหกรณ์การเกษตร                    100,000,000 14/9/2549               65,000,000
21 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี สหกรณ์การเกษตร                    100,000,000 9/9/2547                              -  
22 สหกรณ์การเกษตรตำบลด่าน สหกรณ์การเกษตร                        8,000,000 2/10/2548                 8,000,000
23 สหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านจารย์ สหกรณ์การเกษตร                      20,000,000 20/9/2548               20,000,000
24 สหกรณ์การเกษตรทัพพญารวมชนสตรี สหกรณ์การเกษตร                      10,000,000 17/7/2544               10,000,000
25 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม สหกรณ์การเกษตร                    100,000,000 14/12/2549               80,000,000
26 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม สกย.อ. (1) สหกรณ์การเกษตร                      10,000,000 25/11/2547               10,000,000
27 สหกรณ์การเกษตรไทยสลักไดสามัคคี จำกัด สหกรณ์การเกษตร                      10,000,000 20/2/2545                    500,000
28 สหกรณ์การเกษตรไทยหนองเยีย จำกัด สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 21/3/2545                              -  
29 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท สหกรณ์การเกษตร                      40,000,000 26/9/2548               25,000,000
30 สหกรณ์การเกษตรแนงมุด สหกรณ์การเกษตร                      40,000,000 11/8/2543                              -  
31 สหกรณ์การเกษตรโนนนารายณ์ สหกรณ์การเกษตร                      10,000,000 20/9/2543                 5,000,000
32 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด สหกรณ์การเกษตร                    120,000,000 27/8/2548               80,000,000
33 สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินชุมพลบุรี สหกรณ์การเกษตร                      60,000,000 14/9/2549               60,000,000
34 สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินท่าตูมหนึ่ง สหกรณ์การเกษตร                    100,000,000 9/8/2549               70,000,000
35 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทุ่งกุลาท่าตูมสอง สหกรณ์การเกษตร                    100,000,000 23/9/2549               80,000,000
36 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด สหกรณ์การเกษตร                      53,000,000 9/9/2547               53,000,000
37 สหกรณ์การเกษตรปราสาท สหกรณ์การเกษตร                    330,000,000 16/11/2548             330,000,000
38 สหกรณ์การเกษตรป้องกันชายแดนบ้านโพนทอง สหกรณ์การเกษตร                        3,000,000 1/1/2535                              -  
39 สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านสันติสุข สหกรณ์การเกษตร                        1,000,000 14/6/2545                 1,000,000
40 สหกรณ์การเกษตรพนมดงรัก สหกรณ์การเกษตร                                     -   1/1/2535                              -  
41 สหกรณ์การเกษตรพนมสวาย จำกัด สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 9/9/2545                 5,000,000
42 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชุมชน สกย.อ.(1)จังหวัดสุรินทร์ จำกัด สหกรณ์การเกษตร                      15,000,000 16/10/2543                              -  
43 สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 3/2/2547                 5,000,000
44 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาวิชาชีพ(สตรี)ปราสาท สหกรณ์การเกษตร                      10,000,000 12/2/2545                              -  
45 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาศรีสุข สหกรณ์การเกษตร                           500,000 1/1/2535                              -  
46 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพ สหกรณ์การเกษตร                           500,000 1/1/2535                              -  
47 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพปราสาท สหกรณ์การเกษตร                      30,000,000 17/7/2544                              -  
48 สหกรณ์การเกษตรเพื่อกลุ่มเกษตรกรสุรินทร์ สหกรณ์การเกษตร                                     -   1/1/2535                              -  
49 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด สหกรณ์การเกษตร                    460,000,000 26/7/2548             208,000,000
50 สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรไทยชุมพลบุรี สหกรณ์การเกษตร                      10,000,000 9/11/2547               10,000,000
51 สหกรณ์การเกษตรเมืองลีง สกยอ.(1) สหกรณ์การเกษตร                           500,000 20/2/2545                              -  
52 สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด สหกรณ์การเกษตร                    100,000,000 23/9/2548             100,000,000
53 สหกรณ์การเกษตรร่วมใจบ้านดง สหกรณ์การเกษตร                           500,000 11/11/2548                    500,000
54 สหกรณ์การเกษตรรามมหาชน จำกัด สหกรณ์การเกษตร                      10,000,000 11/3/2548               10,000,000
55 สหกรณ์การเกษตรรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด สหกรณ์การเกษตร                           500,000 23/9/2545                              -  
56 สหกรณ์การเกษตรลำดวน สหกรณ์การเกษตร                    150,000,000 1/1/2535             150,000,000
57 สหกรณ์การเกษตรศรีณรงค์ สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 1/9/2545                              -  
58 สหกรณ์การเกษตรศีขรภูมิ สหกรณ์การเกษตร                      80,000,000 27/8/2547                              -  
59 สหกรณ์การเกษตรสกย.อ.(1)ศีขรภูมิ สหกรณ์การเกษตร                                     -   1/1/2535                              -  
60 สหกรณ์การเกษตรสตรีหนองระวี สหกรณ์การเกษตร                           500,000 27/2/2545                    500,000
61 สหกรณ์การเกษตรสนม สหกรณ์การเกษตร                    100,000,000 13/9/2549               56,000,000
62 สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานรัตนบุรี สหกรณ์การเกษตร                      15,000,000 1/1/2535                              -  
63 สหกรณ์การเกษตรสมัชชาปราสาท สหกรณ์การเกษตร                      15,000,000 15/10/2549                              -  
64 สหกรณ์การเกษตรสมาพันธ์เกษตรกรรัตนบุรี สหกรณ์การเกษตร                      10,000,000 8/1/2547               10,000,000
65 สหกรณ์การเกษตรสลักได จำกัด สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 30/8/2550                              -  
66 สหกรณ์การเกษตรสวายเสรี จำกัด สหกรณ์การเกษตร                           500,000 27/1/2547                    500,000
67 สหกรณ์การเกษตรสหพันธ์สตรีทุ่งมน สหกรณ์การเกษตร                           500,000 25/2/2545                    500,000
68 สหกรณ์การเกษตรสังขะ สหกรณ์การเกษตร                    120,000,000 23/9/2548             120,000,000
69 สหกรณ์การเกษตรสังขะศรีณรงค์ สหกรณ์การเกษตร                                     -   1/1/2535                              -  
70 สหกรณ์การเกษตรสามประสาน สหกรณ์การเกษตร                      10,000,000 9/7/2547               10,000,000
71 สหกรณ์การเกษตรสามัคคีธรรม จำกัด สหกรณ์การเกษตร                           500,000 20/2/2545                              -  
72 สหกรณ์การเกษตรสำโรงทาบ สหกรณ์การเกษตร                      90,000,000 18/7/2549               90,000,000
73 สหกรณ์การเกษตรหนองกระทมนาบัว สหกรณ์การเกษตร                        3,000,000 27/1/2547                 3,000,000
74 สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านทับทิมสยาม 04 สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 30/9/2547                 5,000,000
75 สหกรณ์การเกษตรอาสาสมัครสาธารณสุขสุรินทร์ สหกรณ์การเกษตร                      20,000,000 5/4/2548               20,000,000
76 สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ปราสาทหิน สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 8/1/2547                 5,000,000
77 สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ จำกัด สหกรณ์การเกษตร                      10,000,000 1/1/2535                              -  
78 สหกรณ์การเกษตรอีสาน-โคกเวง สหกรณ์การเกษตร                        8,000,000 1/1/2535                              -  
79 สหกรณ์การเกษตรัตนบุรี สหกรณ์การเกษตร                    100,000,000 9/9/2547               60,000,000
80 สหกรณ์เกษตรไทยทำนบสามัคคีธรรม จำกัด สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 27/1/2547                    500,000
81 สหกรณ์โคนมรัตนบุรี สหกรณ์การเกษตร                      45,000,000 16/7/2545               30,000,000
82 สหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ-ศรีณรงค์ สหกรณ์การเกษตร                      50,000,000 12/9/2544                              -  
83 สหกรณ์ทำนบสามัคคีธรรม สหกรณ์การเกษตร                      10,000,000 17/7/2544                              -  
84 สหกรณ์ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด สหกรณ์การเกษตร                    185,000,000 1/1/2548                              -  
85 สหกรณ์ปศุสัตว์รัตนบุรี สหกรณ์การเกษตร                                     -   3/1/2535                              -  
86 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำกุดหวาย-เกาะแก้ว สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 9/8/2549                 5,000,000
87 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานห้วยเสนง จำกัด สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 20/9/2543                 5,000,000
88 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายตะลุง สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 9/10/2545                 5,000,000
89 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงมูล สหกรณ์การเกษตร                        6,000,000 18/12/2543                 6,000,000
90 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำห้วยลำพอก สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 11/9/2545                 5,000,000
91 สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ สหกรณ์การเกษตร                      40,000,000 26/10/2544                              -  
92 สหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปการเกษตรโคกสำโรงสุรินทร์ จำกัด สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 1/1/2535                 5,000,000
93 สหกรณ์ผู้เลี้ยงช้างสุรินทร์ สหกรณ์การเกษตร                        3,000,000 29/3/2549                    500,000
94 สหกรณ์มาตรฐานสินค้าเกษตรไทย สหกรณ์การเกษตร                                     -   1/1/2535                              -  
95 สหกรณ์สตรีเขวาสินรินทร์ สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 20/2/2549               10,000,000
96 สหกรณ์สตรีท่าตูม สหกรณ์การเกษตร                      15,000,000 30/6/2548               15,000,000
97 สหกรณ์สตรีศีขรภูมิ สหกรณ์การเกษตร                      17,000,000 31/12/2543                              -  
98 สหกรณ์สตรีสำโรงทาบ สหกรณ์การเกษตร                      15,000,000 25/8/2549               15,000,000
99 สหกรณ์สมัชชาเกษตรกรตำบลโพนครก สหกรณ์การเกษตร                      10,000,000 1/1/2535                              -  
100 สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนสุรินทร์ สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 27/6/2545                              -  
101 สหกรณ์สหพันธ์ขอนแตก สหกรณ์การเกษตร                        5,000,000 10/9/2547                 5,000,000
102 สหกรณ์ประมงจังหวัดสุรินทร์ จำกัด สหกรณ์ประมง                        2,000,000  11/10/2548                 2,000,000 
103 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์                        8,000,000  13/10/2546                 8,000,000 
104 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. สุรินทร์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์                      10,000,000  16/3/2547               10,000,000
105 สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์                    200,000,000  24/3/2546                              -  
106 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์                 4,000,000,000  1/2/2548          3,500,000,000
107 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์สุรินทร์ จำด สหกรณ์ออมทรัพย์                    400,000,000  8/3/2547                              -  
108 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์                    500,000,000  16/11/2547             500,000,000
109 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ สหกรณ์ออมทรัพย์                      10,000,000  31/12/2548               10,000,000
110 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์สุรินทร์ สหกรณ์ออมทรัพย์                      20,000,000  30/1/2548                    200,000
111 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์                      20,000,000  1/1/2535                              -  
112 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ สหกรณ์ออมทรัพย์                    430,000,000  14/1/2550             402,000,000
113 ร้านสหกรณ์อาชีวศึกษาสุรินทร์ จำกัด สหกรณ์ร้านค้า                                     -    31/1/2548                              -  
114 สหกรณ์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสุรินทร์ สหกรณ์บริการ                      50,000,000  21/1/2548                              -  
115 สหกรณ์เคหสถานมั่นคงบริการหมอกวนสุรินทร์ จำกัด สหกรณ์บริการ                      20,000,000  28/6/2549                              -  
116 สหกรณ์เดินรถศีขรภูมิ-สุรินทร์ สหกรณ์บริการ                                     -    1/1/2535                              -  
117 สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรสุรินทร์ 49 จำกัด สหกรณ์บริการ                                     -    1/1/2535                              -  
119 สหกรณ์บริการสินค้าเกษตร สหกรณ์บริการ                        5,000,000  24/11/2549                 5,000,000
120 สหกรณ์บริการอีสานใต้ สหกรณ์บริการ                        5,000,000  1/1/2535                 5,000,000
121 สหกรณ์บริการเดินรถรัตนบุรี สหกรณ์บริการ                                     -    1/1/2535                              -  
122 สหกรณ์บริการเดินรถสุรินทร์ จำด สหกรณ์บริการ                        5,000,000  1/1/2535                              -  
123 สหกรณ์บริการพัฒนาอีสาน จำกัด สหกรณ์บริการ                        5,000,000  1/1/2548                 5,000,000
124 สหกรณ์บริการหัตถกรรมเครื่องประดับเงินเขวาสินรินทร์ สหกรณ์บริการ                                     -    1/1/2535                              -  
125 สหกรณ์ผ้าไหมสวายเมืองสุรินทร์ จำกัด สหกรณ์บริการ                      15,000,000  29/8/2547                              -  
126 สหกรณ์สตรีชุมพลบุรี สหกรณ์การเกษตร                      20,000,000 14/6/2549               15,000,000
127 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน                        5,000,000  15/7/2548                 5,000,000
128 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกกระชายพัฒนา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน                                     -    1/1/2535                              -  
129 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอศีขรภูมิ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน                        7,000,000  28/6/2549                              -  
130 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขวาสินรินทร์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน                        1,500,000  8/6/2548                              -  
131 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดาราธิวาสขนาดมอญ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน                      10,000,000  25/4/2548                 3,000,000

- นายเสฐียรพงษ์ อินเพน -
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

สายตรงสหกรณ์จังหวัด
โทร : 0 4451 1275 กด 16
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์