~~~~ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ~~~~
     Please wait..........
เกี่ยวกับองค์กร
กลับหน้าแรก
ประวัติการสหกรณ์
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
โครงสร้างและอัตรากำลัง
เป้าหมายและอำนาจหน้าที่
สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัดยะลา
รายงานการประชุม
แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนงาน / โครงการ
ผลการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงาน

งานส่งเสริมสหกรณ์
PROFILE สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
งบกระทรวงมหาดไทย
แผนงาน งบประมาณ(แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
งบทดลอง
บุคลากร
องค์ความรู้ประจำปี 2560 (KM)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

Other Link
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
webboard
คำถามที่มักจะถามบ่อย
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ webmaster


ผู้เข้าชมทั้งหมด


 

แบบฟอร์มคำขอ ( กรมส่งเสริมสหกรณ์ )
    
  แบบฟอร์มของกรมส่งเสริมสหกรณ์

  แบบฟอร์มคำขอ
     
 หนังสือเตือนให้ชำระหนี้เงินกูู้้
        รายการประกอบการพิจารณาเงินกู้
         
สัญญารับสภาพหนี้
         ทะเบียนรับแจ้งเหตุ
         แบบขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
         สัญญารับใช้หนี้เงินกู้
         ทะเบียนสมาชิก
         คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
         แบบรับรองเงินสดคงเหลือ
         ดัชนีการค้ำประกัน
         ทะเบียนสมาชิก / ทะเบียนหุ้น
         หนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (ไมีมีโฉนดที่ดิน)
         หนังสือรับสภาพความรับผิดตามสัญญากู้เงินและสิทธิเรียกร้องเดิม
         ตัวอย่างรายงานการประชุมของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกเพื่อจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
         รายงานดำรงตำแหน่งกรรมการ
         หนังสือขอผัดชำระเงินรายงวด
         หนังสือรับสภาพความรับผิดสินค้าขาดบัญชี
         แบบคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ
         
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
         ใบรับเงินกู้
         ทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
         รายงานเหตุผิดปกติของสมาชิกสหกรณ์
         ทะเบียนสัญญารับใช้เงินกู้
         หนังสือสภาพความรับผิดตามสัญญาซื้อขายสินค้าและสิทธิเรียกร้องเดิม
         หนังสือขอผ่อนเวลาชำระหนี้เงินกู้ 
      
 
 หนังสือขอยืนยันยอด
         คำขอจดทะเบียนสหกรณ์
         ตัวอย่างแบบหนังสือตอบรับแจ้งให้เกษตรกรทราบ
         ขอความเห็นชอบให้สหกรณ์กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี

  แบบฟอร์มคำขอ ( เฉพาะเจ้าหน้าที่ )
     
  แบบบันทึกใบนำส่งรายงานต่าง ๆ
          แบบขอซ่อมรถยนต์ราชการ
         ใบลาพักผ่อน 
          ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ
          แบบขออนุมัติเปลี่ยนเวร
          แบบขอเบิกวัสดุสำนักงาน
          ใบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
          แบบขอใช้อุปกรณ์โสต
          รายการส่งใช้เงินยืม
          ใบมอบฉันทะ  ( แบบ 4232)
         ใบสัญญายืมเงิน  ( แบบ 8500 )
          แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  ( แบบ 6006 )
          แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน   ( แบบ 6000 )
          ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ( แบบ 8708,8500 , บก111 )
          ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  ( แบบ 7218 )
          ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ( แบบ 7105 )
          คำขอหนังสือการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล  ( แบบ 7100,7101 )


 

   


นายเสน่ห์   สภาพันธ์
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๖,๘นายชาตรี  เกตุเรน
สหกรณ์จังหวัดยะลา
Tel : 08 4193 4686
Fax : 0 7321 2539 #11,13


   
เชื่อมโยงเว็บไซต์