กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลหลัก
หน้าแรก
กฎหมายระเบียบการเงิน การคลัง
เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
ถาม-ตอบการเงินการคลัง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หนังสือเวียนงานคลัง
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทะเบียนครุภัณฑ์
การจัดซื้อ จัดจ้าง
ระบบสินทรัพย์
การโอนเงินเกิน5,000บาท
โครงสร้างอัตรากำลัง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
ทำเนียบบุคลากร
ระบบเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าสาธารณูปโภค
องค์ความรู้ (KM)
อำนาจหน้าที่
ผังเว็บไซต์
ร้องเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์กองคลัง
ติดต่อเว็บ Webmaster

ฐานข้อมูลกลาง
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
ต้นทุนผลผลิตประจำปี
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
แผนปฏิบัติงานประจำปี

ข่าวสาร บันเทิง
Link ข้อมูลข่าวสารLing website
ข่าวสารกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสลาก ธกส
หนังสือพิมพ์
สมัครงาน>> หนังสือเวียนเกี่ยวกับ GFMIS <<
  ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๐๙  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๙๐ เรื่อง การลบเอกสารพักในระบบ GFMIS 
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๒/ว๓๐๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๑๙๔

เรื่อง

 การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online 
  ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๑๙๗

เรื่อง

 ขอความอนุเคราะห์ในการกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการใช้บริการด้าน GFMIS 
  ผ่าน Facebook และระบบ Click Quick 
  ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๑๔

เรื่อง

 ผู้มีสิทธิเข้าระบบ GFMIS ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
 พ.ศ.๒๕๕๑
  ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๒๓

เรื่อง

 คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS  Web Online
  ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๒๒

เรื่อง

 คู่มือการเรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภทในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)
  ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๒๑

เรื่อง

 คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)
  ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๘๘

เรื่อง

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ ๓๑ มีนาคม ผ่าน   
 GFMIS Web Online
  ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๖๕

เรื่อง

 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงิน และการเบิกจ่ายเงิน
 ในระบบ GFMIS
  ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๖๐

เรื่อง

 การปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
  ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๖๑

เรื่อง

 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMIS 
  ที่ กค ๐๔๒๓.๓/๓๗

เรื่อง

 แนวทางการตรวจสอบรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS        
  ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๙

เรื่อง

 แนวทางการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
 
เอกสารแนบ๑   เอกสารแนบ๒
  ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๔๘๓

เรื่อง

 แนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMIS Web Online
       
       

 


 

ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

e-mail : vinaroj@cpd.go.th

โทร. 02-628-5133-4 # 200

 

 

 

 

    โทร. 
    โทร.

 *****************

 

 

 

 

 

 

 
 
 
กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์