กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์


อำนาจหน้าที่กองคลัง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

(ก)  ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ 
       การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
(ข)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
      ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มีหน่วยงานประกอบด้วย
อำนาจหน้าที่งานบริหารทั่วไป

            มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำและรวบรวบแผนงาน งบประมาณ การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ และบริหารงานบุคคลของกองและดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของกอง
 

อำนาจหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
                   มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบการบริหารงานคลังgพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ทุกหน่วยงานของกรมใช้เป็นแนวทางในการจัดทำบัญชีตามหลักการ และนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐดำเนินการปรับปรุงระบบและเปลี่ยนแปลง วิธีการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชีงบประมาณ และการคลังเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานตลอดจนดำเนินการ จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และติดตามผลการปฏิบัติงานของกองคลัง ควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลในการปฏิบัติงานคลังงบประมาณและการบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือเวียนและระเบียบที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีรวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบบริหารงานคลังดำเนินการเรื่องขอทำความตกลงต่างๆ กับกระทรวงการคลังชี้แจงข้อทักท้วงของกลุ่มตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของส่วนกลาง

อำนาจหน้าที่ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
             มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
ทะเบียน เอกสารและการรายงานต่างๆของเงินงบประมาณ
เงินงบกลาง  เงินทดรองราชการ  เพื่อทดรองจ่ายโครงการ
เงินกู้จากต่างประเทศ ตรวจสอบและทำหนังสือยืนยันรายงาน
เงินคงเหลือจัดทำรายงานการเงินตามระบบบัญชีส่งคืนฝ่าย
การเงิน เพื่อจัดทำงบเดือน และวางฎีกาหลังจากบันทึกบัญชี
แล้ว รับผิดชอบในการเบิกจ่าย การโอนย้าย การเปลี่ยนแปลง
อัตราเงินเดือน จัดทำทะเบียนเงินเดือนประจำปี คุมเงินเดือน
เหลือจ่ายจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจ่าย
          หนังสือรับรองเงินเดือนและค่าจ้างประจำ การออก
หนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้ายของส่วนกลาง และจัดทำ
บำเหน็จบำนาญตกทอด การบันทึกบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้างประจำ และการจัดทำบัญชีถือจ่ายลูกจ้างชั่วคราว
(ช.ค. 2) เพื่อยืนยันยอดกับสำนักงบประมาณ และกรมบัญชี
กลาง การขอรับเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการใน
ส่วนกลาง ตลอดจนรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารเงินงบ
ประมาณ เงินงบกลาง และเงินนอกงบประมาณในส่วนที่ไม่
เกี่ยวกับเงินซึ่งให้สหกรณ์กู้ยืมการจัดทำประมาณการรายได้
ของกรม ขออนุมัติเงินประจำงวดตาม พ.ร.บ. งบประมาณราย
จ่ายประจำปี การโอนเปลี่ยนแปลงเงินประจำงวด การขอใช้
เงินเหลือจ่าย การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จัดทำรายงานผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของกรม ดำเนินการตาม
ข้อทักท้วงและชี้แจงเรื่องทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีภูมิภาคแบ่งออกเป็น 3 งาน คือ


1. งานบัญชีเงินงบประมาณ 
                 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชี
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินของเงินงบประมาณเงินงบกลาง
และเงินทดรองราชการเพื่อทดรองจ่าย ตามระบบบัญชีส่วน
ราชการของกระทรวงการคลังจัดทำทะเบียนคุมรายงานการ
เงินในส่วนภูมิภาคทุกหมวดรายจ่ายและ จัดทำรายงานการ
ใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ดำเนินการในเรื่องขยายกันเงิน ไว้
เบิกเหลื่อมปี ชี้แจงข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ในการตรวจสอบบัญชีภูมิภาค  รวบรวมใบสำคัญคู่จ่าย และ
เอกสารทุกหมวดรายจ่าย


2. งานบริหารเงินงบประมาณ
           
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารเงิน
งบประมาณ การเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับเงินซึ่งให้สหกรณ์
กู้ยืมและวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุ
ประสงค์การขออนุมัติเงินประจำงวด โอนเปลี่ยนแปลงเงินงบ
ประมาณ โอนเงินงบประมาณในอำนาจหัวหน้าส่วนราชการ
การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันการโอนเงินกลับส่วน
กลาง จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีของกองคลัง
จัดทำรายละเอียดเงินรายได้แผ่นดินแจ้งการขออนุมัติเงิน
ประจำงวดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกทะเบียนคุมรายได้
ส่วนภูมิภาค จัดทำรายงานต่าง ๆ และทำประมาณการรายได้


3. งานเงินเดือนและค่าจ้าง 
             มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
การโอนย้าย การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน การจัดทำ
ทะเบียนเงินเดือน ประจำปี คุมเงินเดือนเหลือจ่าย
 ออกหนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจ่าย และหนังสือรับรองเงิน
เดือนและค่าจ้างประจำการออกหนังสือรับรองเงินเดือน
ครั้งสุดท้ายของส่วนกลาง ตลอดจนจัดทำและการขอรับ
บำเหน็จบำนาญตกทอดข้าราชการทีเกษียณอายุหรือลาออก
และการบันทึกบัญชีถือจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างประจำ
และการจัดทำบัญชีถือจ่ายลูกจ้างชั่วคราว (ช.ค. 2)
เพื่อยืนยันยอดกับสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
จัดทำหนังสือรับรอง การโอนอัตรา (ว่าง) จากส่วนกลางไป
ส่วนภูมิภาคการจัดทำบัญชีรายละเอียดเงิน พ.ส.ร.
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ การจัดทำบัญชีสรุป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำส่งกรมบัญชีกลาง
รวมทั้งดำเนินการจัดทำและประสานงานกับกองแผนงานใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการประมาณการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี
 
อำนาจหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ 

              มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบใบสำคัญทุกประเภท ซึ่งนำมาเบิกเงินงบประมาณเงินงบกลาง เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณสมทบ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนด รวมทั้งการตรวจสอบใบสำคัญของเงินกู้และเงินช่วยเหลือในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับเงินซึ่งให้สหกรณ์กู้ยืม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของแหล่งเงินกู้และเงินช่วยเหลือ และระเบียบของกระทรวงการคลัง แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ

1. งานตรวจสอบ 1 
                 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนคุมใบสำคัญของงานตรวจสอบ 1 ตรวจสอบเรื่องสัญญาการยืมเงิน ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศของทุกหน่วยงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบใบยืมเงินทดรองราชการ ตรวจสอบใบสำคัญการขนย้ายครอบครัวให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ดำเนินการเรื่องการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายต่างสำนักเบิก

2. งานตรวจสอบ 2 
                มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนคุมใบสำคัญของงานตรวจสอบ 2 ตรวจสอบใบสำคัญ ค่ารับรอง ค่าตอบแทน การเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ การจ้างเหมาการเช่า การจ้างที่ปรึกษา ฯลฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ
สัญญาการยืมเงินทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับเงินซึ่งให้สหกรณ์กู้ และดำเนินการเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่