ชื่อ:

นางอุไร ทับเทศ

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี และงบประมาณ
 Name : Mrs. Urai tapthet
E-Mail : Urai_tu@cpd.go.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
โทร : ๐๒๒๘๒๐๘๘๗ # ๐๘๑๙๓๑๗๐๖๓
 
     
 

ชื่อ:

นางสาวธนวรรณ โชคเศรษฐกิจ

ตำแหน่ง :

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีชำนาญงาน
Name : Miss.  Thanawan  Choksettakit
E-Mail :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
โทร :   ๐๒ ๒๘๒๖๓๔๒  # ๑๖๒
 

ชื่อ:

นางสาวพัชรินทร์ เอกากาย

ตำแหน่ง :

นักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ
 Name : Miss.Patcharin  Akakai
E-Mail : patcharin_ak@cpd.go.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
โทร :  ๐๒ ๒๘๑๒๘๙๐  # ๑๐๘
 

ชื่อ:

นางสาวเปรมฤดี เปี่ยมรอด

ตำแหน่ง :

นักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ
 Name : Miss. Premrudee 
E-Mail :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
โทร : ๐๒ ๒๘๒๐๘๘๗ # ๑๐๖
     
 

ชื่อ:

นางสาวโยษิตา สนนา

ตำแหน่ง :

นักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ
Name  : Miss.  Yosita  Sonna
E-Mail : yosita_so@cpd.go.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
โทร : ๐๒๒๘๒๐๘๘๗ # ๑๐๖
 

ชื่อ:

นางสาวรัชดาภรณ์ ขุนทองเพ็ชร์

ตำแหน่ง :

นักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ
 Name : Miss. Ratchadaporn  Khunthongphet
E-Mail : ratchadaporn_kh@cpd.go.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
โทร : ๐๒๒๘๒๐๘๘๗ # ๑๐๖
 

ชื่อ:

นางสาวรุจิรา จีนคำ

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี
Name : Miss. Rujira  Jeendam
E-Mail : ibar_kwang@cpd.go.th
วุฒิการศึกษา : ปวช.
โทร :  ๐๒ ๒๘๑๒๘๙๐  # ๑๐๘
     
 

ชื่อ:

นางสาวนันท์มนัส นันทโก

ตำแหน่ง :

นักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ
Name  : Miss : Nanmanas Nanthako
E-Mail : nanmanas_na@cpd.go.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
โทร : ๐๒ ๒๘๑๒๘๙๐  # ๑๐๘
 

ชื่อ:

นางสาวธนวรรณ ศรีวงษ์ทอง

ตำแหน่ง :

นักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ
Name  : Miss : Thanawan  Sreewangtong
E-Mail : thanawan_pswt@cpd.go.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
โทร : ๐๒๖๒๘๕๕๒๐ #
 

ชื่อ:

นางสาวนุจรินทร์  อินสม

ตำแหน่ง :

นักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ
Name : Miss. Nootcharin Insom
E-Mail : nootcharin_adrgan@cpd.go.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
โทร : ๐๒ ๒๘๒๐๘๘๗ # ๑๐๖
     
 

ชื่อ:

นางอำภาพรรณ ประสมแสง

ตำแหน่ง :

พนักงานพิมพ์ ส ๔
Name  : Mrss :
E-Mail : aumpun@cpd.go.th
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เลขานุการ)
โทร :  
 
 

ชื่อ:

นายนาวิน ศรีสินอำไพ

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี
Name  : Mr : Navin Srisinumpai
E-Mail :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
โทร : ๐๒๒๘๒๖๓๔๒