กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลหลัก
หน้าแรก
กฎหมายระเบียบการเงิน การคลัง
เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
ถาม-ตอบการเงินการคลัง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หนังสือเวียนงานคลัง
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทะเบียนครุภัณฑ์
การจัดซื้อ จัดจ้าง
ระบบสินทรัพย์
การโอนเงินเกิน5,000บาท
โครงสร้างอัตรากำลัง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
ทำเนียบบุคลากร
ระบบเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าสาธารณูปโภค
องค์ความรู้ (KM)
อำนาจหน้าที่
ผังเว็บไซต์
ร้องเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์กองคลัง
ติดต่อเว็บ Webmaster

ฐานข้อมูลกลาง
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
ต้นทุนผลผลิตประจำปี
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
แผนปฏิบัติงานประจำปี

ข่าวสาร บันเทิง
Link ข้อมูลข่าวสารLing website
ข่าวสารกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสลาก ธกส
หนังสือพิมพ์
สมัครงานร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
อาชีพ:
ที่อยู่:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
 

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

หมายเลขบัตรประชาชน


กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์