กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลหลัก
หน้าแรก
กฎหมายระเบียบการเงิน การคลัง
เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
ถาม-ตอบการเงินการคลัง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หนังสือเวียนงานคลัง
ทะเบียนครุภัณฑ์
การจัดซื้อ จัดจ้าง
ระบบสินทรัพย์
การโอนเงินเกิน5,000บาท
โครงสร้างอัตรากำลัง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ระเบียบ คำสั่ง การเงินการคลัง
ทำเนียบบุคลากร
ระบบเงินเดือน ค่าจ้าง
องค์ความรู้ (KM)
อำนาจหน้าที่
ผังเว็บไซต์
ร้องเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์กองคลัง
ติดต่อเว็บ Webmaster

ฐานข้อมูลกลาง
สรุปการโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 รายหน่วยงาน
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนปฏิบัติงานประจำปี2556
บุคลากร

ข่าวสาร บันเทิง
ข่าวสารกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
Link ที่น่าสนใจ
ตรวจสลาก ธกส
หนังสือพิมพ์
สมัครงาน

แผนผังเว็บไซต์

ข้อมูลหลัก
 • หน้าแรก
 • กฎหมายระเบียบการเงิน การคลัง
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ถาม-ตอบการเงินการคลัง
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเวียนงานคลัง
 • ทะเบียนครุภัณฑ์
 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
 • ระบบสินทรัพย์
 • การโอนเงินเกิน5,000บาท
 • โครงสร้างอัตรากำลัง
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลองค์กร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
 • ระเบียบ คำสั่ง การเงินการคลัง
 • ทำเนียบบุคลากร
 • ระบบเงินเดือน ค่าจ้าง
 • องค์ความรู้ (KM)
 • อำนาจหน้าที่
 • ผังเว็บไซต์
 • ร้องเรียน
 • ที่ตั้งสำนักงาน
 • หมายเลขโทรศัพท์กองคลัง
 • ติดต่อเว็บ Webmaster
 • ฐานข้อมูลกลาง
 • สรุปการโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 รายหน่วยงาน
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 • แผนการจัดหาพัสดุ
 • รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
 • ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
 • เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 • แผนปฏิบัติงานประจำปี2556
 • บุคลากร
 • ข่าวสาร บันเทิง
 • ข่าวสารกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
 • ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • Link ที่น่าสนใจ
 • ตรวจสลาก ธกส
 • หนังสือพิมพ์
 • สมัครงาน

 • กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์

  ติดต่อ webmaster