ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
     Please wait..........
Untitled Document


หน้าหลัก
หน้าแรก
กระดานข่าว

เกี่ยวกับศูนย์
ที่ตั้ง
ประวัติความเป็นมา
แผนที่โครงการ
ทำเนียบผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 58
ผลการปฏิบัติงาน
map

บุคลากร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ

หุบกะพงแผ่นดินราชา
แผ่นดินราชา
ภาพในหลวงกับหุบกะพง
พิธีมอบหนังสืออนุญาต
กิจกรรมรับเสด็จ

ศูนย์เรียนรู้
คณะศึกษาดูงาน
นิทรรศการด้านการสหกรณ์
สถิติคณะดูงาน
สถานีเรียนรู้
ภูมิทัศน์รอบศูนย์เรียนรู้
ขั้นตอนเข้าดูงาน

สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง
ข้อมูลสหกรณ์
ธุรกิจสหกรณ์

ป่านศรนารายณ์
ประวัติป่านศรนารายณ์
ผลิตภัณฑ์ป่าน

ทับทิมไทย-อิสราเอล
การเจริญเติบโตของทับทิม
การตัดแต่งกิ่ง

หน่อไม้ฝรั่ง
การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประวัติโครงการ
ชื่อสมุนไพรที่ปลูก
ผังแปลง
ภาพกิจกรรม

งานที่ดิน/ชลประทาน
ระเบียบที่ดิน
คำสั่งคณะกรรมการ
รูปแบบการจัดที่ดิน
รายงานการประชุม

DOWNLOAD
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

รวม Link
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
โครงการแหลมผักเบี้ย
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร<<<  "ันความทุกข์ทั่วกันทุกวันนี้ ยังแต่พระบารมีล้นเกล้าฯ ด้วยพระเนตรพระกรรณจึงบรรเทา ให้ความเร่าร้อนหายกลายเป็นเย็น"...>>>

 

     สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2514 เกษตรกรในโครงการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ธุรกิจของสหกรณ์ที่บริการสมาชิก คือ
  1. ธุรกิจสินเชื่อ

  2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

  3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต

  4. ธุรกิจบริการ

  5. ธุรกิจไก่ไข่
    
  ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีแรก (พ.ศ. 2515) สหกรณ์มีทุนดำเนินงาน 253,677.50 บาท มีทุนเรือนหุ้น 175,000 บาท มีเงินสำรอง 60,661.50 บาท และมีกำไรจากการดำเนินงานในปีแรก จำนวน 3,376.22 บาท กิจการสหกรณ์ได้เจริญขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก จำนวน 477 ครอบครัว มีผลการดำเนินงาน (30 มิถุนายน 2557) สรุปได้ดังนี้
   1.  สมาชิก                                             489        ครอบครัว

    2.  ทุนเรือนหุ้น                            2,471,740.00   บาท

    3.  ทุนสะสมตามข้อบังคับ               656,530.00   บาท

    4.  ทุนสำรอง                               4,673,905.00  บาท

    5.  ธุรกิจสินเชื่อ                        157,827.01  บาท       

   6. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย       207,917.43  บาท  
    7. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต         1,882,386.54 บาท

    8. ธุรกิจบริการ                            57,607.34 บาท

    9. ธุรกิจไก่ไข่                          (186,796.28) บาท

 10. รายได้อื่น ๆ                        1,405,412.31 บาท

             กำไรสุทธิประจำปี  1,930,143.86 บาท                

       

                                             

กลุ่มอาชีพ สังกัดสหกรณ์การกษตรหุบกะพง จำกัด

 ที่

ชื่อกลุ่ม 

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม 

 สถานที่ตั้งกลุ่ม

ประธานกลุ่ม 

 สมาชิกกลุ่ม

 โทรศัพท์

 1 กลุ่มสตรีสหกรณ์
หุบกะพง
สาขาศิลปาชีพ
พิเศษจักสาน
ป่านศรนารายณ์ 
 หมวก กระเป๋ม
เข้มขัด  รองเท้า
พวงกุญแจ
ฯลฯ
 ซอย 2 ม.8
ต.เขาใหญ่
อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี
 นางสำเนา 
        เกาะเกตุ

 23 คน

 086-16004549
 2. กลุ่มสตรีสหกรณ์
หุบกะพง 
สาขาขนม

 ขนมตาล ตะโก้
 ใส่ไส้ ข้าวต้มมัด ฯลฯ

ซอย 2 ม.8
ต.เขาใหญ่
อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี
 นางกัญญา    
     แป้นทอง

 30 คน

 
 3  กลุ่มสตรี
ผลิตภัณฑ์
ของใช้
ในครัวเรือน
 น้ำยาล้างจาน
ครีมอาบน้ำ
น้ำยาปรับผ้านุ่ม
ครีมนวด
ยาสระผม ฯลฯ
 ซอย 3 ม.8
ต.เขาใหญ่
อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี
 นางปิ่นรัตน์ 
          ตันหยง

 31 คน

 081-7046831,
032-593152
 4  กลุ่มสตรีสหกรณ์
หุบกะพง
สาขาแปรรูป
น้ำผลไม้
 น้ำกระเจี๊ยบ,
พุทธา มะตูม
บ๊วย มะขาม ฯลฯ
 ซอย 2 ม.8
ต.เขาใหญ่
อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี
 นางบุญส่ง 
         ได้รูป

 20 คน

 088-8609840
5  กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน
หุบกะพง
 โคขุน 
อาหารสัตว์
 ซอย 2 ม.8
ต.เขาใหญ่
อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี
 นายออด 
      พรมรักษา

 20 คน

 085-1952514
 6  กลุ่มผุ้เลี้ยงแพะ
หุบกะพง
 แพะ  ซอย 9 ม.8
ต.เขาใหญ่
อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี
 นายมนูญ 
   เตี๋ยวศรีทอง

 15 คน

 085-7042909
 7  กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย
หุบกะพง
 หน่อไม้ฝรั่ง
บวบ พริก
มะเขือ ฯลฯ
 ซอย 1 ม.8
ต.เขาใหญ่
อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี
 นางขวัญเรือน  
        บุศภัค 

 37 คน

 082-3625808
 8  กลุ่มผู้ปลูกผัก
ไฮโดรโปนิค
 ผักกาดแก้ว
ฯลฯ
 ซอย 8 ม.8
ต.เขาใหญ่
อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี
 นายสนั่นศักดิ์
      บุญพิทักษ์
   
 9  กลุ่มผู้ใช้น้ำ  น้ำเพื่อการ
เกษตรจาก
อ่างเก็บน้ำ
ในพื้นที่โครงการ
หุบกะพง
 สหกรณ์การ
เกษตร
หุบกะพง จำกัด
ซอย 2 ม.8
ต.เขาใหญ่
อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี
 ด.ต.ศรีไพล  
        วงษ์เพ็ง

 77 คน

083-3126633 
             

 

 

 

 

ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง หมู่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120   
โทร. 0-3247-1100,471543 โทรสาร 0-3247-1543
E-mail : hubkapong@hotmail.com
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๕


นายประกอบ  เผ่าพงศ์

สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี


นางสาวอัญชนา   แก้วชื่น
ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง


 

 สนใจติดต่อได้ที่นี่
   สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด
 99 หมู่ที่ 8 ต. เขาใหญ่  อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี 76120
 โทรศัพท์ 0-3247-1286,0-3259-3173


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved