ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
     Please wait..........
Untitled Document


หน้าหลัก
หน้าแรก
กระดานข่าว

เกี่ยวกับศูนย์
ที่ตั้ง
ประวัติความเป็นมา
แผนที่โครงการ
ทำเนียบผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงาน ปี ๕๗
map

บุคลากร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ

หุบกะพงแผ่นดินราชา
ภาพในหลวงกับหุบกะพง
แผ่นดินราชา
พิธีมอบหนังสืออนุญาต
กิจกรรมรับเสด็จ

ศูนย์เรียนรู้
คณะศึกษาดูงาน
สถิติคณะดูงาน
สถานีเรียนรู้
ครบรอบ 1 ปี
ภูมิทัศน์รอบศูนย์เรียนรู้
ขั้นตอนเข้าดูงาน

สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง
ข้อมูลสหกรณ์
ธุรกิจสหกรณ์

ป่านศรนารายณ์
ประวัติป่านศรนารายณ์
ผลิตภัณฑ์ป่าน
การฝึกอบรม

ทับทิมไทย-อิสราเอล
การเจริญเติบโตของทับทิม
การตัดแต่งกิ่ง

หน่อไม้ฝรั่ง
การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประวัติโครงการ
ชื่อสมุนไพรที่ปลูก
ผังแปลง
ภาพกิจกรรม

งานที่ดิน/ชลประทาน
ระเบียบที่ดิน

DOWNLOAD
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

รวม Link
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
โครงการแหลมผักเบี้ย
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรจำนวนผู้เข้าชม<<<  "ันความทุกข์ทั่วกันทุกวันนี้ ยังแต่พระบารมีล้นเกล้าฯ ด้วยพระเนตรพระกรรณจึงบรรเทา ให้ความเร่าร้อนหายกลายเป็นเย็น"...>>>

 

     สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2514 เกษตรกรในโครงการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ธุรกิจของสหกรณ์ที่บริการสมาชิก คือ
  1. ธุรกิจสินเชื่อ

  2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

  3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต

  4. ธุรกิจบริการ

  5. ธุรกิจไก่ไข่
    
  ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีแรก (พ.ศ. 2515) สหกรณ์มีทุนดำเนินงาน 253,677.50 บาท มีทุนเรือนหุ้น 175,000 บาท มีเงินสำรอง 60,661.50 บาท และมีกำไรจากการดำเนินงานในปีแรก จำนวน 3,376.22 บาท กิจการสหกรณ์ได้เจริญขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก จำนวน 477 ครอบครัว มีผลการดำเนินงาน (30 มิถุนายน 2557) สรุปได้ดังนี้
   1.  สมาชิก                                             489        ครอบครัว

    2.  ทุนเรือนหุ้น                            2,471,740.00   บาท

    3.  ทุนสะสมตามข้อบังคับ               656,530.00   บาท

    4.  ทุนสำรอง                               4,673,905.00  บาท

    5.  ธุรกิจสินเชื่อ                        157,827.01  บาท       

   6. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย       207,917.43  บาท  
    7. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต         1,882,386.54 บาท

    8. ธุรกิจบริการ                            57,607.34 บาท

    9. ธุรกิจไก่ไข่                          (186,796.28) บาท

 10. รายได้อื่น ๆ                        1,405,412.31 บาท

             กำไรสุทธิประจำปี  1,930,143.86 บาท                

         สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ยังมีกลุ่มสตรีสหกรณ์
ในสังกัดอีก จำนวน
 
8 กลุ่ม ดังนี้
1.
กลุ่มสตรีสหกรณ์สาขาศิลปาชีพป่านศรนารายณ์

   มีสมาชิก 35 คน

2. กลุ่มสตรีสหกรณ์สาขาขนม และผลิตภัณฑ์อาหาร 

   มีสมาชิก 41 คน

3. กลุ่มสตรีสหกรณ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรและอาหาร 

   มีสมาชิก 14 คน
4.กลุ่มหุบกะพงไวน์ไทย  มีสมาชิก 18 คน

5.กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน มีสมาชิก 47 คน
6.กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน  มีสมาชิก 20 คน
7.กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกะพง มีสมาชิก 22 คน
8. กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยหุบกะพง  มีสมาชิก 27 คน

                                             

 

 

 

 

 

 

ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง หมู่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120   
โทร. 0-3247-1100,471543 โทรสาร 0-3247-1543
E-mail : hubkapong@hotmail.com


นายสุวัฒน์  ขันเชื้อ
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
โทร.๐๘๗-๖๔๑๕๐๑๖


นายสายันต์  สนใจ
ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
E-mail :
sayan_s@cpd.go.th


 

 สนใจติดต่อได้ที่นี่
   สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด
 99 หมู่ที่ 8 ต. เขาใหญ่  อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี 76120
 โทรศัพท์ 0-3247-1286,0-3259-3173


 


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved