ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
     Please wait..........
Untitled Document


หน้าหลัก
หน้าแรก
กระดานข่าว

เกี่ยวกับศูนย์
ที่ตั้ง
ประวัติความเป็นมา
แผนที่โครงการ
ทำเนียบผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 58
ผลการปฏิบัติงาน
map

บุคลากร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ

หุบกะพงแผ่นดินราชา
แผ่นดินราชา
ภาพในหลวงกับหุบกะพง
พิธีมอบหนังสืออนุญาต
กิจกรรมรับเสด็จ

ศูนย์เรียนรู้
คณะศึกษาดูงาน
นิทรรศการด้านการสหกรณ์
สถิติคณะดูงาน
สถานีเรียนรู้
ภูมิทัศน์รอบศูนย์เรียนรู้
ขั้นตอนเข้าดูงาน

สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง
ข้อมูลสหกรณ์
ธุรกิจสหกรณ์

ป่านศรนารายณ์
ประวัติป่านศรนารายณ์
ผลิตภัณฑ์ป่าน

ทับทิมไทย-อิสราเอล
การเจริญเติบโตของทับทิม
การตัดแต่งกิ่ง

หน่อไม้ฝรั่ง
การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประวัติโครงการ
ชื่อสมุนไพรที่ปลูก
ผังแปลง
ภาพกิจกรรม

งานที่ดิน/ชลประทาน
ระเบียบที่ดิน
คำสั่งคณะกรรมการ
รูปแบบการจัดที่ดิน
รายงานการประชุม

DOWNLOAD
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

รวม Link
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
โครงการแหลมผักเบี้ย
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร<<<  " ันความทุกข์ทั่วกันทุกวันนี้ ยังแต่พระบารมีล้นเกล้าฯ ด้วยพระเนตรพระกรรณจึงบรรเทา ให้ความเร่าร้อนหายกลายเป็นเย็น"...>>>

 ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน

 1. โปรดตรวจสอบวัน และเวลา จากเจ้าหน้าที่ ประสานทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-471543, 085-9017182, 085-9017608
2. เมื่อได้วันและเวลาที่แน่นอนแล้ว ขอความกรุณาทำหนังสือขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน

     - เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
     - แจ้งวัน เวลา จำนวนผู้เข้าชม  (ไม่เกิน 250 คน)
     - แจ้งเบอร์ผู้ประสานงาน (มือถือ) เพื่อสะดวกในการประสานงาน
     - ส่งหนังสือที่ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง หมู่ 8 ต.เขาใหญ่ 
       อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120  หรือ Fax 0-3247-1543 หรือ
     - E-mail : hubkapong@hotmail.com           ตัวอย่างหนังสือ  คลิ๊ก
3. การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
    - ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.00 น.
    - วันจันทร์ - เสาร์
    - หยุดวันอาทิตย์  , ปีใหม่, สงกรานต์ 
4. ขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
    - โปรดมาตามวันและเวลาที่ได้แจ้งยืนยันไว้แล้ว เพื่อไม่ให้กระทบกับเวลาของคณะผู้เข้าเยี่ยมชมคณะอื่น
    - ใช้อุปกรณ์ในห้องนิทรรศการของศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ด้วยความระมัดระวัง
    - ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะในห้องบรรยาย ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้
    - โปรดให้ความเคารพต่อสถานที่ในขณะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
    หมายเหตุ   ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้สิทธิการเข้าศึกษาดูงานแก่หน่วยงานที่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นก่อน และใน 1 วัน ศูนย์ฯ จะรับคณะศึกษาดูงาน จำนวน 6 คณะ (คณะละไม่เกิน 250 คน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง)

กิจกรรมการศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง สรุปโดยย่อ

กิจกรรมที่ 1   เข้ารับฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของโครงการฯ  
 อาคารคุ้มเกล้าสหกรณ์  
ประมาณ 1 ชั่วโมง  (ในบริเวณศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง)

กิจกรรมที่ 2   เข้าเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้จากแปลงสาธิตการเกษตรของจริง โดยจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพในการเกษตร จำนวน  6 สถานี ให้ท่านได้เลือกชม ประกอบด้วย

       1. สถานีเรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง    ของ  นายตี๋            คล่องแคล่ว 
         2. สถานีเรียนรู้การเลี้ยงโคขุน             ของ  นายออด        พรมรักษา
         3. สถานีเรียนรู้ปลูกผักปลอดภัย         ของ  นายสด          นิจก 
         4. สถานีเรียนรู้การเลี้ยงโคนม             ของ  นายดำเนิน   เทียนชัย
         5. สถานีเรียนรู้ป่านศรนารายณ์          ของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด
         6. สถานีเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน    ของ  นางปิ่นรัตน์  ตันหยง

ซึ่งทั้ง 6 สถานี จะใช้เวลาเยี่ยมชมประมาณ สถานีละ 30 นาที (ขึ้นอยู่กับเงื่อนเวลาของแต่ละคณะที่เข้าเยี่ยมชม) โดยให้คณะผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถเลือกเยี่ยมชมได้ตามความประสงค์

แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง หมู่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120   
โทร,471543 โทรสาร 0-3247-1543
E-mail : hubkapong@hotmail.com
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๕


นายประกอบ  เผ่าพงศ์

สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี


นางสาวอัญชนา   แก้วชื่น
ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง


 

 สนใจติดต่อได้ที่นี่
   สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด
 99 หมู่ที่ 8 ต. เขาใหญ่  อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี 76120
 โทรศัพท์ 0-3247-1286,0-3259-3173


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved