ยินดีต้อนรับทุกๆท่านที่เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา.......
     Please wait..........
นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างบุคลากร
ข้อมูลส่งเสริมสหกรณ์
ความรู้ทั้วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
อำนาจหน้าที่หน่วยงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
งบประมาณแต่ละปี
แผนที่ตั้งสำนักงาน

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจ

ลิงค์เว็บไชน์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกร์จังหวัดนครราชสีมา
สหกรณ์การเกษตรสูงเนินจำกัด


ข่าวสาร
สมัครรับข่าวสาร
สมัครยกเลิก


ประชาสัมพันธ์
นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

                                                           ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
                         เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาสำรวจวงรอบ-รายแปลงที่ดินด้วยค่าพิกัด UTM
                                                    ------------------------------------------
             จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาสำรวจวงรอบ-รายแปลง ด้วยค่าพิกัด UTM ปริมาณงาน 50,802 ไร่
ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ตำบลโป่งแดง อำเภอ- ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน ตาม พ.ร.บ. ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
    หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนระบุวัตถุประสงค์ชัดเจนว่า ประกอบกิจการรับจ้างทำการสำรวจรังวัด
2. เป็นผู้มีผลงานสำรวจประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000.-บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
และเป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยหน่วยงานท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
เป็นคู่สัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันประกาศประกวดราคานี้
3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น.
ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ และกำหนดเปิดซองประกวดราคา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 1,000.-บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)
ได้ที่นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ เลขที่ 27 หมู่ 5 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4424-9304-5
ในวันและเวลาราชการ อนึ่ง งานตามประกาศประกวดราคานี้ จำนวนเงิน 2,132,160.-บาท(สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบ-บาทถ้วน) ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการตามประกาศประกวดราคา จึงขอสงวนสิทธิ
การลงนามในสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548
Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved