สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
     Please wait..........
Aleo Flash Intro Banner Maker


 

ข้อมูลขององค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
โครงสร้างอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
แผนผังเว็บไซต์

งานแผนและผล
แผนปฎิบัติงานประจำปี
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
การถ่ายทอดตัวชี้วัด
รายงานประจำปี
Action plan
รายงานการประชุม CPS และการประชุมร่วมกลุ่มส่งเสริมกับกลุ่มงาน
ปฎิทินการปฎิบัติงานของสำนักงานฯ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลโปรไฟล์รายสหกรณ์
ข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลภาพรวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงาน กสส.
โครงการตามแผนจังหวัด
อุปกรณ์ตลาด
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมฯ
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ 2553 ฉบับที่ 2
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ประมวลระเบียบ/คำสั่ง/คำแนะนำ
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.
ระเบียบคำสั่ง คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

หน่วยงานกรมฯ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
หน่วยงานอื่นของกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ
GFMIS
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ
สหกรณ์ในจังหวัด
หน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรี

บริการของเรา
รายงานการประชุม
การจัดการองค์ความรู้
ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
กระดานข่าว/webboard
สมัครสมาชิก
คำถามที่มักถามบ่อย (FAQ)
ร้องเรียน
ค้นหา e-mail
ผังเว็ปไซด์ sitemap


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

Slides โดย index.html
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพข่าว/กิจกรรม

สหกรณ์จังหวัดกาญจนุบรี พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  อ่านต่อ...


                      

สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัด รับพรและมอบกระเช้าผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558  อ่านต่อ...


                      

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวา 2557  อ่านต่อ...


                      

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2557 โดยนายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ประธานจัดกิจกรรมฯ  อ่านต่อ...


                      

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างองค์ความรู้แก่คณะกรรมการสหกรณ์ ฯ  อ่านต่อ...


                      

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี มอบเอกสารการจดทะเบียน ให้แก่สหกรณ์การเกษตรเมืองไทยโยค จำกัด  อ่านต่อ...


                      

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่1 ปี 2558   อ่านต่อ...


                      

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ในงาน วันรวมน้ำใจ ปี 2557   อ่านต่อ...


                      

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 57 สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด    อ่านต่อ...


                      

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด  อ่านต่อ...


                      

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการ/ลูกจ้าง ร่วมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่  1   อ่านต่อ...


                      

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการ/ลูกจ้าง ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราชฯ   อ่านต่อ...


                      

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4  อ่านต่อ...


                      

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี รับรางวัลการจัดทำผลสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 อ่านต่อ...


                      

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมาตรฐานสหกรณ์ปี 2557 (30/10/2557)
ประกาศมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี2557 (30/10/2557)
ประกาศคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความและการประดิษฐ์กระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้ (16/09/2557)
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ แต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้ชำระบัญชีฯสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (20/11/2556)
ประกาศขายรถราชการที่ใช้งานแล้วของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี (20/06/2556)
ดูข่าวทั้งหมด>>>
ข่าวงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
คู่มือรายงานผลระบบส่งเสริมสหกรณ์ Online (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์) (19/03/2556)
แบบทดสอบรายงาน cpdcard (14/03/2556)
แบบสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน / ภายนอก (SWOT Analysis) (19/04/2555)
แผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2555-2559 (28/02/2555)
แผนปรับประปรุงกระบวนงานตามภารกิจและการวางระบบการบริหารจัดการงบประมาณ (11/01/2555)
ดูข่าวทั้งหมด>>>
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการแก้ไขข้อบังคับ (28/06/2556)
คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพิ่มเติม (28/06/2556)
กฎ/ระเบียบ การขออนุญาตและการทำข้อคกลงแบ่งปันผลประโยชน์ (13/06/2556)
รายงานความพึงพอใจปี 2555 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (13/06/2556)
เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว มัน ยางพารา ฯลฯ (18/03/2556)
ดูข่าวทั้งหมด>>>


คลิกเพื่อดูวีดีโอ

  

พระบิดาสหกรณ์ไทย

พระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาการสหกรณ์ไทย


ผู้บริหาร

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล
สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ตรวจผลรางวัล
สลากกินแบ่งรัฐบาล

 

 


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่ 123 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3451 1587 โทรสาร 0 3451 6093
email:cpd_kanchanaburi@cpd.go.th
คมชาติ  บุพศิริ ผู้ดูเว็ปไซด์ 088-4588366