สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
     Please wait..........
Aleo Flash Intro Banner Maker


 

ข้อมูลขององค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
โครงสร้างอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
แผนผังเว็บไซต์

งานแผนและผล
แผนปฎิบัติงานประจำปี
การถ่ายทอดตัวชี้วัด
รายงานประจำปี
Action plan
รายงานการประชุม CPS และการประชุมร่วมกลุ่มส่งเสริมกับกลุ่มงาน
ปฎิทินการปฎิบัติงานของสำนักงานฯ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลโปรไฟล์รายสหกรณ์
ข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลภาพรวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สรุปโครงการตามแผนงาน กสส.
สรุปโครงการตามแผนจังหวัด
อุปกรณ์ตลาด
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมฯ
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ 2553 ฉบับที่ 2
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.
ระเบียบคำสั่ง คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

หน่วยงานกรมฯ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ
สหกรณ์ในจังหวัด
หน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรี

บริการของเรา
รายงานการประชุม
การจัดการองค์ความรู้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
กระดานข่าว/webboard
สมัครสมาชิก
คำถามที่มักถามบ่อย (FAQ)
ร้องเรียน
ค้นหา e-mail
ผังเว็ปไซด์ sitemap


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่านภาพข่าว/กิจกรรม

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  จัดโครงการ เพื่อพ่อขอทำดี และ 1 จังหวัด1ความดี ทำดีเพื่อแม่


                      

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล ประธานเปิดงานป่ารักษ์น้ำ สู่ความยั่งยืน ณ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี


                      

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเข้าร่วมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ


                      

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตรฯ


                      

นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี พศ.2559 ณ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


                      

นายสุกรี  พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 4,5 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนและติดตามงานฯ


                      

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดการประชมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง


                      

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวเปิดโครงการสส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล


                      

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ประธานดำเนินการประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 59-60


                      

นายสุกรี  พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 4,5 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนและติดตามงานฯ


                      

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  ประชุมสมาชิกใหม่ฯ


                      

การประชุมเขตตรวจราชการ 4,5 เพื่อติดตามงานของสหกรณ์จังหวัด


                      

ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี จัดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ (100ปี สหกรณ์ไทย)


                      

ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ของสหกรณ์ไทย ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบุรี จำกัด


                      

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมทางวิชาการ 100 ปีสหกรณ์ไทย


                      

นายธำรง  ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ครั้งที่ 1ปี 2559


                      

ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2559 ณ ห้องประชุุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี


                      

สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการธุรกิจการค้าชายแดนฯ


                      

สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน และสร้างความรู้ภาคเกษตรกรฯ


                      

โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน


                      

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโคงการเพิ่มศักยภาพในด้านองค์ความรู้และการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกฯ


                      

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมตัวเแทนสหกรณ์ภาคการเกษตร เข้าร่วมอบรม การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ ฯ


                      

ายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดการประชุมการสร้างเครือข่ายของสหกรณ์


                      

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบุรี


                      

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ประธานประชุมเพื่อดำเนินตามโครงการเจรจาธุรกิจการค้าชายแดนไทย-พม่า


                      

นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี มอบรางวัล โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ


                      

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (22/09/2559)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (22/09/2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ นักวิชาการมาตรฐานสินค้า (19/09/2559)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (12/09/2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ยานพาหนะและขนส่ง (01/03/2559)
ประกาศขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ใช้งานแล้ว ชำรุดและเสื่อมสภาพ (10/02/2559)
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาเครื่องจักรกลการเกษตร (14/12/2558)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์ หรือเหล็ก (14/12/2558)
ดูข่าวทั้งหมด>>>
เอกสาร/แบบฟอร์ม/คู่มือ/รายงาน
แบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน (01/02/2559)
คู่มือรายงานผลระบบส่งเสริมสหกรณ์ Online (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์) (13/10/2558)
แผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2555-2559 (13/10/2558)
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล Profile สหกรณ์ (24/06/2558)
คู่มือการแก้ไขข้อบังคับ (28/06/2556)
คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพิ่มเติม (28/06/2556)
กฎ/ระเบียบ การขออนุญาตและการทำข้อคกลงแบ่งปันผลประโยชน์ (13/06/2556)
เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว มัน ยางพารา ฯลฯ (18/03/2556)
ดูข่าวทั้งหมด>>>


คลิกเพื่อดูวีดีโออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่ 123 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3451 1587 โทรสาร 0 3451 6093 email:cpd_kanchanaburi@cpd.go.th
คมชาติ บุพศิริ ผู้ดูเว็ปไซด์ 088-4588366


พระบิดาสหกรณ์ไทย

พระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระบิดาการสหกรณ์ไทย

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี


นายนรินทร์  ยิ้มสรวล
สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 


ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ตรวจผลรางวัล
สลากกินแบ่งรัฐบาล