สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
     Please wait..........
Aleo Flash Intro Banner Maker


 

ข้อมูลขององค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
โครงสร้างอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
แผนผังเว็บไซต์

งานแผนและผล
แผนปฎิบัติงานประจำปี
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
การถ่ายทอดตัวชี้วัด
แผนผังกลยุทธ์
รายงานประจำปี
กิจกรรมการขับเคลื่อนค่านิยม
Action plan
รายงานการประชุม CPS
ปฎิทินการปฎิบัติงานของสำนักงานฯ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลโปรไฟล์รายสหกรณ์
ข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลภาพรวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงาน กสส.
โครงการตามแผนจังหวัด
อุปกรณ์ตลาด
ตัวชีวัดตามแผนงานงบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมฯ
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ
ข้อมูลพื้นฐานสหกรณ์/กลุ่มฯ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ 2553 ฉบับที่ 2
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
พรก.ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547
ประมวลระเบียบ/คำสั่ง/คำแนะนำ
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.
ระเบียบคำสั่ง คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อบังคับ/ระเบียบสหกรณ์

โครงการพระราชดำริ
โครงการ ต.ช.ด.

หน่วยงานกรมฯ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อน
กองแผนงาน
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
หน่วยงานอื่นของกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ
GFMIS
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ
สหกรณ์ในจังหวัด
หน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรี

บริการของเรา
รายงานการประชุม
การจัดการองค์ความรู้
ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
กระดานข่าว/webboard
สมัครสมาชิก
คำถามที่มักถามบ่อย (FAQ)
ร้องเรียน
ค้นหา e-mail
ผังเว็ปไซด์ sitemap


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี: วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


 


ดาวน์โหลดฟ้อนท์ ไทยสารบัญ PSK

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน e-learning

ดาวน์โหลดคู่มือระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์ฯ


ภาพข่าว/กิจกรรม

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ ครั้งที่ 3  โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีชั้น  4  อ่านต่อ...


                      

นายวัชรินทร์  ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  อ่านต่อ...


                      

กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกบุคลากรกรมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  อ่านต่อ...


                      

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานมหกรรมสินค้าไทยสร้างเศรษฐกิจไทย 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี  อ่านต่อ...


                      

ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี 2557  อ่านต่อ...


                      

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง เข้ารับเสด็จโดยพร้อมเพรียง อ่านต่อ...


                      

นายวัชรินทร์  ภู่แพร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มอาชีพระดับจังหวัด อ่านต่อ...


                      

นายวัชรินทร์  ภู่แพร เป็นประธานเปิดการอบรมฟื้นฟูอาชีพ ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบุรี จำกัด ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 60 ราย อ่านต่อ...


                      

นายวรพจน์  วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 เข้าร่วมโครงการโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ฯ อ่านต่อ...


                      

นายอัครภัทร  วอนเพียร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหง" ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดกาญจนบุรี อ่านต่อ...


                      

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจรเข้เผือก จำกัด  อ่านต่อ...


                      

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ออกพื้นที่เพื่อชี้แจงกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพโครงการพักหนี้ฯ  อ่านต่อ...


                      

โครงการทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์งานสหรกณ์ให้กับเด็กนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ  อ่านต่อ...


                      

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายเสนอ  ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 4-5 นายวัชรินทร์  ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ให้การต้อนรับ  อ่านต่อ...


                      

สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี อ่านต่อ...


                      

นายเสนอ  ชูจันทร์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงาน และชี้แจงนโยบายในการทำงานฯ อ่านต่อ...


                      

นายวรพจน์  วิเศษสิงห์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเขาปู่คง จำกัด อ่านต่อ...


                      

นายวัชรินทร์ ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2556 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จำกัด อ่านต่อ...


                      

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายบุญญะพัฒน์  จันทรอุไร ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ อ่านต่อ...


                      

นายวัชรินทร์  ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสุดดีและคำปฏิญาณตนการปฎิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2556 อ่านต่อ...


                      

นายเสนอ  ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมด้วยนายวัชรินทร์  ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี นำ ข้าราชการ ลุกจ้าง เข้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน กิจการสหกรณ์นักเรียน โรงเรียน ตชด.สุนทรเวช อ่านต่อ...


                      

นายกาศพล  แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส. ระดับจังหวัด อ่านต่อ...


                      

สหกรณนายวัชรินทร์  ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม การเชื่อมโยงธุรกิจ ด้านการรวบรวมยางพารา ณ ห้องประชุมนิคมสหกรณ์ ทองผาภูมิ อ่านต่อ...


                      

ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงาน วันรวมน้ำใจ อ่านต่อ...


                      

นายวัชรินทร์  ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี อ่านต่อ ...


                      

นายวัชรินทร์  ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด อ่านต่อ ...


                      

นายธนรัฐ  โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง  อ่านต่อ ...


                      

นายวัชรินทร์  ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ บำเพ็ญพระกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อ่านต่อ ...


                      

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 ผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ บทบาท พันธกิจ และความรับผิดชอบชองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการทำฟาร์มแบบมีสัญญา อ่านต่อ ...


                      

นายวัชรินทร์  ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด อ่านต่อ ...


                      

นายวัชรินทร์  ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมพิจารณากำหนดแผนปฏิบัติงานโครงการที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ ...


                      

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานประจำปี 2556 อ่านต่อ ...


                      

นายวัชรินทร์  ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานฯ นำสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านต่อ ...


                      

นายวัชรินทร์  ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองบัว จำกัด อ่านต่อ ...


                      

นายวัชรินทร์  ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนากาญจน์ จำกัด อ่านต่อ ...


                      

นายวัชรินทร์  ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ลงพึ้นที่เพื่อตรวจการบุกรุกป่าไม้ในเขตพื้นที่นิคมฯ  อ่านต่อ ...


                      

นายวรพจน์  วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 ลงพื้นที่ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบฯ  อ่านต่อ ...


                      

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2556 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน  อ่านต่อ ...


                      

ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ แต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้ชำระบัญชีฯสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (20/11/2556)
ประกาศขายรถราชการที่ใช้งานแล้วของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี (20/06/2556)
ประกาศผลการสอบราคาก่อสร้างห้องน้ำอาคารห้องประชุม (29/05/2556)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ใช้แล้ว (18/09/2555)
รายงานพิเศษสถานการณ์การเกษตรและสหกรณ์ (06/08/2555)
ดูข่าวทั้งหมด>>>
ข่าวงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
คู่มือรายงานผลระบบส่งเสริมสหกรณ์ Online (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์) (19/03/2556)
แบบทดสอบรายงาน cpdcard (14/03/2556)
แบบสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน / ภายนอก (SWOT Analysis) (19/04/2555)
แผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2555-2559 (28/02/2555)
แผนปรับประปรุงกระบวนงานตามภารกิจและการวางระบบการบริหารจัดการงบประมาณ (11/01/2555)
ดูข่าวทั้งหมด>>>
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการแก้ไขข้อบังคับ (28/06/2556)
คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพิ่มเติม (28/06/2556)
กฎ/ระเบียบ การขออนุญาตและการทำข้อคกลงแบ่งปันผลประโยชน์ (13/06/2556)
รายงานความพึงพอใจปี 2555 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (13/06/2556)
เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว มัน ยางพารา ฯลฯ (18/03/2556)
ดูข่าวทั้งหมด>>>

 

พระบิดาสหกรณ์ไทย

พระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาการสหกรณ์ไทย


ผู้บริหาร


 0818519420

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ตรวจผลรางวัล
สลากกินแบ่งรัฐบาล

 

 


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่ 123 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3451 1587 โทรสาร 0 3451 6093
email:cpd_kanchanaburi@cpd.go.th