website สหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี
     Please wait..........
Aleo Flash Intro Banner Maker


 

ข้อมูลขององค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
โครงสร้างอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
แผนผังเว็บไซต์

งานแผนและผล
แผนปฎิบัติงานประจำปี
การถ่ายทอดตัวชี้วัด
รายงานประจำปี
Action plan
รายงานการประชุม CPS และการประชุมร่วมกลุ่มส่งเสริมกับกลุ่มงาน
ปฎิทินการปฎิบัติงานของสำนักงานฯ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลโปรไฟล์รายสหกรณ์
ข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลภาพรวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สรุปโครงการตามแผนงาน กสส.
สรุปโครงการตามแผนจังหวัด
อุปกรณ์ตลาด
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมฯ
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ 2553 ฉบับที่ 2
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.
ระเบียบคำสั่ง คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

หน่วยงานกรมฯ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ
สหกรณ์ในจังหวัด

บริการของเรา
รายงานการประชุม
การจัดการองค์ความรู้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
กระดานข่าว/webboard
สมัครสมาชิก
คำถามที่มักถามบ่อย (FAQ)
ร้องเรียน
ค้นหา e-mail
ผังเว็ปไซด์ sitemap


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


สหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี
แยกตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จำกัด
3 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 19 จำกัด
5 ร้านสหกรณ์กองทัพภาคที่ 1 จำกัด
6 สหกรณ์บริการชุมชนสะพานข้ามแม่น้ำแคว จำกัด
7 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 29 จำกัด
8 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กาญจนบุรี จำกัด
9 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 9 จำกัด
10 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาญจนบุรี จำกัด
11 สหกรณ์ออมทรัพย์มณทลทหารบกที่ 17  จำกัด
12 สหกรณ์ออมทรัพย์เครือยง  จำกัด
13 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จำกัด
14 สหกรณ์บ้านเขาเม็งพัฒนา จำกัด
15 สหกรณ์การเกษตรตำบลวังเย็น (บ้านสะพานหิน) จำกัด
16 สหกรณ์การเกษตกรด่านมะขามเตี้ย  จำกัด
17 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองสามพราน จำกัด
18 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารช่างที่ 9 จำกัด
19 สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้าน ปชด.ห้วยน้ำขาว จำกัด 
20 สหกรณ์หมู่บ้านชายแดนฯ บ้านพุน้ำร้อน จำกัด
21 สหกรณ์บริการเพื่อประชาชนชาวกาญจน์  จำกัด
22 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 19 จำกัด
23 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจรเข้เผือก  จำกัด
24 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะสำโรง  จำกัด
25 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัว  จำกัด
26 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่ากระบือ  จำกัด
27 สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนากาญจนบุรี จำกัด
28 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเขาปู่คง  จำกัด
29 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำกลอนโด  จำกัด
30 สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินเศรษฐกิจพอเพียงด่านมะขามเตี้ย จำกัด
31 สหกรณ์ออมทรัพย์กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 จำกัด
32 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 จำกัด
33 ร้านสหกรณ์ค่ายสุรสีห์ จำกัด
34 สหกรณ์รถยนต์โดยสารกาญจนบุรี จำกัด
35 สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบุรี จำกัด
36 สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านเขาแหลม จำกัด
37 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 จำกัด
38 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังด้ง  จำกัด
39 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวหิน  จำกัด
40 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนากาญจน์  จำกัด
41 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  จำกัด
42 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหญ้า  จำกัด
43 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านย่านเจ้า  จำกัด
            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
44 สหกรณ์การเกษตรพนมทวน จำกัด
45 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด
46 สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด
47 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำกัด
48 สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จำกัด
49 สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จำกัด
50 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด
51 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนกขมิ้น จำกัด
52 สหกรณ์ท่าล้อร่วมใจพัฒนา จำกัด
53 สหกรณ์การเกษตรแสนตอ  จำกัด
54 สหกรณ์ท่าเรือมั่นคง จำกัด
            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
55 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.กาญจนบุรี (3) จำกัด
56 สหกรณ์ชาวไร่บ้านยางสูงพัฒนา จำกัด
57 สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดกาญจนบุรี จำกัด
58 สหกรณ์การเกษตรโป่งสวรรค์ จำกัด (ตั้ง 1 มิ.ย. 58)
59 สหกรณ์ห้วยกระเจา จำกัด
60 สหกรณ์การเกษตรเลาขวัญ จำกัด
61 สหกรณ์เลาขวัญเดินรถ จำกัด
            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
62 สหกรณ์การเกษตรสมเด็จเจริญ จำกัด
63 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินหนองปรือ จำกัด
            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
64 สหกรณ์กองทุนสวนยางทองผาภูมิ จำกัด
65 สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนกาญจนบุรี จำกัด
66 สหกรณ์บริการเดินรถทองผาภูมิ จำกัด
67 สหกรณ์บริการการค้าบ้านอีต่อง จำกัด
68 สหกรณ์เครดิตยูเนียนทองผาภูมิ จำกัด
69 สหกรณ์การเกษตรการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จำกัด
70 สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินทุ่งนางครวญ จำกัด
71 สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินบ้านภูเตย จำกัด
            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6
72 สหกรณ์การเกษตรบ้านเจ้าเณร จำกัด
73 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไผ่กาญจนบุรี จำกัด
74 สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
75 สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่กาญจนบุรี จำกัด
            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7
76 สหกรณ์บริการกองการเกษตรและสหกรณ์-กรป.กลาง ช่องเขาขาด จำกัด
77 สหกรณ์โคนมกาญจนบุรี จำกัด

 78

 สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด
79 สหกรณ์พัฒนาชนบททุ่งสมอ จำกัด
80 สหกรณ์บริการเพิ่มพูน จำกัด
81 สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัทไวต้าฟู้ดส์แฟคทอรี่ (1989) จำกัด
82 สหกรณ์การเกษตรเมืองไทรโยค จำกัด 
            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8
83 สหกรณ์บริการเดินรถสังขละบุรี จำกัด
84 สหกรณ์นิคมสังขละบุรี จำกัด
85 สหกรณ์นิคมท่าดินแดง (จองอั่ว)  จำกัด
            นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ
86 สหกรณ์นิคมทองผาภูมิ  จำกัด
87 สหกรณ์นิคมกุยมั่ง  จำกัด


พระบิดาสหกรณ์ไทย

พระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระบิดาการสหกรณ์ไทย

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี


นายนรินทร์  ยิ้มสรวล
สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

 

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

 

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ตรวจผลรางวัล
สลากกินแบ่งรัฐบาล