แบบฟอร์มคำขอต่างๆ
     Please wait..........
Aleo Flash Intro Banner Maker


 

ข้อมูลขององค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
โครงสร้างอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
แผนผังเว็บไซต์

งานแผนและผล
แผนปฎิบัติงานประจำปี
การถ่ายทอดตัวชี้วัด
รายงานประจำปี
Action plan
รายงานการประชุม CPS และการประชุมร่วมกลุ่มส่งเสริมกับกลุ่มงาน
ปฎิทินการปฎิบัติงานของสำนักงานฯ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลโปรไฟล์รายสหกรณ์
ข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลภาพรวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สรุปโครงการตามแผนงาน กสส.
สรุปโครงการตามแผนจังหวัด
อุปกรณ์ตลาด
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมฯ
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ 2553 ฉบับที่ 2
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.
ระเบียบคำสั่ง คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

หน่วยงานกรมฯ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ
สหกรณ์ในจังหวัด

บริการของเรา
รายงานการประชุม
การจัดการองค์ความรู้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
กระดานข่าว/webboard
สมัครสมาชิก
คำถามที่มักถามบ่อย (FAQ)
ร้องเรียน
ค้นหา e-mail
ผังเว็ปไซด์ sitemap


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

   แบบฟอร์มคำขอ ( กรมส่งเสริมสหกรณ์ )
  แบบฟอร์มของกรมส่งเสริมสหกรณ์
   
   แบบฟอร์มคำขอ  
 หนังสือเตือนให้ชำระหนี้เงินกู้
 
รายการประกอบการพิจารณาเงินกู้
  
สัญญารับสภาพหนี้
  ทะเบียนรับแจ้งเหตุ
  แบบขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
  สัญญารับใช้หนี้เงินกู้
  ทะเบียนสมาชิก
  คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
  แบบรับรองเงินสดคงเหลือ
  รายงานดำรงตำแหน่งกรรมการ
  หนังสือขอผัดชำระเงินรายงวด
  หนังสือรับสภาพความรับผิดสินค้าขาดบัญชี
  แบบคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ
  
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
  ใบรับเงินกู้
  ทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
  รายงานเหตุผิดปกติของสมาชิกสหกรณ์
  ทะเบียนสัญญารับใช้เงินกู้
  หนังสือสภาพความรับผิดตามสัญญาซื้อขายสินค้าและสิทธิเรียกร้องเดิม
  หนังสือขอผ่อนเวลาชำระหนี้เงินกู้ 
 
 หนังสือขอยืนยันยอด
  คำขอจดทะเบียนสหกรณ์
  ตัวอย่างแบบหนังสือตอบรับแจ้งให้เกษตรกรทราบ
  ขอความเห็นชอบให้สหกรณ์กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี

  
  แบบฟอร์มคำขอ ( เฉพาะเจ้าหน้าที่ )
  แบบบันทึกใบนำส่งรายงานต่าง ๆ
   แบบขอใช้รถยนต์ ( ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี)
  แบบขอใช้รถยนต์ ( นอกเขตจังหวัดกาญจนบุรี)
   แบบขอซ่อมรถยนต์ราชการส่วนของอำเภอ
  แบบขอซ่อมรถยนต์ราชการส่วนของจังหวัด
  ใบลาพักผ่อน 
  
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ
   แบบขออนุมัติเปลี่ยนเวร
  แบบขอรับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   แบบขอเบิกวัสดุสำนักงาน
   ใบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
   แบบขอใช้อุปกรณ์โสต
   รายการส่งใช้เงินยืม

   ใบมอบฉันทะ  ( แบบ 4232)
  ใบสัญญายืมเงิน  ( แบบ 8500 )
   แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  ( แบบ 6006 )
   แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน   ( แบบ 6000 )
   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  ( แบบ 7218 )
   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ( แบบ 7105 )
   คำขอหนังสือการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล  ( แบบ 7100,7101 )
   คำขอกู้และหนังสือกู้เงินสามัญ
   แบบรายงานการเดินทางไปราชการ ( แบบ 8708 )20เมย.55)
   แบบฟอร์ม - ขออนุมัติเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง(20 เมย.55)
   แบบฟอร์ม - ขออนุมัติเบิกค่ารักษา-การศึกษา-ค่าเช่าบ้าน(20 เมย.55)
   แบบฟอร์ม - ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ(20 เมย.55)


พระบิดาสหกรณ์ไทย

พระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระบิดาการสหกรณ์ไทย

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี


นายนรินทร์  ยิ้มสรวล
สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

 

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

 

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ตรวจผลรางวัล
สลากกินแบ่งรัฐบาล