แบบฟอร์มคำขอต่างๆ
     Please wait..........

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

   แบบฟอร์มคำขอ ( กรมส่งเสริมสหกรณ์ )
  แบบฟอร์มของกรมส่งเสริมสหกรณ์
   
   แบบฟอร์มคำขอ  
 หนังสือเตือนให้ชำระหนี้เงินกู้
 
รายการประกอบการพิจารณาเงินกู้
  
สัญญารับสภาพหนี้
  ทะเบียนรับแจ้งเหตุ
  แบบขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
  สัญญารับใช้หนี้เงินกู้
  ทะเบียนสมาชิก
  คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
  แบบรับรองเงินสดคงเหลือ
  รายงานดำรงตำแหน่งกรรมการ
  หนังสือขอผัดชำระเงินรายงวด
  หนังสือรับสภาพความรับผิดสินค้าขาดบัญชี
  แบบคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ
  
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
  ใบรับเงินกู้
  ทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
  รายงานเหตุผิดปกติของสมาชิกสหกรณ์
  ทะเบียนสัญญารับใช้เงินกู้
  หนังสือสภาพความรับผิดตามสัญญาซื้อขายสินค้าและสิทธิเรียกร้องเดิม
  หนังสือขอผ่อนเวลาชำระหนี้เงินกู้ 
 
 หนังสือขอยืนยันยอด
  คำขอจดทะเบียนสหกรณ์
  ตัวอย่างแบบหนังสือตอบรับแจ้งให้เกษตรกรทราบ
  ขอความเห็นชอบให้สหกรณ์กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี

  
  แบบฟอร์มคำขอ ( เฉพาะเจ้าหน้าที่ )
  แบบบันทึกใบนำส่งรายงานต่าง ๆ
   แบบขอใช้รถยนต์ ( ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี)
  แบบขอใช้รถยนต์ ( นอกเขตจังหวัดกาญจนบุรี)
   แบบขอซ่อมรถยนต์ราชการส่วนของอำเภอ
  แบบขอซ่อมรถยนต์ราชการส่วนของจังหวัด
  ใบลาพักผ่อน 
  
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ
   แบบขออนุมัติเปลี่ยนเวร
  แบบขอรับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   แบบขอเบิกวัสดุสำนักงาน
   ใบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
   แบบขอใช้อุปกรณ์โสต
   รายการส่งใช้เงินยืม

   ใบมอบฉันทะ  ( แบบ 4232)
  ใบสัญญายืมเงิน  ( แบบ 8500 )
   แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  ( แบบ 6006 )
   แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน   ( แบบ 6000 )
   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  ( แบบ 7218 )
   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ( แบบ 7105 )
   คำขอหนังสือการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล  ( แบบ 7100,7101 )
   คำขอกู้และหนังสือกู้เงินสามัญ
   แบบรายงานการเดินทางไปราชการ ( แบบ 8708 )20เมย.55)
   แบบฟอร์ม - ขออนุมัติเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง(20 เมย.55)
   แบบฟอร์ม - ขออนุมัติเบิกค่ารักษา-การศึกษา-ค่าเช่าบ้าน(20 เมย.55)
   แบบฟอร์ม - ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ(20 เมย.55)


Copyright 2001 -

 

- All Rights Reserved