Please wait..........
ข้อมูลสำนักงาน
หน้าแรก
สายตรงสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
แผนที่แสดงที่ตั้ง
อัตรากำลัง
โครงสร้างของสำนักงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งบประมาณ
ระบบการบริหารจัดการภายใน
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมฯ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ข้อมูลงานส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลอื่นๆ
แผนงาน/งบประมาณ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อบังคับ ระเบียบ ของแต่ละสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
เว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์นิคมสหกรณ์ดงมูล
Web board
ร้องเรียน ร้องทุกข์
Site map
ส่ง Mail
สมัครสมาชิก
ติดต่อผู้ดูแล web site
สารพัน Web Site
แบบสำรวจออนไลน์
แบบฟอร์มดาว์นโหลด
ระบบฐานข้อมูล
เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


    ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ +++ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง +++
" คำว่า สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจมีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526

 

 

 

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คลิก)  

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ (คลิก)

ประกาศสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน ๑อัตรา(คลิก)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์ มหกรรมนัดพบตลาดงานสร้างฐานอาชีพขอนแก่น ปี๒๕๕๗ (คลิก)

การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

คู่มือการแก้ไขระเบียบ

สาร นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 (คลิก)

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านค้อ ณ โรงเรียนผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านค้อ คลิก  

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายศุภชัย  ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงานการสัมมนาเปิดโครงการศึกษาและออกแบบการจัดทำระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ คลิก   

วันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายกมล  พูลประเสริฐ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF System)  คลิก   

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามงานตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย ณ สหกรณ์การเช่าที่ดินดงมูลหนึ่ง จำกัด คลิก  

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามงานตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย ณ สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด คลิก  

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มเลี้ยงสัตว์โนนสมบูรณ์  ต.โนนสมบูรณ์  อ.บ้านแฮด   จ.ขอนแก่น  คลิก  

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุรชัย อิงสถิตธนวันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ อำเภอเมืองขอนแก่น ได้รับเชิญไปบรรยายภายใต้หัวข้อเรื่อง การคิดต้นทุนของสหกรณ์ เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลที่ ๒๓ จำกัด คลิก

วันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  คลิก  

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ฝ่ายบริหารทั่วไปได้เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก  

วันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๔๒ หน่วยงาน จัดกิจกรรม โครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน ณ ตลาดโนนตุ่น คลิก  

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ร่วมประชุมพิจารณาการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุุรกิจของสหกรณ์ คลิก  

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมสหกรณ์ศุภนิมิตแวงใหญ่ จำกัด เรื่องรับรองงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗  คลิก   

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ จัดกิจกรรม คืนความสุขสู่ประชาชน  คลิก  

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ร่วมประชุมกับสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด ประชุมวางแผนเพื่อที่จะขยายตลาดปั้นน้ำมันสาขาเพ็กน้อยของสหกรณ์  คลิก  

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ณ จังหวัดหนองคาย  คลิก 

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายกมล พูลประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  คลิ 

 

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมหสกรณ์ ๖ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังคูณพัฒนา จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์  คลิก 

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ๋น ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ว่าราชการขอนแก่นเป็นประธาน คลิก 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรผสมผสานโคกสี จำกัด คลิก 

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมเพ็กใหญ่  คลิก

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ตรวจเยี่ยมแนะนำการเลี้ยงกุ้งของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรชาวนาเมืองพล จำกัด คลิก 

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรรมการดำเนินการประชุมประจำเดือน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแม่และเด็กอำเภอพล จำกัด  คลิก

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น อบรมให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด หัวข้อ การดูแลสุขภาพโค การควบคุม  คลิก

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมจัดอบรมโครงการเกษตรตัวอย่างรุ่นใหม่ คลิก  

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีเป็นประธาน คลิก 

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายกมล พูลประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ไปและนายสมดุลย์ ศงสนันทน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการได้ไปร่วมงานเสวนาปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป  คลิก    

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายกมล พูลประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ไปและนายสมดุลย์ ศงสนันทน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการได้ไปร่วมงาน "เรารักขอนแก่น" คลิก  

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ กลุ่มเกษตรกรทำนาภูผาม่าน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและอนุมัติงบดุล  คลิก  

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนแม่บทโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายอาหารสัตว์ระหว่างสหกรณ์  คลิก  

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ นางนัฐชา เลาหวณิช นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านกาเกษตรจังหวัดขอนแก่น คลิก  

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายธนดล พิมวัง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุดปีบัญชี สหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น จำกัด  คลิก  

วันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายกมล พูลประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ไปปฏิบัติราชการเผยแพร่การสหกรณ์แก่สถาบันเกษตรกรในเขตอ. ภูเวียง อ. หนองเรือ  คลิก    

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้จัดประชุมพิจารณาจ่ายเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองเสาเล้า  คลิก  

วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ นิคมสหกรณ์ดงมูล ได้จัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน ๓๐ ราย คลิก   

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด เตรียมจัดประชุมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม พร้อมทั้งหาข้อสรุปหลักสูตรที่สมาชิกต้องการ คลิก

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายอภิไท มังธานี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงาน ชี้แจงข้อกฏหมาย และระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมใหญ่ สหกรณ์ชุมชนตำบลสะอาด จำกัด คลิก 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายกมล พูลประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปได้ไปเป็นวิทยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ นิคมสหกรณ์ดงมูล และได้ไปศึกษาดูงาน สวนสัตว์เขาสวนกวาง คลิก   

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมงานวันรณรงค์ไม่เผาตอซังข้าว โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน คลิก  

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรโคกสง่า  คลิก   

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินธุรกิจการเงินของสหกรณ์  คลิก   

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์  คลิก  

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ เป็นประธานในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีทางบัญชีสิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติโครงการส่งเสริมศิปาชีพฯ คลิก   

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ คลิก  

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นำ
โดยหัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดการทั่วไป และ ผู้อำนายการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ พร้อมด้วยคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนชุมชนชุมแพ  คลิก  

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและพนักงานราชการ  คลิก  

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายกมล พูลประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมหสกรณ์ ๖ ร่วมงานถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ศุภนิมิตเมืองพล จำกัด และยังได้ร่วมงานกิจกรรมบวชป่าชุมชน  คลิก   

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด คลิก  

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 1/112 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4324-6681-2


 

 

นายศุภชัย  ดานาพงศ์

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

มือถือ. 08 9840 9945 
โทรศัพท์สนง. 0 4324 6681-2

 E-MAIL : suppacha1@cpd.go.th