Please wait..........
ข้อมูลสำนักงาน
หน้าแรก
สายตรงสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
แผนที่แสดงที่ตั้ง
อัตรากำลัง
โครงสร้างของสำนักงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งบประมาณ
ระบบการบริหารจัดการภายใน
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมฯ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ข้อมูลงานส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลอื่นๆ
แผนงาน/งบประมาณ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อบังคับ ระเบียบ ของแต่ละสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
เว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์นิคมสหกรณ์ดงมูล
Web board
ร้องเรียน ร้องทุกข์
Site map
ส่ง Mail
สมัครสมาชิก
ติดต่อผู้ดูแล web site
สารพัน Web Site
แบบสำรวจออนไลน์
แบบฟอร์มดาว์นโหลด
ระบบฐานข้อมูล
เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


    ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ +++ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง +++
" คำว่า สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจมีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526

 

 

ประกาศจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์อบรม Workshop การลงทุนสำหรับสมาชิก กบข.ฟรี (คลิก)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และให้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตามกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (คลิก) 
ประกาศจังหวัดขอนแก่น
  เรื่อง  ผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสำนักงานนิคมสหกรณ์ดงมูลและบ้านพักข้าราชการ (คลิก)

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (คลิก)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสำนักงานนิคมสหกรณ์ดงมูลและบ้านพักข้าราชการ (คลิก)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คลิก)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาประมูลซื้อพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด  ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 3 รายการ (คลิก)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน ๓ รายการ (คลิก)

การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

คู่มือการแก้ไขระเบียบ

สาร นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 (คลิก)

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นไปจัดนิทรรศการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโคกสูงใหญ่วิทยา หมู่ ๑ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  คลิก   

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ นายพรชัย รัตนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายกมล พูลประเสริฐ หัวหน้าบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะประชาสันพันธ์เข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดสำนักงานสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตอุบลรัตน์ จำกัด  คลิก   

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานในการประชุมจัดสรรวงเงินกู้ยืมให้กับกลุ่มเกษตรในจังหวัดขอนแก่น คลิก  

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ นายสุรชัย  อิงสถิตธนวันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้อบรมเรื่อง อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการณ์ ณ ศาลาวัดบ้านดอนแดง  คลิก   

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมสมาชิกให้ความรู้กับสมาชิกโคนมกระนวนสามัคคี จำกัด คลิก  

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายพรชัย  รัตนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายกมล พูลประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมงาน วันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน  คลิก   

วันที่ ๒๑-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายนิยม ผลินธรศิริ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงมูลเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง สหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น จำกัด  คลิก  

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดประชุมเวสนาการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร คลิก   

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  คลิก   

วันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังคุณพัฒนา จำกัด ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙  คลิก   

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สกก.น้ำพอง จำกัด เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล คลิก  

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานวางแผนแม่บท ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  คลิก  

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังคูณพัฒนา จำกัด ได้สนองนโยบายจังหวัดขอนแก่นตามโครงการ "จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด"  คลิก  

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด ได้จัดประชุมประธานกลุ่มและเลขานุการเพื่อชี้แจ้งโครงการระดมทุนเรือนหุ้นเนื่องในโอกาสพิเศษ  คลิก  

 

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นางหนึ่งฤทัย  เรืองสว่าง นักวิชาการหสกรณ์ชำนาญการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ตามโครงการลดรายจ่ายในครัวเรือนเกษตรกร ตามเเนวปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงขยายผลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗  คลิก  

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ศูนย์บริหารการพัฒนาระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (ศบร.) ให้คำแนะนำและติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  คลิก 

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพแก่สมาชิกโครงการพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย คลิก

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้เข้าร่วมประชุมติดตามแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยแนวความคิดเกษตรโซนนิ่ง ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น  คลิก  

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ได้ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๗ คลิก   

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ ๒๓ จำกัดจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร คลิก   

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้แนะนำและส่งเสริมแผนงานพัฒนาด้านการตลาดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สังกัดสหกรณ์การเกษตรภูผาม่าน จำกัด คลิก   

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้ตรวจราชการประทรวจเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ (นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล) ติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการ ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด  คลิก  

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแวงใหญ่ จำกัด ประชุมพิจารณาให้มีการระดมทุนเรือนหุ้น และประชาสัมพันธ์ติดตามแผนงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ คลิก 

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นายอนุสรณ์  กลิ่นแก้วณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมชี้แจงให้คำแนะนำ    แก่คณะผู้ที่จะขอจัดตั้งสหกรณ์เคหะสถานวิมานดิน จำกัด คลิก  

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์ การเกษตรหสองสองห้อง จำกัด ประชุมพิจารณาให้มีการระดมทุนเรือนหุ้น  คลิก  

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าพระ จำกัด จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  คลิก

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองสองห้อง จำกัด ประชุมพิจารณาอนุมัติให้มีการทำธุรกิจของสหกรณ์ คลิก 

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเมืองพล จำกัด ได้จัดอบรมฟื้นฟูอาชีพตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย คลิก  

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ สหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัด จัดอบรมฟื้นฟูอาชีพให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการพักหนี้ ตามโครงการพักหนี้เกษตรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ค้างต่ำกว่าห้าแสนบาทผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร คลิก  

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์ศุภนิมิตแวงใหญ่ จำกัด ประชุมพิจารณาอนุมัติให้มีการจัดทำแผนสินเชื่อสหกรณ์ เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของสมาชิก คลิก 

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ จังหวัดขอนแก่น จัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม    ณ    โรงเรียนบ้านหนองเต่า ต.โนนพะยอม    อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น  คลิก 

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ได้จัดการฝึกอบรมโครงการลดรายจ่ายในครัวเรือนเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๗  คลิก

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ อำเภอหนองเรือร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์แก่พุธศาสนาตามกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทเพื่อชาติเข้มแข็ง  คลิก   

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ฝ่ายบริหารทั่วไปได้เข้าร่วมการอบรม เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  คลิก 

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี ๒๕๕๗ สหกรณ์ไทยสร้างเศรษฐกิจไทย ณ Challenger ๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี สินค้าสหกรณ์ คลิก

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้ร่วมบริจาคโลหินที่  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คลิก  

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังคูณพัฒนา จำกัด การประชุมพิจารณาเงินกู้และอนุมัติให้มีการจัดทำแผนกลยุทธิ์ คลิก

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ อบรมฟื้นฟูอาชีพสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเมืองพล จำกัด  คลิก 

วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ๕  อำเภอชุมแพ    ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี       ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำกัด  คลิก  

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สิบเอกเสาวศักดิ์ ชินโชติกร เจ้าพนักงานส่งเสริมหสกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ อำเภอเมืองขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจากจังหวัดขอนแก่น  คลิก  

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จัดงานโครงการงาน    “บุญกุ้มข้าวใหญ่    สืบสานประเพณี เปิดเวทีเสวนาปฏิรูปภาคเกษตรกรรมอีสาน” (เวที ข้าว น้ำ ประมง ปศุสัตว์ จัดหนัก จัดเต็ม ก่อนเปิดประตูสู่ AEC’ ๕๘)   คลิก

 

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ อำเภอชุมแพ ได้ประสานงานให้ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอประชุมรับทราบนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก

 

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมสหกรณ์ชมกิจกรรมของศูนย์ศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกร์ ๕ คลิก

 

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกร์ ๕ โดยนาย ชยุต สุตเสงี่ยม ผู้อำนวยการ คลิก

 

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายกำพลศักดิ์ มูลอำมาตย์ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปดูงานศูนย์อบรมเศรษฐกิจพอเพียงไร่เทศสนั่น อ.หนองนาคำ ตามกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ คลิก

 

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายชยุต สุขเสงี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมหสกรณ์ ๕ ได้ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม คลิก

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด คลิก  

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายกมล  พูลประเสริฐ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วยบุคลากร     ฝ่ายบริหารร่วมทำบุญ     ณ วัดระหอกโพธิ์  คลิก

สหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์  จำกัด ได้ดำเนินการจัดอบรมฟื้นฟูอาชีพสมาชิก  ตามโครงการพักนี้เกษตรกร รายย่อยและประชาชนผู้มีหนี้คงค้าง คลิก  

 

นายศุรชัย อิงสถิตธนวันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ อำเภอเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ร่วมกิจกรรมการสนับสนุนคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทเพื่อชาติเข้มแข็ง คลิก

         เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  นายอนุสรณ์  กลิ่นแก้วณรงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์  พร้อมด้วยนายนรินทร สัมฤทธิ์ผล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒   ได้เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สหกรณ์ชุมชนบ้านฝาง จำกัด คลิก

นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครบรอบ ๒๕ ปี การก่อตั้งสหกรณ์โคนมขอนแก่น คลิก

 

นายสุรชัย  อิงสถิตธนวันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑  อำเภอเมือง ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คลิก

 

 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สิบเอกเสาวศักดิ์ ชินโชติกร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ อำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวสุภลักษณ์ ชาญจระเข้ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์บริการ อสม. ขอนแก่น จำกัด คลิก

นายวิวัฒน์ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ประจำปีสิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมี นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด และประชาชน ในพื้นที่บ้านสว่างซำโอง คลิก

 

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ อำเภอชุมแพ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เคหะสถานอยู่เจริญสุขชุมแพ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดงาน วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ณ โรงแรม Centara Khon Kaen โดยมีสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจารสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด คลิก

สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง เร่งดำเนินการจัดอบรมฟื้นฟูอาชีพสมาชิก ตามโครงการพักนี้เกษตรกร รายย่อยและประชาชนผู้มีหนี้คงค้าง คลิก

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสุรชัย อิงสถิตธนวันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อำเภอเมือง มอบสิ่งของบริจากให้กับโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงมูลเป็นประธานเปิดโครงการอบรมตามกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานเกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) คลิก

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงษ์สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด คลิก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 1/112 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4324-6681-2


 

 

นายศุภชัย  ดานาพงศ์

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

มือถือ. 08 9840 9945 
โทรศัพท์สนง. 0 4324 6681-2

 E-MAIL : suppacha1@cpd.go.th 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved