Please wait..........
ข้อมูลสำนักงาน
หน้าแรก
สายตรงสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
แผนที่แสดงที่ตั้ง
อัตรากำลัง
โครงสร้างจังหวัดขอนแก่น
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งบประมาณ
ระบบการบริหารจัดการภายใน
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมฯ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลงานส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลอื่นๆ
แผนงาน/งบประมาณ
ข้อบังคับ ระเบียบ ของแต่ละสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
เว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์นิคมสหกรณ์ดงมูล
Web board
ร้องเรียน ร้องทุกข์
Site map
ส่ง Mail
สมัครสมาชิก
ติดต่อผู้ดูแล web site
สารพัน Web Site
แบบสำรวจออนไลน์
แบบฟอร์มดาว์นโหลด
ระบบฐานข้อมูล
เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


    ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ +++ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง +++
" คำว่า สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจมีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526

 

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ คลิก 

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารักการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คลิก) 

 

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้ร่วมประชุมสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมการจัดงานทอดกฐินสามัคคีขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชายแดนด้วยวิธีการ สหกรณ์  ณ จังหวัดมุกดาหาร คลิก   

 

 

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อแนะนำหลักในการส่งเสริมให้สหกรณ์ดีเด่น ได้แนะนำสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเมืองพล จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภูมิภาคเพื่อปลูกฝังค่านิยม คลิก

 

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จำกัด  คลิก 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมงานโครงการประชุมชี้แจง เรื่องมาตรฐานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิตผี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมหสกรณ์ ๖ เป็นประธานในพิธีประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย จำกัด ในการประชุมครั้งนี้เพื่อวางแผนใหม่สู่ผลประกอบการที่ดี คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานหสกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดนิทรรศการในงานถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวเชิงอุตสาหกรรม เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่เสริมสหกรณ์ ๓ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์ จำกัด ณ ศูนย์ ประชุม OTOP อำเภออุบลรัตน์ มีสมาชิกมาประชุม ๒๘๐ ราย คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่เสริมสหกรณ์ ๖ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำนาสวนผสมตำบลโคกสูง คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายกมล พูลประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีบัญชีสิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ของสหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำพอง คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ และนายอนสรณ์ กลิ่นแก้วณรงค์ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด ประชุมใหญ่ประกาศความเป็นหนึ่งโซนใต้ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ขอนแก่น จำกัด ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอแก่น โดยนายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมในครั้งนี้  คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด โดยมีนายพรชัย รัตนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้  คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวเชิงอุตสาหกรรมครบวงจรและลดต้นทุนการผลิต เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ณ อำเภอซำสูง คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และนายสมดุลย์ ศงสนันทน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายกมล พูลประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริาหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเชิงอุตสาหกรรมและลดต้นทุนการผลิต เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา คลิก  

 


 

 

นายศุภชัย  ดานาพงศ์

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

มือถือ. 08 9840 9945 
โทรศัพท์สนง. 0 4324 6681-2