Please wait..........
ข้อมูลสำนักงาน
หน้าแรก
สายตรงสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
แผนที่แสดงที่ตั้ง
อัตรากำลัง
โครงสร้างจังหวัดขอนแก่น
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งบประมาณ
ระบบการบริหารจัดการภายใน
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมฯ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Action Plan พ.ศ. 2558
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานประจำปี

ข้อมูลงานส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลอื่นๆ
แผนงาน/งบประมาณ
ข้อบังคับ ระเบียบ ของแต่ละสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
เว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์นิคมสหกรณ์ดงมูล
Web board
ร้องเรียน ร้องทุกข์
Site map
ส่ง Mail
สมัครสมาชิก
ติดต่อผู้ดูแล web site
สารพัน Web Site
แบบสำรวจออนไลน์
แบบฟอร์มดาว์นโหลด
ระบบฐานข้อมูล
เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


    ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ +++ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง +++
" คำว่า สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจมีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526

 

 

 

 

 

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาพนักงานบริการขับรถยนต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ คลิก 

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารักการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คลิก) 

 

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น โดย มีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานในงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ และนิติกร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ปฏิรูประบบเศษฐกิจไทย ปฏิรูประบบสหกรณ์ ความจริง ความฝัน ที่ต้องการให้เป็นจริง คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้นำกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่นที่เป็นสินค้าระดับ PREMUIM เข้าร่วมงาน ๙๙ ปี สหกรณ์ไทย รวมใจปวงประชาใช้น้ำอย่างรู้ค่า ถวายพ่อของแผ่นดิน คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดประชุม และบรรยายพิเศษ หน้าที่ และบทบาท ประธานและเลขานุการกลุ่ม ณ สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ประชุมชี้แจงทบบาทหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และการถือใช้ พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริม ๕ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารงานของประธานและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี สหกรณ์สตรีโนนสะอาด จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากร โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด จำนวน 2 รุ่น รุ่นล่ะ 20 คน คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เคหะสถานชุมชนโนนโพธิ์ทอง จำกัด และได้ให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนางานสหกรณ์และได้กล่าวให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงาน คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจติดตามงานโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ค้างชำระ ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ สหกรณ์การเกษตรกระนวน จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นิคมสหกรณ์ดงมูล จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรกองทุนสวนยางพาราขอนแก่น จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงมูล จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ จากนั้น เวลา 9.00 น.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเช่าที่ดินดงมูลสอง  จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. กลุ่มส่งเสริมสกรณ์ ๕เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางประจำเดือน สหกรณ์การเกษตรสีชมพูธนศิริ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์ ระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีเจ้าหนัาที่ส่งเสริม และ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ได้เยี่ยมชมการเปิดตลาดเช้าสหกรณ์ชุมชนตำบลพังทุย จำกัด ที่สมาชิกนำพืชผลทางการเกษตรมาจำหน่าย คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้ร่วมพิธีทางศาสนาทอดผ้าป่าสามัคคี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมิ่งมหามงคล จำกัด ณ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานกิจกรรม Morning Talk ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณปราชญ์แผ่นดิน ด้านปราชญ์เกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสมาชิกสหกรณ์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำนักเรียน ครู ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปศึกษาดูงาน คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค ๔ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์บริการกองพันทหารม้าที่ ๖ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตรวจติดตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทำงาน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น แข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ CPD SPORTDAY ๒๐๑๕ ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อำเภอคลองหลวง จังวัดปทุมธานี คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒๔ เกษตรอีสานพัฒนาชาติ เฉลิมบรมราชกุมารี ณ ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมยินดีต้อมรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมตลาดนัดสินค้าเกษตร คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ เป็นวิทยากรยรรยายในหัวข้อ เรื่อง การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และเศรษฐกิจพอเพียง คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ พบปะเยี่ยมสมาชิกผู้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรปลอดสาร ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จัดตลาดจำหน่ายผลิตผลการเกษตรปลอดสารพิษ มีเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ กว่าสองร้อยราย คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้เป็นวิทยากรบรรยานหัวข้อเรื่อง การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย แก่ประชาชนในเขตอำเภอชุมแพจำนวน ๓๐๐ คน คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรบ้านใหม่ จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการเตรียมงานเกษตรอีสานปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๘ -๑ ก.พ. ๒๕๕๘ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหนองแปนร่วมใจพัฒนา จำกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน คลิก