Please wait..........
ข้อมูลสำนักงาน
หน้าแรก
สายตรงสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
แผนที่แสดงที่ตั้ง
อัตรากำลัง
โครงสร้างจังหวัดขอนแก่น
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
ระบบการบริหารจัดการภายใน
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมฯ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Action Plan พ.ศ. 2559
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
รายงานประจำปี 2558
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
สรุปงบประมาณประจำเดือน

ข้อมูลงานส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร
พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

ข้อมูลอื่นๆ
แผนงาน/งบประมาณ
ข้อบังคับ ระเบียบ ของแต่ละสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
Web board
ร้องเรียน ร้องทุกข์
Site map
ส่ง Mail
สมัครสมาชิก
ติดต่อผู้ดูแล web site
สารพัน Web Site
แบบสำรวจออนไลน์
ระบบฐานข้อมูล

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์นิคมสหกรณ์ดงมูล
เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

 
   ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ +++ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง +++
" คำว่า สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจมีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526

 

 

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่องสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นทำการขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นจำนวน ๑ คัน คลิก 

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาพนักงานบริการขับรถยนต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

 

วันที่  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและช่วยจัดทำบัญชี กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านนาตับเต่า ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรฯ คลิก

 

วันที่  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ร่วมกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์นำเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่ารพระ จำกัด คลิก

 

วันที่  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมประชุมหารือจัดเวทีประชาคมสหกรณ์ชุมชน ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอพระยืน จำกัด คลิก

 

วันที่  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อติดตามงานเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (กข.๖) ณ สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด คลิก

 

วันที่  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้จัดอบรมประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม เรื่อง วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด คลิก

 

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ คลิก

 

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ จัดอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ตามวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ของอำเภอเปือยน้อย คลิก

 

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สตรีโนนสะอาด จำกัด คลิก

 

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิก

 

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอพระยืน จำกัด คลิก

 

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ร่วมพิธีดครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ กรณีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (ระยะที่ ๑) คลิก

 

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ร่วมให้ความรู้กับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ คลิก

 

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ คลิก

 

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมการจัดตั้งสหกรณ์ใหม่ในเขตนิคมสหกรณ์ดงมูล อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

กลุ่มส่งเสริมและบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้จัดอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ในสหกรณ์บริการ ณ โรงเเรมพิมานการณ์เด้น โดยคัดเลือกสหกรณ์บริการ ๒ แห่งเข้าร่วมโครงการ คลิก

 

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมและบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้จัดประชุมการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร คลิก

 

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การผลิตพืชผักปลอดสารตามระบบ GAP แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร คลิก

 

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๒ สหกรณ์เคหสถานอยู่เจริญสุขชุมแพ จำกัด คลิก

 

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙  นิคมสหกรณ์ดงมูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นิคมดงมูลสอง จำกัด เพื่อร่วมการพิจารณา การจัดทำแผนการกู้เงินตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร คลิก

 

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในโครงการสหกรณ์สอนอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยให้ความรู้เกียวกับการปลูกผัก และการปลูกข้าวโพด คลิก

 

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙  นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมทำกิจกรรม ๕ ส ณ บริเวณอาคารสำนักงานกลุ่มส่งเสริมสกหรณ์ ๑ คลิก

 

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก ของสหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด ณ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับตัวแทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น และผู้ชำระบัญชี ประชุมหารือติดตามความเคลื่อนไหวในการชำระบัญชี คลิก

วีดีทัศน์ ก้าวเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

 


 

นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

รองนายทะเบียนสหกรณ์

E-mail:Parsit_mj@cpd.go.th

โทรศัพท์ 090-3351818

โทรสาร 043-246682 ต่อ 106

 

 

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เลขที่1/112 หมู่13 ถนนหน้าเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์: 043-246682     โทรสาร: 043-246682-106 E-mail: Cpd_khonkaen@cpd.go.th