Please wait..........
ข้อมูลสำนักงาน
หน้าแรก
สายตรงสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
แผนที่แสดงที่ตั้ง
อัตรากำลัง
โครงสร้างจังหวัดขอนแก่น
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งบประมาณ
ระบบการบริหารจัดการภายใน
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมฯ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Action Plan พ.ศ. 2558
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
รายงานประจำปี 2557
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ปฏิทินสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลงานส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร
พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

ข้อมูลอื่นๆ
แผนงาน/งบประมาณ
ข้อบังคับ ระเบียบ ของแต่ละสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
Web board
ร้องเรียน ร้องทุกข์
Site map
ส่ง Mail
สมัครสมาชิก
ติดต่อผู้ดูแล web site
สารพัน Web Site
แบบสำรวจออนไลน์
ระบบฐานข้อมูล

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์นิคมสหกรณ์ดงมูล
เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

 
   ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ +++ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง +++
" คำว่า สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจมีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาพนักงานบริการขับรถยนต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓  ได้ร่วมประชุมสหกรณ์ชุมชนตำบลบัวใหญ่ จำกัด ให้ดำเดินกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมาย ตามที่สหกรณ์เคยปฏิบัติมา คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ เข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนาศรี-ดงเค็ง ให้ดำเดินกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมาย คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ เข้าร่วมประใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงอำเภอชุมแพ จำกัด มีสมาชิกเข้าร่วม ๕๒ คน ณ สำนักงานสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงอำเภอชุมแพ จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ เข้าร่วมประใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหามงคล จำกัด ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหามงคล จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้เข้าแนะนำ และติดตาม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมโครงการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจข้าวของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมสำนักงานหสกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ เข้าร่วมประชุมสหกรณ์ชุมชนตำบลท่ากระเสริม จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ชุมชนตำบลท่ากระเสริม จำกัด ได้ให้คำแนะนำส่งเสริมตามระเบียบกฏหมาย คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สหกรณ์เคหะสถานมั่นคงพัฒนาชุมแพ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๘ จำกัด ณ ห้องประชุมกองร้อยที่ ๑ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๘ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองปิงออมทรัพย์ จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองปิงออมทรัพย์ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นร่วมงานโครงการประชุมชี้แจงการส่งเสริมระบบการผลิตและการค้าข้าวเหนียวไทย ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จำกัด  และได้ให้คำแนะนำแก่สมาชิกสหกรณ์ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมการประชุมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเกษตรกร ณ สำนักงานธนาคารสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ธ.ก.ส. ขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้เข้าแนะนำและติดตาม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอบ้านไผ่ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้ดำเนินการจัดอบรมตามการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ในเขตอำเภอชุมแพ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมประชุมวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุดบัญชี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านไผ่ จำกัด ณ ที่ทำการหสกรณ์ฯ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุดบัญชี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ สหกรณ์บริการเดินรถบ้านไผ่ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์บริการเดินรถบ้านไผ่ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือน สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนภาคประชาชน ตามวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ จัดที่ศาลาวัดกองศรี บ้านมูลนาค ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ที่อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อชี้แจงการจัดทำหลักฐานการขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์สหกรณ์บริการบ้านมั่งคงอำเภอชุมแพ จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลศิลา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองศิลา คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุม
โครงการอบรมเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกข้าวเหนียว ณ ห้องประชุมสหรกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง คลิก

 

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2558 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ "สหกรณ์มั่งคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน คลิก

 

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ "สหกรณ์มั่งคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด  คลิก

 

เมื่อวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ร่วมกับสภาเกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตรและการบริหารการจัดการด้านราคาสินค้าการเกษตรของจังหวัดขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการสหกรณ์เคหสถานขอนแก่นร่วมพัฒนา จำกัด ชุมชนตะวันใหม่ ถ. ศรีมารัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด จำนวน ๘ ทุน คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ได้บรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ ในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอหนองสองห้อง จำกัดได้ให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินการของสหกรณ์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร  ณ สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นำโดยท่านสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังวหวัดขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแวงใหญ่ จำกัด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่มันสำปะหลังตำบลภูเหล็ก ณ บ้านภูเหล็ก ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ถวายเพลพระ จำนวน ๙ รูป  พร้อมทั้งรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศการสงกรานต์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ พร้อมด้วยสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว ผู้แทนสหพันธ์เยอรมัน และผู้แทนมูลนิธิ HANNS SEIDEL จำนวน 20 คน  ศึกษาดูงานสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมกะสิกำ และสะหะกอน สปป.ลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมการตั้งสหกรณ์ใน สปป.ลาว ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้เข้าตรวจเยี่ยม และนำการจัดทำบัญชี และติดตามเงินกู้กองทุนสงเคราะห์ กลุ่มเกษตรกรข้าวไร่ซับแดง ณ ที่ทำการกลุ่มฯ บ้านซับแดง คลิก

 

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่เสริมสหกรณ์ ๔ ได้เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามเงินกู้กองทุนสงเคราะห์ของกลุ่มเกษตรกรข่าวไร่ซับแดง ณ ที่ทำการกลุ่มฯ บ้านซับสมบูรณ์ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้จัดอบรมโครงการ พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ภาคเกษตรกรให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าที่และผู้นำสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด จำนวน 30 คน ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่เสริมสหกรณ์ ๑ ได้เข้าร่วมโครงการ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้น้ำในครัวเรือนเดือนละ ๙ บาท เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงาน "สหรกณ์มั่งคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยังยืน" และนายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธ๊เปิด ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมงาน "สหรกณ์มั่งคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยังยืน" ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น คลิก

 

 


นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

รองนายทะเบียนสหกรณ์

E-mail:Parsit_mj@cpd.go.th

โทรศัพท์ 090-3351818

โทรสาร 043-246682-107