Please wait..........
ข้อมูลสำนักงาน
หน้าแรก
สายตรงสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
แผนที่แสดงที่ตั้ง
อัตรากำลัง
โครงสร้างของสำนักงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งบประมาณ
ระบบการบริหารจัดการภายใน
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมฯ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ข้อมูลงานส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลอื่นๆ
แผนงาน/งบประมาณ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อบังคับ ระเบียบ ของแต่ละสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
เว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์นิคมสหกรณ์ดงมูล
Web board
ร้องเรียน ร้องทุกข์
Site map
ส่ง Mail
สมัครสมาชิก
ติดต่อผู้ดูแล web site
สารพัน Web Site
แบบสำรวจออนไลน์
แบบฟอร์มดาว์นโหลด
ระบบฐานข้อมูล
เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


    ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ +++ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง +++
" คำว่า สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจมีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526

 

 

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ คลิก 

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารักการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คลิก) 

 

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑  เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกม่วง ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โดยสมาชิกของสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ๓ แห่ง คลิก  

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นานศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ ได้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คลิก  

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับปศุสัตว์เขต ๔ ตรวจสอบปริมาณรับซื้อ-ขายน้ำนมดิบและคุณภาพน้ำนมที่ผลิตนมโรงเรียน คลิก  

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะคณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกให้สินค้า Q ที่ร้านเค้กเงินล้าน อ.พล คลิก  

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับตำบล และผู้นำชุมชนตามโครงการฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับตำบล และผู้นำชุมชน รุ่น ๓ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรโนนศิลา คลิก

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสุรชัย อิงสถิตธนวันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ได้ร่วมกันกระจายลำไยจากเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกผลไม้ จังหวัดเชียงราย ไปยังสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร คลิก  

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ คลิก  

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายกมล พูลประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ ร่วมทำบุญตักบาตร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา คลิก  

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายกมล พูลประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา คลิก

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทราชาแมชีนเนอรี่ขอนแก่น จำกัด ณ ห้องประชุมบริษัทราชาแมชีนเนอรี่ขอนแก่น คลิก 

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ซี เค ชูส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องสมุด บริษัท ซี เค ชูส์ คลิก   

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับตำบล และผู้นำชุมชน ตามโครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับตำบล และผู้นำชุมชน รุ่นที่ ๒ คลิก  

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านขอนสัก อำเภอบ้านเเฮด จังหวัดขอนแก่น คลิก  

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายอนุสรณ์ กลิ่นแก้วณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับตำบล และผู้นำชุมชน รุ่นที่ 1 คลิก  

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายณรงค์ คงมั่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการเผยแพร่หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ สู่เยาวชน ณ หอประชุมโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร คลิก  

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ กระทรวจเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่าย คลิก   

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมโครงการเกษตรรวมใจ บริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี คลิก   

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายณรงค์ คงมั่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการเผยแพร่หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ สู่เยาวชน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ คลิก  

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานโครงการเกษตรรวมใจ บริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี ณ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คลิก

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายกมล พูลประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกรรมพืช ณ นิคมสหกรณ์ดงมูล คลิก  

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรที่โรงเรียนสีชมพูศึกษาอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร ผักปลอดภัยจากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร คลิก  

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ให้บริการด้านวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสหกรณ์ คลิก 

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๖ ขอนแก่น จำกัด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คลิก 

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมรวมกลุ่ม การปรองดอง คืนความสุข สู่ประชาชน โดยจัดประชุมเสวนาเพื่อเสริมสร้างความสมานมัคคีปรองดองของบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ คลิก  

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายกมล  พูลประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการประชุมเสวนาเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ คลิก 

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมเสวนาการเสริมสร้างความสมานสามัคคีปรองดองของบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ ในจังหวัดขอนแก่น  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด คลิก 

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าปลานิลจิตรลดาและกุ้งแวนาไมค์ ประจำปี ๒๕๕๗ คลิก 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ เข้าร่วมประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสะอาด คลิก  

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหนองแปนร่วมใจพัฒนา จำกัด  คลิก  

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ของสหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรชนบท คลิก  

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในงานพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คลิก  

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ของกลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านเพี้ยฟาน ณ ศาลากลางบ้านเพี้ยฟาน คลิก 

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ของสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเมืองพล จำกัด ณ อาคารประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแวงนาเบ้า คลิก 

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมดำเนินการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านค้อ ณ โรงเรียนผลิตปุ๋ยออนทรีย์อัดเม็ดกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านค้อ คลิก

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานงพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงานสมัมนาเปิดโครงการศึกษาและออกแบบการจัดทำระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ คลิก 

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมหสกรณ์ ๖ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรทำนาใหม่นาเพียง ณ ศาลาวัดมหรรพาราม สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑๕ คลิก 

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมหสกรณ์ ๔ ได้ติดตามและตรวจสอบหนี้ กองทุกรวมฯ สกย.อ(1) อำเภอมัญจาคีรี จำกัดและสก.ชุมชนตำบลคำแคน จำกัด  คลิก  

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมหสกรณ์ ๑ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗  ของกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านหว้า ณ ศาลาวัดบ้านโพนทอง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น คลิก

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมหสกรณ์ ๔ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗  ของกลุ่มเกษตรกรข้าวไร่ซับแดง คลิก 

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมหสกรณ์ ๔ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗  ของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตย์ตำบลโพธิ์ไชย ณ บ้านรองประธานกรรมการ ตำบลโพธิ์ไชย คลิก 

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมหสกรณ์ ๔ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗  ของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตย์บ้านไผ่ คลิก 

 

 


 

 

นายศุภชัย  ดานาพงศ์

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

มือถือ. 08 9840 9945 
โทรศัพท์สนง. 0 4324 6681-2

 E-MAIL : suppacha1@cpd.go.th