Please wait..........
ข้อมูลสำนักงาน
หน้าแรก
สายตรงสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
แผนที่แสดงที่ตั้ง
อัตรากำลัง
โครงสร้างจังหวัดขอนแก่น
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
ระบบการบริหารจัดการภายใน
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมฯ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Action Plan พ.ศ. 2559
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
รายงานประจำปี 2557
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
สรุปงบประมาณประจำเดือน

ข้อมูลงานส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร
พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

ข้อมูลอื่นๆ
แผนงาน/งบประมาณ
ข้อบังคับ ระเบียบ ของแต่ละสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
Web board
ร้องเรียน ร้องทุกข์
Site map
ส่ง Mail
สมัครสมาชิก
ติดต่อผู้ดูแล web site
สารพัน Web Site
แบบสำรวจออนไลน์
ระบบฐานข้อมูล

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์นิคมสหกรณ์ดงมูล
เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

 
   ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ +++ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง +++
" คำว่า สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจมีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526

 

ประการสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาพนักงานบริการขับรถยนต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

 

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเกลียวเชือก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอแก่น คลิก

 

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานในการประชุมผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ร่วมกับนายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมเกลียวเชือก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอแก่น คลิก

 

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ เข้าร่วมประชุม ๓ ฝ่าย ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร คลิก

 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้เข้าร่วมพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2558 เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช คลิก

 

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การขยายแนวทางการพัฒนาความเข้มเเข็งสหกรณ์สู่ระดับกลุ่ม คลิก

 

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นโดยฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน คลิก

 

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการคุ้มครองระบบสหกรณ์ บทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองปิงออมทรัพย์ จำกัด คลิก

 

วันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ พร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในความรับผิดชอบดูแล เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้มแข็งในระบบการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำกัด คลิก

 

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการคุ้มครองระบบสหกรณ์ บทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรภูเวียง จำกัด คลิก

 

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด คลิก

 

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์รวมมิตรชาวไร่อ้อยจังหวัดขอนแก่น จำกัด คลิก 

 

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของสหกรณ์ คลิก

 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการคุ้มครองระบบสหกรณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด คลิก

 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ พร้อมด้วยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ ได้จบอบรมโครงการ การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ คลิก

 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน เรารักขอนแก่นครั้งที่ ๒๐ คลิก

 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของกลุ่มอาชีพในโครงการพระราชดำนิกลุ่มแปรรุปผลิตผลทางการเกษตรบ้านศุภชัย คลิก

 

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการคุ้มครองระบบสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรแวงใหญ่ จำกัด คลิก

 

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล จำกัด คลิก

 

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเมืองพล จำกัด เพื่อเเนะนำกฎระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์  คลิก

 

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองเรือ จำกัด เพื่อแนะนำสหกรณ์เรื่องดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ คลิก

 

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ จำกัด คลิก

 

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นิคมสหกรณ์ดงมูล จังหวัดขอนแก่น ร่วมสังเกตการณ์ จัดซื้อยางพาราสหกรณ์การเช่าที่ดินดงมูลหนึ่ง จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์สหกรณ์ฯ คลิก

 

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นิคมสหกรณ์ดงมูล ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเช่าที่ดินดงมูลหนึ่ง จำกัด      คลิก

 

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐,๑๑,๑๒ ได้จัดประชุมสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๐,๑๑,๑๒ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและติดตามการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของหสกรณ์ ณ ห้องประชุมเกลียวเชือก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ พร้อมด้วยตัวแทนสหกรณ์ในความรับผิดชอบเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสหกรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจสหกรณ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ คลิก

 

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด คลิก

 

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงมูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมกระนวนสามัคคี จำกัด คลิก

 

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุมโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร คลิก

 

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่เงสริมสหกรณ์ ๔  ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์บริการทอผ้าบ้านไผ่ จำกัด คลิก

 

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่เงสริมสหกรณ์ ๔ เข้าติดตามการชำระบัญชี สหกรณ์การเกษตรชุมชนศรีบุญเรือง จำกัดเพื่อประสานงานการรับมอบทรัพย์สินและเอกสารทางบัญชี คลิก

 

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่เงสริมสหกรณ์ ๕ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานอยู่เจริญสุข จำกัดเพื่อพิจารณางบดุล คลิก

 

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่เงสริมสหกรณ์ ๕ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์รวมมิตรชาวไร่อ้อยจังหวัดขอนแก่น จำกัด คลิก

 

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้เข้าร่วมประชุมถ่ายทอด การชำระบัญชี ณ ห้องประชุมเกลียวเชือก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก

วีดีทัศน์ ก้าวเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

 


 

นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

รองนายทะเบียนสหกรณ์

E-mail:Parsit_mj@cpd.go.th

โทรศัพท์ 090-3351818

โทรสาร 043-246682 ต่อ 106

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เลขที่1/112 หมู่13 ถนนหน้าเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์: 043-246682     โทรสาร: 043-246682-106 E-mail: Cpd_khonkaen@cpd.go.th