Please wait..........
ข้อมูลสำนักงาน
หน้าแรก
สายตรงสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
แผนที่แสดงที่ตั้ง
อัตรากำลัง
โครงสร้างจังหวัดขอนแก่น
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งบประมาณ
ระบบการบริหารจัดการภายใน
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมฯ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Action Plan พ.ศ. 2558
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
รายงานประจำปี 2557
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ข้อมูลงานส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร
พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

ข้อมูลอื่นๆ
แผนงาน/งบประมาณ
ข้อบังคับ ระเบียบ ของแต่ละสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
Web board
ร้องเรียน ร้องทุกข์
Site map
ส่ง Mail
สมัครสมาชิก
ติดต่อผู้ดูแล web site
สารพัน Web Site
แบบสำรวจออนไลน์
ระบบฐานข้อมูล

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์นิคมสหกรณ์ดงมูล
เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ +++ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง +++
" คำว่า สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจมีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาพนักงานบริการขับรถยนต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการสหกรณ์เคหสถานขอนแก่นร่วมพัฒนา จำกัด ชุมชนตะวันใหม่ ถ. ศรีมารัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด จำนวน ๘ ทุน คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้บรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ ในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอหนองสองห้อง จำกัดได้ให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินการของสหกรณ์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร  ณ สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นำโดยท่านสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังวหวัดขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแวงใหญ่ จำกัด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่มันสำปะหลังตำบลภูเหล็ก ณ บ้านภูเหล็ก ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ถวายเพลพระ จำนวน ๙ รูป  พร้อมทั้งรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศการสงกรานต์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ พร้อมด้วยสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว ผู้แทนสหพันธ์เยอรมัน และผู้แทนมูลนิธิ HANNS SEIDEL จำนวน 20 คน  ศึกษาดูงานสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมกะสิกำ และสะหะกอน สปป.ลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมการตั้งสหกรณ์ใน สปป.ลาว ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้เข้าตรวจเยี่ยม และนำการจัดทำบัญชี และติดตามเงินกู้กองทุนสงเคราะห์ กลุ่มเกษตรกรข้าวไร่ซับแดง ณ ที่ทำการกลุ่มฯ บ้านซับแดง คลิก

 

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่เสริมสหกรณ์ ๔ ได้เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามเงินกู้กองทุนสงเคราะห์ของกลุ่มเกษตรกรข่าวไร่ซับแดง ณ ที่ทำการกลุ่มฯ บ้านซับสมบูรณ์ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้จัดอบรมโครงการ พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ภาคเกษตรกรให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าที่และผู้นำสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด จำนวน 30 คน ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่เสริมสหกรณ์ ๑ ได้เข้าร่วมโครงการ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้น้ำในครัวเรือนเดือนละ ๙ บาท เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงาน "สหรกณ์มั่งคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยังยืน" และนายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธ๊เปิด ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมงาน "สหรกณ์มั่งคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยังยืน" ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่เสริมสหกรณ์ ๕ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.๘พัน.๒ จำกัด กองร้อยอาวุธเบาที่ ๓ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๘ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่เสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเส้นไหม ภาคอีสาน คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้จัดอบรมโครงการฝึกผู้นำชุมชนภาคประชาชน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านซำจาน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่เสริมสหกรณ์ ๕ ติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรทำนานาฝ่าย คลิก 

 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ร่วมจัดโครงการประชุมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ  และการตลาดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม) ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ติดตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๒๕๕๘ คลิก 

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม) ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม) ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ท่านสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานเปิดงานวันครอบครัวเครดิตยูเนี่ยน ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอพระยืน จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้จัดอบรมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้จัดอบรมผู้นำภาคประชาชน ตามวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เพื่อให้ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสหกรณ์และสามารถนำไปประยุคต์ปรับใช้ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ เป็นตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น มอบรางวัล ตามโครงการส่งเสริมการออมในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ให้แก่นักเรียน คลิก   

 

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้จัดประชุมแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก   

 

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมถ่ายทอดความรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจยางพาราของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ จัดโครงการส่งเสริมการออม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครอบรอบ ๖๐ พรรษา ณ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม และโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ คลิก   

 

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น โดย มีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานในงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ คลิก  

 

 


นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

รองนายทะเบียนสหกรณ์

E-mail:Parsit_mj@cpd.go.th

โทรศัพท์ 090-3351818

โทรสาร 043-246682-107