Please wait..........
ข้อมูลสำนักงาน
หน้าแรก
สายตรงสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
แผนที่แสดงที่ตั้ง
อัตรากำลัง
โครงสร้างจังหวัดขอนแก่น
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Action Plan พ.ศ. 2559
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
รายงานประจำปี 2558
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
สรุปงบประมาณประจำเดือน

ข้อมูลงานส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร
พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

ข้อมูลอื่นๆ
แผนงาน/งบประมาณ
ข้อบังคับ ระเบียบ ของแต่ละสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
Web board
ร้องเรียน ร้องทุกข์
Site map
ส่ง Mail
สมัครสมาชิก
ติดต่อผู้ดูแล web site
สารพัน Web Site
แบบสำรวจออนไลน์
ระบบฐานข้อมูล

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์นิคมสหกรณ์ดงมูล
เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

 
   ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ +++ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง +++
" คำว่า สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจมีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526

 

 

 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายผู้บริหารสหกรณ์ขอนแก่น ครั้งที่ ๖ คลิก

 

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจทำดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณตลาดกลาง สหกรณ์ฯ คลิก

 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด คลิก

 

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ คลิก

 

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหนองแปนร่วมใจพัฒนา จำกัด คลิก

 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ นิคมสหกรณ์ดงมูล ร่วมกับปลัดตำบลบ้านฝาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ตรวจสอบการส่งนมพาสเจอร์เรส์ของสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด คลิก

 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และสหกรณ์การเกษตร คลิก

 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการรวมกลุ่ม หลักการ วีธีการสหกรณ์ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอโนนศิลา คลิก

 

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ร่วมวางผังและเตรียมพื้นที่ในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๒ พระองค์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น คลิก

 

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด ณ ศาลากลางบ้าน บ้านเปือย ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโกทา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยแก ณ ที่ทำการกลุ่มฯ คลิก

 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ สามเณรในการประกวดกิจกรรมต่างๆ โครงการสัมมนาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี คลิก

 

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน คลิก

 

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ของกลุ่มเกษตรกรทำนาพระลับ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาพระลับ คลิก

 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดร.วิณะโรจน์  ทรพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี วันสหกรณ์นักเรียน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดร.วิณะโรจน์  ทรพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองนกเขียน จำกัด คลิก

 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด คลิก

 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สมาชิกสหกรณ์ คลิก

 

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านไผ่ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ คลิก

 

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยุเนี่ยนผาแดง จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ คลิก

 

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเดชาพานิช จำกัด คลิก

 

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นิคมสหกรณ์ดงมูลร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐  (One Map) คลิก

 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการขบวนการสหกรณ์ร่วมใจปลูกไทย..ในแบบพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี คลิก

 

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของสหกรณ์การเกษตรสีชมพูรักสันติ จำกัด ณ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหานมโรงเรียน ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม คลิก

 

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันกิจกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเข้าติดตามแก้ไขปัญหารนมโรงเรียน คลิก

 

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมเกลียวเชือก ชั้น ๓ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมอำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

วันที่ ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เคหสถานมั่นคงพัฒชุมแพ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ คลิก

 

วันที่ ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและปัญหาราคาสินค้าเกษตรปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

วันที่ ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหนองแปนร่วมใจพัฒนา จำกัด คลิก

 

วันที่ ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

วันที่ ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

วันที่ ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ออกตรวจเยี่ยมติดตามงานกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ณ สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด คลิก

 

วันที่ ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านแฮด ณ ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านเเฮด จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

วันที่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์ไม้ผลขอนแก่น จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ คลิก

 

วันที่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔  ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ณ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

วันที่ ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จำกัด คลิก

 

วันที่ ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งและปัญหาราคาสินค้าเกษตรกรปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

วันที่ ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและปัญหาราคาสินค้าเกษตรปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ คลิก

 

 

 


 

 

นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

รองนายทะเบียนสหกรณ์

E-mail:Parsit_mj@cpd.go.th

โทรศัพท์ 090-3351818

โทรสาร 043-246682 ต่อ 106

 

 

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เลขที่1/112 หมู่13 ถนนหน้าเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์: 043-246682     โทรสาร: 043-246682-106 E-mail: Cpd_khonkaen@cpd.go.th