Please wait..........
ข้อมูลสำนักงาน
หน้าแรก
สายตรงสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
แผนที่แสดงที่ตั้ง
อัตรากำลัง
โครงสร้างจังหวัดขอนแก่น
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งบประมาณ
ระบบการบริหารจัดการภายใน
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมฯ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Action Plan พ.ศ. 2558
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
รายงานประจำปี 2557
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ปฏิทินสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลงานส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร
พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

ข้อมูลอื่นๆ
แผนงาน/งบประมาณ
ข้อบังคับ ระเบียบ ของแต่ละสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
Web board
ร้องเรียน ร้องทุกข์
Site map
ส่ง Mail
สมัครสมาชิก
ติดต่อผู้ดูแล web site
สารพัน Web Site
แบบสำรวจออนไลน์
ระบบฐานข้อมูล

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์นิคมสหกรณ์ดงมูล
เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

 
   ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ +++ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง +++
" คำว่า สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจมีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526

 

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาพนักงานบริการขับรถยนต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการการฃับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของจังหวัดและระบบการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จัดงาน สหกรณ์มั่งคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยังยืน ณ สหกรณ์การเกษตรภูเวียง จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  นิคมสหกรณ์ดงมูล ร่วมปลูกต้มไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านใหม่ จำกัด ณ ศูนย์ศิลปชีพบ้านใหม่โสกส้มกบ ต. บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ร่วมงานสหกรณ์การเกษตรภูเวียง จำกัด ในการจัดงานสหกรณ์มั่งคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จัดส่วนลดคูปอง ๑๐% คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของกลุ่มเกษตรกรทำนานาฝาย อ.ภูผ่าม่าน จ.ขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มเกษตรกรทำนาพระลับ ณ ฉางข้าวหนองหอย ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น โดยมี    นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดปั้มน้ำมันบางจาก และเปิดศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นประธาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ และเปิดปั้มน้ำมันบางจาก ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด  คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอเมืองขอนแก่น จำกัด ณ ศูนย์ชุมชนบ้านสีฐาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองเก่า ณ ศาลาวัดกลางบุรี บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ณ สหกรณ์การเกษตรหนองเรือ จำกัด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มเกษตรกรปลูกไม้ดอก - ไม้ประดับตำบลศิลา ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีทางปีบัญชีสิ้นสุด ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สหกรณ์เคหะกุดชุมแพรานราษฎร์พัฒนา จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรสีชมพูธนศิริ จำกัด ประจำเดือน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรสีชมพูธนศิริ จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้เข้าแนะนำ ติดตามแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมแนะนำส่งเสริม สหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัด  ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันสหรณ์นักเรียนประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาคม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาคม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด และได้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว คลิก

 

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขบวนการสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มเกษตรกรข้าวไร่ซับแดง ณ ที่ทำการกลุ่มฯ บ้านซับแดง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖  ได้เข้าแนะนำส่งเสริม และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ของสหกรณ์การเกษตรสตรีแวงใหญ่ จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรสตรีแวงใหญ่ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓  ได้ร่วมประชุมสหกรณ์ชุมชนตำบลบัวใหญ่ จำกัด ให้ดำเดินกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมาย ตามที่สหกรณ์เคยปฏิบัติมา คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ เข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนาศรี-ดงเค็ง ให้ดำเดินกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมาย คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ เข้าร่วมประใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงอำเภอชุมแพ จำกัด มีสมาชิกเข้าร่วม ๕๒ คน ณ สำนักงานสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงอำเภอชุมแพ จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ เข้าร่วมประใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหามงคล จำกัด ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหามงคล จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้เข้าแนะนำ และติดตาม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมโครงการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจข้าวของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมสำนักงานหสกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ เข้าร่วมประชุมสหกรณ์ชุมชนตำบลท่ากระเสริม จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ชุมชนตำบลท่ากระเสริม จำกัด ได้ให้คำแนะนำส่งเสริมตามระเบียบกฏหมาย คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สหกรณ์เคหะสถานมั่นคงพัฒนาชุมแพ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๘ จำกัด ณ ห้องประชุมกองร้อยที่ ๑ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๘ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองปิงออมทรัพย์ จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองปิงออมทรัพย์ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นร่วมงานโครงการประชุมชี้แจงการส่งเสริมระบบการผลิตและการค้าข้าวเหนียวไทย ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จำกัด  และได้ให้คำแนะนำแก่สมาชิกสหกรณ์ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมการประชุมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเกษตรกร ณ สำนักงานธนาคารสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ธ.ก.ส. ขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้เข้าแนะนำและติดตาม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอบ้านไผ่ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้ดำเนินการจัดอบรมตามการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ในเขตอำเภอชุมแพ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมประชุมวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุดบัญชี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านไผ่ จำกัด ณ ที่ทำการหสกรณ์ฯ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุดบัญชี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ สหกรณ์บริการเดินรถบ้านไผ่ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์บริการเดินรถบ้านไผ่ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือน สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนภาคประชาชน ตามวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ จัดที่ศาลาวัดกองศรี บ้านมูลนาค ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น คลิก 

 

 


นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

รองนายทะเบียนสหกรณ์

E-mail:Parsit_mj@cpd.go.th

โทรศัพท์ 090-3351818

โทรสาร 043-246682-107