Please wait..........
ข้อมูลสำนักงาน
หน้าแรก
สายตรงสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
แผนที่แสดงที่ตั้ง
อัตรากำลัง
โครงสร้างจังหวัดขอนแก่น
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
ระบบการบริหารจัดการภายใน
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมฯ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Action Plan พ.ศ. 2558
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
รายงานประจำปี 2557
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ปฏิทินสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
สรุปงบประมาณประจำเดือน

ข้อมูลงานส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร
พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

ข้อมูลอื่นๆ
แผนงาน/งบประมาณ
ข้อบังคับ ระเบียบ ของแต่ละสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
Web board
ร้องเรียน ร้องทุกข์
Site map
ส่ง Mail
สมัครสมาชิก
ติดต่อผู้ดูแล web site
สารพัน Web Site
แบบสำรวจออนไลน์
ระบบฐานข้อมูล

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์นิคมสหกรณ์ดงมูล
เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

 
   ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ +++ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง +++
" คำว่า สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจมีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526

 

 

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาพนักงานบริการขับรถยนต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ณ ศาลาวัดบ้านห้วยยาง เพื่อให้ความรู้เรื่อง อุดมการหลักการณ์ และวิธีการสหกรณ์ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ณ ศาลากลางบ้านบ้านสวนกล้วย ตำบลบ้านเรือ ในเขตอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์สีชมพูธนศิริ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑  จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ณ ศาลาวัดบ้านโนนกู่ ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้ดำเนินการฝึกอบรมตามการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ในพื้นที่อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด ณ โรงเรียนซู่เฮ็งอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด ได้เชิญอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสะอาด เข้ามาศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนทอง คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างระบบคุ้มครองทางการเงินสหกรณ์ พร้มด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรแวงน้อย จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการขับเคลื่อนแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ตามบัญชานายกรัฐมันตรี ณ ห้องประชุมเกลียวเชือก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ซี เค ชูค์ (ประเทศไทย) จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรภูเวียง จำกัด เพื่อชี้แจงการเบิกเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นิคมสหกรณ์ดงมูล จังหวัดขอนแก่น ร่วมสังเกตการณ์ ในการจัดตลาดนัดซื้อขายยางพารา ของสหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราขอนแก่น จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำนาใหม่นาเพียง คลิก

 

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านทุ่ม คลิก

 

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการจัดงาน สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ ฉลอง ๑๕๐ ปี จังหวัดมหาสารคาม คลิก

 

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่มเกษตรกรเลี่้ยงสัตว์โนนสะอาด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงมูล ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารการศึกษา ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรสตรีโนนสะอาด จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป ไปร่วมงานลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุดบัญชี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเกษตรทำนาในเมือง คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเงินกู้ให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรพัฒนาถิ่นอุดม จ่ายเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตกร คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุดบัญชี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเกษตรกรทำนาเมียงเพีย ณ ศาลาวัดบ้านเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้เข้าร่วมจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก กลุ่มเกษตรกรข่าวไร่ซับแดง จำนวน ๕๐ ราย คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้เข้าเยี่ยมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังคูณพัฒนา จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าโครงการ วิถีข้าว วิถึไทย วิถึเครดิตยูเนี่ยน ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าว สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองสองห้อง จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อแจ้งข้อแนะนำตามนโยบายรัฐบาล ให้สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบภัยแล้ง ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อแจ้งข้อแนะนำตามนโยบายรัฐบาล ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่ นาสวนผสมเพ็กใหญ่ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  กลุ่มตรวจการสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำหารือแนวทางแก้ปัญหาสหกรณ์สตรีโนนสะอาด จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ออกตรวจเยี่ยมแปลงข้าวของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีแก่เกษตรกรปีการผลิต ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ซึ่งเป็นสมาชิก สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด คลิก 

 


นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

รองนายทะเบียนสหกรณ์

E-mail:Parsit_mj@cpd.go.th

โทรศัพท์ 090-3351818

โทรสาร 043-246681-106