Please wait..........
ข้อมูลสำนักงาน
หน้าแรก
สายตรงสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
แผนที่แสดงที่ตั้ง
อัตรากำลัง
โครงสร้างจังหวัดขอนแก่น
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งบประมาณ
ระบบการบริหารจัดการภายใน
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมฯ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Action Plan พ.ศ. 2558
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ข้อมูลงานส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลอื่นๆ
แผนงาน/งบประมาณ
ข้อบังคับ ระเบียบ ของแต่ละสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
เว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์นิคมสหกรณ์ดงมูล
Web board
ร้องเรียน ร้องทุกข์
Site map
ส่ง Mail
สมัครสมาชิก
ติดต่อผู้ดูแล web site
สารพัน Web Site
แบบสำรวจออนไลน์
แบบฟอร์มดาว์นโหลด
ระบบฐานข้อมูล
เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


    ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ +++ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง +++
" คำว่า สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจมีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526

 

 

 

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาพนักงานบริการขับรถยนต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ คลิก 

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารักการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คลิก) 

 

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ความปรองดอง (Smart farmer) ให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจัหงหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารองค์กร ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ได้ร่วมเสวนาเขเข้มหวังผลสมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด เพื่อให้สหกรณ์สามารถวางแผนการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๕-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงมูล ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการฟาร์มในนิคมสหกรณ์ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกปราชญ์แผ่นดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังวหัดขอนแก่น คลิ 

 

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายการรวมตัว เพื่อจัดตั้งกลุ่มตามโครงการ พัฒนาระบบการผลิตเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมการจัดเวทีประชาคม โครงการพัฒนาเกษตรกรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมธรรมภิบาลเพื่อการบริหารองค์กร การส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ จัดโครงการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการคุ้มครองระบบสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น แก่คณะกรรมการดำเนินการ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร องค์กรการส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์และคุณภาพการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด โดย นายณรงค์ คงมั่นเป็นวิทยากร คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อบริหารองค์กร การควบคุมภายในของสหกรณ์และคุณภาพการบริหารการจัดการกับสหกรณ์ ที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ดูแลองค์กร คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมหสกรณ์ ได้ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่นคัดเลือกและประเมินปราชญ์ของแผ่นดิน คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ร่วมประชุมเสวนาการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ตามเป้าหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรหนองเรือ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นคนใหม่ นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ ย้ายจากสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม มาเป็นสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี ๒๕๕๘ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและสมาชิกสหกรณ์ จำนวน ๓๐ คน ตามโครงการประชุมเสวนาการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ. ขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ร.๘ พัน.๓ จำกัด ณ ห้องประชุม บก.ร๘ พัน.๓ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ ประชุมรับรอง พ.ร.บ. กลุ่มเกษตรกร เน้นย้ำมีกองทุนพัฒนากลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ นิคมสหกรณ์ดงมูล ร่วมพิจารณาเงินกู้ในการแปรรูปยางพาราประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการเงินกู้เพื่อแปรรูปยางพารา คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมกรรมการและพนักงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตร เขต อ.กระนวน จ.ขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าคุณภาพสให้สมาชิกเกษตรกรผู้นำผลผลิตมาจำหน่าย คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจักการสหกรณ์ ได้จัดประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดทุนในการดำเดินธุรกิจสหกรณ์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชัยพรพระบุพัฒนา จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือน สหกรณ์การเกษตรสีชมพูธนศิริ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรรมการดำเนินการประจำเดือนของสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการส่งเสริมสหกรร์ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการการดำเนินการ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทำนาพระลับและให้คำแนะนำส่งเสริมให้แก่สมาชิก คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นิคมสหกรณ์ดงมูล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม ๕ ส ปรับปรุงบริเวณสำนักงานนิคมสหกรณ์ดงมูล ให้น่าอยู่ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์และได้ให้คำแนะนำแก่สหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรโนนศิลา คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำส่งเสริมสหกรณ์  แก่สหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำส่งเสริมสหกรณ์  แก่สหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรพระยืน จำกัด ประจำเดือน ๒๕๕๗ ณ สำนักงานสหรณ์ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ได้ไปร่วมพิธี ๕ ธันวามหาราช และจุดเทียนชัยถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอพระยืน จำกัด ร่วมกับส่วนราชการในท้องถิ่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังขอนแก่น ร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินการประจำเดือน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังคูณพัฒนาจำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน และร่วมกันกำหนดแนวทางดำเนินงานสู่มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น อบรมการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน สมาชิกสหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์หมีใหญ่ท่าพระ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานหสกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
โครงการอบรมเกษตรกรในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒ และ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์หมีใหญ่ท่าพระจำกัด และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักกุยช่ายบ้านนาเพียง คลิก  

 

เมื่อวันที่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยข้อมูลเครดิต ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น ๔ อาคาร ๑ ธนาคารแห่งประเทศไทย เขตบางขุนพรหม กรุงเทพฯ คลิก