Please wait..........
ข้อมูลสำนักงาน
หน้าแรก
สายตรงสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
แผนที่แสดงที่ตั้ง
อัตรากำลัง
โครงสร้างจังหวัดขอนแก่น
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งบประมาณ
ระบบการบริหารจัดการภายใน
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมฯ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Action Plan พ.ศ. 2558
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานประจำปี

ข้อมูลงานส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลอื่นๆ
แผนงาน/งบประมาณ
ข้อบังคับ ระเบียบ ของแต่ละสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
เว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์นิคมสหกรณ์ดงมูล
Web board
ร้องเรียน ร้องทุกข์
Site map
ส่ง Mail
สมัครสมาชิก
ติดต่อผู้ดูแล web site
สารพัน Web Site
แบบสำรวจออนไลน์
แบบฟอร์มดาว์นโหลด
ระบบฐานข้อมูล
เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


    ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ +++ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง +++
" คำว่า สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจมีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526

 

 

 

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาพนักงานบริการขับรถยนต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ คลิก 

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารักการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คลิก) 

 

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทำงาน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น แข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ CPD SPORTDAY ๒๐๑๕ ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อำเภอคลองหลวง จังวัดปทุมธานี คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒๔ เกษตรอีสานพัฒนาชาติ เฉลิมบรมราชกุมารี ณ ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมยินดีต้อมรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมตลาดนัดสินค้าเกษตร คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ เป็นวิทยากรยรรยายในหัวข้อ เรื่อง การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และเศรษฐกิจพอเพียง คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ พบปะเยี่ยมสมาชิกผู้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรปลอดสาร ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จัดตลาดจำหน่ายผลิตผลการเกษตรปลอดสารพิษ มีเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ กว่าสองร้อยราย คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้เป็นวิทยากรบรรยานหัวข้อเรื่อง การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย แก่ประชาชนในเขตอำเภอชุมแพจำนวน ๓๐๐ คน คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรบ้านใหม่ จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการเตรียมงานเกษตรอีสานปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๘ -๑ ก.พ. ๒๕๕๘ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหนองแปนร่วมใจพัฒนา จำกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ สหกรณ์การเช่าที่ดินนิคมดงมูลสอง จำกัด ได้เปิดตลาดเครือข่ายยางพารา เพื่อรับซื้อและพยุงราคายางพาราไม่ให้ตกต่ำตามโครงการ ๖,๐๐๐ ล้านบาท คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมหสกรณ์ ๑ ได้จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองของแก่น จำกัด ณ ศาลาวัดบ้านหนองตาไก้ อ.เมือง จ.ขอแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานเรารักขอนแก่นครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ได้ประชุมคัดเลือกเกษตรกรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการเลี้ยงโคขุน กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองแวง ต.หนองแสง คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดตลาดนัดสินค้าเกษตร (Farmer Market) โดยมีสินค้าเกษตรกรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มเเข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานครบรอบก่อตั้ง สหรกณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ณ สหกณ์โคนมขอนแก่น จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเข้าอวยพรปีใหม่ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยคณะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ และให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมอวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ พร้อมด้วยอวยพรปีใหม่ท่านสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ บูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามอาวุธทางปัญญาให้ชาวบ้าน ณ ห้องประชุมอำเภออุบลรัตน์ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขบวนการสหกรณ์ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมหสกรณ์ ๒ เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาปี ๒๕๕๘ ณ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงเครือข่ายการเงินในระบบสหกรณ์ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นร่วมงานเรารักขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นร่วมงานเรารักขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ขอนแก่น จำกัด ณ ห้องประชุม สกต. ขอนแก่น จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโซฟิเทลขอนแก่น ราชา ออคิด จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ เป็นวิทยากรอบรมโครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๘ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ เขตพื้นที่อำเภอภูผ่าม่าน อำเภอชุมแพ และอำเภอสีชมพู คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงมูล เข้าร่วมหารือโดยเสนอให้ สหกรณ์การเช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด เป็นที่จัดตลาดนัดการให้บิรการซื้อขายยางพารา คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงมูล เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราขอนแก่น จำกัด ในนิคมสหกรณ์ดงมูล รับซื้อและประมูลขายยางพารา คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นร่วมงานเรารักขอนแก่น ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ  โรงพยาบาลขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอโคกโพธิ์ไชย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองระบบสหกรณ์ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดงานโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อำเภอชุมแพ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นิคมสหกรณ์ดงมูล ได้ร่วมจัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ร่วมกับสำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และนายกมล พูลประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงาน Dinner Talk  ณ ศูนย์หน่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้ร่วมประชุมรับทราบนโยบายในการทำงานร่วมกัน ระหว่างสหกรณ์จังหวัด และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ความปรองดอง (Smart farmer) ให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจัหงหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ เร่งเผยแพร่ความรู้การคุ้มครองระบบสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ได้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา การรวบรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทางรอดของเกษตรกร คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้จัดประชุมประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรกลาง อำเภอบ้านไผ่ ณ ที่ทำการสหกรณ์บริการทอผ้าบ้านไผ่ จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารองค์กร ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้จัดอบรมโครงการประชุมเสวนาการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้จัดทำโครงการประชุมเสวนาการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแวงใหญ่ จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารองค์กร การส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์และคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ได้ร่วมเสวนาเขเข้มหวังผลสมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด เพื่อให้สหกรณ์สามารถวางแผนการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๕-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงมูล ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการฟาร์มในนิคมสหกรณ์ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกปราชญ์แผ่นดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังวหัดขอนแก่น คลิ 

 

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้จัดทำโครงการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารองค์กร การส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองพลจำกัด คลิ  

 

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมหสกรณ์ ๔ ได้มีการจัดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การคุ้มครองระบบสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายการรวมตัว เพื่อจัดตั้งกลุ่มตามโครงการ พัฒนาระบบการผลิตเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมการจัดเวทีประชาคม โครงการพัฒนาเกษตรกรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมธรรมภิบาลเพื่อการบริหารองค์กร การส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อผลัดดันสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมิ่งมหามงคล จำกัด สู่มาตรฐาน ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมิ่งมหามงคล จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ จัดโครงการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการคุ้มครองระบบสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น แก่คณะกรรมการดำเนินการ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร องค์กรการส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์และคุณภาพการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด โดย นายณรงค์ คงมั่นเป็นวิทยากร คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อบริหารองค์กร การควบคุมภายในของสหกรณ์และคุณภาพการบริหารการจัดการกับสหกรณ์ ที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ดูแลองค์กร คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมหสกรณ์ ได้ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่นคัดเลือกและประเมินปราชญ์ของแผ่นดิน คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ร่วมประชุมเสวนาการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ตามเป้าหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรหนองเรือ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นคนใหม่ นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ ย้ายจากสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม มาเป็นสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี ๒๕๕๘ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและสมาชิกสหกรณ์ จำนวน ๓๐ คน ตามโครงการประชุมเสวนาการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ. ขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ร.๘ พัน.๓ จำกัด ณ ห้องประชุม บก.ร๘ พัน.๓ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ ประชุมรับรอง พ.ร.บ. กลุ่มเกษตรกร เน้นย้ำมีกองทุนพัฒนากลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ นิคมสหกรณ์ดงมูล ร่วมพิจารณาเงินกู้ในการแปรรูปยางพาราประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการเงินกู้เพื่อแปรรูปยางพารา คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมกรรมการและพนักงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตร เขต อ.กระนวน จ.ขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าคุณภาพสให้สมาชิกเกษตรกรผู้นำผลผลิตมาจำหน่าย คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจักการสหกรณ์ ได้จัดประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดทุนในการดำเดินธุรกิจสหกรณ์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชัยพรพระบุพัฒนา จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือน สหกรณ์การเกษตรสีชมพูธนศิริ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรรมการดำเนินการประจำเดือนของสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการส่งเสริมสหกรร์ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการการดำเนินการ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทำนาพระลับและให้คำแนะนำส่งเสริมให้แก่สมาชิก คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นิคมสหกรณ์ดงมูล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม ๕ ส ปรับปรุงบริเวณสำนักงานนิคมสหกรณ์ดงมูล ให้น่าอยู่ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์และได้ให้คำแนะนำแก่สหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรโนนศิลา คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำส่งเสริมสหกรณ์  แก่สหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำส่งเสริมสหกรณ์  แก่สหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรพระยืน จำกัด ประจำเดือน ๒๕๕๗ ณ สำนักงานสหรณ์ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ได้ไปร่วมพิธี ๕ ธันวามหาราช และจุดเทียนชัยถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอพระยืน จำกัด ร่วมกับส่วนราชการในท้องถิ่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังขอนแก่น ร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินการประจำเดือน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังคูณพัฒนาจำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน และร่วมกันกำหนดแนวทางดำเนินงานสู่มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น อบรมการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน สมาชิกสหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์หมีใหญ่ท่าพระ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานหสกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
โครงการอบรมเกษตรกรในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒ และ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์หมีใหญ่ท่าพระจำกัด และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักกุยช่ายบ้านนาเพียง คลิก  

 

เมื่อวันที่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยข้อมูลเครดิต ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น ๔ อาคาร ๑ ธนาคารแห่งประเทศไทย เขตบางขุนพรหม กรุงเทพฯ คลิก