Please wait..........
ข้อมูลสำนักงาน
หน้าแรก
สายตรงสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
แผนที่แสดงที่ตั้ง
อัตรากำลัง
โครงสร้างจังหวัดขอนแก่น
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งบประมาณ
ระบบการบริหารจัดการภายใน
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมฯ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Action Plan พ.ศ. 2558
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ข้อมูลงานส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลอื่นๆ
แผนงาน/งบประมาณ
ข้อบังคับ ระเบียบ ของแต่ละสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
เว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์นิคมสหกรณ์ดงมูล
Web board
ร้องเรียน ร้องทุกข์
Site map
ส่ง Mail
สมัครสมาชิก
ติดต่อผู้ดูแล web site
สารพัน Web Site
แบบสำรวจออนไลน์
แบบฟอร์มดาว์นโหลด
ระบบฐานข้อมูล
เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


    ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ +++ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง +++
" คำว่า สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจมีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526

 

 

 

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาพนักงานบริการขับรถยนต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ คลิก 

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารักการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คลิก) 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นคนใหม่ นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ ย้ายจากสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม มาเป็นสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ นิคมสหกรณ์ดงมูล ร่วมพิจารณาเงินกู้ในการแปรรูปยางพาราประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการเงินกู้เพื่อแปรรูปยางพารา คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมกรรมการและพนักงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตร เขต อ.กระนวน จ.ขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าคุณภาพสให้สมาชิกเกษตรกรผู้นำผลผลิตมาจำหน่าย คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจักการสหกรณ์ ได้จัดประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดทุนในการดำเดินธุรกิจสหกรณ์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชัยพรพระบุพัฒนา จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือน สหกรณ์การเกษตรสีชมพูธนศิริ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรรมการดำเนินการประจำเดือนของสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการส่งเสริมสหกรร์ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการการดำเนินการ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทำนาพระลับและให้คำแนะนำส่งเสริมให้แก่สมาชิก คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นิคมสหกรณ์ดงมูล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม ๕ ส ปรับปรุงบริเวณสำนักงานนิคมสหกรณ์ดงมูล ให้น่าอยู่ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์และได้ให้คำแนะนำแก่สหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรโนนศิลา คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำส่งเสริมสหกรณ์  แก่สหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำส่งเสริมสหกรณ์  แก่สหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรพระยืน จำกัด ประจำเดือน ๒๕๕๗ ณ สำนักงานสหรณ์ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ได้ไปร่วมพิธี ๕ ธันวามหาราช และจุดเทียนชัยถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอพระยืน จำกัด ร่วมกับส่วนราชการในท้องถิ่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังขอนแก่น ร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินการประจำเดือน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังคูณพัฒนาจำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน และร่วมกันกำหนดแนวทางดำเนินงานสู่มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น อบรมการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน สมาชิกสหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์หมีใหญ่ท่าพระ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานหสกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
โครงการอบรมเกษตรกรในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒ และ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์หมีใหญ่ท่าพระจำกัด และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักกุยช่ายบ้านนาเพียง คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ประธานและผู้นำกลุ่ม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย สหกรณ์การเช่าที่ดินดงมูลหนึ่ง จำกัด สหกรณ์เช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น จำกัด ๕๐ ราย คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน คณะกรรมาการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้ยอแห่งประเทศไทย จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการ มอบโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในเขตพื้นที่การศึกษา ๑,๓,๔ และ ๕ ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมดอกคูณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้ร่วมจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กับกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้ร่วมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีทางบัญชีสิ้นสุด ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สหกรณ์เคหสถานบ้านคือชีวิต จำกัด ณ ห้องประชุมใหญ่บ้านร่มเย็น อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้เข้าร่วมประชุมการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ และวิธีการสหกรณ์ แก่เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ขอนแก่น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทพารักษ์ ๕ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีทางบัญชีสิ้นสุด ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สหกรณ์การเกษตรตำบลนาหนองทุ่มจำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ให้ความรู้หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ พร้อมทั้งขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ให้แก่ผู้ประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ ชุมชนเทพารักษ์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ สกรณ์การเกษตรเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จำกัด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นร่วมจัดกิจกรรมในงานโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี บ้านโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มเกษตรกรข้าวไร่ซับแดง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการการสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารม้าที่ ๑๔ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารม้าที่ ๑๔ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้กับสหกรณ์ศุภนิมิตเมืองพล จำกัด ต. หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในท้องที่อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การแก้ไขข้อบกพร่องเป็นไปตามความเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการสหกรณ์ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหนองเรือ จำกัด มอบกระปุกออมสินแพะ โครงการส่งเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครอบรอบ ๖๐ พรรษา ณ โรงเรียนหนองกุงประชารัฐบำรุง คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เคหะบ้านคือชีวิต จำกัด ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น อำเภอชุมแพ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ร่วมกับหัวหน้าการตลาดและฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด ออกตรวจเยี่ยมแปลงพันธุ์ข้าว คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ได้ร่วมประชุมระดมสมองพลิกฟื้นสหกรณ์ให้ก้าวผ่านสู่มาตรฐานสหกรณ์ โดยวางมาตรการการควบคุมภายใน รักษาสภาพคล่อง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสำโรงสร้างสรรค์ จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ สหกรณ์การเกษตรสีชมพูธนศิริ จำกัด ได้เข้ามาขอคำแนะนำ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานของกีฬาขบวนการสหกรณ์ เมืองพลเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ณ สหกรณ์เมืองพล คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้เข้าร่วมประชุม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วยกรรมการสหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์หมีใหญ่ท่าพระ จำกัด ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อมอบหมายผู้จัดทำบัญชีและเข้ารับการแนะนำ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานวันพระบิดาแหงฝนหลวง ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้เข้าร่วมประชุม ๓ ฝ่าย กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลศิลา ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น บรรยายการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน ครั้งที่ ๑ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ได้จัดประชุม ๓ ฝ่าย (กตส./กสส./สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรบ้านใหม่ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวมรวมข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นเจ้าภาพในงาน เรารักขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น และมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานโดยผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖,๗,๑๐,๑๑,๑๒ ณ ห้องประชุมสำนักงาน คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมหสกรณ์ ๑ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ให้คำแนะนำเรื่อง การวางแผนการบริหารธุรกิจของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมขอนแก่นฯ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหสถานขอนแก่นร่วมพัฒนา จำกัด เพื่อเเนะนำเรื่อง การวางแผนการบริหารธุรกิจของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสหกรณ์เคหสถานขอนแก่นร่วมพัฒนาฯ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือน สหกรณ์การเกษตรสีชมพูธนศิริ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ฯ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔  เข้าตรวจเยี่ยมและแนะนำการจัดทำบัญชีให้เเก่กลุ่มเกษตรกรทำนาแคนเหนือ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ เข้าร่วมประชุมสหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์ จำกัด เพื่อจัดสร้างลานตาก จัดหาอุปกรณ์การตลาด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร๋วฒชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์สู่ดีเด่นตามโครงการสหกรณ์สู่ดีเด่น เข้าร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น บรรยายการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ร่วมประชุมประจำเดือน คณะกรรมการสหกรณ์เกษตรตำบลนาหนองทุ่ม จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นพร้อม กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ณ ที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้า คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ อำเภอพล ร่วมเปิดพิธีงานตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพล คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ได้เข้าร่วมประชุมสามฝ่าย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ได้ร่วมประชุมหารือในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการขายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน สชต.พังทุย จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ร่วมสนับสนุนให้สหกรณ์จัดตั้งตลาดชุมชนเพื่อแก้ปัญหาด้านการตลาด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด ณ หอประชุมอเนกประสงค์ชุมแพ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น หารือเพื่อจัดเตรียมข้อมูลข้อบกพร่องสหกรณ์ตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัด ได้ไปให้คำแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ร่วมจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกรณ์ร่วมกันสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผาแดงพัฒนา จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ร่วมด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักกุยช่ายบ้านนาเพียง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับการจดทะเบียน กลุ่มเกษตรกร คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการการดำเนินการประจำเดือน สหกรณ์การเกษตรสตรีโนนสะอาด จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการการดำเนินการประจำเดือน สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเมืองพล จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ร่วมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์บริการทอผ้าบ้านไผ่ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์บริการทอผ้าบ้านไผ่ จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายประดิษฐ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงมูล เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์การเช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายประดิษฐ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงมูล ร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์เช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด เพื่อชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 30 มิถุนายน ๒๕๕๗ สหกรณ์รวมมิตรชาวไร่อ้อยจังหวัดขอนแก่น จำกัด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอแแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกร์จังหวัดขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นิคมสหกรณ์ดงมูล ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อชี้แจงการขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต ๕๗/๕๘ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังคูณพัฒนา จำกัด คลิก