Please wait..........
ข้อมูลสำนักงาน
หน้าแรก
สายตรงสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
แผนที่แสดงที่ตั้ง
อัตรากำลัง
โครงสร้างจังหวัดขอนแก่น
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งบประมาณ
ระบบการบริหารจัดการภายใน
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมฯ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Action Plan พ.ศ. 2558
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ข้อมูลงานส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลอื่นๆ
แผนงาน/งบประมาณ
ข้อบังคับ ระเบียบ ของแต่ละสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
เว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์นิคมสหกรณ์ดงมูล
Web board
ร้องเรียน ร้องทุกข์
Site map
ส่ง Mail
สมัครสมาชิก
ติดต่อผู้ดูแล web site
สารพัน Web Site
แบบสำรวจออนไลน์
แบบฟอร์มดาว์นโหลด
ระบบฐานข้อมูล
เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


    ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ +++ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง +++
" คำว่า สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจมีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526

 

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาพนักงานบริการขับรถยนต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ คลิก 

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารักการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ คลิก

ประกาศสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คลิก) 

 

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายกมล พูลประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ไปร่วมงาน เรารักขอนแก่น โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ โดยกลุ่มพลังงาน จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ณ โรงเเรมวีวิช ขอแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหนองแปนร่วมใจพัฒนา จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ  คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ได้ร่วมเตรียมความพร้อมรับกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดงาน คลิก 

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งสหกรณ์ ๔ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ สหกรณ์ช่าวไร่อ้อยมัญจาคีรี จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการงานส่งเสริมสกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือน เตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ (สหกรณ์ขนาดเล็ก) ในการเข้าสู่ปีที่ ๒ สชต.หนองกุง คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ นายณรงค์ คงมั่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทอดผ้าป่าสามัคคีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดขอนแก่น ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังคูณพัฒนา จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ได้ร่วมปรับกระบวนยุทธิ์ เสริมทัพ รับพนักงานของกลุ่มฯ ใหม่เพื่อรองรับการเปิด ประชาคมเสรษฐกิจอาเซียน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนาศรี-ดงเค็งเสริมทัพ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหสองปิงออมทรัพย์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้จัดประชุมสัญจร เรื่อง การวางแผนงานปฏิบัติงานตามแผน Action Plan ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ สหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ อำเภอเมืองขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ของสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไทยน้ำทิพย์สาขาขอนแก่น จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณสำนักงาน คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธจจังหวัดขอนแก่น จำกัด ณ โรงเเรมเซ็นทาราคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ร่วมอบรมบทบาทหน้าที่ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังคูณพัฒนา จำกัด คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการดำเนินการและแก้ไขข้อบกพร่อง และหารือฝ่ายจัดการเพื่อจัดการหนี้ค้างชำระสหกรณ์การเกษตรแวงใหญ่ จำกัด คลิก

 

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ สหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ฯ คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธาน ประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คลิก   

 

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมประชุมประจำเดือน สหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด  คลิก   

 

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร ๔ จำกัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ๔  คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทราชาแมชีนเนอรี่ขอนแก่น จำกัด ณ บริษัทแมชีนเนอรี่ขอนแก่น จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมประชุมติดตามแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์หมีใหญ่ท่าพระ จำกัด ณ แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองโข่ย ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังม่วงร่วมใจสามัคคี จำกัด ณ ที่ทำการสำนักงานสหกรณ์ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเจริญธานี จำกัด ณ ห้องกลางเมือง ชั้น ๑ โรงเเรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น คลิก

 

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ของสหกรณ์ชาวไร่อ้อยมัญจาคีรี จำกัด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๕-๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้ร่วมประชุมคืนความสุขสู่มวลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด  ในรูปเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกสหกรณ์ คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้ร่วมประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด ในการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารหนี้ค้างชำระ" คลิก 

 

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขให้แก่ประชาชนจัดจำหน่ายสินค้า คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส   โดยการทำความสะอาดตัดตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณรอบสำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์๑  คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ร่วมประชุมประจำเดือน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านไผ่ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านไผ่ จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้ร่วมประชุมสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมการจัดงานทอดกฐินสามัคคีขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชายแดนด้วยวิธีการ สหกรณ์  ณ จังหวัดมุกดาหาร คลิก   

 

 

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ได้ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อแนะนำหลักในการส่งเสริมให้สหกรณ์ดีเด่น ได้แนะนำสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเมืองพล จำกัด คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภูมิภาคเพื่อปลูกฝังค่านิยม คลิก

 

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จำกัด  คลิก