สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait..........


 


   :: ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์:: :: ริเริ่มสร้างสรรค์ : :: มุ่งมั่นฟันฝ่า :: พัฒนาสหกรณ์ ::


 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2558 

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558
นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างววิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
ลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สบ.ชุมชนบ้านสัมฤทธิ์ จำกัด
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558
นายณัฐพล  แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นประธานพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557
ลิกอ่านต่อ >>>

โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน อ.พระทองคำ
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
นายชัยชนะ    เนตรากูล  ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน  เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม)
เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

ลิกอ่านต่อ >>>

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558
นางเรืองจิตร สุคนธเมธีรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม) เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

ลิกอ่านต่อ >>>

กสส. 6พัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์โชคชัย-หนองบุญมาก
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
นางวารี ทิพย์ประเสริฐ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

กสส.5 จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน
เมื่อวันที่ 13  มีนาคม 2558
นางเรืองจิตร สุคนธเมธีรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว
เมื่อวันที่ 11  มีนาคม 2558
นางเรืองจิตร สุคนธเมธีรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม)   เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 
ลิกอ่านต่อ >>>

กสส.5 จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
นางเรืองจิตร  สุคนธเมธีรัตน์  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน   เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

กสส.6 อบรมผู้นำชุมชน “หนองบุญมาก”
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
นางวารี ทิพย์ประเสริฐ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนให้ความรู้ตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

ศึกษาดูงานของผู้นำสหกรณ์การเกษตรจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558
ผู้นำสหกรณ์การเกษตรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียใต้และแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ลิกอ่านต่อ >>>


ประชุมฟื้นฟู สกก.ท่าช้างสามัคคี จก.
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
นายชุตินคร  จันทวีระ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน  ให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ
ลิกอ่านต่อ >>>

กสส.6 อบรมผู้นำชุมชน “เสิงสาง”
เมื่อวันที่ 5  มีนาคม 2558
นายจำรัส หมอกกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชน การอบรมให้ความรู้ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม
ลิกอ่านต่อ >>>

กสส.6 ประชุม CPS
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
นายจำรัส หมอกกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ได้ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำเพื่อสอนแนะวางแผนการปฏิบัติงานและติดตามงานตาม
ลิกอ่านต่อ >>>

แนวทางแก้ไขปัญหาสหกรณ์ สกก. มาบตะโกเอน จก.
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
นายสรรเสริญ วงศ์สง่า ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้จัดประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการประชุมกลุ่มสมาชิกแกนนำผู้ตรวจสอบ

ลิกอ่านต่อ >>>

แนวทางแก้ไขปัญหาสหกรณ์ สกก. คงสามัคคี จก.
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
นายสรรเสริญ วงศ์สง่า ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้จัดประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการประชุมกลุ่มสมาชิกแกนนำผู้ตรวจสอบ

ลิกอ่านต่อ >>>

สกก.พิมาย ตอนรับ ที่ปรึกษา รมต.กษ.
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
นายพัน แก้วบาง ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัดให้การต้อนรับ พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

สกก.พิมาย ประชุมประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม.
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
นายสาทิช บวชสันเทียะ สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอพิมาย ที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ประธานเปิดประประชุมประธานกลุ่มเลขานุการกลุ่มฯ จำนวน 236 คน
ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด ต้อนรับ
สหกรณ์การเกษตร

JA Aichichita จากประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
คณะกรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ และตัวแทนสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร JA Aichichita จากประเทศญี่ปุ่น
ลิกอ่านต่อ >>>

สผน.บ้านส้ม เรียกประชุมกลุ่มและติดตามหนี้ กพส.
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกและติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

การประเมินและคัดเลือก อกม.
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 57

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2557
ลิกอ่านต่อ >>>

เสิงสาง กระตุ้นเด็ด “ให้ความรู้สมาชิก ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว”
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ว่าที่ร้อยตรีเจน ศิริกำเนิด นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้เข้าร่วมหารือคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเสิงสาง จำกัด เพื่อหาแนวทางในการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

กระตุ้น “การควบคุมภายใน” ให้กรรมการฯ เสิงสาง
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ว่าที่ร้อยตรีเจน ศิริกำเนิด นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเสิงสาง จำกัดเน้น “ให้ความรู้การควบคุมภายในแก่คณะกรรมการ”
ลิกอ่านต่อ >>>

แนวทางแก้ไขปัญหาสหกรณ์ สกก. ประทาย จก.
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
นายสรรเสริญ วงศ์สง่า ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้จัดประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการประชุมกลุ่มสมาชิกแกนนำผู้ตรวจสอบ
ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์การเกษตรตากใบ จังหวัดนราธิวาส ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
คณะกรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ และตัวแทนสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรตากใบ จำกัด อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ลิกอ่านต่อ >>>

สกก.พิมาย ต้นแบบเชื่อมโยงธุรกิจสู๋เกษตรกรขนาดเล็ก
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด เป็นสหกรณ์ต้นแบบในการเชื่อมโยงธุรกิจ ด้านการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของศูนย์กระจายสินค้า การปรับปรุงเมล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลิ
ลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอพิมาย
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอพิมายครั้งที่ 2ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดในอำเภอพิมาย รวม13 กลุ่ม
ลิกอ่านต่อ >>>

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความเข้าใจ
ผู้นำสหกรณ์

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
นายสรรเสริญ วงศ์สง่า ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้จัดประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการประชุมกลุ่มสมาชิกแกนนำผู้ตรวจสอบ
ลิกอ่านต่อ >>>

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
นางสาวกรรณิการ์ บัวเกตุ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 แจ้งว่าได้ร่วมกับนางสาวกฤษณา พรหมโสภา นักวิชาการสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

กลุ่มฯ ยางเสิงสางตั้งเป้ารวบรวมยาง 2,430 ตัน
มูลค่า 87.4 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
ว่าที่ร้อยตรีเจน ศิริกำเนิด นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าประสานงานกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราอำเภอเสิงสาง
ลิกอ่านต่อ >>>

ก.ทำนาครบุรีใต้ประชุมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
นายจำรัส หมอกกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำนาครบุรีใต้ ณ เทศบาลตำบลครบุรีใต้
ลิกอ่านต่อ >>>

แนวทางแก้ไขปัญหาสหกรณ์ สก.เคหะสถานเมืองโคราช
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
นายสรรเสริญ วงศ์สง่า ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้จัดประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการประชุมกลุ่มสมาชิกแกนนำผู้ตรวจสอบ
ลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหาสหกรณ์
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
นายสรรเสริญ วงศ์สง่า ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้จัดประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการประชุมกลุ่มสมาชิกแกนนำผู้ตรวจสอบ
ลิกอ่านต่อ >>>

นายกรัฐนมตรี พบปะประชาชนเกษตรกรชาวพิมาย
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนและประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด
ลิกอ่านต่อ >>>

ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2557      ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2558

กฎหมายที่ควรรู้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน (หนี้ในอนาคต) (13/02/2558)
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเงินกู้ (13/02/2558)
ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยจำนอง เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชญ์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกันเฉาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ.2557 (13/02/2558) 
นายอมรศักดิ์   พันธุรักษ์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
โทร.0-4424-2091 ต่อ 23
amornsuk_pu@cpd.go.th
get code for tracking website
สถิติผู้เข้าชม