สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait..........


 


   :: ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์:: :: ริเริ่มสร้างสรรค์ : :: มุ่งมั่นฟันฝ่า :: พัฒนาสหกรณ์ ::


 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2558 

จกบ. เร่งหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง
เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
คณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ได้จัดประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ลิกอ่านต่อ >>>

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สกก.นิคมฯ พิมาย
เมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ พิมาย จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2558
ลิกอ่านต่อ >>>

เปิดเวทีคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร
เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2558
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์ฯ หนองเข้  ขยายปริมาณบริการปุ๋ยให้สมาชิก เมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2558
ว่าที่ร้อยตรีเจน ศิริกำเนิด นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรหนองเข้-พูนทรัพย์ จำกัด
ลิกอ่านต่อ >>>

กลุ่มฯ ยางโคราช  ตั้งเป้ารวบรวมยาง 20 ล้าน
เมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2558
ว่าที่ร้อยตรีเจน ศิริกำเนิด นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราโคราชอำเภอเสิงสาง
ลิกอ่านต่อ >>>

การประชุมคณะกรรมการรับรองงบการเงิน
เมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2558
กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลบัลลังก์ โดยนายไกสอน ตาบสันเทียะ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม
ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปี 2559 ให้แก่ประธานกลุ่ม
เมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2558
สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด ได้จัดประชุมประธานกลุ่ม เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีบัญชี 2559
ลิกอ่านต่อ >>>

กลุ่มฯ ยางสุขไพบูลย์ ขอกู้ ธ.ก.ส. เพื่อรวบรวมยางแผ่นดิบ 200 ตัน
เมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2558
ว่าที่ร้อยตรีเจน ศิริกำเนิด นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์6 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราสุขไพบูลย์อำเภอเสิงสาง
ลิกอ่านต่อ >>>

เปิดศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์
เมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2558
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และคณะ พร้อมกับคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ร่วมเปิดงาน "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน"
ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์การเกษตรจักราช จำกัด วางแผนส่งเสริมอาชีพสมาชิก
เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2558
สหกรณ์การเกษตรจักราช จำกัด อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา     โดยผู้จัดการสหกรณ์นายปริญญา  ธรรมดีและนายทวน  เนตรนางรอง รองประธานกรรมการสหกรณ์ 
ลิกอ่านต่อ >>>

โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน
เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2558
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน
ลิกอ่านต่อ >>>

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1 สหกรณ์เคหสถานศรีบงกช จำกัด
เมื่อ วันที่ 11 มิถุนายน 2558
นายจิตร ชาจีน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโสกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 บัวใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เคหสถานศรีบงกฃ จำกัด
ลิกอ่านต่อ >>>

กลุ่มเกษตรกรทำนาสามเมือง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ได้ภายใน 150 วัน
เมื่อ วันที่ 11 มิถุนายน 2558
นางสาวประภาพรรณ นรินทร์นอก นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 บัวใหญ่ พร้อมด้วยนางสาวรุ่งอรุณ สงกา ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง    จำกัด
ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน

เมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด  ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือน มิถุนายน 2558
ลิกอ่านต่อ >>>

โคราช “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ปี 2558”
เมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2558
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ปี 2558” ณ บริเวณห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
ลิกอ่านต่อ >>>

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์งิ้ว วางแผนพัฒนาระบบเกษตรแบบยั่งยืน
เมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2558
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์งิ้ว อำเภอห้วยแถลง มีการประชุมสมาชิก เพื่อกำหนดแนวทางทางการพัฒนาและวางแผนการทำงานของกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาองค์กรทางการเกษตร
ลิกอ่านต่อ >>>

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตร
เมื่อ วันที่  5 มิถุนายน  2558
นายปิยะ  รัตนชนกวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7  เป็นผู้แทนในการร่วมกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ลิกอ่านต่อ >>>

ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2557      ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2558

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ภายในวันที่ 3 กค. 58 (03/07/2558)
ประกาศสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างลานตากข้าว ๖,๔๐๐ ตรม. (30/06/2558)
สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้าง ปร.4 ปุ๋ย (30/06/2558)
บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา ปร.4 โกดัง (30/06/2558)
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างลานตากปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 3,200 ตารางเมตร (30/06/2558)
ดูทั้งหมด
กฎหมายที่ควรรู้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน (หนี้ในอนาคต) (13/02/2558)
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเงินกู้ (13/02/2558)
ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยจำนอง เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชญ์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกันเฉาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ประกาศข่าว..จากหน่วยงาน
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องตามบัญชานายก-25-06-58s (26/06/2558)
การแก้ไขข้อบกพร่องฯ ตามบัญชานายกรัฐมนตรี.ppt (25/06/2558)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน (17/06/2558)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่คราว โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยังยืน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา (09/06/2558)
แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2555 (15/02/2555)
ดูทั้งหมด 
นายอมรศักดิ์   พันธุรักษ์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
โทร.0-4424-2091 ต่อ 23
amornsuk_pu@cpd.go.th
get code for tracking website
สถิติผู้เข้าชม