สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait..........


 


  เรียนเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา


 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2558 

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 37 หกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินลำทะเมนชัย จำกัด
เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2558
นายเมธี  พัฒนกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2558   ครั้งที่ 37   สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินลำทะเมนชัย จำกัด
ลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองหอย
เมื่อ วันที่ 13 กรกฏาคม 2558
กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองหอย ตั้งอยู่ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2558
ลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด  31  มีนาคม  2558  กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองหอย
เมื่อ วันที่ 13 กรกฏาคม 2558
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองหอย ตั้งอยู่ตำบลหนองหอย  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด  31 มีนาคม   2558 
ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์การเกษตรบ้านเหลื่อม  จำกัด ประชุมกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ปี 2558
เมื่อ วันที่ 10 กรกฏาคม 2558
นายจิตร   ชาจีน  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโสกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3  บัวใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรบ้านเหลื่อม  จำกัด 
ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพวง 1จำกัด
จัด
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

เมื่อ วันที่ 10 กรกฏาคม 2558
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพวง 1 จำกัด ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 1 เมษายน 58 ถึง 31 มีนาคม 59

ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์การเกษตรบ้านเหลื่อม จำกัด ประชุมกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ปี 2558
เมื่อ วันที่ 10 กรกฏาคม 2558
นายจิตร ชาจีน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโสกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 บัวใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรบ้านเหลื่อม จำกัด
ลิกอ่านต่อ >>>

เปิดเวทีการเรียนรู้ นาแปลงใหญ่อำเภอพิมาย
เมื่อ วันที่ 9 กรกฏาคม 2558
โรงเรียนบ้านเตย ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย นายเมธี พัฒนกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 และนางปานชญา บวชสันเทียะผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัดร่วมกิจกรรมจัดเวทีเรียนรู้ ครั้งที่ 1
ลิกอ่านต่อ >>>

กลุ่มเกษตรกรทำไร่นากลางประใหญ่สามัญประจำปี
เมื่อ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558
นายธนสาร บุญมา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุดปับัญชี 31 มีนาคม 2558 ของกลุ่มเกษตรกรทำไร่นากลาง
ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์การเกษตรท่าช้างสามัคคี ร่วมคูปองขายไข่เป็ดถูกลดได้ 10 %
เมื่อ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558
นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  พร้อมคณะได้ทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรท่าช้างสามัคคี จำกัด 
ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนประดู่ จำกัด    จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
เมื่อ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558
นายจิตร   ชาจีน  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  บัวใหญ่  พร้อมด้วยนางสาวเรืองฤทธิ์  นิลศิริ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2557
ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์จังหวัดโคราช เร่งเข้าตรวจสอบสหกรณ์ที่สมาชิกร้องว่ามีทุจริต
เมื่อ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558
นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ร่วมมือกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓ เข้าตรวจสอบการดำเนินงาน
ลิกอ่านต่อ >>>

ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2557      ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2558

ประกาศข่าว..จากหน่วยงาน
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องตามบัญชานายก-25-06-58s (26/06/2558)
การแก้ไขข้อบกพร่องฯ ตามบัญชานายกรัฐมนตรี.ppt (25/06/2558)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน (17/06/2558)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่คราว โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยังยืน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา (09/06/2558)
แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2555 (15/02/2555)
ดูทั้งหมด
ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เครื่องยิงสี (05/07/2558)
ประกาศ ลานยตากปุ๋ย (05/07/2558)
ประกาศ ฉาง (05/07/2558)
ประกาศ โรงอบ (05/07/2558)
ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ภายในวันที่ 3 กค. 58 (03/07/2558)
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อแนะนำการเตรียมตัวเพื่อตรวจสุขภาพ (23/09/2557)
มาตรการลดราคาปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2557/58 (06/08/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ (25/07/2557)
แบบเสื้องานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2557 (10/02/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (04/12/2556)
ดูทั้งหมด
กฎหมายที่ควรรู้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน (หนี้ในอนาคต) (13/02/2558)
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเงินกู้ (13/02/2558)
ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยจำนอง เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชญ์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกันเฉาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ.2557 (13/02/2558) 
นายอมรศักดิ์   พันธุรักษ์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
โทร.0-4424-2091 ต่อ 23
amornsuk_pu@cpd.go.th
get code for tracking website
สถิติผู้เข้าชม