สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait..........


 


   :: ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์:: :: ริเริ่มสร้างสรรค์ : :: มุ่งมั่นฟันฝ่า :: พัฒนาสหกรณ์ ::


 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2558 

แนวทางแก้ไขปัญหาสหกรณ์ สกก. มาบตะโกเอน จก.
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
นายสรรเสริญ วงศ์สง่า ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้จัดประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการประชุมกลุ่มสมาชิกแกนนำผู้ตรวจสอบ

ลิกอ่านต่อ >>>

แนวทางแก้ไขปัญหาสหกรณ์ สกก. คงสามัคคี จก.
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
นายสรรเสริญ วงศ์สง่า ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้จัดประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการประชุมกลุ่มสมาชิกแกนนำผู้ตรวจสอบ

ลิกอ่านต่อ >>>

สกก.พิมาย ตอนรับ ที่ปรึกษา รมต.กษ.
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
นายพัน แก้วบาง ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัดให้การต้อนรับ พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

สกก.พิมาย ประชุมประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม.
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
นายสาทิช บวชสันเทียะ สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอพิมาย ที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ประธานเปิดประประชุมประธานกลุ่มเลขานุการกลุ่มฯ จำนวน 236 คน
ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด ต้อนรับ
สหกรณ์การเกษตร

JA Aichichita จากประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
คณะกรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ และตัวแทนสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร JA Aichichita จากประเทศญี่ปุ่น
ลิกอ่านต่อ >>>

สผน.บ้านส้ม เรียกประชุมกลุ่มและติดตามหนี้ กพส.
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกและติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

การประเมินและคัดเลือก อกม.
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 57

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2557
ลิกอ่านต่อ >>>

เสิงสาง กระตุ้นเด็ด “ให้ความรู้สมาชิก ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว”
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ว่าที่ร้อยตรีเจน ศิริกำเนิด นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้เข้าร่วมหารือคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเสิงสาง จำกัด เพื่อหาแนวทางในการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

กระตุ้น “การควบคุมภายใน” ให้กรรมการฯ เสิงสาง
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ว่าที่ร้อยตรีเจน ศิริกำเนิด นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเสิงสาง จำกัดเน้น “ให้ความรู้การควบคุมภายในแก่คณะกรรมการ”
ลิกอ่านต่อ >>>

แนวทางแก้ไขปัญหาสหกรณ์ สกก. ประทาย จก.
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
นายสรรเสริญ วงศ์สง่า ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้จัดประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการประชุมกลุ่มสมาชิกแกนนำผู้ตรวจสอบ
ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์การเกษตรตากใบ จังหวัดนราธิวาส ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
คณะกรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ และตัวแทนสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรตากใบ จำกัด อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ลิกอ่านต่อ >>>

สกก.พิมาย ต้นแบบเชื่อมโยงธุรกิจสู๋เกษตรกรขนาดเล็ก
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด เป็นสหกรณ์ต้นแบบในการเชื่อมโยงธุรกิจ ด้านการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของศูนย์กระจายสินค้า การปรับปรุงเมล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลิ
ลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอพิมาย
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอพิมายครั้งที่ 2ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดในอำเภอพิมาย รวม13 กลุ่ม
ลิกอ่านต่อ >>>

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความเข้าใจ
ผู้นำสหกรณ์

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
นายสรรเสริญ วงศ์สง่า ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้จัดประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการประชุมกลุ่มสมาชิกแกนนำผู้ตรวจสอบ
ลิกอ่านต่อ >>>

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
นางสาวกรรณิการ์ บัวเกตุ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 แจ้งว่าได้ร่วมกับนางสาวกฤษณา พรหมโสภา นักวิชาการสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

กลุ่มฯ ยางเสิงสางตั้งเป้ารวบรวมยาง 2,430 ตัน
มูลค่า 87.4 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
ว่าที่ร้อยตรีเจน ศิริกำเนิด นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าประสานงานกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราอำเภอเสิงสาง
ลิกอ่านต่อ >>>

ก.ทำนาครบุรีใต้ประชุมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
นายจำรัส หมอกกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำนาครบุรีใต้ ณ เทศบาลตำบลครบุรีใต้
ลิกอ่านต่อ >>>

แนวทางแก้ไขปัญหาสหกรณ์ สก.เคหะสถานเมืองโคราช
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
นายสรรเสริญ วงศ์สง่า ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้จัดประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการประชุมกลุ่มสมาชิกแกนนำผู้ตรวจสอบ
ลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหาสหกรณ์
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
นายสรรเสริญ วงศ์สง่า ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้จัดประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการประชุมกลุ่มสมาชิกแกนนำผู้ตรวจสอบ
ลิกอ่านต่อ >>>

นายกรัฐนมตรี พบปะประชาชนเกษตรกรชาวพิมาย
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนและประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด
ลิกอ่านต่อ >>>

ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2557      ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2558

กฎหมายที่ควรรู้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน (หนี้ในอนาคต) (13/02/2558)
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเงินกู้ (13/02/2558)
ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยจำนอง เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชญ์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกันเฉาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ.2557 (13/02/2558) 
นายอมรศักดิ์   พันธุรักษ์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
โทร.0-4424-2091 ต่อ 23
amornsuk_pu@cpd.go.th
get code for tracking website
สถิติผู้เข้าชม