สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait..........


 


   :: ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์:: :: ริเริ่มสร้างสรรค์ : :: มุ่งมั่นฟันฝ่า :: พัฒนาสหกรณ์ ::


 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2558 

กลุ่มเกษตรกรทำไร่นากลาง รับพระราชทานโล่รางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มเกษตรกรทำไร่นากลาง อ.สูงเนิน เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 2558
ลิกอ่านต่อ >>>

ชมรมสหกรณ์ภาคเกษตรโคราช บริจาคเงินช่วยเหลือเนปาล 50,000 บาท
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับมอบเงินบริจาคจากนายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ที่รวบรวมจาก ชมรมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50,000 บาท
ลิกอ่านต่อ >>>

ร่วมด้วยช่วยกัน ชมรมสหกรณ์ภาคเกษตรโคราช บริจาคเงินช่วยเหลือเนปาล 50,000 บาท
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
ชมรมสหกรณ์ภาคเกษตร จังหวัดนครราชสีมา มอบเงินบริจาคช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
จำนวน 50,000 บาท
ลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมประธาน เลขานุการกลุ่มของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

นายเมธี  พัฒนกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการทำงานปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับเอกชนภายนอกได้
ลิกอ่านต่อ >>>

โคราชเดินหน้าขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่ 2
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

นายปิยะ  รัตนชนกวงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกต้นแบบการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ครั้งที่ 1/2558
ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์จังหวัดฯ ร่วมเปิดงานผักผลไม้คุณภาพ
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีเปิดงาน "เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ" ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ริมคลองผดุงกรุงเกษม
ลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมกลุ่มสมาชิกของ
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯพิมาย  จำกัด

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558
 
 นายณัฐพล ป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  พร้อมด้วยนายชุตินคร  จันทวีระ  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรนิคมฯพิมาย  จำกัด
ลิกอ่านต่อ >>>

เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

นายสรรเสริญ วงศ์สง่า ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เป็นประธานในการจัดประชุมการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์โดยเร่งด่วน
ลิกอ่านต่อ >>>

วิถีสหกรณ์ ณ พิมาย ภาพลักษณ์ใหม่ของ
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด

เมื่อวันที่ 29 เเมษายน 2558

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะทำ
งานพัฒนาสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด
ลิกอ่านต่อ >>>

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีฯ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 29 เเมษายน 2558
 
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโบายและแนวทางการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เมื่อวันที่ 28  เเมษายน 2558

นางสาวกรรณิการ์ บัวเกตุ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการได้เข้าตรวจเยี่ยมการตลาดเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์การเกษตรโนนแดง จำกัด  จังหวัดนครราชสีมา
ลิกอ่านต่อ >>>

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เมื่อวันที่ 27 เเมษายน 2558

นางสาวกรรณิการ์ บัวเกตุ  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ลิกอ่านต่อ >>>

โครงการเมิดพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"
เมื่อวันที่ 24 เเมษายน 2558

นางเรืองจิตร สุคนธเมธีรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้เข้าเยี่ยมชม “โครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”
ลิกอ่านต่อ >>>

ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านเหลื่อม
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
นายปิยะ รัตนชนกวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านเหลื่อม จำกัด
ลิกอ่านต่อ >>>

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
นางสาวประภาพรรณ นรินทร์นอก นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการและนางสาวรุ่งอรุณ สงกา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 บัวใหญ่
ลิกอ่านต่อ >>>

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้บริหารเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

นางสาวกรรณิการ์ บัวเกตุ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้ร่วมกับนางสาวกฤษณา พรหมโสภา นักวิชาการสหกรณ์ เข้าแนะนำคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร
ลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมคณะกรรมการขอเบิกเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
นายจิตร   ชาจีน  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโสกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3  บัวใหญ่ และนางสาวเรืองฤทธิ์  นิลศิริ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

สกก.โนนสูง จก. จัดทำโครงการช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยแล้ง
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

นางสำเริง ผ่องพูน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้จัดโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยแล้ง โดยได้ทำการสำรวจข้อมูลสมาชิกที่ประสบภัยแล้ง
ลิกอ่านต่อ >>>

กลุ่มเกษตรกรอำเภอพระทองคำ
สัญญาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
นางสำเริง   ผ่องพูน  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร ในอำเภอพระทองคำ
ลิกอ่านต่อ >>>

อบต.ทับสวาย สนับสนุนจัดตั้งสหกรณ์
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายวิรัตน์ ปัดตาละคะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ลิกอ่านต่อ >>>

ติดตามตรวจสอบใช้เงินกู้สมาชิก
สกก.นิคมฯพิมาย จก
เมื่อวันที่ 20  เมษายน 2558
นายชุตินคร  จันทวีระ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงานร่วมประชุม กลุ่มสมาชิกและติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิก
ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนพลแสน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558
นางพะเยาว์ เจตน์นอก ร่วมประชุม สหกรณ์ออมเครดิตยูเนี่ยนชุมชนพลแสน จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558)
ลิกอ่านต่อ >>>

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2558
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา นำบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ลิกอ่านต่อ >>>

สกย. ครบุรี ประชุมเสนอโครงการ 8.1 ล้าน
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
นายจำรัส หมอกกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางครบุรี จำกัด
ลิกอ่านต่อ >>>

สกจ.ร่วมบันทึกวีดิทัศน์ เผยแพร่ศูนย์เรียนรู้ด้านการสกหกรณ์
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมต้อนรับนายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ลิกอ่านต่อ >>>

ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก สกก.พิมาย จำกัด
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ได้ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด
ลิกอ่านต่อ >>>

ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมสหกรณ์กองทุนสวนยางครบุรี จำกัด
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
นายจำรัส หมอกกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา และ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ เข้าตรวจเยี่ยมและชมกิจการของสหกรณ์กองทุนสวนยางครบุรี จำกัด
ลิกอ่านต่อ >>>

ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยม กลุ่มฯ ยางพาราอำเภอเสิงสาง
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
นายจำรัส หมอกกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา และ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ เข้าตรวจเยี่ยมและชมกิจการของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราอำเภอเสิงสาง
ลิกอ่านต่อ >>>

จ่ายเงินกู้แก้สมาชิก
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
ว่าที่ร้อยตรีเจน ศิริกำเนิด นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมสังเกตการณ์สหกรณ์การเกษตรหนองเข้-พูนทรัพย์ จำกัด จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก 3 ล้านบาท
ลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมฯ ยาง หินลับ
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
ที่ร้อยตรีเจน ศิริกำเนิด นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านหินลับ สกย.พัฒนา
ลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมแนวทางการจัดทำแผนงานป้องกันและแก้ไจปัญหาภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือลุ่มแม่น้ำชีและมูล
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมประชุมแนวทางการจัดทำแผนงานป้องกันและแก้ไจปัญหาภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือลุ่มแม่น้ำชีและมูล
ลิกอ่านต่อ >>>

แนะนำสหกรณ์ดำเนินธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
นางสาวกรรณิการ์ บัวเกตุ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  เข้าแนะนำการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหันห้วยทราย จำกัด
ลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ครั้ง 5/2558
ลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
นายธงชัย ลือดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้ง 1/2558
ลิกอ่านต่อ >>>

ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2557      ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2558

กฎหมายที่ควรรู้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน (หนี้ในอนาคต) (13/02/2558)
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเงินกู้ (13/02/2558)
ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยจำนอง เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชญ์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกันเฉาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ.2557 (13/02/2558) 
นายอมรศักดิ์   พันธุรักษ์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
โทร.0-4424-2091 ต่อ 23
amornsuk_pu@cpd.go.th
get code for tracking website
สถิติผู้เข้าชม