สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait..........   ริเริ่มสร้างสรรค์   มุ่งมั่นฟันฝ่า   พัฒนาสหกรณ์ 


 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2558 

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เนื่องในวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 43 วันที 1 ตุลาคม 2558


 

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
นายอมรศํกดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เขาสามสิงส่าง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
ลิกอ่านต่อ >>>

โครงการฝึกอบรมการผลิตสินค้าของสถาบันเกษตรกร
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการผลิตสินค้าของสถาบันเกษตรกรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ลิกอ่านต่อ >>>

กฐินสามัคคีสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา
ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
นายอมรศํกดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมขบวนการสหกณ์และบุคลากร ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคีของสหกรณ์ประจำปี 2558 ณ วัดท่าลี่หนองแวงน้อย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

ลิกอ่านต่อ >>>

สกก.พิมาย จก. ประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์ สร้างความเชื่อมมั่นในระบบสหกรณ์
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด โดยนายธานี  ชนากลาง ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ นางปานชญา  บวชสันเทียะ ผู้จัดการสหกรณ์ฯพร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์แผนกต่าง ๆร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์

ลิกอ่านต่อ >>>

ตรวจเยี่ยมแนะนำ
ที่สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านหนองโจด-วังม่วง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558

นางสาวนงเยาว์  วงศ์ปรีชาสวัสดิ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   พร้อมด้วยนางสาวจรรยา  แก้วตะพาน นักวิชาการสหกรณ์ได้เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำการจัดทำบัญชี การจัดทำสัญญาเงินกู้ การบันทึกรายการซื้อ-ขายปุ๋ย ที่สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านหนองโจด-วังม่วง จำกัด

ลิกอ่านต่อ >>>

สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือตำบลสามเมือง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือตำบลสามเมือง  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ปีบัญชีสิ้นสุด  31  พฤษภาคม  2558  ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ฯ ครั้งที่ 1  ซึ่งกลุ่มฯ เป็นกลุ่มที่ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่  16  เมษายน  2558

ลิกอ่านต่อ >>>

ตรวจเยี่ยมโรงนมสหกรณ์ตั้งใหม่
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558
นางพะเยาว์  เจตน์นอก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์รับน้ำนมดิบและโกดังเก็บอาหารสัตว์ของสหกรณ์โคนมพลกรัง จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่
ลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรประทาย จก.
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
นางสาวกรรณิการ์ บัวเกตุ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์การเกษตรประทาย จำกัด เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ณ บ้านโคกล่าม ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ลิกอ่านต่อ >>>


ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2558      ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2559

ประกาศข่าว..จากหน่วยงาน
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องตามบัญชานายก-25-06-58s (26/06/2558)
การแก้ไขข้อบกพร่องฯ ตามบัญชานายกรัฐมนตรี.ppt (25/06/2558)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน (17/06/2558)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยังยืน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา (09/06/2558)
แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2555 (15/02/2555)
ดูทั้งหมด
ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด ของสหกรณ์นิคมสูงเนิน จำกัด (27/11/2558)
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) (13/10/2558)
ประกาศ ลานตากปุ๋ย (05/07/2558)
ประกาศ เครื่องยิงสี (05/07/2558)
ประกาศ ฉาง (05/07/2558)
ดูทั้งหมด
กฎหมายที่ควรรู้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน (หนี้ในอนาคต) (13/02/2558)
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเงินกู้ (13/02/2558)
ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยจำนอง เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชญ์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกันเฉาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ดูทั้งหมด


 ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายปริญญา  เพ็งสมบัติ
รองอธิบดีรมส่งเสริมสหกรณ์


นายเสนอ  ชูจันทร์
รองอธิบดีรมส่งเสริมสหกรณ์นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ
รองอธิบดีรมส่งเสริมสหกรณ์


นายอมรศักดิ์   พันธุรักษ์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
โทร.0-4424-2091 ต่อ 23
amornsuk_pu@cpd.go.thget code for tracking website
สถิติผู้เข้าชม