สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait..........

 


  

 

ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฝันฟ่า พัฒนาสหกรณ์
"โคราชจัดประชุมสร้างเครือข่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพฯ"
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพและการตลาดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์ ครั้งที่
ลิกอ่านต่อ >>>

"สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฯบ้านโนนประดู่  จำกัด จัดประชุมสมาชิกตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่คว่ามเข้มแข็ง"
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมสมาชิกตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งเพื่อแก้ไข ปัญหาของสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ
ลิกอ่านต่อ >>>

"กสส. 4 ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่"
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด และข้าราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและเผยแพร่การสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

โคราชจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายการเงินในระบบสหกรณ์
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557
สำนักงานสหกรณ์าจังหวัดนครราชสีมา โดย นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เชื่องโยงเครือข่ายทางการเงินในระบบสหกรณ์"
คลิกอ่านต่อ >>>

"กสส.4 ติดตามารรวบรวมมันสำปะหลังของสหกรณ์"
เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2557
นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด และข้าราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมติดตามการรวบรวมมันสำปะหลังของสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

"กสส.5 ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จก."
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557
นางเรืองจิตร  สุคนธเมธีรัตน์  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว  จำกัด  เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมกลุ่มสมาชิกสบ.ชุมชนบ้านสัมฤทธิ์
เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม 2557
นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เป็นประธานเปิดประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์บริการบ้านสัมฤทธิ์
คลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด เปิดตลาดข้าวเปลือก
เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2557
สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด ร่วมกับกรมการค้าภายใน,กรมส่งเสริมสหกรณ์และโรงสีของเอกชน เปิดตลาดนัดข้าวเปลือกฯ
คลิกอ่านต่อ >>>

"ทำอย่างไรเกษตรกรไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์
FTA เพื่อพัฒนาสู่การส่งออก"
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมสัมมนาและกล่าวค้อนรับ โครงการทำอย่างไรเกษตรกรไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์ FTA เพื่อพัฒนาสู่การส่งออก ณ โรงแรมวีวัน จังหวัดนครราชสีมา
คลิกอ่านต่อ >>>

พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งแรกของปีงบประมาณ
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดัจังหวัด คร้งที่ 8/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานชั้น 3 จังหวัดนครราชสีมา
คลิกอ่านต่อ >>>

อบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่กรรมการและฝ่ายจัดการ

เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557
นายชัยชนะ เนตรากูล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน อบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่กรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด
คลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์จังหวัดฯ เปิดงานประกวดโคไทยอินดูบราซิลนครราชสีมา ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานประกวดโคไทยอินดูบราซิลนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
คลิกอ่านต่อ >>>

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 เพื่อผลิดพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการบูรณาการศึกษาพัฒนา การใช้ประโยชน์พื้นที่กรมการสัตว์ทหารบก
คลิกอ่านต่อ >>>

กลุ่มส่สงเสริมสหกรณ์ 5 ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
นางเรืองจิตร สุคนธเมธีรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการและสารวัตรปศุสัตว์อำเภอ พร้อมคณะเข้าตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในอำเภอสีคิ้วและปากช่อง
 
คลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
นายปิยะ รัตนชนกวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาโนนฤาษีตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 
คลิกอ่านต่อ >>>

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด
คลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมคณะกรรมการกลาง
ระดับอำเภอพิมายและห้วยแถลง
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
นายณัฐพล  แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอ
คลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ฉลองครอบรอบ 40 ปี
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดพิธีฉลองครอบรอบ 40 ปี สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด
คลิกอ่านต่อ >>>

"สกก.ชุมพวง เปิดตลาดกลางรวบรวมข้าวเปลืองช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน ฤดูกาล 2557/58
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
นายจำเนียร  เดิมศรีภูมิ ประธานกรรมการสหกรณ์พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมเปิดตลาดกลางรวบรวมข้าวเปลืองฯตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร

คลิกอ่านต่อ >>>

"สอ.กองบิน1 จก. ประชุมใหญ่สามัญ"
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
          นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราาชสีมา ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2557  ณ ห้องประชุมกองบิน 1
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด
คลิกอ่านต่อ >>>

"สอ.ข้าราชการตำรวจฯ โคราช ประชุมใหญ่สามัญ"
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราาชสีมา ร่วมประชุมสามัญประจำปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด
คลิกอ่านต่อ >>>

"โคราชจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ คืนความสุขสู่ประชาชน 58"
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ คืนความสุขสู่ประชาชน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายขบวนการสหกรณ์เป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขบวนการสหกรณ์และสินค้าสหกรณ์
คลิกอ่านต่อ >>>

"โคราชจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
กพส. ปี 58"
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี2558 โดยมีกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์
คลิกอ่านต่อ >>>

"อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด"
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด โดยมีนายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริสหกรณ์ นายอมรศักดิ์พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
คลิกอ่านต่อ >>>

"สอ.ปากช่อง จำกัด ประชุมจัดเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พล.ต.เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผบ.มทบ.21และนายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมกับสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จ
คลิกอ่านต่อ >>>

"คณะประชาสัมพันธ์ฯ ประชุมจัดเตรียมความพร้อมงานมหกรรมสินค้า"
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557
นายสำเริง ดวงดี ประธานคณะประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาประชุมคระทำงานฯ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ในการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ วันที่ 11-15 พ.ย.57
คลิกอ่านต่อ >>>

"สหกรณ์การเกษตรขายข้าวสารผ่าน แอมเวย์"
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการทำข้อตกลงซื้อขายข้าวสารระหว่างบริษัท ซี.เอ.เอส.อินเตอร์เทรด จำกัด กับสหกรณ์การเกษตรการที่ส่งข้าวสารให้บริษัทิแอมเวย์ (ประเทศไทย)
คลิกอ่านต่อ >>>

"โคราชสนองนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฤดูการผลิตปี 2557/58"
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557
นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 เพื่อดำเนินการตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
คลิกอ่านต่อ >>>

เตรียมความพร้อม “ เสิงสางเกมส์ ”
เมื่อวันที่ 21  ตุลาคม 2557
          นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานแข่งขันกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์นครราชสีมา ครั้งที่ 30  “ เสิงสางเกมส์ ” ณ ห้องประชุมโสตทัศนะศึกษา
โรงเรียนเสิงสาง อำเภอเสิงสาง
คลิกอ่านต่อ >>>

กศส 2 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตอำเภอโนนสูง
เมื่อวันที่ 21  ตุลาคม 2557
          นายสุกิจ ชุ่มฟักกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมคณะ
ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “โครงการ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
ขบวนการสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมอำเภอโนนสูง 

คลิกอ่านต่อ >>>

 

 เสิงสางประชุมคณะผู้ก่อการ “ยางพารา”
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
           ว่าที่ร้อยตรีเจน ศิริกำเนิด นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้ก่อการ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราสุขไพบูลย์  ซึ่งได้รับจดทะเบียนใหม่ เตรียมเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมยาง  ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ
คลิกอ่านต่อ >>>


ประชุมคณะกรรมการ สกก. ขามทะเลสอ จำกัด
เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม 2557
          นายสุวิทย์  วรรณกิจ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2557
ของสหกรณ์การเกษตรขามทะเลอ จำกัด   อำเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา

คลิกอ่านต่อ >>>

ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2557      ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อแนะนำการเตรียมตัวเพื่อตรวจสุขภาพ (23/09/2557)
มาตรการลดราคาปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2557/58 (06/08/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ (25/07/2557)
แบบเสื้องานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2557 (10/02/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (04/12/2556)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (20/11/2556)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (15/11/2556)
ดูทั้งหมด


 
นายอมรศักดิ์   พันธุรักษ์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
โทร.0-4424-2091 ต่อ 23
amornsuk_pu@cpd.go.th
get code for tracking website
สถิติผู้เข้าชม