สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait..........

 


  

 

ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจราชฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่สหกรณ์ในอำเภอวังน้ำเขียว
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์จังหวัดฯ มอบนโยบายให้พนักงานขับรถยนต์
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเตรียมต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตร Ja Achichita จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น
ลิกอ่านต่อ >>>

ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ให้ความรู่เรื่อง อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2558
นายชัยชนะ  เนตรากูล  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน   ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก ครั้งที่ 2
ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์จังหวัดฯร่วมวิงคบเพลิงกีฬาคนพิการ"โคราชเกมส์"
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมวิ่งคบเพลิงกีฬาคนพิการ "โคราชเกมส์"
ลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์จังหวัดฯ มอบนโยบายให้พนักงานขับรถยนต์
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา มอบนโยบายให้พนักงานขับรถยนต์ เพื่อให้รู้รัก สามัคคี มีวินัย
ลิกอ่านต่อ >>>

ระดมสมองประชุมระบบการส่งเสริมสหกรณ์ CPS
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเชิงปฏิบัติการในระบบการส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์ (CPS)
ลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์จังหวัดฯ มอบกระเช้าอวยพรผู้ว่าฯ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558
นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาและพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ มอบกระเช้าผู้ว่าฯ 
ลิกอ่านต่อ >>>

ตรวจเยี่ยมน้ำดื่ม "สหทิพย์"
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558
 นายธนสาร บุญมา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำดื่มสหทิพย์ ของสหกรณ์การเกษตรกรสูงเนิน
ลิกอ่านต่อ >>>

โคราชฯ ร่วมปันน้ำใจน้องผู้ด้อยโอกาส
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558
นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะร่วมเปิดโครงการปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาสในโรงเรียน ตชด.   จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลิกอ่านต่อ >>>

กลุ่มฯอำเภอห้วยแถลงสนับสนุนสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
นายณัฐพล  แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ชี้แจ้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาโนนฤาษี
ลิกอ่านต่อ >>>

"โคราชระดมสมองการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องรายสหกรณ์"
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 255
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการประชุมโครงการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป้าหมาย
ลิกอ่านต่อ >>>

"กระเช้าสินค้าสหกรณ์เทศกาลปีใหม่ 2558"
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 255
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด เตรียมจำหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 เน้นสินค้าเพื่อสุขภาพ
ลิกอ่านต่อ >>>

"กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
เผยแพร่วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์สู่อบต."
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 255
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 โดยนายภัทรกฤต สวนงาม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมกับนายสุระชัย ปะรุนรัมย์
ลิกอ่านต่อ >>>

"กสส. 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลและควบคุมภายในของสหกรณ์"
เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 255
นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
ลิกอ่านต่อ >>>

"สกก.คงสามัคคี จก. ส่งเสริมการมีส่วมร่วมของสมาชิก"
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
นางกรวิภา คงอิ่ม ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  และนายสุกิจ  ชุ่มฟักกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
ลิกอ่านต่อ >>>

"เสิงสางเกมส์ ครั้งที่ 30"
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 255
นายอมรศักดิ์ พันธุืรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทุกคน ร่วมแข่งขัยกีฬาประเพณีสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

"การอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Famer"
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 255
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่องSmart Famer สหกรณ์การเกษตรโนนไทย
ลิกอ่านต่อ >>>

"นักส่งเสริมโคราชเตรียมผลักดันสหกรณ์สู่ดีเด่น"
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้นโยบายแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันและส่งเสริมสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

"โคราชจัดประชุมสร้างเครือข่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพฯ"
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพและการตลาดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์ ครั้งที่
ลิกอ่านต่อ >>>

"สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฯบ้านโนนประดู่  จำกัด จัดประชุมสมาชิกตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่คว่ามเข้มแข็ง"
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมสมาชิกตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งเพื่อแก้ไข ปัญหาของสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ
ลิกอ่านต่อ >>>

"กสส. 4 ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่"
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด และข้าราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและเผยแพร่การสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

โคราชจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายการเงินในระบบสหกรณ์
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557
สำนักงานสหกรณ์าจังหวัดนครราชสีมา โดย นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เชื่องโยงเครือข่ายทางการเงินในระบบสหกรณ์"
คลิกอ่านต่อ >>>

"กสส.4 ติดตามารรวบรวมมันสำปะหลังของสหกรณ์"
เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2557
นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด และข้าราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมติดตามการรวบรวมมันสำปะหลังของสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

"กสส.5 ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จก."
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557
นางเรืองจิตร  สุคนธเมธีรัตน์  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว  จำกัด  เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
ลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมกลุ่มสมาชิกสบ.ชุมชนบ้านสัมฤทธิ์
เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม 2557
นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เป็นประธานเปิดประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์บริการบ้านสัมฤทธิ์
คลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด เปิดตลาดข้าวเปลือก
เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2557
สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด ร่วมกับกรมการค้าภายใน,กรมส่งเสริมสหกรณ์และโรงสีของเอกชน เปิดตลาดนัดข้าวเปลือกฯ
คลิกอ่านต่อ >>>

"ทำอย่างไรเกษตรกรไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์
FTA เพื่อพัฒนาสู่การส่งออก"
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมสัมมนาและกล่าวค้อนรับ โครงการทำอย่างไรเกษตรกรไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์ FTA เพื่อพัฒนาสู่การส่งออก ณ โรงแรมวีวัน จังหวัดนครราชสีมา
คลิกอ่านต่อ >>>

พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งแรกของปีงบประมาณ
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดัจังหวัด คร้งที่ 8/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานชั้น 3 จังหวัดนครราชสีมา
คลิกอ่านต่อ >>>

อบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่กรรมการและฝ่ายจัดการ

เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557
นายชัยชนะ เนตรากูล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน อบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่กรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด
คลิกอ่านต่อ >>>

ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2557      ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2558

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (4 อัตรา) ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา (24/12/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ (24/12/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง (21/08/2556)
ยังไม่มีประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง (01/04/2556)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 6 รายการ (27/02/2556)
ดูทั้งหมด


 
นายอมรศักดิ์   พันธุรักษ์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
โทร.0-4424-2091 ต่อ 23
amornsuk_pu@cpd.go.th
get code for tracking website
สถิติผู้เข้าชม