สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait..........
  

การส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน


จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์ในโรงเรียน

 ลำดับที่

 ขนาด

 จำนวน

หน่วย 

 1

เล็ก

68

โรงเรียน

 2

กลาง

101

โรงเรียน

 3

ใหญ่

10

โรงเรียน

รวมทั้งสิ้น 

179

โรงเรียน

  ข้อมูลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ"สหกรณ์ในโรงเรียน"
  สรุปจำนวนโรงเรียนในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ"สหกรณ์ในโรงเรียน"
  ข้อมูลการประเมินผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ"สหกรณ์ในโรงเรียน"