สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait..........
  

การส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน


จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์ในโรงเรียน

 ลำดับที่

 ขนาด

 จำนวน

หน่วย 

 1

เล็ก

68

โรงเรียน

 2

กลาง

101

โรงเรียน

 3

ใหญ่

10

โรงเรียน

รวมทั้งสิ้น 

179

โรงเรียน

  ข้อมูลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ"สหกรณ์ในโรงเรียน"
  สรุปจำนวนโรงเรียนในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ"สหกรณ์ในโรงเรียน"
  ข้อมูลการประเมินผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ"สหกรณ์ในโรงเรียน"


 

 ภาพข่าวกิจกรรมตามโครงการ"ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน"

 ลงนามความร่วมมือโครงการ “ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน”

 
           ในวันที่ 11 มิถุนายน 2555  นายชวน  ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ “ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน”  ระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7  ณ ห้องสุรนารี บอลรูม  โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส  โคราช  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
           สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ อุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่นักเรียนและเยาวชน  ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ด้านต่างๆในโรงเรียน  และเพื่อให้โรงเรียนได้มีการนำระบบสหกรณ์เข้าไปดำเนินการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์  โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  205  โรงเรียน   โดยในวันดังกล่าวได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงโครงการฯ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 – 7 , ศึกษานิเทศก์, ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้ดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน  และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา รวม  450  คน  ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์  และแนวทางการดำเนินการตามโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
            การจัดทำโครงการฯ ในครั้งนี้  จะส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมสหกรณ์ขึ้นในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  โดยโรงเรียนจะได้มีการนำระบบสหกรณ์เข้าไปบูรณาการในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  ส่งผลนักเรียนได้รับความรู้เรื่องสหกรณ์เพิ่มขึ้น  นักเรียนสามารถนำระบบสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ให้บรรลุผลสำเร็จในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน   นอกจากนี้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับโอกาสในการประกวดเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในโรงเรียนอีกด้วย

 ข่าวโดย  วชิรญาณ์  พิมพร

 ภาพโดย  สุวิทย์  ตอมพุดซา

 

  

  

   

  

  

  

 


 อบรม "ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์หรือดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน"

 

            สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  จัดอบรม "ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์หรือดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน"  ให้ครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน   จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา จำนวน 205 คน  กำหนดการอบรมเป็น 3 รุ่น  ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 นครราชสีมา
โดยมีนายดุสิต  ทองทา ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 นครราชสีมา  กล่าวต้อนรับ 
           การอบรมครูผู้สอนวิชาสหกรณ์หรือดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน  มุ่งเน้นให้ครูผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน  โดยกำหนดกิจกรรมกลุ่มออกเป็น 4 ฐานการเรียนรู้  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้การสหกรณ์ในทุกฐาน  ซึ่งประกอบไปด้วย ฐานระบบการบริหารจัดการ  ฐานจัดการเรียนการสอนหลักสูตร  ฐานระบบบัญชี  ฐานการส่งเสริมหลักการ อุดมการณ์  และวิธีการสหกรณ์ในโรงเรียน  โดยได้รับเกียรติจากนายเสริม  อุดมพรวิเศษ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา  คณะครูโรงเรียนประชารัฐสามัคคี อำเภอสูงเนิน และคณะครูจากโรงเรียนชุมชนวัดรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  มาเป็นวิทยากรสำหรับการอบรมในครั้งนี้

 ภาพเเละข่าวโดย  วชิรญาณ์  พิมพร