...:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ:::...
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ l พันธกิจ l เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
Site Map
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจฯ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารฯ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3

แผนงาน l โครงการ
แผนงานและโครงการแต่ละปี
Action Plan
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน l โครงการ
งบประมาณแต่ละปี
แผนภูมิยุทธศาสตร์ (strategy map)
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ l กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

งานส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลนายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการ ASPL

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
นิคมสหกรณ์นครชุม
นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก
เว็บไซต์สหกรณ์

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อยFAQ
กระดานคำถาม
เว็บที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ร้องเรียน
ส่ง e-mail
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
สำหรับผู้ดูแลระบบ


   100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง

 
 
   มกราคม 2560
   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์  รายละเอียด
   พฤศจิกายน 2559
   ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานตากผลผลิต จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด
 

 ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องอัดก้อนยางลูกขุน จำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียด

   ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์   ก่อสร้าง รายการรถตักล้อยาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  รายละเอียด
    ตุลาคม 2559
   โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2560  รายละเอียด
 

 ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด

   กรกฎาคม 2559
  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม
อาคารสำนักงาน และบ้านพัก นิคมสหกรณ์นครชุม จำนวน 3 หลัง รายละเอียด
   เมษายน 2559
   ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือก
สรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด  
    คู่มือ มาตรการชดเชยดอกเบี้ยข้าวนาปี 58/59 รายละเอียด
    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
รายละเอียด  
 ข่าวทั้งหมด ==>>

                          
                                                                                                           
 

  วันที่ 12 เมษายน  2560

     นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

  วันที่  29  มีนาคม  2560

     นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์เดินรถกำแพงเพชร   จำกัด         ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

  วันที่  24  มีนาคม  2560

      นายออมสิน  ชีวะพฤกษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ สคบ.สัญจร จังหวัดกำแพงเพชร และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านตะแบกงามร่วมใจพัฒนา จำกัด   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

  วันที่  23 มีนาคม  2560

       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และนำสินค้ามาจำหน่ายในราคายุติธรรม ณ วัดคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

  วันที่  22 มีนาคม  2560

      นายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

  วันที่  21 มีนาคม  2560

          นายสมศักดิ์   แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับผู้แทนกระทรวงเกษตร สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ไทย  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

    วันที่  26 กุมภาพันธ์  2560
      นายธานี   ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ และกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณพระราช วรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร      ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  วันที่  24 กุมภาพันธ์  2560
    นายธานี   ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  วันที่  24 กุมภาพันธ์  2560
      นายธานี   ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี  สมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

     วันที่  22 กุมภาพันธ์  2560
     นายธานี   ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 วันที่  21 กุมภาพันธ์  2560
     นายธานี   ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  นายวัชรินทร์  ภู่แพร   ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 17,18 และนายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้อ-ขายมันเส้นสะอาด ณ ห้องซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

   วันที่  9 กุมภาพันธ์  2560
      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  ณ บ้านตลุกงาม อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 

 

   วันที่ 25 มกราคม  2560
      นางกุลดา  พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

 

 

 

  วันที่ 24 มกราคม  2560
     นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมมอบสิ่งของวันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 

 

  วันที่ 20 มกราคม  2560
     นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสสวรรคต ครบ ๑๐๐ วัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

   วันที่  13 มกราคม  2560
      นางกุลดา  พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธาน    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการส่งเสริมและแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์  ณ โรงแรมเพชรโฮเต็ล จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  วันที่  1 ธันวาคม  2559
     นายสมศักดิ์   แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

  วันที่  29 พฤศจิกายน 2559
      นายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ในการนี้ได้มอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

  วันที่  29 พฤศจิกายน 2559
      นายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธกส. อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

  วันที่  29 พฤศจิกายน 2559
     กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่สูง (โครงการขยายผลโครงการหลวง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

    วันที่  28 พฤศจิกายน 2559
      
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  ประชุมสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

  วันที่  22 พฤศจิกายน 2559
     นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังภักดี" ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
        นายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ ๑    ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

   วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
         นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ สานพลังประชารัฐ ขายข้าวช่วยชาวนา ตามโครงการจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม      

 

     ภาพข่าว/กิจกรรม   ย้อนหลัง

ระเบียบ  คำสั่ง  คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

การคุ้มครองระบบสหกรณ์
  พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
  พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
  ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
  กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
  ระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศของ คพช.
  ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
  ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตกร
  ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
  ขั้นตอนการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
  แบบวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์
  แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
  องค์ความรู้แนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   


 

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์: 0 5570 5046
โทรสาร: 0 5570 5047
มือถือ : 09 2260 3862
อีเมล์: somsak_sa@cpd.go.th
ครอบครัวกระต่าย
ขอเขิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้ที่สนใจจะสั่งซื่อกระปุกออมสินครอบครัวกระต่าย เข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดใบสั่งซื้อได้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ


Copyright 2001 - Kamphaengphet Provincial Cooperative Office 
Tel. 0-5570-5046  Fax. 0-5570-5047  Webmaster : cpd_kamphaengphet@cpd.go.th- All Rights Reserved