...:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ:::...
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ l พันธกิจ l เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
Site Map
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจฯ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารฯ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3

แผนงาน l โครงการ
แผนงานและโครงการแต่ละปี
Action Plan
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน l โครงการ
งบประมาณแต่ละปี
แผนภูมิยุทธศาสตร์ (strategy map)
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ l กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

งานส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลนายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการ ASPL

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
นิคมสหกรณ์นครชุม
นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก
เว็บไซต์สหกรณ์

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อยFAQ
กระดานคำถาม
เว็บที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ร้องเรียน
ส่ง e-mail
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
สำหรับผู้ดูแลระบบ


   100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง

 
 
   กรกฎาคม 2559
  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม
อาคารสำนักงาน และบ้านพัก นิคมสหกรณ์นครชุม จำนวน 3 หลัง รายละเอียด
   เมษายน 2559
   ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือก
สรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด  
    คู่มือ มาตรการชดเชยดอกเบี้ยข้าวนาปี 58/59 รายละเอียด
    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
รายละเอียด  
 ธันวาคม 2558
 ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาน
ตากผลผลิต จำนวน 2 แห่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
รายละเอียด
 ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิต ขนาด 15x30 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิต ขนาด 17x40 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 ข่าวทั้งหมด ==>>

                          
                                                                                                           
     วันที่ 21 กันยายน  2559
          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสหกรณ์ในพื้นที่ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเด็กไทยแก้มใส สมเด็จพระเทพฯ ณ โรงเรียนบ้านโชคชัย อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
     วันที่ 21 กันยายน  2559
          นายสมศักดิ์  แสนศิริ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดกำแพงเพชร (Single Comman) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำด้วยการใช้แผนที่การเกษตร (Agrimap) ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
     วันที่ 19 กันยายน  2559
          นายธานี  ธัญญาโภชน์  ผู้ว่าราชการ
 จังหวัดกำแพงเพชร   เป็นประธานงาน
"รวมพลคนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำแพงเพชร" โดยมีนายสมศักดิ์
แสนศริ   ในนามประธาน   Single Command........
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
     วันที่ 15 กันยายน  2559
         นายธานี  ธัญญาโภชน์  ผู้ว่าราชการ
 จังหวัดกำแพงเพชร   ประธานเปิดงาน
"จิปกาแฟ แชร์ความคิด" โดยมีนายสมศักดิ์
แสนศริ   ในนามประธาน   Single Command........
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

   วันที่ 13 กันยายน  2559
              นายวิชาญ เลิศประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัย (ภายใต้โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2559) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   
    วันที่  12 กันยายน  2559
            นายสมศักดิ์ แสนศิริ   สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์     
    
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
     วันที่  9 กันยายน  2559
            สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมใจทำดีเพื่อแม่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยในหน่วยงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่  1 กันยายน  2559
            นายสมศักดิ์ แสนศิริ   สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แก้ไขข้อบกพร่องฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     วันที่  25  สิงหาคม  2559
       นางนฤมล  พนาวงศ์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประชุมตรวจ ติดตามงานนโยบายฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
      วันที่  23  สิงหาคม  2559
       นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ประธานการประชุม Single Command ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
      วันที่  22  สิงหาคม  2559
       นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร   ประธานการประชุมฯ    
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
      วันที่  10  สิงหาคม  2559
           นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

    วันที่  2  สิงหาคม  2559
      
นายธาณี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ    ณ โรงเรียนวังแขมวิทยา  ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมี          นายสมศักดิ์   แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานในครั้งนี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

      วันที่  28  กรกฎาคม  2559
      
นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมและบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ จังหวัดกำแพงเพชร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

   วันที่  26  กรกฎาคม  2559
      
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านเนินปอแดง  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

    วันที่  21  กรกฎาคม  2559
        นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม (Single Command) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม   ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     วันที่ 15  กรกฎาคม  2559
        นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ประธาน Single Commandพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้การต้อนรับ พลเอกดนัย  มีชูเวท  ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
    วันที่ 13  กรกฎาคม  2559
        นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร จัดทำเวทีแผนชุมชน ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (อ้อย) ณ ศาลาวัดทุ่งเศรษฐี ตำบลนครชุม  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่ 13  กรกฎาคม  2559
        นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์ "ร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ" ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่ 7  กรกฎาคม  2559
        นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ประธาน Single  Command พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร ประชาชน และนักเรียน เปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ณ หมู่ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     วันที่ 7  กรกฎาคม  2559
        นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมหารือ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
      วันที่ 6  กรกฎาคม  2559
        นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
     วันที่ 30  มิถุนายน 2559
        นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดกำแพงเพชร (Single  Command) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
      วันที่ 24  มิถุนายน 2559
         เมื่อวันที่ 20-23 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์  ประกอบด้วย คณะกรรมการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา เขต 1-2 และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 ตรวจประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 9 แห่ง เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้การสหกรณ์  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
     วันที่ 24  มิถุนายน 2559
       นายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
     วันที่ 23  มิถุนายน 2559
       นายโอภาส  กลั่นบุศย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Fiele Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559  โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
    วันที่ 22  มิถุนายน 2559
      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์การเกษตรคลองลาน จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
    วันที่ 22  มิถุนายน 2559
     
นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ    ส่งเสริมการตลาดกลุ่มอาชีพ/สหกรณ์ โดย      หอการค้า และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง    "ความร่วมมือทางธุรกิจ" ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด               ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
   วันที่ ๑๐  มิถุนายน 2559
     
นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะประธาน Single Command  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
      วันที่ 7 มิถุนายน 2559
          นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน " 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2559 " ณ โรงเรียนบ้านหนองแดง ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
          นายสมศักดิ์  แสนศิริ   สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร   เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
      วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
           นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ส่งมอบรถห้องเย็น งบเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการผักปลอดภัย ให้กับผู้ผลิตผักปลอดภัยบ้านตะแบกงาม สังกัดสหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
      วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
           นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ นางนฤมล  พนาวงศ์ ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
       วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
           สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
      วันที่ 22 เมษายน 2559
           นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
      วันที่ 22 เมษายน 2559
           นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขายสินค้าเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิกที่ประสบภัยแล้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     วันที่ 21 เมษายน 2559
           สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดประเพณีรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
      วันที่ 8 เมษายน 2559
           นายธานี  ธัญญาโภชน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด กำแพงเพชร   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
       วันที่ 5 เมษายน 2559
           นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด อบรมหลักสูตรการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินการกำกับคุ้มครองระบบสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
       วันที่ 1 เมษายน 2559
           สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ตามนโยบายของจังหวัดกำแพงเพชร   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
      วันที่ 30 มีนาคม 2559
           นายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
     วันที่ 23 มีนาคม 2559
           นายวิชาญ   เลิศประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย ครั้งที่ ๒ ณ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
      วันที่ 23 มีนาคม 2559
           สำนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้ประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 

    วันที่ 22 มีนาคม 2559
           นายอดุลวิทย์  พิทูรวรวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร      ครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกำแพงเพชร       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
 

      วันที่ 22 มีนาคม 2559
           นายนลิน      ตั้งประสิทธิ์            รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณาเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
        วันที่ 21 มีนาคม 2559
            เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันจัดรายการ "ชากังราว ข่าวเกษตร" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
        วันที่ 17 มีนาคม 2559
            นายวัชรินทร์  ภู่แพร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 17 และ 18 ได้ตรวจติดตามงานและให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ ณ ชุมนุนสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร    
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
        วันที่ 9 มีนาคม 2559
            นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  และร่วมกิจกรรมโครงการสินค้าราคาประหยัดครบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยแล้งของสหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จำกัด  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
        วันที่ 7 มีนาคม 2559
            นางนฤมล  พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 ตรวจราชการพร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ ณ สหกรณ์นิคมนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
        วันที่ 4 มีนาคม 2559
            นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร   เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานธนาคารร้านค้าสินค้าเกษตร โดยมีผู้แทนของส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
        วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
            สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับขนบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม 100 ปี สหกรณไทย โดยมีนายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
        วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
            สำนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยนายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของสหกรณ์ไทย ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
        วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
            นายศิวะ  แสงมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย และ นายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ตรวจเยียมการดำเนินงานการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ ณ นิคมสหกรณ์นครชุม ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
            สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดส่งนักวิชาการสหกรณ์ให้ความรู้ "ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์" แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

        วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
            นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนสินเชื่อวัสดุการเกษตรปลอดดอกเบี้ย ณ นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
       วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
            นายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการปลูกพืชอายุสั้นทดแทนการทำนาปรังแก้วิกฤตภัยแล้ง ปี 58/59 ณ อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

      วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
            นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

      วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
            นายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ซื้อ-ขาย มันเส้นสะอาด ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศูนย์รายชการจังหวัดกำแพงเพชร
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 ร่วมบรรยายให้ความรู้ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  หมู่ 6 
บ้านตลุกงาม ต.เทพนคร  อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

        วันที่ 22 มกราคม 2559
            สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
        วันที่ 12 มกราคม 2559
         นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดกำแพงเพชร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
       วันที่ 11 มกราคม 2559
         นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ได้ทำการมอบใบจัดตั้งสหกรณ์ให้กับผู้แทนของสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินตะแบกงามร่วมใจพัฒนา จำกัด เพื่อเป็นกำลังใจในการบริหารงานและพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้าต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
       วันที่ 9 มกราคม 2559
         นิคมสหกรณ์คลองสวนหมากร่วมกับสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
       วันที่ 8 มกราคม 2559
         นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อวยพรและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 แด่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   วันที่ 6 มกราคม 2559
         นายอดุลวิทย์ พิทูรวรวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ครั้งที่1) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   ภาพข่าว/กิจกรรม   ย้อนหลัง

ระเบียบ  คำสั่ง  คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

การคุ้มครองระบบสหกรณ์
  พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
  พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
  ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
  กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
  ระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศของ คพช.
  ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
  ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตกร
  ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
  ขั้นตอนการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
  แบบวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์
  แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
  องค์ความรู้แนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   


โทรศัพท์: 0 5570 5046
โทรสาร: 0 5570 5047
มือถือ : 09 2260 3862
อีเมล์: somsak_sa@cpd.go.th
ครอบครัวกระต่าย
ขอเขิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้ที่สนใจจะสั่งซื่อกระปุกออมสินครอบครัวกระต่าย เข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดใบสั่งซื้อได้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ


Copyright 2001 - Kamphaengphet Provincial Cooperative Office 
Tel. 0-5570-5046  Fax. 0-5570-5047  Webmaster : cpd_kamphaengphet@cpd.go.th- All Rights Reserved