...:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ:::...
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ l พันธกิจ l เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
Site Map
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจฯ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารฯ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3

แผนงาน l โครงการ
แผนงานและโครงการแต่ละปี
Action Plan
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน l โครงการ
งบประมาณแต่ละปี
แผนภูมิยุทธศาสตร์ (strategy map)
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ l กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ l คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

งานส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลนายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการ OTOP
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
นิคมสหกรณ์นครชุม
นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก
เว็บไซต์สหกรณ์

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อยFAQ
กระดานคำถาม
เว็บที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ร้องเรียน
ส่ง e-mail
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
สำหรับผู้ดูแลระบบ


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  
   ..:::ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์==>>ริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งมันฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์:::..


  

 
   มีนาคม 2558
 

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  

 

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  

 

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  

   กุมภาพันธ์ 2558
   ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเงินกู้
   >> ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเงินกู้ (หนี้ปกติ)
   >> ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเงินกู้ (หนี้ในอนาคต)
  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักสหกรณ์จังหวัด
  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
 ข่าวทั้งหมด ==>>

                          

        วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558
 สนง.สหกรณ์จ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์จ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ ปี 2558 เนื่อในเทศกาลสงกรานต์  ณ ชุมนุมสหกรณ์จ.กำแพงเพชร  
รายละเอียด   ดูเพิ่มเติม
                               
        วันพุธที่ 8 เมษายน 2558
    นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 
เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส.จ.กพ. 
รายละเอียด   ดูเพิ่มเติม 
                               
       วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558
    นายสมศักดิ์   แสนศิริ   สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 
เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน เมษายน 2558 
รายละเอียด   ดูเพิ่มเติม
                               
       วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558
    นายสมศักดิ์   แสนศิริ   สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
พร้อมทีมงานฯ จัด Walk Rally รายละเอียด   ดูเพิ่มเติม
                               
 

      วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558
นายสมศักดิ์   แสนศิริ   สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธานประชุมคณะทำงานฯ แก้ไขข้อบกพร่องฯ
 
 
รายละเอียด    ดูเพิ่มเติม     

      วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558                      
  นายธานี    ธัญญาโภชน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร    
 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"วันสหกรณ์แห่งชาติ 2558 จังหวัดกำแพงเพชร" 
รายละเอียด     ดูเพิ่มเติม   
 

     วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  
นายธานี    ธัญญาโภชน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
รับมอบสิ่งของสมทบการออกร้านงานกาชาดประจำปี 2558
จากผู้แทนขบวนการสหกรณ์ฯ และสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร (นายสมศักดิ์ แสนศิริ)    รายละเอียด

 

    วันพฤหัสบดีที่ 12กุมภาพันธ์ 2558              
 นายธานี   ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวักำแพงเพชร
เป็นประธานในพิธีลงนาม(MOU.) ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  เวลา 09.30 น.  
รายละเอียด

   ภาพข่าว/กิจกรรม   ย้อนหลัง

 

ระเบียบ  คำสั่ง  คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

การคุ้มครองระบบสหกรณ์
  พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
  พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
  ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
  กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
  ระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศของ คพช.
  ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
  ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตกร
  ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
  ขั้นตอนการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
  แบบวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์
  แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
  องค์ความรู้แนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
    aaa


 นายสมศักดิ์ แสนศิริ
สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์: 0 5570 5046
โทรสาร: 0 5570 5047
มือถือ : 09 2260 3862
อีเมล์: 
somsak_sa@cpd.go.th
ครอบครัวกระต่าย
ขอเขิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้ที่สนใจจะสั่งซื่อกระปุกออมสินครอบครัวกระต่าย เข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดใบสั่งซื้อได้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ


Copyright 2001 - Kamphaengphet Provincial Cooperative Office 
Tel. 0-5570-5046  Fax. 0-5570-5047  Webmaster : cpd_kamphaengphet@cpd.go.th- All Rights Reserved