...:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ:::...
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ l พันธกิจ l เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
Site Map
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจฯ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารฯ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3

แผนงาน l โครงการ
แผนงานและโครงการแต่ละปี
Action Plan
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน l โครงการ
งบประมาณแต่ละปี
แผนภูมิยุทธศาสตร์ (strategy map)
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ l กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ l คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

งานส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลนายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการ OTOP
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
นิคมสหกรณ์นครชุม
นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก
เว็บไซต์สหกรณ์

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อยFAQ
กระดานคำถาม
เว็บที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ร้องเรียน
ส่ง e-mail
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
สำหรับผู้ดูแลระบบ


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  
   ..:::ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์==>>ริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งมันฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์:::..  

 
   มีนาคม 2558
 

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ    เอกสารแนบท้าย   

   กุมภาพันธ์ 2558
  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักสหกรณ์จังหวัด
  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
   มกราคม 2558
  วิธีปฏิบัติทางบัญชีมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/2558 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  Download
   แบบฟอร์มกรอกข้อมูล Profile สหกรณ์ Download
   แบบรายงานข้อมูลความต้องการสินเชื่อของสหกรณ์   
  ธันวาคม 2557
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานตากผลผลิต จำนวน 4 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิต ขนาด 17x40 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  พฤศจิกายน 2557
  ร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิต และ ร่าง TOR งานก่อสร้างลานตากผลผลิต  
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถตักล้อยาง  จำนวน 1 คัน 
  ตุลาคม 2557
  แบบประเมินผลธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
  แบบประเมินผลการควบคุมภายในสหกรณ์ 
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 ข่าวทั้งหมด ==>>

                          

 

ทดลอง

         เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558                         นายธานี    ธัญญาโภชน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"วันสหกรณ์แห่งชาติ 2558 จังหวัดกำแพงเพชร" รายละเอียด 1 รูปภาพ 2  รูปภาพ 3   รูปภาพ 4   และ 5      
 

   เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  นายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รับมอบสิ่งของสมทบการออกร้านงานกาชาดประจำปี 2558 จากผู้แทนขบวนการสหกรณ์ฯ และสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร (นายสมศักดิ์ แสนศิริ) รายละเอียด

    เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สหกรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายทางการเงินในระบบสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียด
 

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์  2558         นายธานี   ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีลงนาม(MOU.) ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  เวลา 09.30 น.                               รายละเอียด

    เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมหารือจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ 2558" กับผู้แทนขบวนการสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียด
 

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น.  นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม "โครงการธรรมาภิบาลและควบคุมภายในสหกรณ์" ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร   รายละเอียด 

 

 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 11.30 น.   นายสมศักดิ์ แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติส่งมอบรถตักล้อยางให้กับสหกรณ์การเกษตรเทพนิมิตบึงสามัคคี จำกัด  รายละเอียด

 

 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารเงินทุน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านโรงสูบ จำกัด   ต.เกาะตาล    อ.ขาณุฯ  จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามหนี้เงินกู้จากสมาชิกฯ    รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 9.30 น.     นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนเพื่อสรุปงานตามภารกิจและมอบหมายงานใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  รายละเอียด 
 

ข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ระเบียบ  คำสั่ง  คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

การคุ้มครองระบบสหกรณ์
  พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
  พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
  ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
  กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
  ระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศของ คพช.
  ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
  ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตกร
  ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
  ขั้นตอนการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
  แบบวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์
  แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
  องค์ความรู้แนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


 นายสมศักดิ์ แสนศิริ
สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์: 0 5570 5046
โทรสาร: 0 5570 5047
มือถือ : 09 2260 3862
อีเมล์: 
somsak_sa@cpd.go.th
ครอบครัวกระต่าย
ขอเขิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้ที่สนใจจะสั่งซื่อกระปุกออมสินครอบครัวกระต่าย เข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดใบสั่งซื้อได้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ


Copyright 2001 - Kamphaengphet Provincial Cooperative Office 
Tel. 0-5570-5046  Fax. 0-5570-5047  Webmaster : cpd_kamphaengphet@cpd.go.th- All Rights Reserved