...:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ:::...
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ l พันธกิจ l เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
Site Map
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจฯ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารฯ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3

แผนงาน l โครงการ
แผนงานและโครงการแต่ละปี
Action Plan
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน l โครงการ
งบประมาณแต่ละปี
แผนภูมิยุทธศาสตร์ (strategy map)
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ l กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

งานส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลนายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการ ASPL

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
นิคมสหกรณ์นครชุม
นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก
เว็บไซต์สหกรณ์

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อยFAQ
กระดานคำถาม
เว็บที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ร้องเรียน
ส่ง e-mail
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
สำหรับผู้ดูแลระบบ


   100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง

   

   

   

   

   

   

   

 
  ธันวาคม 2558
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานตากผลผลิต จำนวน 2 แห่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิต ขนาด 15x30 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิต ขนาด 17x40 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคขุน จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิต ขนาด 17x40 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิต ขนาด 15x30 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด
 ข่าวทั้งหมด ==>>

                          

 

      วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
            นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

      วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
            นายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ซื้อ-ขาย มันเส้นสะอาด ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศูนย์รายชการจังหวัดกำแพงเพชร
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 ร่วมบรรยายให้ความรู้ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  หมู่ 6 
บ้านตลุกงาม ต.เทพนคร  อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

        วันที่ 22 มกราคม 2559
            สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
        วันที่ 12 มกราคม 2559
         นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดกำแพงเพชร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
       วันที่ 11 มกราคม 2559
         นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ได้ทำการมอบใบจัดตั้งสหกรณ์ให้กับผู้แทนของสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินตะแบกงามร่วมใจพัฒนา จำกัด เพื่อเป็นกำลังใจในการบริหารงานและพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้าต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
       วันที่ 9 มกราคม 2559
         นิคมสหกรณ์คลองสวนหมากร่วมกับสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
       วันที่ 8 มกราคม 2559
         นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อวยพรและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 แด่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   วันที่ 6 มกราคม 2559
         นายอดุลวิทย์ พิทูรวรวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ครั้งที่1) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
         วันที่ 29 ธันวาคม 2558
         การจัดประชุมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
        วันที่ 28 ธันวาคม 2558
         นายนลิน  ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
         วันที่ 24 ธันวาคม 2558
         การประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด โดยมีนายวิทยา  ใกล้ชิด ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรฯ เป็นประธานในที่ประชุม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
         วันที่ 22 ธันวาคม 2558
         โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา หมู่ที่ 7 ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
         วันที่ 17 ธันวาคม 2558
         นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการผลิต/การตลาดมันสำปะหลังของสหกรณ์ปี 2559  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
         วันที่ 15 ธันวาคม 2558
         นางสาวธัญญรัตน์ กะเสมสุข นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาววิไลพร ขันแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือการจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกมะนาว นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
         วันที่ 15 ธันวาคม 2558
         นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก ได้จัดฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
         วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
         นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
         วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
         นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับจังหวัด   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
         วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
         โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
        วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
         นายสมศักดิ์   แสนศิริ   สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการกรุงเทพประกันชีวิต ร่วมสร้างความสุขโลกสดใสสำหรับผู้สูงวัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
        วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
         นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    
     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

      นายนลิน  ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จัดโครงการการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรลำไยกำแพงเพชร จำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

     นายอำพล เนื้อไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์และคณะ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สหกรณ์การเกษตรท่ามะเขือ จำกัด  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

   ภาพข่าว/กิจกรรม   ย้อนหลัง

 

ระเบียบ  คำสั่ง  คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

การคุ้มครองระบบสหกรณ์
  พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
  พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
  ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
  กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
  ระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศของ คพช.
  ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
  ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตกร
  ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
  ขั้นตอนการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
  แบบวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์
  แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
  องค์ความรู้แนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   


โทรศัพท์: 0 5570 5046
โทรสาร: 0 5570 5047
มือถือ : 09 2260 3862
อีเมล์: somsak_sa@cpd.go.th
ครอบครัวกระต่าย
ขอเขิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้ที่สนใจจะสั่งซื่อกระปุกออมสินครอบครัวกระต่าย เข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดใบสั่งซื้อได้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ


Copyright 2001 - Kamphaengphet Provincial Cooperative Office 
Tel. 0-5570-5046  Fax. 0-5570-5047  Webmaster : cpd_kamphaengphet@cpd.go.th- All Rights Reserved