...:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ:::...
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ l พันธกิจ l เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
Site Map
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจฯ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารฯ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3

แผนงาน l โครงการ
แผนงานและโครงการแต่ละปี
Action Plan
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน l โครงการ
งบประมาณแต่ละปี
แผนภูมิยุทธศาสตร์ (strategy map)
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ l กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

งานส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลนายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการ ASPL

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
นิคมสหกรณ์นครชุม
นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก
เว็บไซต์สหกรณ์

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อยFAQ
กระดานคำถาม
เว็บที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ร้องเรียน
ส่ง e-mail
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
สำหรับผู้ดูแลระบบ


  

       
 

 
 

 
  พฤศจิกายน 2558
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถตักล้อยาง จำนวน 2 คัน 
  กันยายน 2558
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   แบบสำรวจข้อมูลสมาชิกภัยแล้ง  

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมกองทุนพัฒนาสหกรณ์    
  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
  สิงหาคม 2558
  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
  แบบรายงานผลการช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร    
 ข่าวทั้งหมด ==>>

                          

         วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
         นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับจังหวัด   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
         วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
         โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
        วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
         นายสมศักดิ์   แสนศิริ   สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการกรุงเทพประกันชีวิต ร่วมสร้างความสุขโลกสดใสสำหรับผู้สูงวัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
        วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
         นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    
     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

      นายนลิน  ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จัดโครงการการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรลำไยกำแพงเพชร จำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

     นายอำพล เนื้อไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์และคณะ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สหกรณ์การเกษตรท่ามะเขือ จำกัด  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

   ภาพข่าว/กิจกรรม   ย้อนหลัง

 

ระเบียบ  คำสั่ง  คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

การคุ้มครองระบบสหกรณ์
  พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
  พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
  ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
  กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
  ระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศของ คพช.
  ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
  ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตกร
  ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
  ขั้นตอนการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
  แบบวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์
  แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
  องค์ความรู้แนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   


โทรศัพท์: 0 5570 5046
โทรสาร: 0 5570 5047
มือถือ : 09 2260 3862
อีเมล์: somsak_sa@cpd.go.th
ครอบครัวกระต่าย
ขอเขิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้ที่สนใจจะสั่งซื่อกระปุกออมสินครอบครัวกระต่าย เข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดใบสั่งซื้อได้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ


Copyright 2001 - Kamphaengphet Provincial Cooperative Office 
Tel. 0-5570-5046  Fax. 0-5570-5047  Webmaster : cpd_kamphaengphet@cpd.go.th- All Rights Reserved