...:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ:::...
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ l พันธกิจ l เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
Site Map
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจฯ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารฯ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3

แผนงาน l โครงการ
แผนงานและโครงการแต่ละปี
Action Plan
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน l โครงการ
งบประมาณแต่ละปี
แผนภูมิยุทธศาสตร์ (strategy map)
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ l กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

งานส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลนายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการ ASPL

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
นิคมสหกรณ์นครชุม
นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก
เว็บไซต์สหกรณ์

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อยFAQ
กระดานคำถาม
เว็บที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ร้องเรียน
ส่ง e-mail
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
สำหรับผู้ดูแลระบบ


  
 สหกรณ์ไทย  พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล  สร้างสังคมไทยมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน

 
 
    พฤษภาคม 2560
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถตักล้อยาง จำนวน ๖ คัน รายละเอียด
   ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในนิคมสหกรณ์นครชุม รายละเอียด
   มกราคม 2560
   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์  รายละเอียด
   พฤศจิกายน 2559
   ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานตากผลผลิต จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด
 

 ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องอัดก้อนยางลูกขุน จำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียด

   ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์   ก่อสร้าง รายการรถตักล้อยาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  รายละเอียด
    ตุลาคม 2559
   โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2560  รายละเอียด
 

 ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ย้อนหลัง  ==>>

                          
                                                                                                           
 

  วันที่  15  พฤษภาคม  2560

         นายชวลิต  รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมข้าราชการสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์ที่ได้รับโล่สหกรณ์ดีเด่น และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  วันที่  11  พฤษภาคม  2560

             นายชวลิต  รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ ปี 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

  วันที่  5  พฤษภาคม  2560

      นายชวลิต  รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมติดตามงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ข้าราชการและลูกจ้างนิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  วันที่  4  พฤษภาคม  2560

       นายชวลิต  รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง  จำกัด  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

 

 

  วันที่  28 เมษายน  2560

      นายชวลิต  รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเข้าร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา จำกัด  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  วันที่  27 เมษายน  2560

      นายชวลิต  รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในการฝึกอบรม "การพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง" พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับ กระดาษA 4  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  วันที่  26 เมษายน  2560

       นายชวลิต  รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ ณ วัดบึงสำราญใหญ่ อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  วันที่  26 เมษายน  2560  

     นายจักรภพ ปาลาศ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 มอบหมายให้     นางสิริกุลพันธุ์  ภูเขา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองแม่แตง อำเภอไทรงาม  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม      

 

  วันที่  26 เมษายน  2560              

       นายชวลิต  รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้นายจักรภพ ปาลาศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์๓เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอไทรงาม ณ ที่ว่าการอำเภอไทรงาม  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  วันที่  25 เมษายน  2560  

      นายชวลิต  รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานการประชุม           ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อรับทราบการแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

  วันที่  25 เมษายน  2560              

       นายชวลิต  รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมวางพวงมาลาสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ดูรายละเอียดเพิ่่มเติม

 

 วันที่ 21 เมษายน  2560              

       นายชวลิต  รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 17,18 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมต้นทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

     ภาพข่าว/กิจกรรม   ย้อนหลัง  ==>>

ระเบียบ  คำสั่ง  คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

การคุ้มครองระบบสหกรณ์
  พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
  พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
  ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
  กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
  ระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศของ คพช.
  ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
  ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตกร
  ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
  ขั้นตอนการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
  แบบวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์
  แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
  องค์ความรู้แนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   


 

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

นายชวลิต  รุ่งสถาพร
สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

 
ครอบครัวกระต่าย
ขอเขิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้ที่สนใจจะสั่งซื่อกระปุกออมสินครอบครัวกระต่าย เข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดใบสั่งซื้อได้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ


Copyright 2001 - Kamphaengphet Provincial Cooperative Office 
Tel. 0-5570-5046  Fax. 0-5570-5047  Webmaster : cpd_kamphaengphet@cpd.go.th- All Rights Reserved