...:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ:::...
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ l พันธกิจ l เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
Site Map

แผนงาน l โครงการ
แผนงานและโครงการแต่ละปี
Action Plan
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน l โครงการ
งบประมาณแต่ละปี
แผนภูมิยุทธศาสตร์ (strategy map)
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ l กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ l คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

งานส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลนายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการ OTOP
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
นิคมสหกรณ์นครชุม
นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก
เว็บไซต์สหกรณ์

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อยFAQ
กระดานคำถาม
เว็บที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ร้องเรียน
ส่ง e-mail
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
สำหรับผู้ดูแลระบบ


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  
   ..:::ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์==>>ริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งมันฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์:::..  


  ธันวาคม 2557
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานตากผลผลิต จำนวน 4 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิต ขนาด 17x40 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  พฤศจิกายน 2557
  ร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิต และ ร่าง TOR งานก่อสร้างลานตากผลผลิต  
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถตักล้อยาง  จำนวน 1 คัน 
  ตุลาคม 2557
  แบบประเมินผลธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
  แบบประเมินผลการควบคุมภายในสหกรณ์ 
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
  กรกฎาคม 2557
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะฯ  ครั้งที่ 2     
  แบบสำรวจข้อมูลสมาชิกเพื่อดำเนินการตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิต
แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป
เอกสารแนบท้ายประกาศ
 

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

  มิถุนายน 2557
  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   
  พฤษภาคม 2557 
  วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) 
เมษายน 2557
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสีเอกสารแนบการก่อสร้าง
  ร่าง TOR งานก่อสร้างโรงสี 
  ร่าง เอกสารงานก่อสร้างโรงสี
  กุมภาพันธ์ 2557
  ประกวดราคาจ้างก่อสรางลานตากผลผลิต  จำนวน  3  แห่ง
>> หนังสือประกาศเอกสารประกวดราคา
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิต  ขนาด 17x50 เมตร จำนวน 4 แห่ง
>> หนังสือประกาศเอกสารประกวดราคา
มกราคม 2557
  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรวบรวมทำความสะอาดและพักสินค้า ขนาด 12.40x20 เมตร จำนวน 1 แห่ง >> รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการรถตักล้อยาง จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ >> หนังสือประกาศ , เอกสารประกวดราคา

ธันวาคม 2556
   การคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
 >> รายละเอียด 1, รายละเอียด 2, ประกาศสำนักปลัด, ใบสมัคร, ใบรับรอง
  กรกฎาคม 2556
   DOWNLOAD คู่มือการขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์
   DOWNLOAD คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์

ข่าวทั้งหมด ==>>

    เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557  นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมสนง.สหกรณ์จ.กำแพงเพชร  รายละเอียด 
   เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557  นายศรีสุเทพ ตั้งจิตต์ธรรม ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 สนง.สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมบรรยายให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หารพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน" ณ อบต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  รายละเอียด 
   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จ.กพ. ร่วมกับ นิคมสหกรณ์นครุชมจัดโครงการออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในโอกาสมหามงคล 5 ธันวามหาราช 2557 และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและเงินออมให้สมาชิกสหกรณ์ ณ สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด  รายละเอียด  
   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่ 1/2558  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 2  รายละเอียด  
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ขบวนการสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของให้กับ  โครงการ "สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง  ครั้งที่ 3"  ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร บ้านห้วยระพริ้ง หมู่ 8 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก  รายละเอียด         
 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ "เฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558" จำนวน 480 ต้น อาทิเช่น ต้นมะม่วง ต้มมะขาม ต้นมะยงชิด ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการทุกคน ได้มีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาศมหามงคลดังกล่าว ณ นิคมสหกรณ์นครชุม ต.ทรงธรรม อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร  รายละเอียด 

 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 นายสุรพล  วาณิชเสนี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน" ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม เพื่อลดค่าครองชีพของสมาชิกและประชาชนทั่วไป ตามนโยบายของ คสช. ณ  บริเวณลานโพธิ์  หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร  รายละเอียด 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 นายสุรพล  วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะครู  อาจารย์  ผู้บริหารฝ่ายจัดการเครือข่ายสหกรณ์เมืองกำแพงเพชร  นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 500 ราย ร่วมกิจกรรมงานวันสหกรณ์นักเรียน  ประจำปี 2557 ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  จัดขึ้น  ณ  บริเวณลานโพธิ์  หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร  รายละเอียด 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุม
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่ 7/2557  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 2  รายละเอียด  
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร   เป็นประธานในการประชุมหารือถึงการจัดเตรียมงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ประจำปี  2557" ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  อาคารศาลากลางจังหวัด  ชั้น 2  รายละเอียด  
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 นายวีระชัย เจนเจริญวงศ์  สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรี  จำกัด  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  รายละเอียด
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 นายปริญญา  เพ็งสมบัติ 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมคณะ  เยี่ยมชมการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปาง
ศิลาทอง  จำกัด รายละเอียด 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  จัดประชุมชี้แจงเงินกู้  เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามโครงกการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร  ปีที่ 3 ครั้งที่ 1/2557       ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  รายละเอียด 

 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 นายศักดิ์  สมบุญโต 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ระดับจังหวัดครั้งที่ 6  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ตามโครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  รายละเอียด
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 นายศักดิ์  สมบุญโต 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ระดับจังหวัด  ครั้งที่  5  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 2  อาคารศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร   รายละเอียด 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 นายวีระชัย  เจนเจริญวงศ์
สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานจัดประชุมชี้แจงมาตรการช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ไม่ได้รับเงินค่าข้าวตามใบประทวน  จากโครงการรับจำนำของรัฐบาล  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น  3  อาคารศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  รายละเอียด 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 นายสุรพล  วาณิชเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ณ  วัดวังน้ำ  หมู่  4  ต.วังยาง  อ.คลองขลุง  จ.กำแพงเพชร  รายละเอียด 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ/จังหวัด  ณ  ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร  รายละเอียด 
เมื่อวันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2557  นายศักดิ์   สมบุญโต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมด้วยนายวีระชัย 
เจนเจริญวงศ์  สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ออกตรวจเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์ลำไยกำแพงเพชร  จำกัด  ณ  สวนลำไยเกษตรกรสุดใจ  อินเล็ก  บ้านแปลงสี่  ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน
จ.กำแพงเพชร   รายละเอียด 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 นายวีระชัย  เจนเจริญวงศ์
สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  สหกรณ์การเกษตรเทพนิมิตรบึงสามัคคี จำกัด  อำเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกำแพงเพชร   รายละเอียด
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 นายวิขาญ  เลิศประเสริฐ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน  (Whole Value Chain Network)  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  รายละเอียด
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่า
ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุกเคราะห์ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  ณ  วัดแก้วชัยมงคล  หมู่ที่ 8  ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร  รายละเอียด  

ข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

 
ระเบียบ  คำสั่ง  คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

การคุ้มครองระบบสหกรณ์
  พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
  พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
  ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
  กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
  ระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศของ คพช.
  ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
  ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตกร
  ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
  ขั้นตอนการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
  แบบวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์
  แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
  องค์ความรู้แนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


ครอบครัวกระต่าย
ขอเขิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้ที่สนใจจะสั่งซื่อกระปุกออมสินครอบครัวกระต่าย เข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดใบสั่งซื้อได้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

Copyright 2001 - Kamphaengphet Provincial Cooperative Office 
Tel. 0-5570-5046  Fax. 0-5570-5047  Webmaster : cpd_kamphaengphet@cpd.go.th- All Rights Reserved