...:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ:::...
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ l พันธกิจ l เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
Site Map
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจฯ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารฯ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3

แผนงาน l โครงการ
แผนงานและโครงการแต่ละปี
Action Plan
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน l โครงการ
งบประมาณแต่ละปี
แผนภูมิยุทธศาสตร์ (strategy map)
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ l กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

งานส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลนายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการ ASPL

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
นิคมสหกรณ์นครชุม
นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก
เว็บไซต์สหกรณ์

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อยFAQ
กระดานคำถาม
เว็บที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ร้องเรียน
ส่ง e-mail
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
สำหรับผู้ดูแลระบบ


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


ชื่อ-สกุล นายชวลิต   รุ่งสถาพร
ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
สถานที่
ทำงาน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2
ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

ที่อยู่ปัจจุบัน -
โทร 091 774 8535
email
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถานศึกษา

 

 ประวัติการรับราชการ

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ง

สังกัด

 
     
 
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและ
วิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความ
สามารถในด้านการบริหารการจัดการการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจ สหกรณ์สู่ระดับสากลเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
       เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการนิคมสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์
(3) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่
      บุคลากรสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(4) ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์
(5) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการพัฒนา
       การสหกรณ์แห่งชาติ
(6) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยง
      ธุรกิจระหว่างสหกรณ์ กับสหกรณ์สหกรณ์กับเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือ
       ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ประวัติการทำงานดีเด่น

ผลงานที่สำคัญ

 ผลงานและพฤติกรรมอันสมควรแก่การยกย่อง
 
 

  

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

นายชวลิต  รุ่งสถาพร
สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

 
ครอบครัวกระต่าย
ขอเขิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้ที่สนใจจะสั่งซื่อกระปุกออมสินครอบครัวกระต่าย เข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดใบสั่งซื้อได้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ


Copyright 2001 - Kamphaengphet Provincial Cooperative Office 
Tel. 0-5570-5046  Fax. 0-5570-5047  Webmaster : cpd_kamphaengphet@cpd.go.th- All Rights Reserved