สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
     Please wait..........
Untitled Document

                              
 

สหกรณ์ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

ชื่อสหกรณ์

ประเภทสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด

สหกรณ์การเกษตร

สหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านแลง จำกัด

สหกรณ์การเกษตร

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด

สหกรณ์การเกษตร

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ลำปาง จำกัด

สหกรณ์การเกษตร

 สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด

สหกรณ์การเกษตร

 สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด

 สหกรณ์การเกษตร

 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด

สหกรณ์ร้านค้า

 ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด

สหกรณ์ร้านค้า

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกาศเมฆสามัคคี จำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจามเทวี จำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนการเคหะนครลำปาง จำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าคราวน้อย จำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกล้วยหลวง จำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระธาตุนาก่วม จำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดงไชย จำกัด

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 สหกรณ์เคหสถานชุมชนแจ่งหัวริน-สันโค้ง  จำกัด

สหกรณ์บริการ

 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนกำแพงเมือง ประตูตาล ปงสนุก  จำกัด

สหกรณ์บริการ

 สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด

สหกรณ์บริการ

 สหกรณ์ผลิตภัณฑหัตถกรรมลำปาง จำกัด

สหกรณ์บริการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์

 สหกรณ์ออมทรัพย์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์

 สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์

 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์

 สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยน้ำทิพย์ภาคเหนือ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์

 สหกรณ์ออมทรัพยพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์

 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์

                         
             

กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

 ชื่อกลุ่มเกษตรกร

ประเภทกลุ่มเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกรทำนาชมพู

กลุ่มทำนา

กลุ่มเกษตรกรทำนาต้นธงชัย

กลุ่มทำนา

กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งฝาย

กลุ่มทำนา

กลุ่มเกษตรกรทำนาบ่อแฮ้ว

กลุ่มทำนา

กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเป้า

กลุ่มทำนา

กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเอื้อม

กลุ่มทำนา

 กลุ่มเกษตรกรทำนาพระบาท

กลุ่มทำนา

 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งฝาย

 กลุ่มทำไร่

 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านเป้า

 กลุ่มทำสวน

 กลุ่มเกษตรกรทำสวนปงแสนทอง

  กลุ่มทำสวน

 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายตำบลต้นธงชัย

  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์

 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปงแสนทอง

 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์

             
                                                                                                                                  
                     

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด

312 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์ 054 313102 , โทรสาร  054 313102 

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

กสก.1/2526 13 พ.ค. 2526 30 มิ.ย.

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp
         

สหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านแลง จำกัด

48 ม.8 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 086 1911251

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ก.038144 15 ต.ค. 2544 30 ก.ย.

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp
    

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด
187 ม.3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 214114

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

กสก.83/2518 11 ก.ย. 2518 30 มิ.ย.

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp
   

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ลำปาง จำกัด

359/9 ก. ตำบลสวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 313102 , โทรสาร  054 313102 

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ก.014734 13 ส.ค.2534 31 มี.ค.

ดำเนินการ

233

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ - www.coopthai.com/baacip
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp
  

สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด

208 ม.6 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 226698 , 054-312475 

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

กสก.87/2518 1 ต.ค.2518 30 มิ.ย.

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp
 

สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด

289 ม.10 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 086 6583097

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

กสก.1/2526 13 พ.ค. 2526 30 มิ.ย.

ดำเนินการ

147

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp
   

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด

286 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 322706

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

สทส(ร).30/2528 17 ต.ค. 2528 31 ต.ค.

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ - www.coopthai.com/phospital
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp
  

ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด

20/2 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 227098

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

176/6661 25 ก.พ.2452 31 ธ.ค.

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp
  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกาศเมฆสามัคคี จำกัด

645 ม.5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 316968

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

176/6661 25 ก.พ.2452 31 ธ.ค.

ดำเนินการ

295

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp
   

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจามเทวี จำกัด

174 โบสถ์คริตจักรที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 224676 

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

สทส.(อ)12/2530 16 ม.ค. 2530 31 ธ.ค.

ดำเนินการ

321

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp
      

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนการเคหะนครลำปาง จำกัด

19/460 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

5200000125489 18 ม.ค. 2548 31 ธ.ค.

ดำเนินการ

250

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp
  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าคราวน้อย จำกัด

195 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 227411

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

อ.009946 18 ก.ค. 2546 31 ธ.ค.

ดำเนินการ

702

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp
    

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด

97/2 ม.3 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 316309

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

อ.050938 24 พ.ย. 2538 31 ธ.ค.

ดำเนินการ

577

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp
  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกล้วยหลวง จำกัด

2 ม.1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 354193

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

สทส(อ)70/2531 21 พ.ย. 2531 31 ธ.ค.

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp
   

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด

 

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp
 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระธาตุนาก่วม จำกัด

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ดำเนินการ

200

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด

82/1 หมู่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 054 324088

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

กพธ.12/2528 16 เม.ย. 2528 31 ธ.ค.

ดำเนินการ

367

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp
  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดงไชย จำกัด

84 ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 224477

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

อ.028039 13 ก.ย. 2539 31 ธ.ค.

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp
 

สหกรณ์เคหสถานชุมชนแจ่งหัวริน-สันโค้ง  จำกัด

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ดำเนินการ

99

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนกำแพงเมือง ประตูตาล ปงสนุก จำกัด

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ดำเนินการ

194

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด

25/26-27 ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 237431

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

กพธ.40/2523 4 เม.ย. 2523 31 ธ.ค.

ดำเนินการ

171

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp
 

สหกรณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมลำปาง จำกัด

49 ถนนรัษฎา ตำบลเวียงเหนือ อ.เมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 217939

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

กพธ.31/2518 25 ก.ย. 2518 31 ธ.ค.

ดำเนินการ

242

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp
  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

409 ถนนวชิราวุธ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 227791

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

อ.009034 18 มิ.ย. 2534 30 ก.ย.

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

20 ถ.ทิพย์ช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 281943

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

20/10872 28 ต.ค. 2501 30 ก.ย.

ดำเนินการ

14

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

สหกรณ์ออมทรัพย์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จำกัด

295 ม.9 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 223772

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

กพธ.27/2521 7 ก.ค. 2521 31 ธ.ค.

ดำเนินการ

106

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง จำกัด

1 หมู่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 217019

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

สทส.(อ)3/2531 8 ม.ค. 2531 31 ธ.ค.

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด

24 ถนนพระแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 225650

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

120/11794 1 พ.ค. 2515 30 ก.ย.

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด

29 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 321493

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

อ.011531 12 ธ.ค. 2531 31 ธ.ค.

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยน้ำทิพย์ภาคเหนือ จำกัด

 

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลจังหวัด จำกัด

120 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 228122

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

อ.010144 30 เม.ย. 2554 31 ธ.ค.

ดำเนินการ

423

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด

280 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054 323618

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

กพธ.21/2521 05 มิ.ย. 2521 31 ธ.ค.

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

กลุ่มเกษตรกรทำนาชมพู

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp


กลุ่มเกษตรทำนาต้นธงชัย


เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

กลุ่มเกษตรทำนาทุ่งฝาย

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

กลุ่มเกษตรกรทำนาบ่อแฮ้ว


เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

กลุ่มเกษตรทำนาบ้านเป้า


เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

กลุ่มเกษตรทำนาบ้านเอื้อม


เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

กลุ่มเกษตรทำนาพระบาท


เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งฝาย

เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านเป้า


เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

กลุ่มเกษตรกรทำสวนปงแสนทอง


เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายตำบลต้นธงชัย


เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp

กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์ปงแสนทอง


เลขทะเบียนสหกรณ์

วันที่จดทะเบียน

ปีทางบัญชี

สถานะ

จำนวนสมาชิก

วาระกรรมการ 

ดำเนินการ

ลิงค์วาระกรรมการ

ลิ้งเว็บไซต์สหกรณ์ -
ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ Profile http://it1.cpd.go.th/profile/report_con_step1.asp