สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
     Please wait..........

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติ กัณฑ์เทศน์ที่ 3 มาลัยปลาย งานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน(เทศน์มหาชาติ) จังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 12 ในระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2558 ณ บริเวณศาลหลักเมือง บริเวณลานประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนพรรษา ครบ 87 พรรษา และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558 และเพื่อส่งเสริมนโยบาย “ลำปาง นครแห่งความสุข” อีกทั้งให้ชาวลำปางได้ร่วมงานอันเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ ให้ดำรงสืบต่อไป