สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
     Please wait..........
Untitled Document

นายสุธี ขันทอง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า เพื่อเป็นสวัสดิการ ให้แก่ กำลังพล เจ้าหน้าที่ และสมาชิกศิลปาชีพ ของโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อฯบ้านทุ่งจี้  ซึ่งมีความประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 53 คนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อฯบ้านทุ่งจี้ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง