=== ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ===
     Please wait..........
เกี่ยวกับสำนักงาน
กลับหน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรกำลัง
ทำเนียบข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
หน้าที่หน่วยงาน
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
โครงการประจำปี 2554
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ปี 2555
รายงานผลการดำเนินงานปี Annual Report
เว็บบอร์ด
ลิงค์สหกรณ์
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา
การจัดการองค์ความรู้
รายงานการประชุม
แผนที่ตั้งสำนักงาน

ข้อมูลกลางจังหวัด
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานการณ์เบิกจ่าย)
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
ผู้ตรวจการ/ผู้สอบ/ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกแยกตามประเภท
จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกแยกตามประเภท
โครงการลดภาระหนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สารสนเทศ/ข้อมูลในจังหวัด
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด

กองทุนพัฒนาสหกรณ์
รายละเอียด ที่มากองทุน
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติ
ผลการอนุมัติเงินกู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
พ.ร.ฏ.กลุ่มเกษตรกร
ระเบียบ
คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
คำขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์
การกำหนดระเบียบของสหกรณ์ขึ้นถือใช้
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

http://webhost.cpd.go.th/ewt/loei 
E-mail cpd_loei@cpd.go.th

 1.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย

 2.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ

 3.

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด

4.

สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จำกัด

 5.

สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จำกัด

 6.

สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัด

 7.

สหกรณ์การเกษตรท่าลี่ จำกัด

 8.

สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.เลย จำกัด

 9.

สหกรณ์การเกษตรภูหลวง  จำกัด 

 10.

สหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย  จำกัด

 11.

สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย  จำกัด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
เลขที่  106  ถ.เลย - ด่านซ้าย  ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย  42000  โทร 042-811274  โทรสาร 042-813220  
    Email:cpd_loei@cpd.go.th