...::: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:::..
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
ประวัติพระบิดาสหกรณ์ไทย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายหน่วยงาน
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
งบประมาณแต่ละปี
แบบฟอร์มดาวโหลด
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
โครงการเกษตรอินทรีย์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสมาชิกเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาอีเมล
ติดต่อ Webmaster
สำหรับผู้ดูแลระบบ


 เว็บไซต์สหกรณ์
ในจังหวัดลพบุรี 

 ..งานพัสดุ...

  

 

   การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 เว็บไซต์เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดลพบุรี

  
  

  ร่างระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 

 กฎหมายสหกรณ์

 การจัดการความรู้

 รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน

 รายงานการประชุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 >> กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์...

   ธุรกิจโคนม ในจังหวัดลพบุรี

 รายงานปริมาณธุรกิจ(กพส.)

   จัดซื้อจัดจ้าง..สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
   การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

นับจำนวนผู้เข้าชม

 "มุมสหกรณ์"

   ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ >>"ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์" :: แนะนำติชม เว็บไซต์ได้ที่ 036-411008 ต่อ 101, 102 หรือที่ อีเมล cpd_lopburi@cpd.go.th ค่ะ...


 ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

กิจกรรมสหกรณ์ผู้ให้...

  กิจกรรมสหกรณ์ผู้ให้...

ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน การส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศจังหวัดลพบุรี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเสื่อมชำรุด ประจำปี 2556 และปี 2557 
   - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเสื่อมชำรุด ประจำปี 2556 และปี 2557 จำนวน 2 รายการ 20/07/57 
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ครั้งที่ 2 8/12/57 
     - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  20/02/58 
     - 
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  
      - เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ตามประกาศจังหวัดลพบุรี
      -
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
     ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ครั้งที่ 2
                                              ดูทั้งหมด >>


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกของสหกรณ์  รายละเอียด 24/7/58
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี 
รายละเอียด 17/4/56
ดาวน์โหลด ตัวอย่างประเด็นการส่งเสริมและวิธีการส่งเสริม9ตัวอย่างรายละเอียด  17/4/56
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม cpd card และแบบรายงานผล
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตรวจการ 2558

 ..โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558
ทางสถานีวิทยุ จทล. FM.98.75 Mhz. ทุกวันศุกร์
ของเดือน เวลา 11.00-11.30 น. <ดูตารางการออกอากาศ> l<ดาวน์โหลดตัวอย่างสคริปต์รายการ> 

  

 การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์โคนมในจังหวัดลพบุรี (โดยนางอัจฉรา กฤตพัฒนากุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ)
แนวคิดการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับหนังสือสัญญาค้ำประกัน (โดยนายราเชนทร์ ทองนาค นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ)                           

        อ่านบทความย้อนหลัง    

     นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการประชุมระหว่างกลุ่มส่งเสริม กลุ่มงานวิชาการและนิคมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 5/10/58
    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีเปิด “การประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ในเขตพื้นที่จ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี” (คลิกรายละเอียด) 23/9/58
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำโดยนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดงานสหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิด ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 8/9/58
    นางจันทิมา ชื่นชม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คลิกรายละเอียด) 27/8/58
     นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานที่ประชุมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม Social Business ของสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี โดยมีนายอุบล  เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี และนายวงศ์ศักดิ์  จารุวนาลัย พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมลพบุรีอินน์  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 26/8/58
    นายมาโนช วรรณบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เป็นผู้แทนสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ออกหน่วยบริการประชาชน ตามคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จประบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารและโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ วัดยวด ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 20/8/58
    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรชัยบาดาล จำกัด ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ (คลิกรายละเอียด) 20/8/58
    นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วราชการ ร่วมประชุมหารือข้อราชการในรูปแบบ Morning Brief ครั้งที่ 19 (คลิกรายละเอียด) 19/8/58
    นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี เอกชน ห้างร้าน ประชาชนในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดินร่วมพลังแห่งความรัก และสามัคคี ถวายเป็นพระราชสดุดี (คลิกรายละเอียด) 16/8/58        
    นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีรับเสื้อและเข็มพระราชทานฯ กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 12/8/58
    นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ครบ ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ข้าราชการ พนักงานราชการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ สวนราชานุสรณ์และศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 12/8/58
    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ครั้งที่ 8/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 10/8/58
   " ดูข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง "

 

Editor


 

นายโอภาส กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 

นายอุบล เทพทอง
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี


  
   คลิก..เพื่อดูภาพขนาดใหญ่  
โล่เกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ ประจำปี งปม.52,53,54อันดับ 1/ประกาศเกียรติคุณ 5 ส ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 2 
  

    

 นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

 กรมส่งเสริมสหกรณ์

 อีเมล กรมส่งเสริมสหกรณ์

 ระบบอินทราเน็ต กรมส่งเสริมสหกรณ์

 เว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ข่าวกรมส่งเสริมสหกรณ์

 KM กรมส่งเสริมสหกรณ์


  

.

.

.

.


  

เว็บบอร์ด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

คลิกเข้าสู่ Facebook สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 


   

 

 
 
 
 
 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี
สายด่วนรัฐบาล
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงบประมาณ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์บริการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม