...::: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:::..
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
ประวัติพระบิดาสหกรณ์ไทย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายหน่วยงาน
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
งบประมาณแต่ละปี
แบบฟอร์มดาวโหลด
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
โครงการเกษตรอินทรีย์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสมาชิกเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาอีเมล
ติดต่อ Webmaster
สำหรับผู้ดูแลระบบ


 
 

 เว็บไซต์สหกรณ์
ในจังหวัดลพบุรี 

ปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง
action plan59
km กรมส่งเสริมสหกรณ์
การจัดการความรู้
..งานพัสดุ...

เว็บไซต์เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดลพบุรี
สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานการประชุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน "มุมสหกรณ์"

   ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ >>"ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์" :: แนะนำติชม เว็บไซต์ได้ที่ 036-411008 ต่อ 101, 102 หรือที่ อีเมล cpd_lopburi@cpd.go.th ค่ะ...


  กิจกรรมสหกรณ์ผู้ให้...

 ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร


ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน การส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศจังหวัดลพบุรีจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำนวน 3 ชั้น 3 คูหา 12/11/58
 
- ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำนวน 3 ชั้น 3 คูหา
  - เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ 588/2558 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำนวน 3 ชั้น 3 คูหา

  - ขอบเขตงานปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
 - รูปอาคาร

ประกาศจังหวัดลพบุรีขายทอดตลาดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเสื่อมชำรุด ประจำปี 2556 และปี 2557 
   - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเสื่อมชำรุด ประจำปี 2556 และปี 2557 จำนวน 2 รายการ 20/07/57 
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ครั้งที่ 2 8/12/57 
     - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  
     - 
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  
      - เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ตามประกาศจังหวัดลพบุรี
      -
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
     ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ครั้งที่ 2
                                              ดูทั้งหมด >>


เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีและเรียงความ "วันกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน ปี 2559"  รายละเอียด 23/5/59
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกของสหกรณ์  รายละเอียด 24/7/58
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี 
รายละเอียด 17/4/56
ดาวน์โหลด ตัวอย่างประเด็นการส่งเสริมและวิธีการส่งเสริม9ตัวอย่างรายละเอียด  17/4/56
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม cpd card และแบบรายงานผล
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตรวจการ 2558

 ..โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559
ทางสถานีวิทยุวานรเรดิโอ FM.94.50 Mhz. 
ทุกวันจันทร์และศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 14.00-15.00 น. 

  

 การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์โคนมในจังหวัดลพบุรี (โดยนางอัจฉรา กฤตพัฒนากุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ)
แนวคิดการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับหนังสือสัญญาค้ำประกัน (โดยนายราเชนทร์ ทองนาค นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ)                           

        อ่านบทความย้อนหลัง    

    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางอภันตรี เดชศิริ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มงาน นำเกษตรกรที่รวมกลุ่มในพื้นที่ ศพก. และเกษตรกรทั่วไป จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ณ สหกรณ์โคนมไทยมาร์ค กนช หนองรี จำกัด อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 23/8/59
    นายอุบล  เทพทอง  สหกรณ์จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดนัดปัจจัยการผลิตทีมีคุณภาพฯ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและบริษัทเอกชนเปิดบูธแสดงสินค้ามากมาย (คลิกรายละเอียด) 27/6/59 
    นายอุบล เทพทอง  สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางดวงธิดา เสงี่ยมจิตร  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการและสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ร่วมปลูกป่าในกิจกรรม"ป่ารักษ์น้ำ สู่ความยั่งยืน"ในโครงการ ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี ร่วมใจทำดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านซับกระบอก  ตำบลเกาะรัง  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 23/6/59 
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ วัดเทพกุญชรวราราม ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และผู้มีจิตศรัทธา รวมถึงบุคลากรในขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อซื้อชีวิตโค-กระบือ เพื่อมอบให้กับสมาชิกที่มีความประพฤติดี มีฐานะยากจน ณ วัดเทพกุญชรวราราม ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 16/6/59 
    นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การรับซื้อหญ้าอาหารสัตว์และพิธีให้ยืมชุดอุปกรณ์ผลิตอาหารสัตว์(TMR) สำหรับใช้เลี้ยงโคนม โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีปี 2559 ณ สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 4/5/59 
    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรีร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัดนำทีมโดย นายสมชาย พวงสุวรรณ ประธานกรรมการและคณะกรรมการ เข้าร่วมโครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (คลิกรายละเอียด) 11/4/59 
    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางกุลณัฐฐา วิงวอน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน เป็นวิทยากร ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  ณ  โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 11/4/59 
    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมใหญ่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด ณ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม (คลิกรายละเอียด) 5/4/59
    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรีพร้อมบุคลากรร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมที่จังหวัดจันทบุรี (คลิกรายละเอียด) 24-26/3/59
     นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบบรม โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 23/3/59
     นายวงศ์ชัย  ไชยโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือกำหนดกรอบ แนวทางและวางแผนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี ๒๕๕๙  ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 14/3/59
     นางกุลณัฐฐา วิงวอน  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน  เป็นวิทยากรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 14/3/59
     นางกุลณัฐฐา วิงวอน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน เป็นวิทยากร ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 11/3/59
     นายวงศ์ชัย  ไชยโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาดข้าวของสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 9/3/59
     นางจันทิมา  ชื่นชม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน  จัดประชุมเครือข่ายสหกรณ์โซนอำเภอเมืองเพื่อเตรียมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2559 และเนื่องในโอกาสครบ 100 ปีสหกรณ์ไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 17/2/59
     นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจการเกษตร กิจกรรมที่ 2 "การสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร" รุ่นที่ 11 ณ สหกรณ์การเกษตรพัฒนานิคม จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 12/2/59
     นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจการเกษตรกิจกรรมที่ 2 "การสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร" รุ่นที่ 10  โรงแรมต้นปาล์มอินน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 11/2/59
     นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เ ป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจการเกษตร กิจกรรมที่ 2 "การสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร" รุ่นที่  ณ โรงแรมต้นปาล์มอินน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 10/2/59
     นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีและข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลพบุรีเข้าประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเรื่องชี้แจงการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการรายงานธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 15/2/59
   

    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการเข้ารับฟัง การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทางไกลผ่านระบบอินเตอรเน็ต ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 8/2/59

    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างองค์กรการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร (คลิกรายละเอียด) 26/1/59
   " ดูข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง "

 

Editor


 

ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 

นายอุบล เทพทอง
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี


  
   คลิก..เพื่อดูภาพขนาดใหญ่  
โล่เกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ ประจำปี งปม.52,53,54อันดับ 1/ประกาศเกียรติคุณ 5 ส ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 2 
  

    

 นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

 กรมส่งเสริมสหกรณ์

 อีเมล กรมส่งเสริมสหกรณ์

 ระบบอินทราเน็ต กรมส่งเสริมสหกรณ์

 เว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ข่าวกรมส่งเสริมสหกรณ์

 KM กรมส่งเสริมสหกรณ์


  

.

.

.

.


  

เว็บบอร์ด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

คลิกเข้าสู่ Facebook สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 


   

 

 
 
 
 
 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี
สายด่วนรัฐบาล
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงบประมาณ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์บริการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม


    


Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved