...::: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:::..
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
ประวัติพระบิดาสหกรณ์ไทย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายหน่วยงาน
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
งบประมาณแต่ละปี
แบบฟอร์มดาวโหลด
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
โครงการเกษตรอินทรีย์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสมาชิกเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาอีเมล
ติดต่อ Webmaster
สำหรับผู้ดูแลระบบ


 เว็บไซต์สหกรณ์
ในจังหวัดลพบุรี 

 ..งานพัสดุ...

  

 

   การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 เว็บไซต์เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดลพบุรี

  
  

 สรุปการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2551

  ร่างระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 

 กฎหมายสหกรณ์

    KM 2554

  KM 2555

    
    

 การจัดการความรู้

 รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน

 รายงานการประชุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 >> กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์...

   ธุรกิจโคนม ในจังหวัดลพบุรี

 รายงานปริมาณธุรกิจ(กพส.)

   จัดซื้อจัดจ้าง..สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
   การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

นับจำนวนผู้เข้าชม

 "มุมสหกรณ์"

   ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ >>"ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์" :: แนะนำติชม เว็บไซต์ได้ที่ 036-411008 ต่อ 101, 102 หรือที่ อีเมล cpd_lopburi@cpd.go.th ค่ะ...


 

 ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

กิจกรรมสหกรณ์ผู้ให้...

  กิจกรรมสหกรณ์ผู้ให้...

ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน การส่งเสริมสหกรณ์

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ครั้งที่ 2 8/12/57 
     - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  20/02/58
     - 
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  
      - เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ตามประกาศจังหวัดลพบุรี
      -
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
     ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ครั้งที่ 2
                                              ดูทั้งหมด >>


ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี  รายละเอียด 17/4/56
ดาวน์โหลด ตัวอย่างประเด็นการส่งเสริมและวิธีการส่งเสริม9ตัวอย่างรายละเอียด  17/4/56
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม cpd card และแบบรายงานผล
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตรวจการ 2558

 ..โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558
ทางสถานีวิทยุ จทล. FM.98.75 Mhz. ทุกวันศุกร์
ของเดือน เวลา 11.00-11.30 น. <ดูตารางการออกอากาศ> l<ดาวน์โหลดตัวอย่างสคริปต์รายการ> 

  

 การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (โดยเยาวรัตน์ เรืองสาตรา ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์)  21/11/54
 
ผ่าทางตัน รีดภาษีสหกรณ์ (โดย Post Today)  10/12/53
 
การแนะนำสหกรณ์เมื่อเกิดปัญหาทุจริต(โดย ดวงธิดา เสงี่ยมจิตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)  23/11/53 

                                   อ่านบทความย้อนหลัง    

     นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์ในงาน 99 ปี สหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อของแผ่นดิน โดยมีนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค (คลิกรายละเอียด) 23/2/58
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง(จกบ) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 23/2/58      
       พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเยียนสหกรณ์การเกษตรท่าโขลง จำกัด (คลิกรายละเอียด) 12/2/58      
       นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 โดยมีส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป แต่งกายแบบสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (คลิกรายละเอียด) 11/2/58      
      นายธนาคม  จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย นางอุษณีย์  จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และนายอภิสรรค์  สง่าศรี  ปลัดจังหวัดลพบุรี  นำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรีออกหน่วยบริการประชาชน โครงการผู้ว่าฯลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างค่านิยม ปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๓  ณ วัดจันทาราม   ตำบลชัยบาดาล  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 23/1/58     
       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ตามระบบ CPS ครั้งที่ 7/2558 โดยเชิญนายกิตติพงษ์ โตโพธิ์ไทย ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 1,2 เป็นวิทยากร เรื่องการตรวจราชการโครงการแบบบูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 20/1/58   
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 17/1/58 
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 16/1/58 
      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป้าหมาย 17 สหกรณ์ (คลิกรายละเอียด) 1/12/57-31/1/58  
      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คลิกรายละเอียด) 11-26/12/57               
      กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โดยนางวรนุช ขุมแร่ นักวิชการสหกรณ์ชำนาญการ ได้จัดเวทีประชุมระดับจังหวัดตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการเงินในระบบสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 (คลิกรายละเอียด) 25/12/57               
      นายธนาคม  จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรีออกหน่วยบริการประชาชน ในลักษณะจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการผู้ว่าฯลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี๒๕๕๘  ครั้งที่ ๒ ณ วัดราชบรรทม  ตำบลเพนียด  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 25/12/57               
       นายธนาคม  จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรีออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี๒๕๕๘  ครั้งที่ ๑ ณ วัดราชบรรทม   ตำบลเพนียด  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 25/12/57               
        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  กำหนดจัดประชุม ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด และครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด (คลิกรายละเอียด) 16-18/12/57
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี จึงได้มอบหมายให้ นายศิริชัย สวนทวี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เดินทางไปบรรยายองค์ความรู้ด้านสหกรณ์และการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติให้แก่หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในจังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 3-18/12/57
          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ตามระบบ CPS ครั้งที่ 5/2558 โดยเชิญนางสาวดวงฤดี ปิ่นทอง นักวิชาการสรรพกรชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานสรรพากรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสหกรณ์กับภาษีอากร  (คลิกรายละเอียด) 15/12/57
         สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer) ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด (คลิกรายละเอียด) 12/12/57
       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยนางสาวหนึ่งฤทัย หินซุย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  และ นางสาวสุกัญญา พิมพ์รัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓  ได้เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการรวมกลุ่มแก่ “กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อนาโสม” ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศาลาเอนกประสงค์ (SML) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 09/12/57 
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 12/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 08/12/57 
       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ วัดเทพกุญชรวราราม ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(กิจกรรมสหกรณ์ผู้ให้) โดยมีสมาชิกที่ได้รับโค-กระบือ จำนวน 9 ตัว ได้แก่ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนามหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 6/12/57
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดตั้งตลาดเกษตรกรและวางแผนในการจัดตั้งตลาดเกษตรกรให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร" และบรรยายในหัวข้อ "การจัดตั้งตลาดเกษตรกรแนวทางการจัดตั้งเกษตกร" ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 4/12/57
       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและแปรรูปข้าวคุณภาพจังหวัดลพบุรี ณ โครงการพระราชดำริ ช่างหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี (คลิกรายละเอียด) 3-4/12/57
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปข้าวคุณภาพ  (คลิกรายละเอียด) 2/12/57
       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดย นายมาโนช วรรณบุตร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ และนางสาวปาจรีย์ คงแย้ม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ได้เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรให้ความรู้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการรวมกลุ่มแก่ “กลุ่มเกษตรกรทำนาหินปัก” ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 2/12/57
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ตามระบบ CPS ครั้งที่ 4/2558 ให้ความรู้เรื่องการจัดทำตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ (คลิกรายละเอียด) 28/11/57
       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดย นางสาวพัชรี สายน้ำเงิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และ นางสาวปาจรีย์ คงแย้ม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรให้คำแนะนำส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อนาโสม ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ ศาลาเอนกประสงค์ (SML) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 27-28/11/57  
       นายธนาคม  จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย นางอุษณีย์  จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และนายอภิสรรค์  สง่าศรี  ปลัดจังหวัดลพบุรี  นำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรีออกหน่วยบริการประชาชน ในลักษณะจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการผู้ว่าฯลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี๒๕๕๘  ครั้งที่ ๑  ณ โรงเรียนบ้านเขารวก  หมู่ที่ ๒ ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ  จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 26/11/57
       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดย นางสาวพัชรี สายน้ำเงิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และ นางสาวปาจรีย์ คงแย้ม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรให้คำแนะนำส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์แก่กลุ่มเกษตรกรทำนาหินปัก ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 25-26/11/57
      นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมกับคณะกรรมการบริหารมาตรกรเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับจังหวัด โดยมีนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรีและส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 25/11/57
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 รักษาพระองค์ จำกัด ประจำปี 2557 ณ กองร้อยที่ 2 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 รักษาพระองค์ (คลิกรายละเอียด) 25/11/57
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดการค้า ธ.ก.ส.ลพบุรี จำกัด สาขาลพบุรี และสหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด (คลิกรายละเอียด) 25/11/57
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer) เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด (คลิกรายละเอียด) 21/11/57
      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ตามระบบ CPS ครั้งที่ 3/2558 โดยนางชญาดา จิระรัตนกุล นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสิทธิของข้าราชการ กบข. (คลิกรายละเอียด) 21/11/57
       นางดวงธิดา เสงี่ยมจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และ นางสาวพัชรี สายน้ำเงิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้เป็นวิทยากรให้การศึกษาอบรมความรู้เรื่อง หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์  และการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรแก่เกษตรกรตามตำร้องขอ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่มอญพันธุ์ (คลิกรายละเอียด) 20/11/57
   

   นางสาวปาจรีย์ คงแย้ม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การจัดเวทีประชาคมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่ศักยภาพ ภายใต้พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแขม ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 19/11/57

       นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ฝ่ายพลเรือน ทหารและตำรวจ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ครั้งที่ 12 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1 (คลิกรายละเอียด) 19/11/57
       นางดวงธิดา เสงี่ยมจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และนางสาวพัชรี สายน้ำเงิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้เป็นวิทยากรให้การศึกษาอบรมความรู้เรื่อง หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรแก่เกษตรกร (คลิกรายละเอียด) 18/11/57
        นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำ สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด  สหกรณ์การเกษตรท่าโขลง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองลพบุรี จำกัด  (คลิกรายละเอียด) 18/11/57
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิก-จ่ายเงินกู้ ธ.ก.ส.โครงการยางพาราและมอบนโยบายดำเนินการโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 14/11/57
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วางพานพุ่มและถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด (คลิกรายละเอียด) 14/11/57
        ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์ทาง จทล.F.M.98.75 Mhz. เรื่อง "กฎหมายทั่วไป" โดยคุณศศิพิมล รักสกุล นิติกร (คลิกรายละเอียด) 14/11/57
        นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิก สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด (คลิกรายละเอียด) 13/11/57
        นายศิริชัย สวนทวี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เดินทางไปบรรยายองค์ความรู้ด้านสหกรณ์และการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติให้แก่หมอดินอาสาประจำตำบลทุกตำบลในจังหวัดลพบุรี ณ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 11/11/57
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 11/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 10/11/57 
       ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์ทาง จทล.F.M.98.75 Mhz. เรื่อง "กฎหมายทั่วไป" โดยคุณศิรัญญา สุภวัฒนากร นักวิชาการสหกรณ์ (คลิกรายละเอียด) 07/11/57
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ตามระบบ CPS ครั้งที่ 2/2558 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 07/11/57
        นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด   (คลิกรายละเอียด) 07/11/57
       นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นายอำเภอบ้านหมี่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบรถยนต์สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี จากมูลนิธิเศรษฐีเรือทอง โดยพระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพุน้อย  (คลิกรายละเอียด) 07/11/57
        นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมสหกรณ์โคนมและศูนย์รับน้ำนมดิบในจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด (คลิกรายละเอียด) 06/11/57 
       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรีและนายศุภชัย กุสลาศรัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีลพบุรี ได้ดำเนินการอบรมให้แก่พนักงานราชการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ไปแนะนำ(ส่งเสริม)ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (คลิกรายละเอียด) 05/11/57
       นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยมีนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี และส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ถนนหน้าพระกาฬ (บริเวณสถานีรถไฟลพบุรี) (คลิกรายละเอียด) 04/11/57 
   " ดูข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง "

 

Editor


 

นายโอภาส กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 

นายอุบล เทพทอง
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี


  
   คลิก..เพื่อดูภาพขนาดใหญ่  
โล่เกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ ประจำปี งปม.52,53,54อันดับ 1/ประกาศเกียรติคุณ 5 ส ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 2 
  

    

 นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

 กรมส่งเสริมสหกรณ์

 อีเมล กรมส่งเสริมสหกรณ์

 ระบบอินทราเน็ต กรมส่งเสริมสหกรณ์

 เว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ข่าวกรมส่งเสริมสหกรณ์

 KM กรมส่งเสริมสหกรณ์


  

.

.

.

.


  

เว็บบอร์ด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

คลิกเข้าสู่ Facebook สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 


   

 

 
 
 
 
 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี
สายด่วนรัฐบาล
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงบประมาณ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์บริการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม