...::: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:::..
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
ประวัติพระบิดาสหกรณ์ไทย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายหน่วยงาน
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
งบประมาณแต่ละปี
แบบฟอร์มดาวโหลด
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
โครงการเกษตรอินทรีย์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสมาชิกเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาอีเมล
ติดต่อ Webmaster
สำหรับผู้ดูแลระบบ


 เว็บไซต์สหกรณ์
ในจังหวัดลพบุรี 

 ..งานพัสดุ...

  

 

   การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 เว็บไซต์เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดลพบุรี

  

 สรุปการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2551

  ร่างระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 

 กฎหมายสหกรณ์

    KM 2554

  KM 2555

 การจัดการความรู้

 รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน

 รายงานการประชุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 >> กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์...

   ธุรกิจโคนม ในจังหวัดลพบุรี

 รายงานปริมาณธุรกิจ(กพส.)

   จัดซื้อจัดจ้าง..สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
   การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

นับจำนวนผู้เข้าชม

 "มุมสหกรณ์"

   ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ >>"ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์" :: แนะนำติชม เว็บไซต์ได้ที่ 036-411008 ต่อ 101, 102 หรือที่ อีเมล cpd_lopburi@cpd.go.th ค่ะ...


 ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

กิจกรรมสหกรณ์ผู้ให้...

  กิจกรรมสหกรณ์ผู้ให้...

ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน การส่งเสริมสหกรณ์

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 หลัง 15/08/57 
     - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 หลัง
      - รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 หลัง [ หน้า1 l หน้า2 l หน้า3 l หน้า4 l หน้า5 l หน้า6 l หน้า7 
      - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
      - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 หลัง
 08/08/57 
     - ยกเลิกประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 หลัง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 06/02/57 
  
- ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
   - รายการคุณลักษณะเฉพาะ
   - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม กัน  
   - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับศึกษาดูงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 06/02/57
  
- ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับศึกษาดูงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
   - รายละเอียดการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้น
   - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
   -ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 18/2/57


                                              ดูทั้งหมด >>


ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี  รายละเอียด 17/4/56
ดาวน์โหลด ตัวอย่างประเด็นการส่งเสริมและวิธีการส่งเสริม9ตัวอย่างรายละเอียด  17/4/56
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม cpd card และแบบรายงานผล

 

 ..โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2556
ทางสถานีวิทยุ จทล. FM.98.75 Mhz. ทุกวันจันทร์
ของเดือน เวลา 11.30-12.00 น. <ดูตารางการออกอากาศ> l<ดาวน์โหลดตัวอย่างสคริปต์รายการ> 

  

 การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (โดยเยาวรัตน์ เรืองสาตรา ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์)  21/11/54
 
ผ่าทางตัน รีดภาษีสหกรณ์ (โดย Post Today)  10/12/53
 
การแนะนำสหกรณ์เมื่อเกิดปัญหาทุจริต(โดย ดวงธิดา เสงี่ยมจิตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)  23/11/53 

                                   อ่านบทความย้อนหลัง    
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการและเกษตรกร ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558  (คลิกรายละเอียด) 21/08/57 

         นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการและลูกจ้างประจำ ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการผู้ว่าฯลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างรอยยิ้มให้ความสุขแก่ประชาชน) ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (วัดเขาพระงาม)  (คลิกรายละเอียด) 20/08/57  
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5    (คลิกรายละเอียด) 18/08/57         นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ได้จัดงาน "โครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน ครั้งที่ 2" (คลิกรายละเอียด) 13/08/57        นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 12/08/57        นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพกาผลิตโดยการลดต้นทุนการผลิต" ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดต้นทุนการการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดลพบุรี  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองเขตโคกตูม จำกัด  (คลิกรายละเอียด) 05/08/57


       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี รับลำไยรอบแรกจากจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ "การกระจายลำไยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร" (คลิกรายละเอียด) 07/08/57       สหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดกิจกรรมอบรมเด็กนักเรียนตามโครงการส่งเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา ณ โรงเรียนชุมขนบ้านแก่งเสือเต้น  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 31/07/57       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว "คืนความสุขให้ชาวนา" (คลิกรายละเอียด) 29/07/57       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องการกระจายลำไยจากจังหวัดต้นทางไปยังปลายทาง (คลิกรายละเอียด) 28/07/57       ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์ทาง จทล.F.M.98.75Mhz.เรื่อง"การบริหารจัดการกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์" (คลิกรายละเอียด) 28/07/57       ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์ทาง จทล.F.M.98.75Mhz.เรื่อง"กฎหมายทั่วไป" (คลิกรายละเอียด) 25/07/57       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตในสหกรณ์ (คลิกรายละเอียด) 24/07/57        สหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์นิคมชัยบาดาล จำกัด จัดกิจกรรมอบรมเด็กนักเรียนตามโครงการส่งเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา ณ โรงเรียนบ้านซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี และโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล  (คลิกรายละเอียด) 24/07/57
       สหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์นิคมชัยบาดาล จำกัด จัดกิจกรรมอบรมเด็กนักเรียนตามโครงการส่งเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา ณ โรงเรียนบ้านบ่อคู่  อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 23/07/57       ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์ทาง จทล.F.M.98.75Mhz.เรื่อง"การจัดตั้งกลุ่มตรวจการสหกรณ์" (คลิกรายละเอียด) 21/07/57       สหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดกิจกรรมอบรมเด็กนักเรียนตามโครงการส่งเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 18/07/57       สหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดกิจกรรมอบรมเด็กนักเรียนตามโครงการส่งเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา ณ โรงเรียนบ้านดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 17/07/57      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการผู้ว่าลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างรอยยิ้มให้ความสุขแก่ประชาชน) ณ วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 17/07/57       สหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดกิจกรรมอบรมเด็กนักเรียนตามโครงการส่งเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา ณ โรงเรียนหนองนางาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 16/07/57       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุม Morning Brief ครั้งที่ 8 โดยมี นายจำเริญ สละชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ณ เทศบาลเมืองลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 16/07/57        นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการหลักและมาตรการสนับสนุน ตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต ปีการผลิต 2557/58 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 16/07/57
        นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 16/07/57


 

       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีร่วมใจ คืนความสุขให้แก่ประชาชน" ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 13/07/57 


 

      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ วัดเทพกุญชรวรารามและผู้มีจิตศรัทธา ทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตามโครงการสหกรณ์ผู้ให้ (คลิกรายละเอียด) 11/07/57       ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์ทาง จทล.F.M.98.75Mhz.เรื่อง"ความเป็นมาและความสำคัญของระบบ GFMIS" (คลิกรายละเอียด) 07/07/57       นางดวงธิดา เสงี่ยมจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ครั้งที่ 7/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 07/07/57       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2 และมอบป้ายชื่่อให้แก่เกษตรกรตัวอย่างด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 02/07/57
 

   
                           ดูสรุปข่าวทั้งหมด ปีงบประมาณ 2553

 

Editor


 


ดร.จุมพล  สงวนสิน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 

นายอุบล เทพทอง
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี


  
   คลิก..เพื่อดูภาพขนาดใหญ่  
โล่เกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ ประจำปี งปม.52,53,54อันดับ 1/ประกาศเกียรติคุณ 5 ส ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 2 
  

    

 นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

 กรมส่งเสริมสหกรณ์

 อีเมล กรมส่งเสริมสหกรณ์

 ระบบอินทราเน็ต กรมส่งเสริมสหกรณ์

 เว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ข่าวกรมส่งเสริมสหกรณ์

 KM กรมส่งเสริมสหกรณ์


  

.

.

.

.


  

เว็บบอร์ด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

คลิกเข้าสู่ Facebook สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 


   

 

 
 
 
 
 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี
สายด่วนรัฐบาล
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงบประมาณ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์บริการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม