...::: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:::..
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
ประวัติพระบิดาสหกรณ์ไทย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายหน่วยงาน
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
งบประมาณแต่ละปี
แบบฟอร์มดาวโหลด
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
โครงการเกษตรอินทรีย์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสมาชิกเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาอีเมล
ติดต่อ Webmaster
สำหรับผู้ดูแลระบบ


 เว็บไซต์สหกรณ์
ในจังหวัดลพบุรี 

 
..งานพัสดุ...


การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เว็บไซต์เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดลพบุรี
ร่างระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
กฎหมายสหกรณ์
การจัดการความรู้
รายงานการประชุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน
>> กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์...
ธุรกิจโคนม ในจังหวัดลพบุรี
รายงานปริมาณธุรกิจ(กพส.)
จัดซื้อจัดจ้าง..สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน "มุมสหกรณ์"

   ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ >>"ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์" :: แนะนำติชม เว็บไซต์ได้ที่ 036-411008 ต่อ 101, 102 หรือที่ อีเมล cpd_lopburi@cpd.go.th ค่ะ...


 ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร  กิจกรรมสหกรณ์ผู้ให้...

ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน การส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศจังหวัดลพบุรีจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำนวน 3 ชั้น 3 คูหา 12/11/58
 
- ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำนวน 3 ชั้น 3 คูหา
  - เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ 588/2558 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำนวน 3 ชั้น 3 คูหา

  - ขอบเขตงานปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
 - รูปอาคาร

ประกาศจังหวัดลพบุรีขายทอดตลาดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเสื่อมชำรุด ประจำปี 2556 และปี 2557 
   - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเสื่อมชำรุด ประจำปี 2556 และปี 2557 จำนวน 2 รายการ 20/07/57 
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ครั้งที่ 2 8/12/57 
     - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  
     - 
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  
      - เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ตามประกาศจังหวัดลพบุรี
      -
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
     ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ครั้งที่ 2
                                              ดูทั้งหมด >>


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกของสหกรณ์  รายละเอียด 24/7/58
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี 
รายละเอียด 17/4/56
ดาวน์โหลด ตัวอย่างประเด็นการส่งเสริมและวิธีการส่งเสริม9ตัวอย่างรายละเอียด  17/4/56
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม cpd card และแบบรายงานผล
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตรวจการ 2558

 ..โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559
ทางสถานีวิทยุวานรเรดิโอ FM.94.50 Mhz. 
ทุกวันจันทร์และศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 14.00-15.00 น. 

  

 การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์โคนมในจังหวัดลพบุรี (โดยนางอัจฉรา กฤตพัฒนากุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ)
แนวคิดการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับหนังสือสัญญาค้ำประกัน (โดยนายราเชนทร์ ทองนาค นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ)                           

        อ่านบทความย้อนหลัง    

    นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ระดับจังหวัด ปี 2558/2559 โดยมีนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 16/12/58
    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ สหกรณ์นิคมลำนารายณ์ จำกัด (คลิกรายละเอียด) 15/12/58
    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจการเกษตร กิจกรรมที่ 2 "การสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร" รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 15/12/58
     นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจการเกษตร กิจกรรมที่ 2 "การสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร" รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 14/12/58
      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดอบรมสมาชิกกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านหมี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพให้เป็นผู้ผลิตคุณภาพ สามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ปลอดภัยและเพื่อพัฒนาสินค้าของกลุ่มอาชีพให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น อย. สมส. Primary GMP, GAP, GMP, Q ,ฮาลาล หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ฯ ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดหินปักทุ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 3/12/58
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดลพบุรี ทางวิทยุวานรเรดิโอ F.M.94.50 Mhz. นำโดยนายวงศ์ชัย ไชยโย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ และนายชาตรี ปี่แก้ว เป็นผู้ดำเนินรายการ นำเสนอความรู้เรื่อง หน้าที่ ภารกิจของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์งานโครงการที่รับผิดชอบและโครงการที่ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป ของรัฐบาลที่มีมาตรการช่วยเหลือ (คลิกรายละเอียด) 27/11/58
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดย กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จำกัด ในโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ณ สหกรณ์โคนมไทย -เดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จำกัด อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 26/11/58
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ วัดเทพกุญชรวราราม ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และผู้มีจิตศรัทธา รวมถึงบุคลากรในขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อซื้อชีวิตโค-กระบือ ตามโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(กิจกรรมสหกรณ์ผู้ให้) (คลิกรายละเอียด) 25/11/58
    นายรังสรรค์  ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคลินิคให้คำปรึกษาแก่จังหวัด อำเภอ ตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม (คลิกรายละเอียด) 24/11/58
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดลพบุรี ทางวิทยุวานรเรดิโอ F.M.94.50 Mhz.นำโดยนางจันทิมา ชื่นชม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายชาตรี ปี่แก้ว เป็นผู้ดำเนินรายการ นำเสนอความรู้เรื่อง 100 ปี การสหกรณ์ไทย  (คลิกรายละเอียด) 23/11/58
    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจการเกษตร กิจกรรมที่ 2 "การสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร" รุ่น4 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ (คลิกรายละเอียด) 18/11/58
    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจการเกษตร กิจกรรมที่ 2 "การสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร" รุ่น3 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ (คลิกรายละเอียด) 17/11/58
     นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2558(Big Cleaning Day) (คลิกรายละเอียด) 14/11/58
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะบริหารโครงการสนับสนุนสหกรณ์ผู้ค้าขายสินค้าเกษตร จังหวัดลพบุรี  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 11/11/58
    นายอุบลเทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี มอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 แก่โรงเรียนโคกสำโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1 ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 5/11/58
   " ดูข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง "

 

Editor


 

ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 

นายอุบล เทพทอง
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี


  
   คลิก..เพื่อดูภาพขนาดใหญ่  
โล่เกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ ประจำปี งปม.52,53,54อันดับ 1/ประกาศเกียรติคุณ 5 ส ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 2 
  

    

 นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

 กรมส่งเสริมสหกรณ์

 อีเมล กรมส่งเสริมสหกรณ์

 ระบบอินทราเน็ต กรมส่งเสริมสหกรณ์

 เว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ข่าวกรมส่งเสริมสหกรณ์

 KM กรมส่งเสริมสหกรณ์


  

.

.

.

.


  

เว็บบอร์ด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

คลิกเข้าสู่ Facebook สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 


   

 

 
 
 
 
 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี
สายด่วนรัฐบาล
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงบประมาณ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์บริการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม


    


Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved