...::: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:::..
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
ประวัติพระบิดาสหกรณ์ไทย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายหน่วยงาน
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
งบประมาณแต่ละปี
แบบฟอร์มดาวโหลด
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
โครงการเกษตรอินทรีย์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสมาชิกเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาอีเมล
ติดต่อ Webmaster
สำหรับผู้ดูแลระบบ


 เว็บไซต์สหกรณ์
ในจังหวัดลพบุรี 

 ..งานพัสดุ...

  

 

   การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 เว็บไซต์เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดลพบุรี

  
  

 สรุปการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2551

  ร่างระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 

 กฎหมายสหกรณ์

    KM 2554

  KM 2555

    
    

 การจัดการความรู้

 รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน

 รายงานการประชุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 >> กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์...

   ธุรกิจโคนม ในจังหวัดลพบุรี

 รายงานปริมาณธุรกิจ(กพส.)

   จัดซื้อจัดจ้าง..สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
   การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

นับจำนวนผู้เข้าชม

 "มุมสหกรณ์"

   ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ >>"ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์" :: แนะนำติชม เว็บไซต์ได้ที่ 036-411008 ต่อ 101, 102 หรือที่ อีเมล cpd_lopburi@cpd.go.th ค่ะ...


 ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

กิจกรรมสหกรณ์ผู้ให้...

  กิจกรรมสหกรณ์ผู้ให้...

ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน การส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศจังหวัดลพบุรี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเสื่อมชำรุด ประจำปี 2556 และปี 2557 
   - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเสื่อมชำรุด ประจำปี 2556 และปี 2557 จำนวน 2 รายการ 20/07/57 
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ครั้งที่ 2 8/12/57 
     - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  20/02/58 
     - 
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  
      - เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ตามประกาศจังหวัดลพบุรี
      -
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
     ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ครั้งที่ 2
                                              ดูทั้งหมด >>


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกของสหกรณ์  รายละเอียด 24/7/58
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี 
รายละเอียด 17/4/56
ดาวน์โหลด ตัวอย่างประเด็นการส่งเสริมและวิธีการส่งเสริม9ตัวอย่างรายละเอียด  17/4/56
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม cpd card และแบบรายงานผล
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตรวจการ 2558

 ..โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558
ทางสถานีวิทยุ จทล. FM.98.75 Mhz. ทุกวันศุกร์
ของเดือน เวลา 11.00-11.30 น. <ดูตารางการออกอากาศ> l<ดาวน์โหลดตัวอย่างสคริปต์รายการ> 

  

 การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์โคนมในจังหวัดลพบุรี (โดยนางอัจฉรา กฤตพัฒนากุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ)
แนวคิดการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับหนังสือสัญญาค้ำประกัน (โดยนายราเชนทร์ ทองนาค นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ)                           

        อ่านบทความย้อนหลัง    

    นางจันทิมา ชื่นชม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คลิกรายละเอียด) 27/8/58
    นายมาโนช วรรณบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เป็นผู้แทนสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ออกหน่วยบริการประชาชน ตามคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จประบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารและโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ วัดยวด ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 20/8/58
    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรชัยบาดาล จำกัด ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ (คลิกรายละเอียด) 20/8/58
    นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วราชการ ร่วมประชุมหารือข้อราชการในรูปแบบ Morning Brief ครั้งที่ 19 (คลิกรายละเอียด) 19/8/58
    นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี เอกชน ห้างร้าน ประชาชนในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดินร่วมพลังแห่งความรัก และสามัคคี ถวายเป็นพระราชสดุดี (คลิกรายละเอียด) 16/8/58        
    นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีรับเสื้อและเข็มพระราชทานฯ กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 12/8/58
    นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ครบ ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ข้าราชการ พนักงานราชการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ สวนราชานุสรณ์และศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 12/8/58
    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ครั้งที่ 8/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 10/8/58
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ วัดเทพกุญชรวราราม ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และผู้มีจิตศรัทธา รวมถึงบุคลากรในขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อซื้อชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันวิสาขบูชา  (คลิกรายละเอียด) 30/7/58
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำคณะกรรมการ พนักงาน และสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จำกัด อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 23/7/58
     นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี หัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร อำเภอชัยบาดาล นำคณะทำงานและผู้แทนหน่วยงานราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนที่ประสบภาวะภัยแล้งในพื้น ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 22/7/58
     นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี หัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร อำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง(ฝนทิ้งช่วง)ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 22/7/58
     นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ประชุมข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 21/7/58
    นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานถวายผ้าป่ามหากุศลเพื่อถวายตู้ยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์เพื่อพระภิกษุสามเณร  จังหวัดลพบุรี ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระชนมายุ 63 พรรษา (28 กรกฎาคม 2558) ณ วัดเสาธงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 21/7/58
     นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558 ณ วัดมหาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ (คลิกรายละเอียด) 20/7/58
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการจัดประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนกลยุทธ์การบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรวิกฤตภัยแล้ง โดยมีนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา (คลิกรายละเอียด) 19/7/58
    นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค -กระบือ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  โดยมีนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม ณ วัดป่าธรรมโสภณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 15/7/58
    นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม Morning Brief หน่วยราชการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ อาคารคงสมพงศ์ กองรบพิเศษที่1 ตำบลเขาสามยอด (คลิกรายละเอียด) 15/7/58
    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโคนม ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ซึ่งในการประชุมมีผู้แทนสหกรณ์โคนมในจังหวัดภาคกลางและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมด้วย (คลิกรายละเอียด) 14/7/58
    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มในสถาบันเกษตรกรและข้าราชการ เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี (คลิกรายละเอียด) 30/6/58
     นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน ครั้งที่ 6/2558 และมอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลผลการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 29/6/58
     นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรี ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 29/6/58
     นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อสำรวจปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยมีนางจันทิมา ชื่นชม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และหน่วยงานราชการ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี ณ สนามบินกองบิน 2 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 27/6/58
     ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ (คลิกรายละเอียด) 27/6/58
    นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 26/6/58
    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม จกบ. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 26/6/58
     นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม  Conference  เรื่อง การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยมีท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในที่ประชุม ณ.ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 25/6/58
     นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการออกหน่วยบริการประชาชนตาม"โครงการผู้ว่าฯลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558" ณ วัดสามัคคีประชาราม หมู่ที่ 3 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 24/6/58
     นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 19/6/58
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจโคเนื้อ(เครือข่ายต้นน้ำ) ณ โรงแรมลพบุรีอินน์  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 18-20/6/58
     นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 17/6/58
     นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดใน การสมยอมราคาหรือฮั้วประมูล โดยมีนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิด ณ  บริเวณหน้าสำนักงาน ป.ป.ช จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 12/6/58
      นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะทำงานจากส่วนกลาง ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อเน้นการบูรณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  (คลิกรายละเอียด) 10/6/58
     นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ครั้งที่ 6/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 8/6/58
     นายกิตติพงษ์ โตโพธิ์ไทย   ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1,2 และส่วนกลาง พร้อมด้วยนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรีและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสหกรณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน"  ณ ร้านสหกรณ์ศูนย์สงครามพิเศษ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด (คลิกรายละเอียด) 5/6/58
     นายกิตติพงษ์ โตโพธิ์ไทย ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1,2 และส่วนกลาง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2558" โดยมีนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนชุบศร(ร.31 พัน1 รอ. อุปถัมภ์) ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 5/6/58
      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ วัดเทพกุญชรวราราม ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และผู้มีจิตศรัทธา รวมถึงบุคลากรในขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อซื้อชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันวิสาขบูชา  (คลิกรายละเอียด) 1/6/58
      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้กำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรของสำนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) (คลิกรายละเอียด) 28/5/58
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าเยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพจังหวัดลพบุรี ในงานเทศกาลผลไม้คุณภาพ ณ ข้างทำเนียบรัฐบาล (คลิกรายละเอียด) 26/5/58   
      นายุอบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง(จกบ) ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 22/5/58 
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน”มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2015”  (คลิกรายละเอียด) 21/5/58 
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมงานโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ (คลิกรายละเอียด) 20/5/58 
      นายสรวิศ   ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกสหกรณ์โคนมเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค  โดยมีผอ.กสส. ผอ.สอส ปศจ.ลพบุรี สหกรณ์จังหวัดลพบุรีและคณะกรรมการเข้าร่วมในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 18/5/58 
     นางดวงธิดา เสงี่ยมจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้แทนสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ พนักงานราชการ ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี2558 ณ โรงเรียนวัดเขาวงกฎ (คลิกรายละเอียด) 14/5/58 
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางจันทิมา ชื่นชม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมงานเปิดตัว (Kick Off) โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 24/4/58 
     นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี2558 ณ วัดซับจำปา (คลิกรายละเอียด) 21/4/58 
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ออกตรวจจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงการนต์ ตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง ผวจ.ลบ ที่จุดบริการประชาชนตำบลวังเพลิง และจุดบริการประชาชนตำบลวังขอนขว้าง  (คลิกรายละเอียด) 10/4/58 
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการเข้ารดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 10/4/58 
       นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 จังหวัดลพบุรี ณ บริเวณหน้าแขวงการทางลพบุรีที่ 1(คลิกรายละเอียด) 9/4/58 
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ณ สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์กสวนมะเดื่อ จำกัด (คลิกรายละเอียด) 9/4/58 
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่45 ณ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำกัด (คลิกรายละเอียด) 8/4/58 
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล  KING NARAI HOSPITAL (KNH) CUP ครั้งที่ 2 ระหว่างทีม VIP.1กับ ทีม VIP.2 (ผู้บริหาร,หน.ส่วนราชการฯล,เอกชนฯ,สื่อมวลชนในจังหวัดลพบุรี) (คลิกรายละเอียด) 7/4/58 
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำเดือนเมษายน 2558 ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 7/4/58 
      นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานพิธีทำบุญตักบาตร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และ ประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คลิกรายละเอียด) 2/4/58 
      นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนา รักษาศีล5 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (คลิกรายละเอียด) 1/4/58 
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจร้านสหกรณ์ศูนย์สงครามพิเศษ จำกัด ที่เข้าร่วมกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน” ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ (คลิกรายละเอียด) 1/4/58  
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 31/3/58 
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยมปี 2558 ณ วัดศรีรัตนาราม ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 26/3/58 
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 24/3/58 
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด (คลิกรายละเอียด) 18-19/3/58 
       นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม Morning Brief ครั้งที่ 16 หน่วยราชการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานชลประทานที่ 10 (คลิกรายละเอียด) 11/3/58 
      คณะทำงานตรวจสอบการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ได้เข้าตรวจปริมาณข้าวเปลือกและข้าวสารและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสหกรณ์ในการดำเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด (คลิกรายละเอียด) 10/3/58 
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ ในจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 9/3/58 
    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2558 ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 9/3/58 
      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ วัดเทพกุญชรวราราม ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(กิจกรรมสหกรณ์ผู้ให้)(คลิกรายละเอียด) 4/3/58 
      นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 3/3/58 
      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีและขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี  ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และในโอกาส 99 ปีการสหกรณ์ไทย (คลิกรายละเอียด) 24/2/58 
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์ในงาน 99 ปี สหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อของแผ่นดิน โดยมีนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค (คลิกรายละเอียด) 23/2/58 
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง(จกบ) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 23/2/58      
       พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเยียนสหกรณ์การเกษตรท่าโขลง จำกัด (คลิกรายละเอียด) 12/2/58      
       นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 โดยมีส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป แต่งกายแบบสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (คลิกรายละเอียด) 11/2/58      
   " ดูข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง "

 

Editor


 

นายโอภาส กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 

นายอุบล เทพทอง
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี


  
   คลิก..เพื่อดูภาพขนาดใหญ่  
โล่เกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ ประจำปี งปม.52,53,54อันดับ 1/ประกาศเกียรติคุณ 5 ส ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 2 
  

    

 นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

 กรมส่งเสริมสหกรณ์

 อีเมล กรมส่งเสริมสหกรณ์

 ระบบอินทราเน็ต กรมส่งเสริมสหกรณ์

 เว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ข่าวกรมส่งเสริมสหกรณ์

 KM กรมส่งเสริมสหกรณ์


  

.

.

.

.


  

เว็บบอร์ด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

คลิกเข้าสู่ Facebook สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 


   

 

 
 
 
 
 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี
สายด่วนรัฐบาล
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงบประมาณ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์บริการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม