...::: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:::..
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
ประวัติพระบิดาสหกรณ์ไทย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายหน่วยงาน
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
งบประมาณแต่ละปี
แบบฟอร์มดาวโหลด
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
โครงการเกษตรอินทรีย์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสมาชิกเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาอีเมล
ติดต่อ Webmaster
สำหรับผู้ดูแลระบบ


 เว็บไซต์สหกรณ์
ในจังหวัดลพบุรี 

 ..งานพัสดุ...

  

 

   การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 เว็บไซต์เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดลพบุรี

  

 สรุปการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2551

  ร่างระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 

 กฎหมายสหกรณ์

    KM 2554

  KM 2555

 การจัดการความรู้

 รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน

 รายงานการประชุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 >> กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์...

   ธุรกิจโคนม ในจังหวัดลพบุรี

 รายงานปริมาณธุรกิจ(กพส.)

   จัดซื้อจัดจ้าง..สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
   การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

นับจำนวนผู้เข้าชม

 "มุมสหกรณ์"

   ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ >>"ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์" :: แนะนำติชม เว็บไซต์ได้ที่ 036-411008 ต่อ 101, 102 หรือที่ อีเมล cpd_lopburi@cpd.go.th ค่ะ...กิจกรรมสหกรณ์ผู้ให้...

  กิจกรรมสหกรณ์ผู้ให้...


ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน การส่งเสริมสหกรณ์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 06/02/57 
  
- ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
   - รายการคุณลักษณะเฉพาะ
   - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม กัน  
   - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับศึกษาดูงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 06/02/57
  
- ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับศึกษาดูงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
   - รายละเอียดการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้น
   - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
   -ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 18/2/57

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 16/07/56
  
- ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
  - ขอบเขตงานปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
  - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 
  - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


                                              ดูทั้งหมด >>

ประกาศ ขอเชิญบริจาคเงินและสิ่งของ ตามโครงการสหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 2 รายละเอียด 21/10/56
กระบวนงาน
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ รับจดทะเบียน ข้อบังคับ และให้ความเห็นชอบ ถือใช้ระเบียบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี รายละเอียด 18/7/56
ประกาศ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เรื่อง ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รายละเอียด 24/6/56
ประกาศ
จังหวัดลพบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียด  10/4/56
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี  รายละเอียด 17/4/56
ดาวน์โหลด ตัวอย่างประเด็นการส่งเสริมและวิธีการส่งเสริม9ตัวอย่างรายละเอียด  17/4/56
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม cpd card และแบบรายงานผล

 

 ..โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2556
ทางสถานีวิทยุ จทล. FM.98.75 Mhz. ทุกวันจันทร์
ของเดือน เวลา 11.30-12.00 น. <ดูตารางการออกอากาศ> l<ดาวน์โหลดตัวอย่างสคริปต์รายการ> 

  

 การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (โดยเยาวรัตน์ เรืองสาตรา ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์)  21/11/54
 
ผ่าทางตัน รีดภาษีสหกรณ์ (โดย Post Today)  10/12/53
 
การแนะนำสหกรณ์เมื่อเกิดปัญหาทุจริต(โดย ดวงธิดา เสงี่ยมจิตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)  23/11/53 

                                   อ่านบทความย้อนหลัง    นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ณ สนามกีฬาพระรามเมศวร (คลิกรายละเอียด) 01/04/57
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์ทาง จทล.F.M.98.75Mhz.เรื่อง"การประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์"(คลิกรายละเอียด) 31/03/57นายอุบล เทพทอง ร่วมพิธีวันระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 31/03/57
นายอุบล เทพทอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 26/03/57
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์ทาง จทล.F.M.98.75Mhz.เรื่อง"ศูนย์กระจายสินค้า"(คลิกรายละเอียด) 24/03/57นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เป็นประธานเปิดการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมาตรฐาน และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี (คลิกรายละเอียด) 19/03/57
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์ทาง จทล.F.M.98.75Mhz.เรื่อง"การประชาสัมพันธ์"(คลิกรายละเอียด) 17/03/57


 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 17/03/57
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ วัดเทพกุญชรวรารามและผู้มีจิตศรัทธา ทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตามโครงการสหกรณ์ผู้ให้  (คลิกรายละเอียด) 17/03/57
นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง"โครงการนำเกณฑ์วัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ" (คลิกรายละเอียด) 14/03/57

นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตอาหารโคนมอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด (คลิกรายละเอียด) 12/03/57

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์ทาง จทล.F.M.98.75Mhz.เรื่อง"การส่งเสริมและการบริหารงานสหกรณ์การเกษตรโคกเจริญ จำกัด"(คลิกรายละเอียด) 10/03/57
นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี  นำข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 10/03/57 

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์ทาง จทล.F.M.98.75Mhz.เรื่อง"การส่งเสริมการผลิตเมล็ตพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ" (คลิกรายละเอียด) 03/03/57นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดมูลค่าของห่วงโซ่การผลิต (Whole Valve Chain Network) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 28/02/57

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 57 ณ.สหกรณ์การเกษตรเขตนิคมสร้างตนเองเขตโคกตูม ต..โคกตูม อ.เมืองจ.ลพบุรี 26ก.พ.57   (คลิกรายละเอียด) 27/02/57 

นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนลพบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 24 ก.พ.57   ที่ สกก.สวนป่าฯ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 25/02/57

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์ทาง จทล.F.M.98.75Mhz.เรื่อง"การสหกรณ์" (คลิกรายละเอียด) 24/02/57 

 

นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.ตำรวจภูธรลพบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 57 ณศูนย์อมรมสัมมนามณนิพา อ.เมือง จ.ลพบุรี (คลิกรายละเอียด)  24/02/57 

นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคุณภาพในจังหวัดลพบุรี สัมมนาและศึกษาดูงานตามโครงการสร้างความเข้มแข็งผู้ปลูกข้าวคุณภาพ ณ สถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี (คลิกรายละเอียด) 19/02/57นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการผู้ว่าฯ ณ วัดอุทุมพรวราราม ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรีเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 57 (คลิกรายละเอียด) 19/02/57

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์ทาง จทล.F.M.98.75Mhz.เรื่อง"การดำเนินงานของนิคมสหกรณ์" (คลิกรายละเอียด) 17/02/57นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากร/ประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การจัดทำตัวชีวัดการปฎิบัติราชการ วันจันทร์ที่ 17ก.พ.57 ณ ห้องประชุม สสจ.ลพบุรี(คลิกรายละเอียด) 17/02/57


  


นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิต โค-กระบือ ณ วัดเทพกุญชรวรราราม เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 57 (คลิกรายละเอียด) 17/02/57 

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์ทาง จทล.F.M.98.75Mhz.เรื่อง"แนะนำงาน/โครงการสู่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มฯ ในพื้นที่ 1" (คลิกรายละเอียด) 10/02/57

  

 
นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท พระนารายณ์ราชนิเวศน์  (คลิกรายละเอียด) 06/02/57

 

 

 


 

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์ทาง จทล.F.M.98.75Mhz.เรื่อง"การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์โคกสำโรง" (คลิกรายละเอียด) 03/02/57

  

 
 


 

   
                           ดูสรุปข่าวทั้งหมด ปีงบประมาณ 2553

 

Editor


 


ดร.จุมพล  สงวนสิน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 

นายอุบล เทพทอง
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี


  
   คลิก..เพื่อดูภาพขนาดใหญ่  
โล่เกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ ประจำปี งปม.52,53,54อันดับ 1/ประกาศเกียรติคุณ 5 ส ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 2 
  

    

 นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

 กรมส่งเสริมสหกรณ์

 อีเมล กรมส่งเสริมสหกรณ์

 ระบบอินทราเน็ต กรมส่งเสริมสหกรณ์

 เว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ข่าวกรมส่งเสริมสหกรณ์

 KM กรมส่งเสริมสหกรณ์


  

.

.

.

.


  

เว็บบอร์ด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

คลิกเข้าสู่ Facebook สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 


   

 

 
 
 
 
 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี
สายด่วนรัฐบาล
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงบประมาณ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์บริการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม