:โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ ::
     Please wait..........

 

          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์  กิจกรรมส่งเสริมการออมในโรงเรียน ดำเนินการประกวดและมอบรางวัลคนดีที่หนึ่ง และสุดยอดเด็กดีมีเงินออม ให้กับนักเรียนที่มีวินัยทางการเงิน  ประหยัด อดออม และมีการจดบันทึกความดีอย่างสม่ำเสมอ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว และส่วนรวม โดยมีการร่วมเล่นเกมส์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม และแจกนมให้เด็กนักเรียน เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2555 ที่โรงเรียนบ้านดีลัง  วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร และวันที่  15 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด