...::: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:::..
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
ประวัติพระบิดาสหกรณ์ไทย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายหน่วยงาน
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
งบประมาณแต่ละปี
แบบฟอร์มดาวโหลด
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
โครงการเกษตรอินทรีย์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสมาชิกเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาอีเมล
ติดต่อ Webmaster
สำหรับผู้ดูแลระบบ


 เว็บไซต์สหกรณ์
ในจังหวัดลพบุรี 

 ..งานพัสดุ...

  

 

   การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 เว็บไซต์เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดลพบุรี

  

 สรุปการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2551

  ร่างระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 

 กฎหมายสหกรณ์

    KM 2554

  KM 2555

    
    

 การจัดการความรู้

 รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน

 รายงานการประชุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 >> กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์...

   ธุรกิจโคนม ในจังหวัดลพบุรี

 รายงานปริมาณธุรกิจ(กพส.)

   จัดซื้อจัดจ้าง..สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
   การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

นับจำนวนผู้เข้าชม

 "มุมสหกรณ์"

   ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ >>"ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์" :: แนะนำติชม เว็บไซต์ได้ที่ 036-411008 ต่อ 101, 102 หรือที่ อีเมล cpd_lopburi@cpd.go.th ค่ะ...


 ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

กิจกรรมสหกรณ์ผู้ให้...

  กิจกรรมสหกรณ์ผู้ให้...

ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน การส่งเสริมสหกรณ์

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล 21/11/57
     
- ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล 
     ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล 
สอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด 16/10/57
     
- ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 หลัง 15/08/57 
     - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 หลัง
      - รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 หลัง [ หน้า1 l หน้า2 l หน้า3 l หน้า4 l หน้า5 l หน้า6 l หน้า7 
      - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
      - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
 

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 หลัง
 08/08/57 
     - ยกเลิกประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 หลัง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 06/02/57 
  
- ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
   - รายการคุณลักษณะเฉพาะ
   - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม กัน  
   - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับศึกษาดูงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 06/02/57
  
- ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับศึกษาดูงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
   - รายละเอียดการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้น
   - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
   -ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 18/2/57


                                              ดูทั้งหมด >>


ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี  รายละเอียด 17/4/56
ดาวน์โหลด ตัวอย่างประเด็นการส่งเสริมและวิธีการส่งเสริม9ตัวอย่างรายละเอียด  17/4/56
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม cpd card และแบบรายงานผล
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตรวจการ 2558

 ..โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2556
ทางสถานีวิทยุ จทล. FM.98.75 Mhz. ทุกวันจันทร์
ของเดือน เวลา 11.30-12.00 น. <ดูตารางการออกอากาศ> l<ดาวน์โหลดตัวอย่างสคริปต์รายการ> 

  

 การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (โดยเยาวรัตน์ เรืองสาตรา ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์)  21/11/54
 
ผ่าทางตัน รีดภาษีสหกรณ์ (โดย Post Today)  10/12/53
 
การแนะนำสหกรณ์เมื่อเกิดปัญหาทุจริต(โดย ดวงธิดา เสงี่ยมจิตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)  23/11/53 

                                   อ่านบทความย้อนหลัง    

       นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ฝ่ายพลเรือน ทหารและตำรวจ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ครั้งที่ 12 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1 (คลิกรายละเอียด) 19/11/57
       นางดวงธิดา เสงี่ยมจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และนางสาวพัชรี สายน้ำเงิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้เป็นวิทยากรให้การศึกษาอบรมความรู้เรื่อง หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรแก่เกษตรกร (คลิกรายละเอียด) 18/11/57
        นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำ สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด  สหกรณ์การเกษตรท่าโขลง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองลพบุรี จำกัด  (คลิกรายละเอียด) 18/11/57
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิก-จ่ายเงินกู้ ธ.ก.ส.โครงการยางพาราและมอบนโยบายดำเนินการโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 14/11/57
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วางพานพุ่มและถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด (คลิกรายละเอียด) 14/11/57
        ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์ทาง จทล.F.M.98.75 Mhz. เรื่อง "กฎหมายทั่วไป" โดยคุณศศิพิมล รักสกุล นิติกร (คลิกรายละเอียด) 14/11/57
        นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิก สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด (คลิกรายละเอียด) 13/11/57
        นายศิริชัย สวนทวี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เดินทางไปบรรยายองค์ความรู้ด้านสหกรณ์และการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติให้แก่หมอดินอาสาประจำตำบลทุกตำบลในจังหวัดลพบุรี ณ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 11/11/57
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ตามระบบ CPS ครั้งที่ 2/2558 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 07/11/57
        นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด   (คลิกรายละเอียด) 07/11/57
       นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นายอำเภอบ้านหมี่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบรถยนต์สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี จากมูลนิธิเศรษฐีเรือทอง โดยพระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพุน้อย  (คลิกรายละเอียด) 07/11/57
        นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมสหกรณ์โคนมและศูนย์รับน้ำนมดิบในจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด (คลิกรายละเอียด) 06/11/57
       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรีและนายศุภชัย กุสลาศรัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีลพบุรี ได้ดำเนินการอบรมให้แก่พนักงานราชการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ไปแนะนำ(ส่งเสริม)ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (คลิกรายละเอียด) 05/11/57
       นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยมีนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี และส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ถนนหน้าพระกาฬ (บริเวณสถานีรถไฟลพบุรี) (คลิกรายละเอียด) 04/11/57
      นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการตลาดเกษตรกร (Famer Market) ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขยายตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าปลอดภัย และเป็นแหล่งซื้อสินค้าคุณภาพสำหรับผู้บริโภค ณ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 31/10/57 
       ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์ทาง จทล.F.M.98.75 Mhz. เรื่อง "กฎหมายทั่วไป" โดยคุณศศิพิมล รักสกุล นิติกร (คลิกรายละเอียด) 28/10/57
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ตามระบบ CPS ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 28/10/57   
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด (คลิกรายละเอียด) 25/10/57
      นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง โครงการตลาดนัดเกษตรกร ปัญหายางพารา ภัยแล้ง ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 24/10/57
       นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการตลาดเกษตรกร โดยมีนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 24/10/57
       ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์ทาง จทล.F.M.98.75 Mhz. เรื่อง "กฎหมายทั่วไป" โดยคุณศศิพิมล รักสกุล นิติกร (คลิกรายละเอียด) 24/10/57
        นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสุธาสิน นิลเดช นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางสาวปาจรีย์ คงแย้ม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมงานวันปิยะมหาราช ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี  (คลิกรายละเอียด) 23/10/57
       ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาลพบุรี ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยโดยการช่วยเหลือจ่ายเงินช่วยเหลือไรละ 1,000 บาท ให้แก่เกษตรกรที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คลิกรายละเอียด) 20/10/57
       ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์ทาง จทล.F.M.98.75 Mhz. เรื่อง "ยุทธศาสตร์ข้าวเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน" โดยคุณวรนุช ขุมแร่ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (คลิกรายละเอียด) 17/10/57
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS (คลิกรายละเอียด) 17/10/57
       นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (คลิกรายละเอียด) 16/10/57 
       นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 10/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 13/10/57 
        นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในงาน "คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง" ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย (คลิกรายละเอียด) 11/10/57 
         นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี และนายประพันธ์ บุญวิวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลพบุรี และคณะร่วมซักซ้อมและชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2557/58 (คลิกรายละเอียด) 09/10/57
         นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม เรื่อง "การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรี" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุม (คลิกรายละเอียด) 08/10/57 
           สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ วัดเทพกุญชรวราราม ตำบลพรหมมาสตร์อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ ตามโครงการสหกรณ์ผู้ให้ชีวิตใหม่ (คลิกรายละเอียด) 08/10/57 
         นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม Morning bref จังหวัดลพบุรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ (คลิกรายละเอียด) 08/10/57 
         นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช (คลิกรายละเอียด) 06/10/57 
         นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เยี่ยมเยียนและติดตามโครงการรับซื้อข้าวเปลือกนาปี 57/58  ณ สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด (คลิกรายละเอียด) 03/10/57 
          นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าว"ยุทธศาสตร์ข้าวเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน" ณ โรงแรมลพบุรีอินน์  (คลิกรายละเอียด) 26/09/57 
           นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมจัดโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์สู่การปฏิบัติในจังหวัดลพบุรี ณ โรงแรมลพบุรีอินน์  (คลิกรายละเอียด) 26/09/57 
           นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการผู้ว่าฯลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างรอยยิ้มให้ความสุขแก่ประชาชน) ณ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง (คลิกรายละเอียด) 24/09/57 
 

         นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2557(คลิกรายละเอียด) 20/09/57 

 

         นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ก่อนดำเนินกิจกรรม 5 ส (Big cleaning day) (คลิกรายละเอียด) 20/09/57 

 

          นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมเสวนะ ณ วัดกลาง ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 16/09/57  

        นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 9/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (คลิกรายละเอียด) 09/09/57 
        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ วัดเทพกุญชรวราราม ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตามโครงการสหกรณ์ผู้ให้ชีวิตใหม่  (คลิกรายละเอียด) 08/09/57   

 

        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดลพบุรี "โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา" ณ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ (ครั้งที่ 2) (คลิกรายละเอียด04/09/57 

        นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดกิจกรรม"สุดยอดเด็กดีมีเงินออม" ตามโครงการส่งเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ (คลิกรายละเอียด04/09/57 

 

Editor


 

นายโอภาส กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 

นายอุบล เทพทอง
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี


  
   คลิก..เพื่อดูภาพขนาดใหญ่  
โล่เกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ ประจำปี งปม.52,53,54อันดับ 1/ประกาศเกียรติคุณ 5 ส ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 2 
  

    

 นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

 กรมส่งเสริมสหกรณ์

 อีเมล กรมส่งเสริมสหกรณ์

 ระบบอินทราเน็ต กรมส่งเสริมสหกรณ์

 เว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ข่าวกรมส่งเสริมสหกรณ์

 KM กรมส่งเสริมสหกรณ์


  

.

.

.

.


  

เว็บบอร์ด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

คลิกเข้าสู่ Facebook สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 


   

 

 
 
 
 
 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี
สายด่วนรัฐบาล
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงบประมาณ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์บริการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม