สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     Please wait..........


ฐานข้อมูลกลาง
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดคำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ ( แสดงสถานะการเบิกจ่าย )
บุคลากร
รายงานการประชุม

ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลองค์กร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
โครงสร้างอัตรากำลัง
สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสหกรณ์
การจดทะเบียนสหกรณ์
การเลิกสหกรณ์และการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

กฏหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง
กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง
ระเบียบคำส่งประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้พ.ร.บ.สหกรณ์
ระเบียบ.คำสั่ง.ประกาศของ.คพช
พรบ.อื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับสหกรณ์
ห้องสมุดกฎหมาย(E-Library)
พ.ร.บ.สหกรณ์พ.ศ.๒๕๔๒
พ.ร.บ.สหกรณ์(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ร.บ.สหกรณ์พ.ศ.๒๕๔๒(ฉบับภาษาอังกฤษ)
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ.๒๕๑๑
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกรพ.ศ.๒๕๔๗
สรุปข้อหารือและคำวินิจฉัย

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่วยงานสังกัดกรมฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
Link สหกรณ์ในจังหวัด
หน่วยงานภาครัฐ
ชมรมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อีเมลล์กรมส่งเสริมสหกรณ์

บริการของเรา
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ปี54
การจัดการองค์ความรู้
โครงการประกันรายได้เกษตรกร
ตารางจำหน่ายสินค้าสหกรณ์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
ดาว์นโหลดงานสำนักงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเวปมาสเตอร์
ผังเวปไซต์
Admin
ถามมา-ตอบไป
  >>>>> เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง <<<<<


- รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ คลิ๊ก
- รายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คลิ๊๊ก
- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (แก้ไข) คลิ๊ก
- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (17/02/2557) คลิ๊ก

สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน |

  วันที่  9 เมษายน 2557  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัด ประชุมเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในแต่ละ สหกรณ์ นอกจากนี้ยังนำสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 20 คน อ่านต่อ
  วันที่ 8  เมษายน 2557 นายวิทยา กองตองกายผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์รักษาราชการแทนสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมประจำ เดือนเพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดโดยเฉพาะ การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ซึ่งปัจจุบันสำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่านต่อ
  วันที่ 8 เมษายน 2557  นายวิทยา กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมเพื่อรับแนวทางการจัดตั้งกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จาก ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  อ่านต่อ
  วันที่ 4 เมษายน 2557 นายโยคริน  แสงสร้อย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 แม่ลาน้อย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านแม่ปาง จำกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน   อ่านต่อ
  วันที่ 2 เมษายน 2557  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยนางสาวชัญญา  จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมกับนายอรรถเวทย์  สุนทรพานิชกิจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้เรื่อง อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์  อ่านต่อ
  วันที่ 26 มีนาคม 2557 นายวิทยา  กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดแคมป์ต้นกล้าสหกรณ์   อ่านต่อ
  วันที่ 22 มีนาคม 2557 นายวิทยา  กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางสาวชัญญา  จันทนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  อ่านต่อ
วันที่ 21 มีนาคม 2557  นายวิทยา  กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นำคณะทำงานร่วมจัดนิทรรศการในโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน   อ่านต่อ
  วันที่  2๐  มีนาคม 255๗ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายการุณ วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพครั้งที่ ๒/2557 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
  ในวันที่   18   มีนาคม   2557  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อร่วมกันหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนากลุ่ม  อ่านต่อ
   วันที่  17  มีนาคม  2557  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแก่กลุ่มเกษตรกรทำนาปางหมู ณ วัดปางหมู  มีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 50 ราย   อ่านต่อ
   วันที่ 6 มีนาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายพิทยา พัชรประภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมเวทีชาวบ้านหมู่บ้านไม้สะเป่ ตำบลปางหมู ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
   วันที่ 4 มีนาคม 2557 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายอรรถเวทย์  สุนทรพานิชกิจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่หมู่บ้านปางหมูเพื่อแนะนำข้อมูลขั้นตอนวิธีการดำเนินกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แก่กลุ่มเกษตรกรทำนาปางหมู อ่านต่อ
   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  นายวรวุฒิ เอี่ยมกำแพง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557 และพิธีถวายพานพุ่ม แด่พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย อ่านต่อ
   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายอรรถเวทย์  สุนทรพานิชกิจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวสมจิต กุณะ นักวิชาการสหกรณ์ เข้าสังเกตุการณ์และติดตามการส่งมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อ่านต่อ
   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิทยา  กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ
  ในวันที่  18  กุมภาพันธ์   2557  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อร่วมกันหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม   อ่านต่อ
   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557  นางสาวชัญญา  จันทนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อำเภอเมือง พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่บ้านป่าลาน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด อ่านต่อ
   ในวันที่  6  กุมภาพันธ์ 2557  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เป็นตัวแทนในการมอบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ 110  ซึ่งได้จากขบวน การสหกรณ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมสมทบทุนในการจัดหารถจักรยานยนต์  อ่านต่อ
 ในวันที่  4  กุมภาพันธ์ 2557   นายปรัชญา  มากไมตรี  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ ภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท  อ่านต่อ
   วันที่  30  มกราคม  2557  นายปรัชญา  มากไมตรี  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจ  ครั้งที่ 2/2557       ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย  จำกัด   โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา  โตรักษา   อ่านต่อ
 วันที่  30  มกราคม  2557  นายวิทยา  โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15 , 16  เป็นประธานในงานเปิดศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์  (CDC)  ของสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย  จำกัด        สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย  จำกัด     อ่านต่อ
   ในวันที่ 23 มกราคม 2557  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อร่วมกันหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ อ่านต่อ
  วันที่ 23 มกราคม 2557 นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการหน่วยบริการประชาชน หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านตูน  อ่านต่อ
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายนรินทร์ศักดิ์  พนิตธรรมกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง บรรยายให้ความรู้เรื่องระบบสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนหากนำไปปรับใช้ โดยเน้นการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นจากชุมชน   อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2557  คณะทำงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดเดรียมสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี     ร้านสหกรณ์โรงเรียนไทยพุทธศิลป์อนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ  อ่านต่อ
 

ในวันที่ 18 มกราคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางเข้าพื้นที่บ้านเมืองแพม ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อประสานงานการจัดเวทีชาวบ้านเพื่อร่วมกันหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม   อ่านต่อ

  วันที่ 18 มกราคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน    อ่านต่อ
 

ในวันที่ 17  มกราคม  2557  เวลา  09.00 น.   สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ  ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายสุรพล  พนัสอำพล  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน    อ่านต่อ

  สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้การต้อนรับคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรีในโอกาสศึกษาดูงานกิจกรรมวาระ แห่งชาติด้านการสหกรณ์ และ โครงการศูนย์กระจายสินค้า ในระหว่างวันที่  16-18 มกราคม 2557  อ่านต่อ
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2556  ของร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริ จำกัด  เพื่อดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ   อ่านต่อ
  วันที่ 14 มกราคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้และผลผลิตการเกษตรตำบลห้วยผา จำกัด ณ วัด นาปลาจาด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน   อ่านต่อ
 

ในวันที่ 14  มกราคม  2557  นายปรัชญา  มากไมตรี  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานในการ ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ  ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน   โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ในปี 2557   อ่านต่อ

 ในวันที่ 10 มกราคม 2557 นายปรัชญา  มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นำสิ่งของอุปโภค-บริโภคจากขบวนการสหกรณ์และผู้มีจิตศรัทธา  ขึ้นไปมอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด. ไทยพุทธศิลป์อนุสรณ์ 2    อ่านต่อ

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำเดือนมกราคม 2557    ในวันที่ 8 มกราคม 2557   ณ   ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
  ในวันที่  7  มกราคม  2557  นายปรัชญา  มากไมตรี  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้การต้อนรับ นายทนุ  ชื่นฟูวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมคณะในโอกาสนำกระเช้าปีใหม่มาสวัสดีปีใหม่ 2557       อ่านต่อ
   ในวันที่  7  มกราคม  2557   เวลา  13.30  น.  นายปรัชญา  มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานราชการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2557 จากดร.จุมพล  สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์                                        อ่านต่อ
   ในวันที่ 3 มกราคม 2557 นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการสวดอภิธรรมศพนายคำปัน ศรีบุญเรือง บิดาของนางสาววิไลลักษณ์ ศรีบุญเรือง นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ โดยมีคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ                                                  อ่านต่อ
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ 1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมสังเกตุการณ์การตรวจนับสินค้าของสหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ซึ่งประกอบไปด้วย สินค้าประเภทวัสดุการเกษตร อ่านต่อ
   วันที่ 26 ธันวาคม 2556  นายปรัชญา  มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพครั้งที่ 1/2557    ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   อ่านต่อ
 วันที่ 20ธันวาคม 2556 เวลา 11.00น.นายปรัชญามากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ Whole of Value Chain เข้าร่วมประชุมทางไกล    อ่านต่อ
 

ในวันที่ 20  ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น.  นายปรัชญา  มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายบุญส่ง  วงค์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการพักชำระหนี้ 500,000 บาท เข้าร่วมประชุมทางไกล   อ่านต่อ

 

 

นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเคารพศพและฟังสวดอภิธรรมศพของนายคำวงค์ มนเฑียร บิดาของนายนิติกร มณเฑียร อ่านต่อ

  ในวันที่  5  ธันวาคม  2556  นายปรัชญา  มากไมตรี  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานตามรอยพระราชาใต้ร่มพระบารมี  ที่จัดขึ้นโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      อ่านต่อ
   วันที่ 4 ธันวาคม 2556 นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ฯ  อ่านต่อ
  ในวันที่  3  ธันวาคม  2556  นายปรัชญา  มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเมืองสามหมอก ตามรอยพระราชา ใต้ร่มพระบารมี  ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2556  อ่านต่อ
  นายปรัชญา  มากไมตรี  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า  ขณะนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชน  อ่านต่อ
   ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นย้ำข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรีและเต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2556   อ่านต่อ
  นายปรัชญามาก มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสหกรณ์โดยเน้นการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ที่มีอยู่แล้วให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อเป็นพลังในการเชื่อมโยงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในด้านวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ด้านการตลาดจำหน่ายสินค้า  อ่านต่อ
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน    อ่านต่อ
   ในวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2556 สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายการุณ วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าเยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
   วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายการุณ วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการจัดงาน วันพระบิดาฝนหลวง อ่านต่อ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมชี้แจง นโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ...2557 ในวันที่ 29 ตุลาคม2556 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน โดยนายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพร้อมบรรยายชี้แจงทิศทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2557   อ่านต่อ
  วันที่ ๒๕ ตุลาคม 2556 นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ รองราชเลขาธิการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสเดินทางมาติดตามการดำเนินการและตรวจพื้นที่บ้านสบโขง ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย        อ่านต่อ
  ในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556ของสหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด   สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด  พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อหลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์          อ่านต่อ
 

ในวันที่  24  ตุลาคม  2556  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณ  2557   ณ   ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน   อ่านต่อ

   วันที่  23  ตุลาคม 2556  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  พร้อมข้าราชการในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด      อ่านต่อ

   ในวันที่ 20 ตุลาคม 2556  นายปรัชญา  มากไมตรี  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการ "หลักสูตรการสหกรณ์เพื่อพึ่งตนเอง" ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมัคุเทศก์แม่ฮ่องสอนและเพื่อน  จำกัด    อ่านต่อ
   วันที่ 17 ตุลาคม 2556  นายปรัชญา  มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557  เพื่อกำหนดเป้าหมายในการพัฒนางานด้านการสหกรณ์ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน  รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2556  อ่านต่อ
  วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ณ อาคาร สว.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการดำเนินการสหกรณ์ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์  อ่านต่อ
  วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2556  นายการุณ วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เข้าร่วมการตรวจความพร้อมของจุดรับจำนำนอกพื้นที่ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/2556 อ่านต่อ 
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ประจำเดือนกันยายน 2556 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายปรัชญา  มากไมตรี                       อ่านต่อ

  นายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เข้าร่วมประชุมการทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2558   อ่านต่อ

นายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นตัวแทนสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในการต้อนรับ นายสุรพล  พนัสอำพล   ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในวันที่  1  ตุลาคม  2556       ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน   โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไปให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น อ่านต่อ


นายวิทยา โตรักษา
ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 15,16


 alt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qrcode


QR CODE 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
คำแนะนำการใช้งาน


 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 114 ถ.สิงหนาทบำรุง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮองสอน 58000 โทร. 053611332 โทรสาร. 053611518 Email:cpd_maehongson@cpd.go.th