สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     Please wait..........


ฐานข้อมูลกลาง
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดคำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ ( แสดงสถานะการเบิกจ่าย )
บุคลากร
รายงานการประชุม
ประวัติความเป็นมา
รายงานประจำปี

ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลองค์กร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
โครงสร้างอัตรากำลัง
สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
กลุ่มตรวจการสหกรณ์

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสหกรณ์
การจดทะเบียนสหกรณ์
การเลิกสหกรณ์และการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

กฏหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง
กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง
ระเบียบคำส่งประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้พ.ร.บ.สหกรณ์
ระเบียบ.คำสั่ง.ประกาศของ.คพช
พรบ.อื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับสหกรณ์
ห้องสมุดกฎหมาย(E-Library)
พ.ร.บ.สหกรณ์พ.ศ.๒๕๔๒
พ.ร.บ.สหกรณ์(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ร.บ.สหกรณ์พ.ศ.๒๕๔๒(ฉบับภาษาอังกฤษ)
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ.๒๕๑๑
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกรพ.ศ.๒๕๔๗
สรุปข้อหารือและคำวินิจฉัย

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่วยงานสังกัดกรมฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
Link สหกรณ์ในจังหวัด
หน่วยงานภาครัฐ
ชมรมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อีเมลล์กรมส่งเสริมสหกรณ์

บริการของเรา
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ปี54
การจัดการองค์ความรู้
โครงการประกันรายได้เกษตรกร
ตารางจำหน่ายสินค้าสหกรณ์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
ดาว์นโหลดงานสำนักงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเวปมาสเตอร์
ผังเวปไซต์
Admin
ถามมา-ตอบไป
   กรุณากดปุ่ม refresh เวปไซต์ทุกครั้งเนื่องจากบางครั้งคอมพิวเตอร์ของท่านอาจจะไม่ได้อัพเดรตข้อมูลหน้าอัตโนมัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
ข่าวกิจกรรม

  ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด ณวัดบ้านป่าลาน  อ่านต่อ
  26  ธันวาคม  2558  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 โดยนางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เพื่อร่วมรับทราบผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านภูมิใจ รักธรรม  อ่านต่อ
  24  ธันวาคม  2558  เวลา  10.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยกลุ่มตรวจการสหกรณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด  อ่านต่อ
  วันที่  22  ธันวาคม 2558 นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเวทีชาวบ้านตามโครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน)  ลุ่มน้ำแม่สะงา   อ่านต่อ
  วันที่  18  ธันวาคม 2558 นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเวทีชาวบ้านตามโครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน)   อ่านต่อ
  วันที่  17  ธันวาคม 2558 นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเวทีชาวบ้านตามโครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน)   อ่านต่อ
  17 ธันวาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1โดยนางสาวชัญญา จันทนะ. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ซึ่งได้แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์ดำเนินงาน อ่านต่อ
  สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมจัดกิจกรรมคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในครั้งนี้   อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรม”สหกรณ์รวมน้ำใจต้านภัยหนาวเพื่อผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร”    บ้านห้วยโป่งเลา ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในงานมีการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆและมอบทุนการศึกษา อ่านต่อ
  วันที่ 2 ธันวาคม 2558 นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในการจัดอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการด้านการผลิตและตลาดพืชผักปลอดภัย  ตามโครงการ    อ่านต่อ
  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอแม่ลาน้อย)ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ในวันท ี่1 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ลาน้อย  อ่านต่อ
  วันที่ 1 ธันวาคม 2558 นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในการจัดอบรมให้ความรู้การผลิตผักปลอดภัยตามระบบ GAP และการตรวจรับรองแบบกลุ่ม  ตามโครงการ อ่านต่อ
  วันที่ 1 ธ.ค. 58 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) โดย นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธ.ค. 58 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย   อ่านต่อ
  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์6 (อำเภอแม่ลาน้อย)พร้อมด้วย นางสาวจันทร์ศรี เครือทอง นักวิชาการสหกรณ์ ได้เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558 ของสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ลาน้อย จำกัด ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.  อ่านต่อ
  24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. แม่ฮ่องสอน 2558 อ่านต่อ
   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.30 น. นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้นายการุณ วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดการประชุมเวทีชาวบ้านโครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อ่านต่อ
 

วันที่ 19 พ.ย.58 เวลา 19.30 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์หมู่บ้านป่าไม้โป่งสา จำกัด อ่านต่อ

 

  วันที่ 19 พ.ย.58 เวลา 16.00 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์หมู่บ้านป่าไม้โป่งสา จำกัด เพื่อจัดทำแผนรายงานประจำปี2559 เสนอที่ประชุมใหญ่ อ่านต่อ
  วันที่ 18 พ.ย. 58 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) โดยนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรการเกษตร ศชพ. คริสตจักรเมืองน้อย จำกัด เพื่อติดตามและรับทราบผลการดำเนินงานรวมทั้งพิจารณาเรื่องต่างๆ อ่านต่อ
  17 พ.ย 2558 เวลา 13.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวชัญญา จันทนะ. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านนาป่าแปก จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์บ้านนาป่าแปก อ่านต่อ
  วันที่ 17 พ.ย 58 เวลา 10.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) โดย นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน พื้นที่อำเภอปาย ครั้งที่ 1/2559 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค  อ่านต่อ
  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอแม่ลาน้อย) พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ศรี เครือทอง นักวิชาการสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือน พฤศจิกายน ของสหกรณ์การเกษตร ศชพ.ละอูบพัฒนา จำกัด ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2558    อ่านต่อ
  16 พ.ย 2558 เวลา 18.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวชัญญา จันทนะ. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ณ วัดบ้านป่าลาน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานเดือนที่ผ่านมา และรับฟังแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ   อ่านต่อ
  วันที่  16 พ.ย. 58  เวลา  08.00  น.  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  อำเภอปาย   ได้เข้าร่วมพิธีมอบกระปุกออมสิน  แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตอง   หมู่ที่ 5  ตำบลห้วยปูลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตามโครงการส่งเสริมการออก  ของสหกรณ์การเกษตร ศชพ. บ้านห้วยตอง  จำกัด    อ่านต่อ
  วันที่  15  พ.ย. 58   เวลา  18.30   น.   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3   อำเภอปาย  โดยนายเอกบดี   จันภักษานนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3   ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร ศชพ.บ้านห้วยตอง   จำกัด   เพื่อแนะนำ และส่งเสริมและรับทราบผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา     อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด โดยท่านสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายภูมิใจ รักธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ณ สำนักงานใหม่ สกก.แม่สะเรียง จำกัด อ่านต่อ
 

นางสาวจันทร์ เครือทอง นักวิชาการสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนของสหกรณ์โครงการธนาคารอาหาร จำกัด ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา08.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ นพค.บ้านแม่ปาง ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย   อ่านต่อ

  วันที่  12  พฤศจิกายน  2558  เวลา 15.00 น.  นายภูมิใจ  รักธรรม  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะได้ซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”   อ่านต่อ
  วันที่  12  พฤศจิกายน  2558  นายภูมิใจ  รักธรรม  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายบุญส่ง  วงค์โสภา ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมแนวทางและวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    อ่านต่อ
  วันที่  1๑  พฤศจิกายน  2558  นายภูมิใจ  รักธรรม  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายบุญส่ง  วงค์โสภา ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมและกำหนดแนวทางการตรวจการสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559      อ่านต่อ
 

9  พฤศจิกายน  2558 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวชัญญา จันทนะ. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เดินรถแม่ฮ่องสอน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานเดือนที่ผ่านมาพร้อมแนะนำส่งเสริมให้คณะกรรมการ   อ่านต่อ

  นางสาวจันทร์ศรี เครือทอง นักวิชาการสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือน พฤศจิกายน ของสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด อ่านต่อ
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ โดยนายวิทยา กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ประสานงานการจัดตั้งสหกรณ์ ให้ความรู้แนะนำส่งเสริมฯ ให้กับกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนครูบำนาญแม่สะเรียง อ่านต่อ
  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอแม่ลาน้อย) ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.   อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน 2558 นายวิทยา กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยนางภัทรามาศ สุนทรพานิชกิจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย   อ่านต่อ
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายวิทยา กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมคณะเข้าติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ      ศกร.ตชดบ้านโปงเลา ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอนโดยได้แนะนำ ส่งเสริม  อ่านต่อ
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกสแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เพื่อความสอดคล้องกับช่วงเวลาการส่งเสริมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   อ่านต่อ
  วันที่ 27 ต.ค. 58 เวลา 13.30 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองปาย จำกัด ชุดที่ 11 ครั้งที่ 1/2559 โดยได้มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ทราบ อ่านต่อ
  วันที่ 27 ต.ค. 58 นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 ของสหกรณ์การเกษตรเมืองปาย จำกัด จำนวนผู้มาประชุม 122 ราย อ่านต่อ
  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์6 (อำเภอแม่ลาน้อย) พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ เครือทอง นักวิชาการสหกรณ์ ์ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนตุลาคม ของสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ลาน้อย จำกัด ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.   อ่านต่อ
  วันที่ 22 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย โดยนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์คริสตจักร ศชพ. บ้านห้วยตอง จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ สหกรณ์คริสตจักร ศชพ. บ้านห้วยตอง จำกัด อ่านต่อ
  21 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.แม่ฮ่องสอน จำกัด ณ ห้องประชุมดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน   อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2558  นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้จัดประชุมชี้แจงตามขั้นตอนการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบcps ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559  ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง  พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน    ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
 

วันที่ 15 ตุลาคม 2558  นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายนรินทร์ศักดิ์  พนิตธรรมกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอสบเมย) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรสบเมย  จำกัด    หอประชุมโรงเรียนบ้านผาผ่า อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ

 

วันที่ 12 ต.ค. 58 นายเอกบดี จันภักษานนท์ (ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองปาย จำกัด ชุดที่ 10 ครั้งที่ 10 อ่านต่อ


 

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 บรรยายการบริหารจัดการสหกรณ์ ให้แก่คณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว ณ สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด อ่านต่อ


 

  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสกรณ์ ๖ (อำเภอแม่ลาน้อย)พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ศรี เครือทอง นักวิชาการสหกรณ์ ร่วมต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ให้แก่คณะ เจ้าเมืองหัวเมืองแขวงหัวพัน สปป.ลาวหัวหน้าแผนกกสิกำและป่าไม้แขวงเชียงขวาง กลุ่ม(สหกรณ์)  อ่านต่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลที่กรมได้รับ กรมส่งเสริมสหกรณ์      ชมรมผู้อาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์
บันทึกรายงานโครงการปลูกไม้ผลยืนต้น       WE GROW  Grow for princess
E-catalog สินค้าเกษตร      


ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์
ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 15 ,16


นายภูมิใจ  รักธรรม
สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โทร.09-18185795


 alt


 

 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์

  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
 

โครงการพระราชดำริ

 

พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ

  ความคืบหน้าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
  รายงานประจำปี (1) (2)
  สารสหกรณ์
  กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
 

การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

 

รูปผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

   แผนพัฒนาด้านการสหกรณ์
  นิทานสหกรณ์
  ข้อมูลด้านการเกษตร
  ดาวน์โหลดเอกสารกรมส่งเสริมสหกรณ์
 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

THAI ASEAN COOP

  ห้องสมุดออนไลน์
  ศูนย์ปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
จองชื่อสหกรณ์ online
  กระดานถามตอบ webboard
  ไปรษณีย์อิเลคทรอนิค Email

 qrcode
QR CODE 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
คำแนะนำการใช้งาน


 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 114 ถ.สิงหนาทบำรุง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮองสอน 58000 โทร. 053611332 โทรสาร. 053611518 Email:cpd_maehongson@cpd.go.th