สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     Please wait..........


ฐานข้อมูลกลาง
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดคำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ ( แสดงสถานะการเบิกจ่าย )
บุคลากร
รายงานการประชุม
ประวัติความเป็นมา
รายงานประจำปี

ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลองค์กร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
โครงสร้างอัตรากำลัง
สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์
กลุ่มตรวจการสหกรณ์

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสหกรณ์
การจดทะเบียนสหกรณ์
การเลิกสหกรณ์และการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

กฏหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง
กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง
ระเบียบคำส่งประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้พ.ร.บ.สหกรณ์
ระเบียบ.คำสั่ง.ประกาศของ.คพช
พรบ.อื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับสหกรณ์
ห้องสมุดกฎหมาย(E-Library)
พ.ร.บ.สหกรณ์พ.ศ.๒๕๔๒
พ.ร.บ.สหกรณ์(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ร.บ.สหกรณ์พ.ศ.๒๕๔๒(ฉบับภาษาอังกฤษ)
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ.๒๕๑๑
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกรพ.ศ.๒๕๔๗
สรุปข้อหารือและคำวินิจฉัย

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่วยงานสังกัดกรมฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
Link สหกรณ์ในจังหวัด
หน่วยงานภาครัฐ
ชมรมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อีเมลล์กรมส่งเสริมสหกรณ์

บริการของเรา
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ปี54
การจัดการองค์ความรู้
โครงการประกันรายได้เกษตรกร
ตารางจำหน่ายสินค้าสหกรณ์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
ดาว์นโหลดงานสำนักงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเวปมาสเตอร์
ผังเวปไซต์
Admin
ถามมา-ตอบไป
   กรุณากดปุ่ม refresh เวปไซต์ทุกครั้งเนื่องจากบางครั้งคอมพิวเตอร์ของท่านอาจจะไม่ได้อัพเดรตข้อมูลหน้าอัตโนมัติ


 
 

 รายงานประจำปี 2557  (ส่วนที่ 1) (ส่วนที่ 2)
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
- โครงการสหกรณ์รวมน้ำใจต้านภัยหนาวเพื่อผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร (17/11/2557) คลิ๊ก

- ประกาศสอบราคาเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (17/11/2557) คลิ๊ก

- เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (17/11/2557) คลิ๊ก
- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(14/11/2557) คลิ๊ก
สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน |

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  จัดประชุมเวทีชาวบ้านตามโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน  ให้แก่  สมาชิกกลุ่มเตรียมสหกรณ์บ้านเมืองแพม จำนวน  30 ราย  อ่านต่อ
 

นายนรินทร์ศักดิ์ พนิตธรรมกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี (ครั้งแรก) ของ สกก.โครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  อ่านต่อ 

  วันที่ 16 ก.พ.57 เวลา 17.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ โดย นายเอกบดี จันภักษานนท์ ได้ออกพื้นที่ ให้ความรู้ และให้คำแนะนำ ส่งเสริม แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่ประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ผู้ปลูกยางพารา ณ ชานเกสเฮาส์ รีสอร์ท ต. เวียงใต้ อ.ปาย  อ่านต่อ
  วันที่ ๑๒กุมภาพันธ์ 2558 นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  จัดประชุมเวทีชาวบ้านตามโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน  อ่านต่อ
  วันที่   11   กุมภาพันธ์  2558   เวลา  10.00  น. สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้  นายการุณ  วนาศิริ   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน  ครั้งที่ 1/2558   อ่านต่อ
  วันที่   10   กุมภาพันธ์  2558   สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้  นายการุณ  วนาศิริ   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ครั้งที่  2/2558 ในการเตรียมจัดงานวันสหกรณ์ อ่านต่อ
 

วันที่   9   กุมภาพันธ์  2558   สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้  นายการุณ  วนาศิริ   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ติดตามแนะนำโครงการส่งเสริมการออม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  อ่านต่อ

  วันที่   9   กุมภาพันธ์  2558   สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้  นายการุณ  วนาศิริ   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด  เพื่อชี้แจงพร้อมติดตามงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ   อ่านต่อ
วันที่  4  กุมภาพันธ์  2558  นายเอกบดี  จันภักษานนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย  เข้าร่วมประชุมประจำเดือน  ร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองปาย จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรห้วยทรายขาว  จำกัด  อ่านต่อ
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายวิทยา กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัด แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์   อ่านต่อ
  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย  อ่านต่อ
  วันที่   28   มกราคม  2558   สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้  นายการุณ  วนาศิริ   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน    ห้องประชุมขุนลุมประพาส  ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ชั้น 4   อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดชี้แจงโครงการปฏิบัติการด้านการกำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์  เป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนัก งานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน    อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติด้านการกำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อ.แม่สะเรียง)   อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อ.เมือง) เป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกแกนนำ คณะกรรมการดำเนินการ    อ่านต่อ
  วันที่  20  มกราคม 2558  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้ นายนรินทร์ศักดิ์  พนิตธรรมกูล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 อำเภอสบเมย รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ     อ่านต่อ
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวิทยา กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศกร.ตชด.น้ำบ่อสะเป่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน   อ่านต่อ
  วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์๑ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งแรก สหกรณ์เพื่อนเกษตรและบริการแม่ฮ่องสอน จำกัด โดยมีนางสาวชัญญา จันทนะ และนางภัทรามาศ สุนทรพานิชกิจ เข้าร่วมฯ  อ่านต่อ
  วันที่   13   มกราคม  2558   สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้  นายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ  อ่านต่อ
  นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับขบวนการสหกรณ์  จัดโครงการปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาสในโรงเรียน ตชด.บ้านโตแฮ  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   อ่านต่อ
  วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลาประมาณ 08.30 น. นางสาวศศิรินทร์ ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบของบริจาคจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา เพื่อนำไปใช้ในโครงการ “สหกรณ์รวมน้ำใจต้านภัยหนาวเพื่อผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร” อ่านต่อ 
  วันที่ 22 ธันวาคม 2557  เวลาประมาณ 14.30 น. นางสาวพิศนีย์  ตรียะวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบน้ำดื่ม จำนวน 5 ลัง ให้นางสาวศศิรินทร์ ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน        เพื่อนำไปใช้ในโครงการ “สหกรณ์รวมน้ำใจต้านภัยหนาวเพื่อผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร” อ่านต่อ
  นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ   ได้ให้การต้อนรับพลเอกนิพนธ์  ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน. หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฏรชาวไทยภูเขา  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีกำหนดการตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ
 

นางสาวศศิรินทร์ ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ตลาดเกษตรกร co-op market ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ภายในงานมีเกษตรกรนำสินค้า ผัก ผลไม้ มาจำหน่าย อ่านต่อ

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางสาวศศิรินทร์ ดอกไม้เทศ  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 โดยนางสาวชัญญา  จันทนะ ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน)  อ่านต่อ
   วันที่ 1 ธ.ค. 57 เวลา 13.30 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย อ่านต่อ
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 และ 21 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการตรวจการสหกรณ์ กำหนดแนวทางและวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  อ่านต่อ
 

นางสาวศศิรินทร์ ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายการุณ วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เข้าร่วมประชุมการดำเนินงาน จัดทำฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจสำคัญในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อ่านต่อ

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557  เวลา 19.00 น.  นางสาวศศิรินทร์ ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเอกบดี จันภักษานนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  อำเภอปาย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ สหกรณ์หมู่บ้านป่าไม้โป่งสา   จำกัด    ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านโป่งสา  อ่านต่อ

  วันที่ 17 พ.ย.57 เวลา 20.00 น. นางสาวศศิรินทร์ ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเอกบดี จันภักษานนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  อำเภอปาย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านม้งขุนสาใน จำกัด ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งขุนสาใน ต.ขุนสา อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ
 

วันที่ 14  พฤศจิกายน  2557 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย  อ่านต่อ

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ หมู่บ้านพอนอคี ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน อ่านต่อ

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ โดยนางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์บริการมวลชนแม่ฮ่องสอน จำกัด เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.  นายเอกบดี  จันภักษานนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆของอำเภอปาย  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย

อ่านต่อ
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 โดยนางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส แม่ฮ่องสอน จำกัด เน้นการสร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการในการลงพื้นที่เข้าหาสมาชิก อ่านต่อ
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบูรณาการกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมชี้แจงโครงการแนวทางบริหาร   อ่านต่อ
   จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดงานโครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ซึ่งเป็นแหล่งสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าจาก เกษตรกรและผู้ผลิตโดยตรง ในวันที่ 30 ตุลาคม  2557  ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  อ่านต่อ
  วันที่ 16 กันยายน 2557  นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง มีความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองอย่างรุนแรง ประชาชนเกิดความคิดต่าง แบ่งกลุ่ม แบ่งฝ่ายทำให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติ  อ่านต่อ
  วันที่  9   กันยายน   2557  นายสุทธา  สายวานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยนางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเงินกู้แก่สหกรณ์  4  แห่ง มูลค่าเงินกู้กว่า  6,365,000  บาท อ่านต่อ
   วันที่  9  กันยายน  2557     ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย  จำกัด  นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   อ่านต่อ
  นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายวิทยา  กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และการตรวจการสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ซึ่งจัดขึ้น    ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) ตามพระราชดำริ  อ่านต่อ
  วันที่ 21 สิงหาคม 2557  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน  ครั้งที่ 2  เพื่อเป็นการดำเนินงานในกิจกรรมในการส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงาน  อ่านต่อ
   

ประชุมส่งเสริมพัฒนาธุรกิจเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ

 

 

   

ประชุมชี้แจงมาตรการลดราคาปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว อ่านต่อ

 

 

 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สะเรียง  อ่านต่อ

 

  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกเพื่อวางแผนการผลิตและจัดทำ Zoning ที่เหมาะสม วันที่  13  สิงหาคม 2557  นายสุรพล  พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด  อ่านต่อ    
  นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายวิทยา  กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งปลูกต้นราชพฤกษ์  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมฯ  อ่านต่อ  
   วันที่  7  สิงหาคม 2557  นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายการุณ วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภค อ่านต่อ
   ในวันที่  6   สิงหาคม   2557   นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เป็นกรรมการในการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2557  (KBO)   อ่านต่อ
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่อบรมสร้างความเข้าใจ ถึงโครงการส่งเสริมการออมและการระดมทุนของกลุ่มอาชีพในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ  อ่านต่อ
   นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แก่ชาวนาที่แม่ฮ่องสอน  และจัดนิทรรศการความรู้ด้านการสหกรณ์ รวมทั้งวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ในพิธีเปิดโครงการ  อ่านต่อ
   นางสาวชัญญา  จันทนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยการเดินสายกระตุ้นให้ความรู้คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ ให้เกิดความศรัทธาต่อสหกรณ์  อ่านต่อ
   วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 นางสาวชัญญา  จันทนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.แม่ฮ่องสอน จำกัด  อ่านต่อ
   วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 นายนรินทร์ศักดิ์  พนิตธรรมกูล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลผลิตสูง ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด และพืชตระกูลถั่ว  อ่านต่อ
  วันที่ 30 ก.ค.57 นายเอบดี  จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปายร่วมประชุม คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร ศชพ.คริสตจักรเมืองน้อย จำกัด อ่านต่อ
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2557  นายบุญส่ง  วงศ์โสภา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมคณะทำงานปฏิบัติการเชิงรุก เร่งสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี ด้วยหลักธรรมาภิบาลให้เกิดกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน   อ่านต่อ
  วันที่ 23 กรกฏาคม2557 นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายอวยชัย  โสภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข   อ่านต่อ
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2557  นายเอกบดี  จันภักษานนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย เข้าแนะนำ ส่งเสริม ในการประชุม คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร ศชพ.บ้านห้วยตอง จำกัด  อ่านต่อ
   วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เอกบดี  จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปายจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างมูลค่าการตลาดของสินค้า แก่กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาจลอง อำเภอปาย  อ่านต่อ
 

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายโยคริน  แสงสร้อย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ อำเภอแม่ลาน้อย จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างศักยภาพการผลิตและการตลาดของสหกรณ์" กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน  อ่านต่อ

   วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายโยคริน  แสงสร้อย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่ลาน้อย สำนักงานสหกรณ์จังวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตร ศชพ.ละอูบพัฒนา จำกัด  อ่านต่อ
  วันที่ 16 กรกฎาคม  2557  นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นำผลไม้จากสหกรณ์การเกษตรตราด  จำกัด  มาจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และ อำเภอแม่สะเรียง อ่านต่อ
 

วันที่   15   กรกฎาคม  2557  เวลา 07.30 น.  นายสุทธา  สายวานิชย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ อย่างไม่เป็นทางการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ    อ่านต่อ

นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง มีความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองอย่างรุนแรง ประชาชนเกิดความคิดต่าง แบ่งกลุ่ม แบ่งฝ่ายทำให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายการแก้ไขปัญหาต่าง อ่านต่อ 
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นายสุทธา สายวานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน     ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ 
 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดทำโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน การมีส่วนร่วม ลดความเสี่ยง เพิ่มศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น  อ่านต่อ

  นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย การผลิต การตลาด กลุ่มอาชีพสหกรณ์ กลุ่มเกษตร ระดับจังหวัดปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒  กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.   อ่านต่อ    
  วันที่  1 กรกฎาคม   2557 นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
 

วันที่   30   มิถุนายน   2557 นางสาวศศิรินทร์ ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์หมู่บ้านป่าไม้โป่งสา จำกัด    อ่านต่อ

   วันที่  30  มิถุนายน  2557  นายสุรพล  พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยนางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นผู้ดำเนินการประชุม  อ่านต่อ
  วันที่ 29 มิถุนายน 2557 นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการความรู้ด้านการสหกรณ์ในงานดนตรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและความปรองดองสมานฉันท์  อ่านต่อ
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานโดยวิทยากรจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่  7  อ่านต่อ 
  นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายบุญส่ง  วงศ์โสภา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน  จำกัด อ่านต่อ 
  19 มิถุนายน 2557   เวลา  09.00 น. นางราตรี  ภูมิฐานนท์   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร  พร้อมด้วย นางสุวิมล  ชอุ่มวรรณ   ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ  ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกล่มเกษตรกรทำนาปางหมู อ่านต่อ
  วันที่ 19 มิถุนายน 2557  นางสาวศศิรินทร์ ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโอกาสที่ พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
  วันที่  18  มิถุนายน  2557  นางสาวศศิรินทร์ ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการความรู้ด้านการสหกรณ์ ในโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน”  อ่านต่อ
  วันที่  18  มิถุนายน  2557  นางสาวชัญญา  จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  โดยมีนายกีระศักดิ์  จารุวะ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในที่ประชุม อ่านต่อ 
  วันที่ 16 มิถุนายน 2557  นางสาวชัญญา  จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมนางสาวจุฬาลักษณ์ คันธีสาร นักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด  อ่านต่อ
  วันที่  16   มิถุนายน   2557  นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เป็นประธานในการเปิดประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อร่วมกันหาแนวทางการดำเนินกิจกรรม  อ่านต่อ
   วันที่  13  มิถุนายน 2557  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าแนะนำส่งเสริมร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง จำกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งระบบบัญชีที่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน   อ่านต่อ
  วันที่  13 มิถุนายน 2557  นายอรรถเวทย์  สุนทรพานิชกิจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวจุฬาลักษณ์ คันธีสาร นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทุ่งกองมู จำกัด อ่านต่อ
 

วันที่ 12 มิถุนายน 2557  นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ครั้งที่ 8/2557    ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ

  วันที่  11 มิถุนายน 2557  นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมการเตรียมวิทยากรของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตามนโยบายรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อคืนความสุขของคนในชาติ อ่านต่อ
  วันที่  11  มิถุนายน  2557  นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ครั้งที่  3/2557     ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน  จำกัด   านต่อ  
  วันที่  10  มิถุนายน  2557   โรงเรียนอนุบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายสุทธา  สายวานิชย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "วันสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2557” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   อ่านต่อ
   วันที่  7  มิถุนายน  2557  นายอรรถเวทย์  สุนทรพานิชกิจ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อำเภอเมือง  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เดินรถแม่ฮ่องสอน  จำกัด  เพื่อหารือแนวทางในการช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิกด้านต่างๆและแนวทางในการ สร้างมูลค่าการบริการ  เพิ่มช่องทางการบริการ  อ่านต่อ
   วันที่  5  มิถุนายน  2557  นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายการุณ  วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และนางสาวชัญญา  จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อำเภอเมือง  พร้อมคณะผู้ติดตามเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพ   อ่านต่อ 
  วันที่  3   มิถุนายน  2557  นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   พร้อมคณะผู้ติดตามออกตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตูน   ตำบลห้วยห้อม  อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ  
   วันที่  30  พฤษภาคม 2557  นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   และนางเพ็ญศรี  ฟองจันทร์  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย  จำกัด  เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานเจรจาแลกเปลี่ยนสินค้าและเปิดศูนย์กระจายสินค้า    อ่านต่อ  
  วันที่ 28 พ.ค.57 นางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ เข้าร่วมติดตามการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด โดยมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก   อ่านต่อ
   นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับคณะติดตามผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกตรวจเยี่ยมและติดตามงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2555   โดยนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ   
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จำกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะการหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในด้านการเงินทุน   อ่านต่อ
  นางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ เข้าร่วมติดตามการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริ จำกัด โดยมีอาจารย์ และนักเรียนให้ความสนใจเขาร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก  อ่านต่อ
  วันที่ 22 พ.ค.2557 (เวลา 19.00 น.) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 /2557 ของกลุ่มเกษตรกรทำนาปางหมู ณ วัดปางหมู ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
  วันที่  22   พฤษภาคม 2557  นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   เข้าร่วมการแถลงข่าวการผลิตกาแฟอาราบิกา(กะลา)     ศูนย์วิจัยเกษตรท่าโป่งแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   อ่านต่อ 
  วันที่  22  พฤษภาคม  2557   นายโยคริน  แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  6  อำเภอแม่ลาน้อย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์แม่ลาน้อย  จำกัด   อ่านต่อ
   วันที่  21  พฤษภาคม  2557  นายนรินทร์ศักดิ์  พนิตธรรมกูล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  5  อำเภอแม่สะเรียง  นำคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง  จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรสบเมย  จำกัด  เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  อ่านต่อ
   วันที่   21  พฤษภาคม   2557   นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดการสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน      ห้องประชุมบ้านเคียงดอยรีสอร์ท    เรื่อง”บทบาทผู้นำในการพัฒนาการสหกรณ์สู่อาเซียน” โดยสันนิบาตสสหกรณ์แห่งประเทศไทย   อ่านต่อ   
   วันที่ 19 พฤษภาคม 2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ในโอกาสนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ต้อนรับสหกรณ์จังหวัดคนใหม่นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  ในโอกาสดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ
  นางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการปลูกกาแฟ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านนาป่าแปก จำกัด เพื่อส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกด้วยระบบสหกรณ์  อ่านต่อ
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2557  นายนรินทร์ศักดิ์  พนิตธรรมกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง  ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งแพม  จำกัด  อ่านต่อ
   วันที่ 19 พ.ค.57 เวลา 09.30 น. นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 ร่วมประชุมการประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนท์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนางบริสุทธ์  เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน  อ่านต่อ 
   วันที่ 19 พฤษภาคม 2557  นายนรินทร์ศักดิ์  พนิตธรรมกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง  ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งแพม  จำกัด     อ่านต่อ
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 นายวิทยา  กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะทำงาน ร่วมจัดนิทรรศการความรู้ด้านการสหกรณ์ และวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์   อ่านต่อ 
  วันที่  9 เมษายน 2557  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัด ประชุมเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในแต่ละ สหกรณ์ นอกจากนี้ยังนำสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 20 คน อ่านต่อ
  วันที่ 8  เมษายน 2557 นายวิทยา กองตองกายผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์รักษาราชการแทนสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมประจำ เดือนเพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดโดยเฉพาะ การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ซึ่งปัจจุบันสำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่านต่อ
  วันที่ 8 เมษายน 2557  นายวิทยา กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมเพื่อรับแนวทางการจัดตั้งกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จาก ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  อ่านต่อ
  วันที่ 4 เมษายน 2557 นายโยคริน  แสงสร้อย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 แม่ลาน้อย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านแม่ปาง จำกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน   อ่านต่อ
  วันที่ 2 เมษายน 2557  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยนางสาวชัญญา  จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมกับนายอรรถเวทย์  สุนทรพานิชกิจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้เรื่อง อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์  อ่านต่อ
  วันที่ 26 มีนาคม 2557 นายวิทยา  กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดแคมป์ต้นกล้าสหกรณ์   อ่านต่อ
  วันที่ 22 มีนาคม 2557 นายวิทยา  กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางสาวชัญญา  จันทนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  อ่านต่อ
วันที่ 21 มีนาคม 2557  นายวิทยา  กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นำคณะทำงานร่วมจัดนิทรรศการในโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน   อ่านต่อ
  วันที่  2๐  มีนาคม 255๗ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายการุณ วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพครั้งที่ ๒/2557 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
  ในวันที่   18   มีนาคม   2557  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อร่วมกันหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนากลุ่ม  อ่านต่อ
   วันที่  17  มีนาคม  2557  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแก่กลุ่มเกษตรกรทำนาปางหมู ณ วัดปางหมู  มีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 50 ราย   อ่านต่อ
   วันที่ 6 มีนาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายพิทยา พัชรประภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมเวทีชาวบ้านหมู่บ้านไม้สะเป่ ตำบลปางหมู ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
   วันที่ 4 มีนาคม 2557 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายอรรถเวทย์  สุนทรพานิชกิจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่หมู่บ้านปางหมูเพื่อแนะนำข้อมูลขั้นตอนวิธีการดำเนินกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แก่กลุ่มเกษตรกรทำนาปางหมู อ่านต่อ
   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  นายวรวุฒิ เอี่ยมกำแพง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557 และพิธีถวายพานพุ่ม แด่พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย อ่านต่อ
   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายอรรถเวทย์  สุนทรพานิชกิจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวสมจิต กุณะ นักวิชาการสหกรณ์ เข้าสังเกตุการณ์และติดตามการส่งมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อ่านต่อ
   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิทยา  กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ
  ในวันที่  18  กุมภาพันธ์   2557  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อร่วมกันหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม   อ่านต่อ
   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557  นางสาวชัญญา  จันทนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อำเภอเมือง พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่บ้านป่าลาน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด อ่านต่อ
   ในวันที่  6  กุมภาพันธ์ 2557  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เป็นตัวแทนในการมอบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ 110  ซึ่งได้จากขบวน การสหกรณ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมสมทบทุนในการจัดหารถจักรยานยนต์  อ่านต่อ
 ในวันที่  4  กุมภาพันธ์ 2557   นายปรัชญา  มากไมตรี  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ ภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท  อ่านต่อ
   วันที่  30  มกราคม  2557  นายปรัชญา  มากไมตรี  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจ  ครั้งที่ 2/2557       ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย  จำกัด   โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา  โตรักษา   อ่านต่อ
 วันที่  30  มกราคม  2557  นายวิทยา  โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15 , 16  เป็นประธานในงานเปิดศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์  (CDC)  ของสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย  จำกัด        สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย  จำกัด     อ่านต่อ
   ในวันที่ 23 มกราคม 2557  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อร่วมกันหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ อ่านต่อ
  วันที่ 23 มกราคม 2557 นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการหน่วยบริการประชาชน หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านตูน  อ่านต่อ
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายนรินทร์ศักดิ์  พนิตธรรมกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง บรรยายให้ความรู้เรื่องระบบสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนหากนำไปปรับใช้ โดยเน้นการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นจากชุมชน   อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2557  คณะทำงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดเดรียมสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี     ร้านสหกรณ์โรงเรียนไทยพุทธศิลป์อนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ  อ่านต่อ
 

ในวันที่ 18 มกราคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางเข้าพื้นที่บ้านเมืองแพม ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อประสานงานการจัดเวทีชาวบ้านเพื่อร่วมกันหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม   อ่านต่อ

  วันที่ 18 มกราคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน    อ่านต่อ
 

ในวันที่ 17  มกราคม  2557  เวลา  09.00 น.   สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ  ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายสุรพล  พนัสอำพล  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน    อ่านต่อ

  สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้การต้อนรับคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรีในโอกาสศึกษาดูงานกิจกรรมวาระ แห่งชาติด้านการสหกรณ์ และ โครงการศูนย์กระจายสินค้า ในระหว่างวันที่  16-18 มกราคม 2557  อ่านต่อ
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2556  ของร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริ จำกัด  เพื่อดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ   อ่านต่อ
  วันที่ 14 มกราคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้และผลผลิตการเกษตรตำบลห้วยผา จำกัด ณ วัด นาปลาจาด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน   อ่านต่อ
 

ในวันที่ 14  มกราคม  2557  นายปรัชญา  มากไมตรี  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานในการ ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ  ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน   โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ในปี 2557   อ่านต่อ

 ในวันที่ 10 มกราคม 2557 นายปรัชญา  มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นำสิ่งของอุปโภค-บริโภคจากขบวนการสหกรณ์และผู้มีจิตศรัทธา  ขึ้นไปมอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด. ไทยพุทธศิลป์อนุสรณ์ 2    อ่านต่อ

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำเดือนมกราคม 2557    ในวันที่ 8 มกราคม 2557   ณ   ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
  ในวันที่  7  มกราคม  2557  นายปรัชญา  มากไมตรี  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้การต้อนรับ นายทนุ  ชื่นฟูวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมคณะในโอกาสนำกระเช้าปีใหม่มาสวัสดีปีใหม่ 2557       อ่านต่อ
   ในวันที่  7  มกราคม  2557   เวลา  13.30  น.  นายปรัชญา  มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานราชการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2557 จากดร.จุมพล  สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์                                        อ่านต่อ
   ในวันที่ 3 มกราคม 2557 นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการสวดอภิธรรมศพนายคำปัน ศรีบุญเรือง บิดาของนางสาววิไลลักษณ์ ศรีบุญเรือง นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ โดยมีคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ                                                  อ่านต่อ
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ 1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมสังเกตุการณ์การตรวจนับสินค้าของสหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ซึ่งประกอบไปด้วย สินค้าประเภทวัสดุการเกษตร อ่านต่อ
   วันที่ 26 ธันวาคม 2556  นายปรัชญา  มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพครั้งที่ 1/2557    ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   อ่านต่อ
 วันที่ 20ธันวาคม 2556 เวลา 11.00น.นายปรัชญามากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ Whole of Value Chain เข้าร่วมประชุมทางไกล    อ่านต่อ
 

ในวันที่ 20  ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น.  นายปรัชญา  มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายบุญส่ง  วงค์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการพักชำระหนี้ 500,000 บาท เข้าร่วมประชุมทางไกล   อ่านต่อ

 

 

นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเคารพศพและฟังสวดอภิธรรมศพของนายคำวงค์ มนเฑียร บิดาของนายนิติกร มณเฑียร อ่านต่อ

  ในวันที่  5  ธันวาคม  2556  นายปรัชญา  มากไมตรี  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานตามรอยพระราชาใต้ร่มพระบารมี  ที่จัดขึ้นโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      อ่านต่อ
   วันที่ 4 ธันวาคม 2556 นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ฯ  อ่านต่อ
  ในวันที่  3  ธันวาคม  2556  นายปรัชญา  มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเมืองสามหมอก ตามรอยพระราชา ใต้ร่มพระบารมี  ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2556  อ่านต่อ
  นายปรัชญา  มากไมตรี  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า  ขณะนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชน  อ่านต่อ
   ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นย้ำข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรีและเต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2556   อ่านต่อ
  นายปรัชญามาก มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสหกรณ์โดยเน้นการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ที่มีอยู่แล้วให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อเป็นพลังในการเชื่อมโยงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในด้านวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ด้านการตลาดจำหน่ายสินค้า  อ่านต่อ
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน    อ่านต่อ
   ในวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2556 สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายการุณ วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าเยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
   วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายการุณ วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการจัดงาน วันพระบิดาฝนหลวง อ่านต่อ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมชี้แจง นโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ...2557 ในวันที่ 29 ตุลาคม2556 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน โดยนายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพร้อมบรรยายชี้แจงทิศทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2557   อ่านต่อ
  วันที่ ๒๕ ตุลาคม 2556 นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ รองราชเลขาธิการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสเดินทางมาติดตามการดำเนินการและตรวจพื้นที่บ้านสบโขง ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย        อ่านต่อ
  ในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556ของสหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด   สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด  พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อหลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์          อ่านต่อ
 

ในวันที่  24  ตุลาคม  2556  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณ  2557   ณ   ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน   อ่านต่อ

   วันที่  23  ตุลาคม 2556  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  พร้อมข้าราชการในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด      อ่านต่อ

   ในวันที่ 20 ตุลาคม 2556  นายปรัชญา  มากไมตรี  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการ "หลักสูตรการสหกรณ์เพื่อพึ่งตนเอง" ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมัคุเทศก์แม่ฮ่องสอนและเพื่อน  จำกัด    อ่านต่อ
   วันที่ 17 ตุลาคม 2556  นายปรัชญา  มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557  เพื่อกำหนดเป้าหมายในการพัฒนางานด้านการสหกรณ์ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน  รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2556  อ่านต่อ
  วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ณ อาคาร สว.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการดำเนินการสหกรณ์ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์  อ่านต่อ
  วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2556  นายการุณ วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เข้าร่วมการตรวจความพร้อมของจุดรับจำนำนอกพื้นที่ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/2556 อ่านต่อ 
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ประจำเดือนกันยายน 2556 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายปรัชญา  มากไมตรี                       อ่านต่อ

  นายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เข้าร่วมประชุมการทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2558   อ่านต่อ

นายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นตัวแทนสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในการต้อนรับ นายสุรพล  พนัสอำพล   ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในวันที่  1  ตุลาคม  2556       ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน   โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไปให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น อ่านต่อนายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์
ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 15 ,16


นายภูมิใจ  รักธรรม
สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โทร.08-1993-4518


 alt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qrcode


QR CODE 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
คำแนะนำการใช้งาน


 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 114 ถ.สิงหนาทบำรุง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮองสอน 58000 โทร. 053611332 โทรสาร. 053611518 Email:cpd_maehongson@cpd.go.th