สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     Please wait..........


ฐานข้อมูลกลาง
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดคำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ ( แสดงสถานะการเบิกจ่าย )
บุคลากร
รายงานการประชุม
ประวัติความเป็นมา
รายงานประจำปี

ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลองค์กร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
โครงสร้างอัตรากำลัง
สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
กลุ่มตรวจการสหกรณ์

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสหกรณ์
การจดทะเบียนสหกรณ์
การเลิกสหกรณ์และการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

กฏหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง
กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง
ระเบียบคำส่งประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้พ.ร.บ.สหกรณ์
ระเบียบ.คำสั่ง.ประกาศของ.คพช
พรบ.อื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับสหกรณ์
ห้องสมุดกฎหมาย(E-Library)
พ.ร.บ.สหกรณ์พ.ศ.๒๕๔๒
พ.ร.บ.สหกรณ์(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ร.บ.สหกรณ์พ.ศ.๒๕๔๒(ฉบับภาษาอังกฤษ)
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ.๒๕๑๑
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกรพ.ศ.๒๕๔๗
สรุปข้อหารือและคำวินิจฉัย

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่วยงานสังกัดกรมฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
Link สหกรณ์ในจังหวัด
หน่วยงานภาครัฐ
ชมรมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อีเมลล์กรมส่งเสริมสหกรณ์

บริการของเรา
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ปี54
การจัดการองค์ความรู้
โครงการประกันรายได้เกษตรกร
ตารางจำหน่ายสินค้าสหกรณ์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
ดาว์นโหลดงานสำนักงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเวปมาสเตอร์
ผังเวปไซต์
Admin
ถามมา-ตอบไป
   กรุณากดปุ่ม refresh เวปไซต์ทุกครั้งเนื่องจากบางครั้งคอมพิวเตอร์ของท่านอาจจะไม่ได้อัพเดรตข้อมูลหน้าอัตโนมัติ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (๑๗/๕/๕๙)  คลิ๊กที่นี่
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (๑๓/๕/๕๙)  คลิ๊กที่นี่
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (๓/๕/๕๙)  คลิ๊กที่นี่
- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 (๒๑/๔/๕๙)  คลิ๊กที่นี่
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานสหกรณ์และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะรอบ
  (๑๙/๔/๕๙)  คลิ๊กที่นี่
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานสหกรณ์
 (๘/๔/๕๙)  คลิ๊กที่นี่
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 (๒๙/๓/๕๙)  คลิ๊กที่นี่
- ผลการดำเนินงานประจำปี 2558 คลิ๊กที่นี่
- ดาวน์โหลดป้าย 100 สหกรณ์ไทย ขนาด 1*2.5 เมตร คลิ๊กที่นี่

สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
ข่าวกิจกรรม

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการชื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของ 3 กระทรวง กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์    อ่านต่อ
  วันที่ 20 กันยายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 โดยนางสาวอลิศา เชยประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) และคณะเข้าตรวจเยี่ยมและแนะนำส่งเสริม โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบฯ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จำกัด   อ่านต่อ
  วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 12 ของสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงหลวงแม่สะเรียง   อ่านต่อ
  วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 โดยนางสาวอลิศา เชยประเสริญฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมัคคุเทศก์ เพื่อติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ฯ และพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ อ่านต่อ
  วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 4 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด ณ อาคารเอนกประสงค์สหกรณ์ฯ   อ่านต่อ
  วันที่ 19 กันยายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว หมู่ 1 บ้านปางหมู และเยี่ยมชมการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผลผลิตจากที่นาแปลงใหญ่ ของนายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ    อ่านต่อ
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์5 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่สะเรียง วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จำกัด   อ่านต่อ
 

วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของ สหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรแม่ยวม จำกัด ณ ห้องประชุมเทศบาลแม่ยวม   อ่านต่อ

  วันที่ 15 ก.ย. 59 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของ สหกรณ์การเกษตรเมืองปาย จำกัด โดยนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้ให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่สหกรณ์    อ่านต่อ
  วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งแพม จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขระเบียบ และข้อสังเกตของกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เสนอต่อที่ประคณะกรรมการดำเนินการ ในวันที่ 18 กันยายน 2559   อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 นายภูมิใจ  รักธรรม  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ในโครงการ 1  หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร โดยมีนายสุวัฒน์ อัมมวรรธน์  รองประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน    อ่านต่อ
  วันที่ 14 กันยายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ
  วันที่ 8 กันยายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร ศชพ. คริสตจักรเมืองน้อย จำกัด เพื่อติดตามงานและพิจารณาอนุมัติสมาชิกเข้าใหม่ และพิจารณาเรื่องต่างๆ   อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 19.00 น. ถึง 21.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำนาปางหมู ได้ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่สมาชิกกลุ่มฯ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่กลุ่มเกษตรกร    อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 19.00 น กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้ติดตามการชำระคืนเงินกู้กพส. จากสกก.ปฏิรูปที่ดินเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด ตลอดจนให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์   อ่านต่อ
  วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย เข้าร่วมประชุมโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2559 ณ ที่ว่าการอำเภอปาย   อ่านต่อ
  วันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด ประจำเดือนกันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด   อ่านต่อ
  วันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์แม่สะเรียง จำกัด ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5   อ่านต่อ
  วันที่ 1 ก.ย. 59 เวลา 09.30 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ก.ย. 59 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย และได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การชดเชยดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว    อ่านต่อ
  วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สหกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำบ้านห้วยลาง จำกัด ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 อำเภอปางมะผ้า เพื่อกำหนดวันประชุมใหญ่ พร้อมจัดทำแผนประจำปี และพิจารณาเรื่องต่างๆ   อ่านต่อ
  วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำ ส่งเสริมเรื่องสหกรณ์ ณ โรงเรียน ตชด. แสนคำลือ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 อำเภอปางมะผ้า   อ่านต่อ
  วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. สหกรณ์การเกษตร ศชพ. บ้านห้วยตอง จำกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์โดยมีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย เข้าร่วมประชุม แนะนำ ส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์    อ่านต่อ
  วันที่ 25 สิงหาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญฯของสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านป่าแป๋   อ่านต่อ
  วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวอลิศา เชยประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จำกัด เพื่อให้คำแนะนำในการบริหารจัดการสหกรณ์ และร่วมเป็นสักขีพยาน แสดงความยินดีกับสมาชิกที่รับทุนการศึกษาบุตรจากสหกรณ์   อ่านต่อ
  24 ส.ค. 59 เข้าร่วมประชุมการจัดทำเกษตรทฤษฏีใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่ลาน้อย เกษตรกรเข้าร่วม 80 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหลังเก่าค่ะ   อ่านต่อ
  วันที่ 24 สิงหาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง นำเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ ในพื้นที่ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด    อ่านต่อ
  วันที่ 23 ส.ค. 59 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้ลงพื้นที่ บ้านเมืองน้อย ม. 4 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย เพื่อตรวจเยี่ยม แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้ และติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตร ศชพ. คริสตจักรเมืองน้อย จำกัด    อ่านต่อ
  23 สิงหาคม 2559 เวลา 19.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาว
อลิศา เชยประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยนางสาวจุฬาลักษณ์ คันธีสาร นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนิน  อ่านต่อ
  วันที่ 23 สิงหาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมการจัดทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ อำเภอแม่สะเรียง จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 80 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานน้ำยวม    อ่านต่อ
  วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นางสาวอลิศา เชยประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ สร้างป่า สร้างรายได้ อ่านต่อ
  22 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวอลิศา เชยประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม 1 พร้อมด้วยนางสาวิตรี ดวงสว่าง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  อ่านต่อ
  วันที่ 22 ส.ค. 59 เวลา 13.00 -16.00 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อ่านต่อ
  วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายบรมัตถ์ ทิพกนก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ "ร่วมใจทำดี ปลูกป่า รักษ์น้ำ สู่ความยั่งยืน"   อ่านต่อ
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ โดยนางภัทรามาศ สุนทรพานิชกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านสหกรณ์ แนะนำส่งเสริมหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์ ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุ อ่านต่อ
  วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์แม่สะเรียง จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง   อ่านต่อ
  วันที่ 18 ส.ค. 59 เวลา 10.00 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการในระดับพื้นที่ ประจำกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมอำเภอปาย   อ่านต่อ
  วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด   อ่านต่อ
  วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2559 นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 6 7 ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ
  วันที่ 16 ส.ค. 59 เวลา 09.30 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำผังแปลงและวางแผนการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ฯ โดยมี ผอ. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานที่ประชุม และเวลา 13.00 น. ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    อ่านต่อ
  วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตที่ 15 และ 16 เข้าตรวจราชการที่สหกรณ์การเกษตรเมืองปาย จำกัด เพื่อตรวจเยี่ยมรับทราบปัญหาสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา   อ่านต่อ
  วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองปาย จำกัด เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆพร้อมจัดทำแผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560   อ่านต่อ
  วันที่ 12 ส.ค. 59 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร   อ่านต่อ
  วันที่ 9 ส.ค. 59 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร ศชพ. บ้านห้วยตอง จำกัด ประจำเดือน สิงหาคม 2559 เพื่อแนะนำ ส่งเสริม และติดตาม ผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ สหกรณ์การเกษตร ศชพ.บ้านห้วยตอง จำกัด   อ่านต่อ
  วันที่ 8 ส.ค. 59 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้ลงพื้นที่ บ้านห้วยตอง ต.ห้วยปูลิง อ. เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยม แนะนำ ส่งเสริม และรับทราบ ผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาของสหกรณ์ในความรับผิดชอบ ณ สหกรณ์การเกษตร ศชพ. บ้านห้วยตอง จำกัด   อ่านต่อ
  วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณลานจอดรถท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานนำกลุ่มพลังมวลชนกว่า 1,000 คน เช่น หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง นิสิต นักศึกษา ประชาชน ร่วมเดินรณรงค์ตามเส้นถนนนิเวศพิศาลและถนนขุนลุมประพาส  อ่านต่อ
  วันที่ 2 ส.ค. 59 เวลา 14.00 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายใน และแนวชายแดน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย    อ่านต่อ
  วันที่ 1 ส.ค. 59 เวลา 16.00 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างและป้องปราม ตามมาตรการป้องกันการกระทำความผิด ตาม พรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์  อ่านต่อ
  วันที่ 1 ส.ค. 59 เวลา 14.00 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย   อ่านต่อ
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น.  นายวิเชียร  พูลวานิช  ประธานฝ่ายฮาลานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายสะอาด  นำสมัย อนุกรรมการฝ่ายฮาลานจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนางอาทิตยา  อุสมานโกตี ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม  อ่านต่อ
  นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559  หอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา   อ่านต่อ
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สหกรณ์ยางพาราสามหมอก จำกัด เพื่อร่วมพิจารณาจัดทำระเบียบและข้อบังของ สหกรณ์ และร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆ  อ่านต่อ
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ยางพาราสามหมอก จำกัด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายวิทยา กองตองกาย  อ่านต่อ
  ตลาดนัดปัจจัยการผลิต คุณภาพประชารัฐ จังหวัดแม่ฮ่องสอน   วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวิรุฬ พรรณเทวี เป็นประธาน ในพิธีเปิด ตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร นำทีมโดย สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายภูมิใจ รักธรรม อ่านต่อ
  วันที่ 25 ก.ค.59 เวลา 09.30 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่   อ่านต่อ
 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง   อ่านต่อ

 

 

วันที่  22  ก.ค. 2559 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรและชนบท ของ พช.   อ่านต่อ

 

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายภูมิใจ  รักธรรม  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   และนายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมโครงการเพิ่มมูลค่ากากงาที่ผ่านการอีดน้ำมันงาแบบสกัดเย็น   อ่านต่อ

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพ้ฒนาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท ของมหาดไท   อ่านต่อ

 

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษากับหน่วยงานราชการในอำเภอปางมะผ้า  อ่านต่อ

 

  วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559    วัดกลางทุ่ง  ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   อ่านต่อ
  วันที่ 14 กรกฎาคม  2559  นายภูมิใจ  รักธรรม  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน  จัดจุดบริการประชาชน จุดพักรถและศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทาง   อ่านต่อ
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 อำเภอปางมะผ้า และกลุ่มจัดตั้ง เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ที่วัดโท้งหลวง ต.นาปู่ป้อม และตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านปุงยาม ช่วยเหลือเรื่องการจัดทำบัญชีด้วย excel และตรวจเยี่ยมสก.ไฟฟ้าบ้านนาปู่ป้อม เรื่องการปิดบัญชีประจำปี   อ่านต่อ
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าประชุม"ชี้แจง(ร่าง)แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี   โรงแรมอิมพีเรียล ธารา   อ่านต่อ
 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กสส.4 อ.ปางมะผ้า เป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา " มาตรการช่วยเหลือของรัฐ กับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า" ของกรมการค้าต่างประเทศ ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพฯ  อ่านต่อ

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรแม่ยวม จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2559  อ่านต่อ
  วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานปลูกต้นไม้ในโครงการขบวนการสหกรณ์ร่วมใจปลูกในแบบพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  อ่านต่อ
  11 ก.ค 2559 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดย นางสาวสาวิตรี. ดวงสว่าง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานเดือนที่ผ่านมา และแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับขอสหกรณ์   อ่านต่อ
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมคณะกรรมการฯสหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแม่สะเรียง จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ   อ่านต่อ
  วันที่ 8 กรกฎาคม  2559  นายภูมิใจ  รักธรรม  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอปางมะผ้า)   เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ  2560     อ่านต่อ
  วันที่ 7 กรกฎาคม  2559  นายภูมิใจ  รักธรรม  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นางภัทรามาศ  สุนทรพาณิชย์กิจ นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4/2559  ในวันที่ 28  กรกฎาคม 2559     อ่านต่อ
  วันที่ 7 กรกฎาคม  2559  นายภูมิใจ  รักธรรม  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วยนายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  และคณะได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย  จำกัด  ประจำเดือนกรกฎาคม 2559  เพื่อชี้แจงโครงการตลาดนัดปัจจัยการผลิตและการกระจายกระเทียม  อ่านต่อ
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2559  นายนรินทร์ศักดิ์  พนิตธรรมกูล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอสบเมย)   มอบเงินสวัสดิการสมาชิกผู้เสียชีวิตของสหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด    สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสบเมย  จำกัด   อ่านต่อ
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2559  นายนรินทร์ศักดิ์  พนิตธรรมกูล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอสบเมย)   เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรสบเมย  จำกัด   ประจำเดือนกรกฎาคม  2559    สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสบเมย  จำกัด    อ่านต่อ
  6 กรกฎาคม 2559  นายโยคลิน  แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6  และหัวหน้าหน่วยงานในอำเภอแม่ลาน้อย  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field  Day)บริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ 2559     ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสันติคีรี    อ่านต่อ
  วันที่ 6 ก.ค. 59 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมคณะกรรการ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ของสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด    อ่านต่อ

 

วันที่ 4 ก.ค. 59 เวลา 13.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 โดย นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย   อ่านต่อ

  วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้จัดประชุมการดำเนินการโครงการขบวนการสหกรณ์ร่วมใจปลูกไทย...ในแบบพ่อ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีตัวแทนสหกรณ์และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้ารับฟังการชี้แจงโครงการ ฯ    อ่านต่อ
  วันที่  30  มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์แม่สะเรียง จำกัด   อ่านต่อ

 

  วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานธนาคารสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/2559   เพื่อทราบถึงเรื่องการประสานงานกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบการติดตามงานตามนโยบาย 6  โครงการ   อ่านต่อ
  วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับครูนักเรียน หน่วยงานราชการต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชาชนทั่วไป  พร้อมใจเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร     อ่านต่อ
  วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายนนท์พิชิต ขอนทอง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมจัดรายการรู้ทันข่าว ก้าวเกษตร  เวลา 15.30-16.00น. .หัวข้อการแนะนำแหล่งเงินทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน FM 102 MHz   อ่านต่อ
  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอแม่ลาน้อย) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือน มิถุนายน ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด    อ่านต่อ
  วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วยนายการุณ  วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร   อ่านต่อ
  สหกรณ์นักเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำทีมโดย สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ
  วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 18.15 น. ติดตามการก่อสร้างสถานที่การดำเนินงานของสหกรณ์พระพรสามัคคีแม่เหาะ จำกัด พร้อมดำเนินงานในสำนักงานแห่งใหม่ภายในเดือนกรกฎาคม 2559 และขอเปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์การเกษตรพระพรสามัคคีแม่เหาะ จำกัด   อ่านต่อ
 

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13.40 - 17.45 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด   อ่านต่อ

  วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 12.45 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด   อ่านต่อ
  วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายบรมัตถ์ ทิพกนก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมคณะทำงานด้านสหกรณ์มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง ครั้งที่ 3/2559   อ่านต่อ
  วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2559 นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 อำเภอแม่ลาน้อย และนายบรมัตถ์ ทิพกนก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น อ่านต่อ
  วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรเมืองปาย จำกัด เพื่อ รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ   อ่านต่อ
  วันที่ 12 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.35 น.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด กลุ่มบ้านโก๊ะไม้หลู่ กลุ่มบ้านไก่ดำ และบ้านฮากไม้ใต้ ณ ห้องประชุม อบต.ป่าแป๋ โดยได้สำรวจความต้องการ   อ่านต่อ
  วันที่ 12 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.35 น.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด กลุ่มบ้านป่าแป๋ และบ้านฮากไม้เหนือ ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าแป๋ โดยได้สำรวจความต้องการของสมาชิก ชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ   อ่านต่อ
  วันที่ 10 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยวดี มะโนธรรม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ร่วมจัดกิจกรรม "งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ 2559"    อ่านต่อ
  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์6 (อำเภอแม่ลาน้อย) พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ศรี เครือทอง นักวิชาการสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด อำเภอแม่ลาน้อย   อ่านต่อ
  วันที่ 2 มิถุนายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ตัดสินการประกวดในกิจกรรม 7 มิถุนายนวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยมีกิจกรรมที่เข้าประกวดดังนี้ 1.การประกวดการบันทึกบัญชีสหกรณ์ปีบัญชี2558 2.การประกวดการบันทึกรายงานการประชุมปีบัญชี2558 อ่านต่อ
  ภาพกิจกรรมปลูกป่า อ่านค่อ

 

 

 

 

  วันที่ 31 พ.ค. 59 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 โดยนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผอ. กลุ่ม ฯ ได้จัดอบรม "โครงการฝึกอบรมผู้นำภาคประชาชน" เพื่อการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มอื่นๆ   อ่านต่อ
  วันที่ 30 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร วิชาชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59   อ่านต่อ
 

วันที่ 29 พ.ค. 59 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 โดย นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผอ. กลุ่ม ฯ ได้จัดอบรม"โครงการฝึกอบรมผู้นำภาคประชาชน" เพื่อการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มอื่นๆ  อ่านต่อ

  28 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวิตรี ดวงสว่าง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558 สหกรณ์เดินรถแม่ฮ่องสอน จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา  อ่านต่อ
  28 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวิตรี ดวงสว่าง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมัคคุเทศก์แม่ฮ่องสอนและเพื่อน จำกัด  อ่านต่อ
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์หมู่บ้านป่าไม้โป่งสา จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมพิจราณาอนุมัติเรื่องต่างๆ   อ่านต่อ
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 20.00 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ 2558 สหกรณ์การเกษตรบ้านม้งขุนสาใน จำกัด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านขุนสาใน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน  อ่านต่อ
  วันที่ 25 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 โดยนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผอ. กลุ่ม ฯ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร วิชา ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง    อ่านต่อ
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ 2558 สหกรณ์การเกษตร ศชพ. คริตสจักรเมืองน้อย จำกัด ณ โบรถ์บ้านเมืองน้อย ร่วมกับผู้สอบบัญชีสหกรณ์    อ่านต่อ
  19 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) นางสาวสาวิตรี ดวงสว่าง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมัคคุเทศก์แม่ฮ่องสอนและเพื่อน จำกัด   อ่านต่อ
  วันที่ 19 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน)โดยนางสาวอริศรา ฝ่ายรีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ วิชาชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  อ่านต่อ
  วันที่ 19 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 โดยนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผอ. กลุ่ม ฯ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร วิชา ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร อ่านต่อ
  กลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ สสจ.แม่ฮ่องสอน และ กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์แม่สะเรียง เข้าร่วมการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่สะเรียง จำกัด ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลแม่สะเรียง   อ่านต่อ
 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 20.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเมืองปาย จำกัด ได้ออกประชุมกลุ่มสมาชิกบ้านสบสา ต.เมืองแปง เพื่อทำการคัดเลือกกรรมการกลุ่ม และ ชี้แจงโครงการกระจายกระเทียมออกนอกนอกพื้นที่ ณ วัดบ้านสบสา   อ่านต่อ 

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ 2558 สหกรณ์การเกษตร ศชพ. บ้านห้วยตอง จำกัด ณ โบรถ์บ้านห้วยตอง ร่วมกับผู้สอบบัญชีสหกรณ์  อ่านต่อ
  วันที่ 16 พ.ค. 59 เวลา 20.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเมืองปาย จำกัด ได้ออกประชุมกลุ่มสมาชิกบ้านเมืองแปง หมู่ที่ 1 ต.เมืองแปง เพื่อทำการคัดเลือกกรรมการกลุ่ม และ ชี้แจงโครงการกระจายกระเทียมออกนอกนอกพื้นที่ ณ วัดเมืองแปง   อ่านต่อ
วันที่ 13 พ.ค.39 เวลา 09.00 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร ศชพ. บ้านห้วยตอง จำกัด เพื่อ เตรียมความพร้อมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558   อ่านต่อ
  วันที่ 11 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 โดยนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผอ.กลุ่ม ฯ ได้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ วิชาชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  อ่านต่อ
  10 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนายบุญส่ง วงค์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการ ผู้นวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมด้วยนางสาวสาวิตรี ดวงสว่าง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการลงพื้นที่ รับทราบความก้าวหน้า   อ่านต่อ
  วันที่ 10 พ.ค. 59 เวลา 10.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้ลงพื้นที่บ้านเมืองน้อย เพื่อออกตรวจ ติดตาม เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมินในวันที่ 12 พ.ค. 59 ณ สหกรณ์การเกษตร ศชพ. คริสตจักรเมืองน้อย จำกัด  อ่านต่อ
  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอแม่ลาน้อย)พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ศรี เครือทอง นักวิชาการสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมใหม่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ของสหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านแม่ปาง จำกัด อ่านต่อ
  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอแม่ลาน้อย) พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ศรี เครือทอง นักวิชาการสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ของสหกรณ์การเกษตร ศชพ.ละอูบพัฒนา จำกัด ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น   อ่านต่อ
  วันที่ 5 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน)โดยนางสาวอริศรา ฝ่ายรีย์ อ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอขุนยวม)ได้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ วิชาชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต อ่านต่อ
  วันที่ 2 พ.ค. 59 เวลา 13.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 โดยนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผอ. กลุ่ม ฯ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 นายนรินทร์ศักดิ์ พนิตธรรมกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 7 อำเภอสบเมย พร้อมด้วยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการส่งเสริมการรวมกลุ่มแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด   อ่านต่อ
  วันที่ 28 เม.ย.59 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตาม แนะนำการจัดทำบัญชีให้แก่สหกรณ์การเกษตร ศชพ. คริสตจักรเมืองน้อย จำกัด  และติดตามผลการดำเนินงานของสมาชิก  ที่เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   ณ   บ้านเมืองน้อย  หมู่ที่ 4  ต. เวียงเหนือ  อ.ปาย  จ. แม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอแม่ลาน้อย) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ประจำเดือนเมษายน ของสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด   อ่านต่อ
 

ร่วมกิจกรรมคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/59 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าฑีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 29 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน อ่านต่อ

  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.แม่ฮ่องสอน จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2559 ประจำเดือนเมษายน โดยมี นายบุญส่ง  วงศ์โสภา ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.กสส 1 เข้าร่วมประชุม  และได้ชี้แจง อ่านต่อ
 

เมื่อวันที่ 27 เมษายนสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจัดประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์สินค้า cdc เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน   อ่านต่อ

 

  วันที่ 27 เมษายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ์ตามโครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   อ่านต่อ
  วันที่ 27 เม.ย. 59 เวลา 09.00 น - 16.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 โดยนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ ได้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้วิชา ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่   อ่านต่อ
  วันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีรดน้ำขอพรท่านสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและประธานชมรมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2559     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
  วันที่  26 เมษายน 2559  เวลา 13.00 น.  นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่อ่องสอน มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสงวน  ศรีสวัสดิ์ อ่านต่อ
  วันที่ 21 เมษายน 2559  นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายบุญส่ง  วงค์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   อ่านต่อ
  วันที่ 19 เม.ย. 59 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 โดยนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มฯได้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้วิชา ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2    อ่านต่อ
  วันที่ 6 เม.ย. 59 เวลา 09.00 น.- 16.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) โดยนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ได้เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้วิชา ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59   อ่านต่อ
 

วันที่ 4 เม.ย. 59 เวลา 13.30 น.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) โดยนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย  อ่านต่อ

  วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายนารถพงศ์  สุนทรนนท์ ผู้ตรวจราชการกรมเขตที่ 15-16 เป็นประธานในพิธี การติดตามการดำเนินงานสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมพิชชาพรเฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีสหกรณ์ต่างๆ อ่านต่อ
  ข้าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 31 มีนาคม 2559   อ่านต่อ
  26 มีนาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมัคคุเทศก์แม่ฮ่องสอนและเพื่อน จำกัด เพื่อรับฟังผลการดำเนินการที่ผ่านมาและร่วมพิจารณา แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ อ่านต่อ
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ปี 2559/2560 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม อ่านต่อ
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2559/2560) วันพุธที่ 23 มีนาคม  อ่านต่อ
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม "100 ปี สหกรณ์ไทย" คาราวานสินค้าสหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2559 โดยจัดเป็นคาราวานสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ ไข่ไก่ น้ำมันพืช ข้าวสาร ราคาต้นทุน ไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ่านต่อ
  17 มีนาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์เพื่อนเกษตรและบริการแม่ฮ่องสอน จำกัด ที่ประชุมมีมติแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบัติและดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   อ่านต่อ
  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอแม่ลาน้อย)ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนมีนาคม ของสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด  อ่านต่อ
  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดเวทีชาวบ้านตามโครงการบูรณาการการพัฒนาตามพระราชดำริของสำนักราชเลขาธิการ7 โครงการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน อ่านต่อ
  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอแม่ลาน้อย) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือน มีนาคม ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา09.00 น. ณ สหกรณ์การเกษตร ศชพ.ละอูบพัฒนา จำกัด ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย   อ่านต่อ
  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอแม่ลาน้อย) พร้อมด้วยน.ส.จันทร์ศรี เครือทอง นักวิชาการสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนมีนาคม ของสหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านแม่ปาง จำกัด ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2559  อ่านต่อ
  วันที่ 10 มี.ค. 59 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 โดยนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าร่วมประชุม การขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย   อ่านต่อ
  วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานธนาคารสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2559   เพื่อทราบถึงเรื่องการประสานงานกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบการติดตามงานตามนโยบาย 6 โครงการ แบบ Single Command และความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  อ่านต่อ
 

นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอแม่ลาน้อย) ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/59 ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ วัดท่าผาปุ้ม ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย อ่านต่อ

 

กลุ่มจัดตั้งฯและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ร่วมกิจกรรมคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2559    บ้านป่าแป๋  ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ

 

 

วันที่ 1 มี.ค. 59 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 โดยนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย อ่านต่อ

  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย พร้อมด้วย สหกรณ์การเกษตร ศชพ. บ้านห้วยตอง จำกัด ได้ออกพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และประยุกต์ใช้รูปแบบของการสหกรณ์ และติดตามงาน อ่านต่อ
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมตัวแทนสหกรณ์ในขบวนการสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 ณ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพิธีสงฆ์ในภาคเช้า  อ่านต่อ
  วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2559 23 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559 "   ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย  จำกัด เพื่อซักซ้อมกำหนดการจัดงาน มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  อ่านต่อ
  วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2559 23 นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559 "  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เพื่อซักซ้อมกำหนดการจัดงาน อ่านต่อ
  วันที่ 23 ก.พ. 59 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 โดยนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร"  อ่านต่อ
  วันที่ 15 ก.พ. 59 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือน สกก.เมืองปาย จำกัด และนำเกษตรกรโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน เข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ณ สกก. เมืองปาย จำกัด อ่านต่อ
  18 กุมภาพันธ ์2559 เวลา18.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เพื่อนเกษตรและบริการแม่ฮ่องสอน จำกัด เพื่อร่วมรับทราบผลการดำเนินงาน เดือนที่ผ่านและแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์เพิ่มธุรกิจของสหกรณ์  อ่านต่อ
  วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายนนท์พิชิต ขอนทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการและนายบัญชา  จองคำอาง นักจัดการงานทั่วไป เข้ารับการอบรม หลักสูตร”การซ่อมบำรุงปริ้นเตอร์”    ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT อ่านต่อ
  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอแม่ลาน้อย)  ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน มกราคม ของสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร แม่ลาน้อย จำกัด อ่านต่อ
  ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด ณวัดบ้านป่าลาน  อ่านต่อ
  26  ธันวาคม  2558  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 โดยนางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เพื่อร่วมรับทราบผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านภูมิใจ รักธรรม  อ่านต่อ
  24  ธันวาคม  2558  เวลา  10.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยกลุ่มตรวจการสหกรณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด  อ่านต่อ
  วันที่  22  ธันวาคม 2558 นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเวทีชาวบ้านตามโครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน)  ลุ่มน้ำแม่สะงา   อ่านต่อ
  วันที่  18  ธันวาคม 2558 นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเวทีชาวบ้านตามโครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน)   อ่านต่อ
  วันที่  17  ธันวาคม 2558 นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเวทีชาวบ้านตามโครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน)   อ่านต่อ
  17 ธันวาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1โดยนางสาวชัญญา จันทนะ. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ซึ่งได้แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์ดำเนินงาน อ่านต่อ
  สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมจัดกิจกรรมคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในครั้งนี้   อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรม”สหกรณ์รวมน้ำใจต้านภัยหนาวเพื่อผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร”    บ้านห้วยโป่งเลา ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในงานมีการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆและมอบทุนการศึกษา อ่านต่อ
  วันที่ 2 ธันวาคม 2558 นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในการจัดอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการด้านการผลิตและตลาดพืชผักปลอดภัย  ตามโครงการ    อ่านต่อ
  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอแม่ลาน้อย)ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ในวันท ี่1 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ลาน้อย  อ่านต่อ
  วันที่ 1 ธันวาคม 2558 นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในการจัดอบรมให้ความรู้การผลิตผักปลอดภัยตามระบบ GAP และการตรวจรับรองแบบกลุ่ม  ตามโครงการ อ่านต่อ
  วันที่ 1 ธ.ค. 58 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) โดย นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธ.ค. 58 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย   อ่านต่อ
  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์6 (อำเภอแม่ลาน้อย)พร้อมด้วย นางสาวจันทร์ศรี เครือทอง นักวิชาการสหกรณ์ ได้เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558 ของสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ลาน้อย จำกัด ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.  อ่านต่อ
  24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. แม่ฮ่องสอน 2558 อ่านต่อ
   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.30 น. นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้นายการุณ วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดการประชุมเวทีชาวบ้านโครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อ่านต่อ
 

วันที่ 19 พ.ย.58 เวลา 19.30 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์หมู่บ้านป่าไม้โป่งสา จำกัด อ่านต่อ

 

  วันที่ 19 พ.ย.58 เวลา 16.00 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์หมู่บ้านป่าไม้โป่งสา จำกัด เพื่อจัดทำแผนรายงานประจำปี2559 เสนอที่ประชุมใหญ่ อ่านต่อ
  วันที่ 18 พ.ย. 58 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) โดยนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรการเกษตร ศชพ. คริสตจักรเมืองน้อย จำกัด เพื่อติดตามและรับทราบผลการดำเนินงานรวมทั้งพิจารณาเรื่องต่างๆ อ่านต่อ
  17 พ.ย 2558 เวลา 13.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวชัญญา จันทนะ. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านนาป่าแปก จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์บ้านนาป่าแปก อ่านต่อ
  วันที่ 17 พ.ย 58 เวลา 10.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) โดย นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน พื้นที่อำเภอปาย ครั้งที่ 1/2559 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค  อ่านต่อ
  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอแม่ลาน้อย) พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ศรี เครือทอง นักวิชาการสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือน พฤศจิกายน ของสหกรณ์การเกษตร ศชพ.ละอูบพัฒนา จำกัด ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2558    อ่านต่อ
  16 พ.ย 2558 เวลา 18.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวชัญญา จันทนะ. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ณ วัดบ้านป่าลาน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานเดือนที่ผ่านมา และรับฟังแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ   อ่านต่อ
  วันที่  16 พ.ย. 58  เวลา  08.00  น.  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  อำเภอปาย   ได้เข้าร่วมพิธีมอบกระปุกออมสิน  แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตอง   หมู่ที่ 5  ตำบลห้วยปูลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตามโครงการส่งเสริมการออก  ของสหกรณ์การเกษตร ศชพ. บ้านห้วยตอง  จำกัด    อ่านต่อ
  วันที่  15  พ.ย. 58   เวลา  18.30   น.   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3   อำเภอปาย  โดยนายเอกบดี   จันภักษานนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3   ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร ศชพ.บ้านห้วยตอง   จำกัด   เพื่อแนะนำ และส่งเสริมและรับทราบผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา     อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด โดยท่านสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายภูมิใจ รักธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ณ สำนักงานใหม่ สกก.แม่สะเรียง จำกัด อ่านต่อ
 

นางสาวจันทร์ เครือทอง นักวิชาการสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนของสหกรณ์โครงการธนาคารอาหาร จำกัด ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา08.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ นพค.บ้านแม่ปาง ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย   อ่านต่อ

  วันที่  12  พฤศจิกายน  2558  เวลา 15.00 น.  นายภูมิใจ  รักธรรม  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะได้ซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”   อ่านต่อ
  วันที่  12  พฤศจิกายน  2558  นายภูมิใจ  รักธรรม  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายบุญส่ง  วงค์โสภา ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมแนวทางและวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    อ่านต่อ
  วันที่  1๑  พฤศจิกายน  2558  นายภูมิใจ  รักธรรม  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายบุญส่ง  วงค์โสภา ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมและกำหนดแนวทางการตรวจการสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559      อ่านต่อ
 

9  พฤศจิกายน  2558 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวชัญญา จันทนะ. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เดินรถแม่ฮ่องสอน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานเดือนที่ผ่านมาพร้อมแนะนำส่งเสริมให้คณะกรรมการ   อ่านต่อ

  นางสาวจันทร์ศรี เครือทอง นักวิชาการสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือน พฤศจิกายน ของสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด อ่านต่อ
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ โดยนายวิทยา กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ประสานงานการจัดตั้งสหกรณ์ ให้ความรู้แนะนำส่งเสริมฯ ให้กับกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนครูบำนาญแม่สะเรียง อ่านต่อ
  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอแม่ลาน้อย) ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.   อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน 2558 นายวิทยา กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยนางภัทรามาศ สุนทรพานิชกิจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย   อ่านต่อ
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายวิทยา กองตองกาย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมคณะเข้าติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ      ศกร.ตชดบ้านโปงเลา ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอนโดยได้แนะนำ ส่งเสริม  อ่านต่อ
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกสแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เพื่อความสอดคล้องกับช่วงเวลาการส่งเสริมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   อ่านต่อ
  วันที่ 27 ต.ค. 58 เวลา 13.30 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองปาย จำกัด ชุดที่ 11 ครั้งที่ 1/2559 โดยได้มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ทราบ อ่านต่อ
  วันที่ 27 ต.ค. 58 นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 ของสหกรณ์การเกษตรเมืองปาย จำกัด จำนวนผู้มาประชุม 122 ราย อ่านต่อ
  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์6 (อำเภอแม่ลาน้อย) พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ เครือทอง นักวิชาการสหกรณ์ ์ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนตุลาคม ของสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ลาน้อย จำกัด ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.   อ่านต่อ
  วันที่ 22 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย โดยนายเอกบดี จันภักษานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์คริสตจักร ศชพ. บ้านห้วยตอง จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ สหกรณ์คริสตจักร ศชพ. บ้านห้วยตอง จำกัด อ่านต่อ
  21 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดยนางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.แม่ฮ่องสอน จำกัด ณ ห้องประชุมดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน   อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2558  นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้จัดประชุมชี้แจงตามขั้นตอนการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบcps ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559  ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง  พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน    ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
 

วันที่ 15 ตุลาคม 2558  นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายนรินทร์ศักดิ์  พนิตธรรมกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอสบเมย) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรสบเมย  จำกัด    หอประชุมโรงเรียนบ้านผาผ่า อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ

 

วันที่ 12 ต.ค. 58 นายเอกบดี จันภักษานนท์ (ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปาย ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองปาย จำกัด ชุดที่ 10 ครั้งที่ 10 อ่านต่อ


 

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 บรรยายการบริหารจัดการสหกรณ์ ให้แก่คณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว ณ สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด อ่านต่อ


 

  นายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสกรณ์ ๖ (อำเภอแม่ลาน้อย)พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ศรี เครือทอง นักวิชาการสหกรณ์ ร่วมต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ให้แก่คณะ เจ้าเมืองหัวเมืองแขวงหัวพัน สปป.ลาวหัวหน้าแผนกกสิกำและป่าไม้แขวงเชียงขวาง กลุ่ม(สหกรณ์)  อ่านต่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลที่กรมได้รับ กรมส่งเสริมสหกรณ์      ชมรมผู้อาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์
บันทึกรายงานโครงการปลูกไม้ผลยืนต้น       WE GROW  Grow for princess
E-catalog สินค้าเกษตร      

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน


นายนารถพงศ์  สุนทรานนท์
ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 15 ,16


นายภูมิใจ  รักธรรม
สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โทร.09-18185795


 alt


 

 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์

  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
 

โครงการพระราชดำริ

 

พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ

  ความคืบหน้าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
  รายงานประจำปี (1) (2)
  สารสหกรณ์
  กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
 

การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

 

รูปผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

   แผนพัฒนาด้านการสหกรณ์
  นิทานสหกรณ์
  ข้อมูลด้านการเกษตร
  ดาวน์โหลดเอกสารกรมส่งเสริมสหกรณ์
 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

THAI ASEAN COOP

  ห้องสมุดออนไลน์
  ศูนย์ปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
จองชื่อสหกรณ์ online
  กระดานถามตอบ webboard
  ไปรษณีย์อิเลคทรอนิค Email

 qrcode
QR CODE 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
คำแนะนำการใช้งาน


 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 114 ถ.สิงหนาทบำรุง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮองสอน 58000 โทร. 053611332 โทรสาร. 053611518 Email:cpd_maehongson@cpd.go.th